Головна

Об'єкт, предмет і функції педагогіки

  1. Amp; 1. Предмет соціальної філософії
  2. II. Зміна уявлень про предмет психології
  3. II. ФУНКЦІЇ
  4. II. ФУНКЦІЇ
  5. II. функції
  6. II. функції ІТС
  7. II. ФУНКЦІЇ ЦУП

У поглядах вчених на педагогіку утвердилися три точки зору:

1) педагогіка - Міждисциплінарна область людського знання. Такий підхід фактично заперечує педагогіку як самостійну теоретичну науку, т. Е. Як область відображення педагогічних явищ. У цьому випадку в педагогіці виявляються представленими найрізноманітніші складні об'єкти дійсності (космос, культура, політика та ін.);

2) педагогіка - Прикладна дисципліна, функція якої полягає в опосередкованому використанні знань, запозичених з інших наук (психології, природознавства, соціології та ін.) І адаптованих до вирішення завдань, що виникають у сфері освіти або виховання. Зміст такої педагогіки становить сукупність фрагментарних уявлень про окремі сторони педагогічних явищ;

3) педагогіка - Це відносно самостійна дисципліна, що має свій об'єкт і предмет вивчення1.

Третя точка зору, згідно з якою педагогіка розглядається як самостійна наукова дисципліна, є найбільш визнаної. На відміну від життєвих знань в області виховання і навчання педагогіка як наука узагальнює розрізнені факти, встановлює причинні зв'язку

1 Сластенін В. А., Каширін В. П. Психологія і педагогіка: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів. М., 2001..

між явищами. Вона відповідає на питання, які ичому відбуваються зміни в розвитку людини під впливом навчання і виховання.

Для визначення педагогіки як науки важливо встановити межі її предметної області, відповівши на питання: «Що ж вона вивчає?» Тому необхідно осмислення об'єкта і предмета педагогіки.

об'єкт - Це область дійсності, яку досліджує дана наука. Об'єктом педагогіки виступають явища дійсності, які обумовлюють розвиток людського індивіда в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. Таким явищем дійсності є освіта - цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства і держави.

предмет - Це спосіб бачення об'єкта з позицій даної науки.

Предметом педагогіки є свідомо і цілеспрямовано організований педагогічний процес.

під педагогічним процесом розуміють спеціально організоване, що розповсюджується в часі і в рамках певної виховної системи взаємодія вихователів і вихованців, спрямоване на досягнення поставленої мети і покликане привести до перетворення особистісних властивостей і якостей вихованців.

Педагогічна наука досліджує сутність, закономірності, принципи, тенденції та перспективи розвитку педагогічного процесу, розробляє теорію итехнологію його організації, удосконалює зміст і створює нові організаційні форми, методи і прийоми педагогічної діяльності вихователів і вихованців (дітей і дорослих).

Виходячи з такого розуміння об'єкта і предмета педагогіки, можна зробити висновок, що педагогіка - це наука про виховання, навчання і освіту дітей і дорослих.

Якіж функції педагогічної науки, зумовлені її предметом?

Педагогічна наука здійснює ті ж функції, що і будь-яка інша наукова дисципліна: опис, пояснення і передбачення явищ дійсності, яку вона вивчає.

Розрізняють такі функції педагогічної науки: загальнотеоретичну, прогностичну і практичну.

загальнотеоретична функція педагогічної науки полягає в теоретичному аналізі закономірностей педагогічного процесу. Наука описує педагогічні факти, явища, процеси, пояснює, за якими законами, за яких умов, чому вони протікають, робить висновки.

прогностична функція педагогіки полягає в обгрунтованому передбаченні розвитку педагогічної реальності (який, наприклад, буде школа майбутнього, як буде змінюватися контингент учнів і т. п.). На базі науково обґрунтованого прогнозу стає можливим більш впевнене планування. В області виховання значимість наукових прогнозів винятково важлива, адже за своєю природою виховання звернено в майбутнє.

Практична (перетворювальна, прикладна) функція педагогіки полягає в тому, що на основі фундаментального знання вдосконалюється педагогічна практика, розробляються нові методи, засоби, форми, системи навчання, виховання, управління освітніми структурами. Єдність всіх функцій педагогіки дозволяє найбільш повно виконувати завдання педагогічного процесу в різних типах освітньо-виховних установ.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Зв'язок педагогіки з іншими науками | Біологічне і соціальне у розвитку людини і формуванні її особистості | Рушійні сили і основні закономірності розвитку особистості | Фактори, що впливають на формування особистості | Сутність освіти як педагогічної категорії | Генезис освіти як соціального явища | Освіта як процес і результат педагогічної діяльності | Російські та міжнародні документи за освітою | Поняття методології педагогіки | Методологічні засади педагогічного дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати