На головну

Допоміжні форми організації педагогічного процесу

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. I стадія раневого процесу.
  3. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  6. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  7. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.

До допоміжних форм організації педагогічного процесу відносяться ті з них, які спрямовані на задоволення багатосторонніх інтересів та потреб дітей відповідно до їх схильностями. До них відносяться факультативи та різноманітні форми гурткової та клубної роботи. Ефективною формою диференційованого навчання і виховання є факультативи. Їх основне завдання - поглиблення і розширення знань, розвиток здібностей та інтересів учнів, проведення планомірної профорієнтаційної роботи. Розподіл учнів по факультативів добровільне, але склад залишається стабільним протягом року (або двох років). Факультатив працює за певною програмою, яка дублює навчальну. Ефективним на заняттях факультативу є поєднання лекцій його керівника з різними видами самостійної роботи учнів (практичні, реферативні роботи, проведення невеликих досліджень, огляди книжкових новинок, дискусії в групах, виконання індивідуальних завдань, обговорення доповідей учнів та ін.). Перевірка і оцінка знань на факультативних заняттях є більше навчальними, ніж контролюючими. Відмітка виставляється тільки в тому випадку, коли вона є результатом великої роботи, проведеної учнями, і виставляється найчастіше у вигляді заліку.

заняття в гуртках и клубах за інтересами, так само як і факультативні заняття, передбачають певну програму діяльності. Однак вона менш сувора і допускає внесення істотних корективів в залежності від побажань дітей, обставин, що змінюються діяльності та інших факторів. Гурткова та клубна робота будується на принципах добровільності, розвитку ініціативи і самодіяльності дітей, романтики і гри, врахування вікових та індивідуальних особливостей. Поряд з постійно діючими формами організації позанавчальної діяльності велике значення в структурі цілісного педагогічного процесу мають і епізодичні заходи, такі, як олімпіади, вікторини, конкурси, огляди, змагання, виставки, експедиції і т.п. В останні роки широке поширення в школах отримала зародилася в 60-і рр. форма колективного виховання, відома як методика організації колективних творчих справ. Детально вона розглядається в наступному розділі, присвяченій технології організації цілісного педагогічного процесу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які переваги має класно-урочна система навчання в порівнянні з іншими системами?

2. Від чого залежить структура уроку? Наведіть приклади структури уроків різних типів.

3. Назвіть основні вимоги до сучасного уроку.

4. Які особливості організації уроку в малокомплектній сільській школі?

5. Як використовує вчитель на уроці фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи?

6. Наведіть приклади використання різноманітних форм організації навчального процесу в досвіді вчителів-новаторів.

7. Яким дидактичним вимогам має задовольняти проведення екскурсії? Складіть план проведення екскурсії.

8. Розробіть зразкові види домашніх завдань за однією з тем будь-якого навчального предмета.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Древелов X. та ін. Домашні завдання: Кн. для вчителя: Пер. з нім. - М., 1989.

Дьяченко В. К. Організаційна структура навчального процесу. - М., 1989.

Зотов Ю. Б. Організація сучасного уроку: Кн. для вчителя. - М., 1984.

Кирилова Г. Д. Особливості уроку в умовах розвиваючого навчання. - Л., 1976.

Колективна навчально-пізнавальна діяльність школярів / Под ред. І. Б. ПЕРВИННА. - М., 1985.

Максимова В. Н. Міжпредметні зв'язки в навчально-виховному процесі сучасної школи. - М., 1987.

Махмутов М. І. Сучасний урок. - 2-е вид. -М., 1985.

Онищук В. А. Урок в сучасній школі: Посібник для вчителів. - М., 1981.

Педагогічний пошук / Упоряд. І. Н. Баженова. -М., 1990.

Чередов І. М. Система форм організації навчання в радянській загальноосвітній школі. - М., 1987.

Яковлєв Н. М., Сохор А. М. Методика і техніка уроку. - М., 1985.

Глава 17. Методи здійснення цілісного педагогічного процесу

- Сутність методів здійснення цілісного педагогічного процесу і їх класифікація - Класифікація методів здійснення цілісного педагогічного процесу - Методи формування свідомості в цілісному педагогічному процесі - Методи організації діяльності школярів в цілісному педагогічному процесі - Методи стимулювання і мотивації діяльності та поведінки школярів - Методи контролю ефективності педагогічного процесу

- Взаємозв'язок методів здійснення педагогічного процесу і умови їх оптимального виборуПопередня   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   Наступна

З історії організаційного оформлення педагогічних систем | Загальна характеристика класно-урочної системи | Урок - основна форма організації педагогічного процесу | Типологія і структура уроків | Фронтальна, групова і індивідуальна робота з учнями на уроці | екскурсії | Додаткові заняття і консультації | Домашня робота | Особливості приготування уроків в школах-інтернатах і школах продовженого дня | Шкільна лекція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати