На головну

Поняття емісії грошей. Емісія безготівкових грошей.

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 4 сторінка

Банківська система повинна забезпечувати національне господарство коштами в обсязі, який потрібен для його нормального функціонування. Збільшення потреби економіки в грошах у зв'язку із зростанням національного продукту, підвищенням рівня цін або в силу інших причин призводить до необхідності у відповідному збільшенні грошової пропозиції з боку банків, тобто в здійсненні ними грошової емісії.

емісія грошей являє собою додатковий випуск грошей в обіг, який призводить до підвищення повелася грошової маси.

Випуск грошей в обіг здійснюється щодня в процесі проведення банківських операцій. Випуск готівки в оборот відбувається при проведенні касових операцій, коли банки видають готівку зі своїх кас клієнтам (виплата заробітної плати, позики населенню в готівковій формі і т.д.), а також при заміні центральним банком старих купюр на нові. Випуск безготівкових грошей в обіг здійснюється при проведенні позичкових операцій, коли банки надають кредити своїм клієнтам в безготівковій формі.

Однак не кожен випуск грошей в обіг призводить до збільшення грошової пропозиції, тобто є емісією. При проведенні касових і позичкових банківських операцій відбувається не тільки випуск грошей, але одночасно і повернення їх в банки. Так, поряд з видачею готівки банки в той же час здійснюють прийом готівки (інкасацію виручки торговельних підприємств, прийом готівки у внески і т.п.), а поряд з видачею кредитів відбувається повернення раніше виданих позик. Емісія відбудеться тільки в разі, коли випуск грошей в обіг перевищить їх повернення в банки.

Таким чином, на відміну від емісії, випуск грошей в обіг далеко не завжди призводить до зростання грошової маси.

Залежно від виду грошових коштів, додатково надходять в обіг, розрізняють:

готівкову грошову емісію;

безготівкову грошову емісію.

Готівкова грошова емісія здійснюється шляхом додаткового випуску в обіг грошових знаків - банкнот і монет.

Безготівкова грошова емісія є збільшення обсягів коштів на банківських рахунках в процесі проведення банками активних операцій.

Безготівкова емісія грошей є первинною по відношенню до готівкової емісії. Банк видає готівку клієнтам, якщо у них є кошти на банківських рахунках, і в межах цих коштів. Одночасно на суму видачі відбувається списання безготівкових коштів з рахунку клієнта. Для збільшення обсягів видачі готівки з кас банків необхідно, щоб спочатку зросли залишки коштів на рахунках банків, тобто щоб відбулася безготівкова емісія.

Готівкові і безготівкові гроші мають єдину природу і тісно взаємопов'язані. У процесі свого функціонування вони можуть переходити з однієї форми в іншу. Готівкові гроші перетворюються в безготівкові, коли вони надходять до кас банків і зараховуються на рахунки економічних суб'єктів. Безготівкові гроші переходять в готівку, коли клієнти банків знімають частину коштів зі своїх рахунків і отримують їх у вигляді готівки.

Єдина природа готівкових та безготівкових грошей обумовлює єдність і взаємозв'язок їх емісійних процесів. Зокрема, в сучасних умовах і готівкова, і безготівкова емісія носить кредитний характер, Тобто додаткові платіжні засоби, незалежно від їх форми, надходять в обіг на основі кредитних операцій.

Це відбувається наступним чином. Головною функцією банків є акумулювання вільних грошових коштів та їх подальше розміщення на поворотній основі. Кошти, акумульовані у внесках, банки надають в позичку господарюючим суб'єктам, державі і населенню, стаючи їх кредиторами. В результаті цього відбувається мультиплікація (множення) депозитів і загальний обсяг коштів на рахунках економічних агентів збільшується. Останні використовують отримані в кредит додаткові кошти для здійснення своїх платежів. Таким чином боргові вимоги банків до позичальників перетворюються в засіб платежу - відбувається так звана "монетизація кредиту", тобто його перетворення в додаткові грошові кошти в обігу.

Емісія безготівкових грошей.Як уже зазначалося, безготівкова емісія відбувається в процесі проведення банками своїх активних операцій. При цьому збільшення безготівкової грошової маси в обігу може відбуватися під час здійснення активних операцій як центрального банку, так і комерційних банків.

Однак слід зазначити, що в даний час серед економістів немає єдиної точки зору з приводу ролі центрального банку в безготівковій емісії банківської системи.

Основні їхні позиції можна звести до наступних:

§ безготівкову емісію здійснює в основному центральний банк, комерційні банки здебільшого можуть тільки перерозподіляти створені центральним банком безготівкові гроші. Здатність комерційних банків створювати нові депозити, тобто безготівкові гроші, жорстко обмежена обсягом наявних у них коштів на кореспондентському рахунку в центральному банку;

§ безготівкову емісію здійснює не тільки центральний банк - комерційні банки створюють безготівкову грошову масу в процесі своїх активних операцій практично також, як і центральний банк. Центральний банк володів би монополією на безготівкову емісію тільки в разі, якби норма обов'язкового резервування дорівнювала 100%. При існуючому частковому резервному забезпеченні депозитів комерційні банки можуть створювати безготівкові гроші, обсяг яких перевищує початковий приріст їх кредитних ресурсів;

§ вся безготівкова емісія здійснюється системою комерційних банків. Безготівкові грошові кошти, які складають грошову базу центрального банку, носять вторинний характер, так як є його зобов'язаннями перед банківською системою. У процесі кредитування центральний банк не створює грошову масу, а перерозподіляє резерви одних банків в тимчасове користування інших банків або уряду.

Відповідно існують різні точки зору на те, якою мірою центральний банк може контролювати і регулювати обсяг безготівкової емісії (тобто пропозиція безготівкових грошей) і зокрема, наскільки центральний банк може контролювати приріст тих чи інших складових грошової бази.

Найбільш поширеною точкою зору на роль центрального банку в безготівкової емісії є наступна. В процесі безготівкової емісії беруть участь і центральний банк, і комерційні банки - якщо центральний банк не буде надавати комерційним банкам додаткові кошти для підтримки обороту готівки і збільшення резервів, безготівкова емісія комерційних банків буде сильно обмежена або припиниться зовсім.

Таким чином основою безготівкової емісії банківської системи є збільшення грошової бази центрального банку країни.

Збільшити обсяг грошової бази центральний банк може шляхом надання кредитів комерційним банкам і уряду [11], а також прибрати іноземну валюту. Це наочно видно, якщо звернутися до спрощеного балансу центрального банку, наведеному в таблиці 4.1. Проводячи ці операції, центральний банк збільшує свої активи. Відповідно зростають його пасиви - готівка в обігу і резерви комерційних банків.

Отже, величина грошової бази, а значить і величина грошових ресурсів центрального банку, залежить від обсягу його активних операцій. Коли в процесі проведення цих операцій відбувається збільшення пасивів центрального банку, відповідно збільшуються його ресурси, які він може використовувати для проведення активних операцій. Таким чином активні і пасивні операції центрального банку тісно взаємопов'язані. У певному сенсі можна сказати, що центральний банк сам створює кредитні ресурси для своїх операцій.

Центральний банк здійснює контроль своєї грошової бази за допомогою регулювання своїх активних і пасивних операцій, але цей контроль не може бути повним. Наприклад, центральний банк не може точно прогнозувати і регулювати величину своїх кредитів комерційним банкам, так як вона залежить не тільки від рішень центрального банку про доцільність видачі позичок, а й від рішень самих комерційних банків, їх фінансового становища. Контроль над рівнем золотовалютних резервів залежить від режиму валютного курсу в країні. При фіксованому валютному курсі для його підтримки центральний банк часто змушений здійснювати операції купівлі-продажу іноземної валюти, які можуть привести до небажаної зміни рівня валютних резервів.

Банківський мультиплікатор.Як уже зазначалося, в процесі безготівкової емісії поряд з центральним банком беруть участь комерційні банки, які створюють безготівкові гроші при проведення ними активних операцій.

Обсяг створених комерційними банками безготівкових грошових коштів залежить від величини надлишкових резервів, які вони використовують для активних операцій. Для комерційних банків резерви на рахунках у центральному банку є ліквідними активами, а для центрального банку - пасивами, які він повинен повернути за їх першою вимогою. Чим більше надлишкові резерви комерційних банків, тим більше за інших рівних умов вони можуть емітувати в обіг додаткової безготівкової грошової маси.

Слід зазначити, що максимальний обсяг позик, який може видати один комерційний банк, обмежений величиною його надлишкових резервів. Це обумовлено тим, що видані в кредит кошти використовуються клієнтами для платежів і перераховуються на рахунки в інших банках, що призводить до відповідного зменшення надлишкових резервів цього банку. Якщо ж розглядати банківську систему в цілому, то надлишкові резерви одного банку, потрапляючи в процесі кредитування і платежів на рахунки іншого банку, збільшують обсяг депозитів, а значить і надлишкові резерви останнього. За рахунок цього другий банк, в свою чергу, може збільшити обсяги кредитування, що в кінцевому підсумку призведе до збільшення надлишкових резервів третього банку. В результаті відбувається багаторазове розширення депозитів, що отримало назву депозитної (або кредитної) мультиплікації.

Отже, збільшення депозитів в банківській системі відбувається в результаті зростання величини сукупних надлишкових резервів комерційних банків. Сукупні резерви комерційних банків, що знаходяться на їх рахунках у центральному банку, збільшуються внаслідок активних операцій центрального банку, що призводять до зростання грошової бази, а також за рахунок зростання обсягів вкладів [12] економічних агентів на рахунки комерційних банків.

Розглянемо, яким чином збільшення резервів комерційних банків призводить до мультиплікації депозитів, тобто безготівкової емісії комерційних банків.

Для наочності і спрощення моделі мультиплікації введемо ряд припущень:

§ комерційні банки не зберігають надлишкові резерви, а використовують їх для видачі позик своїм клієнтам;

§ все комерційні банки видають позики на всю величину своїх надлишкових резервів;

§ кошти, що знаходяться на депозитних рахунках в комерційних банках, не звертаються в готівку і не залишаються на руках клієнтів;

§ видані в кредит кошти зараховуються на поточні (розрахункові) рахунки позичальників;

§ все кошти, видані в позику одним банком, в процесі їх витрачання позичальниками перераховуються на депозитні рахунки в іншому банку і зберігаються там, збільшуючи його надлишкові резерви.

Дія механізму найпростішої моделі мультиплікатора депозитів видно на наступному прикладі.

Припустимо, центральний банк збільшив надлишкові резерви банківської системи, надавши кредит Банку-1 в сумі 100 млн. Руб. Внаслідок цього надлишкові резерви Банку-1 зросли на 100 млн. Руб.

Банк-1 видає кредит на цю суму своєму клієнтові, збільшивши тим самим обсяг депозитів в банківській системі на 100 млн. Руб. Клієнт Банку-1 перераховує отримані в кредит кошти своєму постачальнику в інший банк (Банк-2) в оплату поставлених товарів. Внаслідок цього у Банку-1 не залишається надлишкових резервів, а депозит в сумі 100 млн. Руб. переміщається в Банк-2.

Після того, як кошти з Банку-1 були перераховані постачальнику, сума на його поточному рахунку в Банку-2 збільшилася на 100 млн. Руб. Відповідно депозити Банку-2 зросли на цю ж суму. Банк розглядає ці кошти як надлишкові резерви, так як вони не будуть використовуватися постачальником для розрахунків і можуть бути видані в позику. Таким чином загальний обсяг депозитів банківської системи збільшився на 100 млн. Руб.

Як зазначалося раніше, центральний банк використовує для регулювання обсягу грошової маси в економіці механізм обов'язкового резервування. Припустимо, норма обов'язкових резервів встановлена ??в розмірі 10%.

В цьому випадку з 100 млн. Руб. додаткових депозитів, отриманих Банком-2, він перераховує в фонд обов'язкових резервів центрального банку 10 млн. руб. Решту суми в 90 млн. Руб., Яка буде його надлишковими резервами, він видає в позичку своєму клієнтові. Останній використовує отримані кошти для здійснення платежів за придбані товари, при цьому сума кредиту перераховується до Банку-3.

В результаті цього перерахування сума залучених коштів Банку-3 зросте на 90 млн. Руб., А загальний приріст депозитів в банківській системі (враховуючи депозит, створений в Банку-2) складе 190 млн. Руб.

Банк-3 з отриманих 90 млн. Руб. додатково залучених коштів 9 млн. руб. відраховує у фонд обов'язкових резервів, а що залишилися надлишкові резерви в сумі 81 млн. руб. використовує для подальшого кредитування.

В результаті даного процесу збільшення загальної суми депозитів в банківській системі буде тривати до тих пір, поки всі надлишкові резерви не будуть перераховані в фонд обов'язкових резервів.

Це можна представити в такий спосіб (таблиця 4.2)

Таблиця 4.2.

Процес мультиплікації депозитів в банківській системі.

   Приріст депозитів, додаткових-но створених банківською системою, млн. руб.  Надлишкові резерви банку, млн. руб.  Норма обов'язкових резервів,%  Відрахування в фонд обов'язкових резервів, млн. руб.  Обсяг виданого банком кредиту, млн. руб.
 ЦБ          (Банку-1)
 Банк-1банка-2Банк-3Банк-4Банк-5 ...  0,0100,090,081,072,9 ...  100,0100,090,081,072,9 ...    10,09,08,17,3 ...  100,090,081,072,965,6 ...
 всього  1000,0  0,0  100,0  1000,0

З даних таблиці видно, що одноразове збільшення надлишкових резервів банківської системи на 100 млн. Руб. в процесі депозитної мультиплікації призвело до сукупного приросту депозитів банківської системи на 1 млрд. руб. При цьому обсяг мультиплікувавши депозитів залежить від величини норми обов'язкового резервування.

Аналогічний процес розширення депозитів банківської системи буде відбуватися і в разі, якщо центральний банк збільшить вільні резерви комерційного банку не за допомогою надання йому кредиту, а в результаті покупки у нього цінних паперів або іноземної валюти.

Депозитна мультиплікація відбувається і тоді, коли комерційні банки використовують надлишкові резерви не для видачі позик, а для проведення інших активних операцій, наприклад для покупки цінних паперів. У цьому випадку грошові кошти перераховуються на рахунки продавців цінних паперів в інших банках, в результаті чого збільшуються депозити цих банків і, відповідно, їх надлишкові резерви. Тим самим створюється основа для подальшої мультиплікації депозитів.

Розглянутий процес багаторазового розширення депозитів банківської системи свідчить про існування математичної залежності між приростом надлишкових банківських резервів і збільшенням сукупного обсягу депозитів банківської системи. Ця залежність виражається поняттям банківського (депозитного) мультиплікатора.

Банківський (депозитний) мультиплікатор - Коефіцієнт, що показує, у скільки разів зросте загальний обсяг депозитів в банківській системі при збільшенні надлишкових резервів комерційних банків.

У розглянутому нами прикладі банківський мультиплікатор (m) обернено пропорційний нормі обов'язкових резервів (r), вираженою десятковим дробом:

1 + 1

m = - = - = 10

r 0,1

це формула простого банківського (депозитного) мультиплікатора. Він показує, яким буде максимальне збільшення обсягу депозитів в банківській системі при введених нами припущеннях, досить спрощують реальну ситуацію в банківській системі: всі надлишкові резерви банки негайно використовують для видачі кредиту, вкладники не знімають частину коштів з рахунків для отримання готівки тощо . У нашому прикладі банківський мультиплікатор дорівнює 10.

Для того щоб визначити максимальний обсяг приросту депозитів (?D), потрібно суму надлишкових резервів, додатково отриманих банківською системою, помножити на величину банківського мультиплікатора:

? D = 100 млн. Руб. '10 = 1 000 млн. Руб. (1 млрд. Руб.)

Однак в дійсності величина банківського мультиплікатора зазвичай менша від тієї, яку можна розрахувати за наведеною формулою. На практиці кожен банк зберігає певний обсяг надлишкових резервів, а їх клієнти знімають готівку з рахунків. Це означає, що коефіцієнт мультиплікації залежить не тільки від норми обов'язкових резервів, яка встановлюється центральним банком, але і інших чинників, які центральний банк не може прямо контролювати.

Для того щоб врахувати вплив цих факторів, використовується формула грошового мультиплікатора, Який показує, у скільки разів збільшиться пропозиція грошей [13] в економіці в результаті приросту грошової бази:

1 + c / D

m = -------,

r + er / D + c / D

де r - норма обов'язкового резервування, er / D - відношення надлишкових резервів банків до обсягу їх депозитів, c / D - відношення обсягу готівки в обігу до обсягу депозитів банківської системи.

З формули видно, що на величину грошового мультиплікатора впливають: величина резервних вимог, встановлена ??центральним банком; вирішення комерційних банків про необхідному їм обсязі надлишкових резервів; рішення вкладників про те, скільки їм необхідно готівки. У зв'язку з цим грошовий мультиплікатор менше депозитного, так як в процесі мультиплікації депозитів практично не бере участь та частина депозитів, яку вкладники перетворили в готівку, а також та частина надлишкових резервів, яку банки не використовують для кредитування.

Якби величини r, er / D і c / D були постійними або можна було б визначити їх точне значення в майбутньому, тоді розрахунок величини грошового мультиплікатора для будь-якого періоду часу не уявляв би складності. Знаючи ж величину мультиплікатора, можна було б підтримувати бажаний обсяг грошової маси в обігу, коригуючи відповідним чином величину грошової бази центрального банку.

Однак з компонентів формули грошового мультиплікатора тільки r можна розглядати як в якійсь мірі постійну величину, оскільки норма обов'язкового резервування змінюється центральним банком звичайно досить рідко. Інші складові формули є змінними величинами, прогнозувати динаміку яких складно, так як вона залежить від поведінки всіх суб'єктів економічних відносин. У зв'язку з цим не можна точно розрахувати значення грошового мультиплікатора для майбутніх періодів.

У той же час можна визначити точну величину грошових мультиплікаторів за минулі періоди. На практиці центральні банки здійснюють емпіричні розрахунки грошових мультиплікаторів, тобто визначають коефіцієнти фактичної мультиплікації грошей центрального банку шляхом ділення обсягу грошової маси на величину грошової бази. Зазвичай розраховується кілька видів грошових мультиплікаторів в залежності від того, взаємозв'язок між якими компонентами грошової маси і грошової бази хочуть простежити.

Зокрема, фактичний грошовий мультиплікатор може розраховуватися як відношення сукупної грошової маси до грошової бази, як відношення М1 або М2 до грошової бази, як відношення сукупної грошової маси до чистого внутрішнього кредиту центрального банку і т.д.

Варто зазначити, що при зменшення надлишкових резервів банківської системи відбувається багаторазове скорочення банківських депозитів. Надлишкові резерви банківської системи можуть зменшуватися, по-перше, внаслідок дій центрального банку, спрямованих на обмеження приросту грошової маси - підвищення норми обов'язкових резервів, зменшення обсягів кредитування комерційних банків, збільшення процентної ставки по кредитах комерційним банкам, продажу комерційним банкам цінних паперів та іноземної валюти . По-друге, надлишкові резерви комерційних банків можуть зменшуватися внаслідок того, що їх клієнти віддадуть перевагу з яких-небудь причин вилучити частину своїх вкладів і перетворити їх в готівку.

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

види грошей | Теорії грошей. | Гроші як міра вартості | Гроші як засіб звернення | Т - Д - Т | Гроші як засіб платежу | Гроші як засіб накопичення | Гроші у сфері міжнародного економічного обороту | Роль грошей у розвитку виробництва | Взаємозв'язок грошей з іншими економічними категоріями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати