На головну

Рушійні сили і закономірності процесу навчання

  1. I стадія раневого процесу.
  2. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  3. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  4. III. 9.2. Загальні закономірності відчуттів
  5. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
  6. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  7. IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки

Процес навчання - складний, діалектично розвивається процес. рушійними силами його є протиріччя. До невичерпного протиріччя як вічного двигуна пізнавальної, активності учня в процесі навчання відноситься протиріччя між новими пізнавальними за дачами, висунутими процесом навчання (як учителем, так і самим учнем в самоосвіті), і досягнутим рівнем знань, умінь і навичок. На кожному уроці вчитель ставить нові пізнавальні завдання, вирішити які сам учень поки не в змозі. Учитель розкриває логіку і методи вирішення цієї нової пізнавальної завдання, навчаючи учня вмінню усвідомити пізнавальну задачу, ставити мету пізнавальної діяльності, вибирати найбільш раціональні шляхи досягнення поставленої мети. Визначаючи для учнів оптимальний рівень труднощі, вчитель забезпечує їх інтелектуальний розвиток на основі просування від незнання до знання, від їх емпіричних уявлень до наукової інтерпретації наявних знань про навколишній світ.

До суперечностей процесу навчання відноситься протиріччя між вимогами суспільства до рівня навченості й освіченості учнів і їх пізнавальними можливостями. Дозволяється воно через вдосконалення змісту освіти, інноваційні процеси, пошуки більш адекватних технологій та моделей навчання і т. П.

Протиріччя між відомим і невідомим є основою проблемного навчання. Створюючи проблемну ситуацію, вчитель включає учнів в активний спільний пошук шляхів вирішення цієї проблеми. В результаті дозволу спланованого протиріччя між відомим і невідомим учні набувають нового знання або нові способи пізнавальної діяльності.

Протиріччям є і протиріччя між фронтальним викладом навчального матеріалу і індивідуальним його сприйняттям. Воно може вирішуватися, наприклад, через неодноразове виклад матеріалу (повне і згорнуте, що включає найголовніше) або іншими шляхами з урахуванням пізнавальних можливостей учнів, особливостей їх сприйняття і через організацію первинного закріплення на уроці в тій же логічній послідовності, в якій велося виклад.

Протиріччя між знаннями і вміннями застосовувати отримані знання у практичній діяльності дозволяється через забезпечення усвідомленості, розуміння теорії, на якій базуються всі поступово ускладнюються вправи (від вступних і копіювальних до творчих).

Процес навчання не тільки суперечливий, але і закономірний. Як відомо, закономірність - це об'єктивна стійка причинно-наслідковий зв'язок між явищами або процесами. До закономірностям навчального процесу можна віднести його двосторонність. По-перше, це взаємодія вчителя і учня в процесі навчання. Якщо немає будь-якої сторони взаємодії, то немає або діяльності викладання, або діяльності вчення, а отже, немає навчання. Двобічність має й інший сенс, обгрунтований І. Г. Песталоцці. У процесі навчання відбувається не тільки оволодіння знаннями, вміннями і навичками, а й одночасний розвиток інтелекту людини. Звідси слідує що навчання веде за собою розвиток. Іншими словами, будь-яке навчання розвиває. Навіть схоластичне навчання, засноване на запам'ятовуванні, сприяє розвитку пам'яті. Разом з тим під розвиваючим навчанням в дидактиці і психології розуміється всебічний розвиток інтелекту школяра, перш за все мислення (логічного, діалектичного, предметно-дієвого, наочно-образного, абстрактного, т. Е. Теоретичного, понятійного), мови, уваги, пам'яті, уяви і т.д.

учень активний у процесі навчання. Він не тільки об'єкт уваги і діяльності вчителя, але він і суб'єкт пізнавальної діяльності. Якщо вчителю або батькам не вдалося сформувати позитивні мотиви і ставлення до навчальної діяльності, то «активність» учня проявляється в ліні, в прагненні уникати її, займаючись більше працею, спортом, або в активному небажанні що-небудь робити на уроках і вдома. Ось чому проблема співпраці та співтворчості вчителя і учнів в навчальному процесі є актуальною як альтернатива спробам вчителя і батьків «змусити» учня вчитися. Особистісно орієнтоване навчання в сучасній школі засновано на цій закономірності навчального процесу і створює потенційні умови для розвитку інтересу учнів в процесі навчання і формування у них пізнавальних потреб.

Зміст освіти в сучасній школі залежить від розвитку наук, основи яких викладаються в школі, від науково-технічного прогресу суспільства і пізнавальних можливостей, інтересів і потреб особистості. Ось чому виходячи з цієї закономірності навчальні програми періодично переглядаються, а сучасні навчальні плани включають загальний освітній стандарт, регіональний і шкільний компоненти, відображаючи, Таким чином, не тільки інтереси суспільства, а й самої людини.

Важливою педагогічної закономірністю є залежність змісту навчання, методів, засобів і форм від цілей освіти і навчання, поставлених суспільством, від цілей конкретної школи. Відсутність чіткої мети перетворює стрункий логічний процес навчання в випадковий набір дій вчителів і учнів при оволодінні знаннями, вміннями і навичками, веде до порушення системності і систематичності в знаннях, що не сприяє формуванню наукового світогляду, а також ускладнює управління навчальним процесом.Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Технологія роботи класного керівника | Социограмма положення учнів в колективі в типових ситуаціях | Підлітковий середу і субкультура | Міжнаціональне спілкування як проблема в молодіжному середовищі | Установи додаткової освіти для молоді | Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості | Характеристика сімейної політики і демографії в Росії | Взаємовідносини сім'ї і школи у виховному процесі | Загальне поняття про дидактику | Основні дидактичні категорії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати