На головну

III. Прояв індивідуальних особливостей особистості

  1. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  2. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  3. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка
  4. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 4 сторінка
  5. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  6. IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування

У діловому спілкуванні

Знання своїх індивідуальних особливостей, вміння аналізувати індивідуальні особливості співрозмовника мають велике практичне значення для безперервного саморозвитку і професійного зростання учнів. Визначення індивідуально-психологічних особливостей співрозмовника дозволяє виробити модель поведінки в процесі спілкування, і особливо в конфліктній ситуації.

Знання в області психології спілкування допомагають учням легше адаптуватися до сучасних умов ринку і орієнтуватися на підвищення індивідуальної конкурентоспроможності.

Запитання і завдання

1. Конкретна людина зі своєрідними фізичними, фізіологічними, психологічними, соціальними якостями і властивостями - це:

а) особистість;

б) індивідуальність.

2. Розкрийте сутність визначення «особистості». Яка функція спілкування відіграє провідну роль в процесі становлення особистості?

3. Із запропонованих визначень виберіть ті, які за змістом відповідають: а) темпераменту; б) екстраверсії; в) інтровсрсіі.

1. Орієнтація на свої відчуття, враження і думки; зовнішній спокій, невелике коло знайомих, занурення в спогад.

2. Динамічна характеристика психічної діяльності.

3. Орієнтація на те, що відбувається навколо, на зовнішні враження, легкість вступу в контакт, любов до ризику і діям.

4. На прикладі, розглянутому на с. 71, визначте тип темпераменту кожної молодої людини.

5. Вкажіть особливості, які характеризують флегматика:

а) підвищена активність;

б) тривала працездатність;

в) енергійність;

г) зосередженість уваги;

д) запальність;

е) мовчазність;

ж) терплячість;

з) товариськість;

і) стійкі форми поведінки; к) непосидючість; л) швидка переключення; м) бідність рухів.

6. Виберіть ті з визначень, які за змістом відповідають поняттям: а) холерик; б) флегматик; в) сангвінік; г) меланхолік.

1. Схильність до переживання, неергічность, сором'язливість і боязкість при спілкуванні з незнайомими людьми, швидка стомлюваність, стриманість мови і рухів.

2. Енергійність, поривчастість, неврівноваженість, швидкість зміни настрою, працездатність, схильність до лідерства.

3. Повільність, зосередженість уваги, терплячість, слабкість зовнішніх проявів, врівноваженість, пасивність, працездатність, вдумливість.

4. Життєрадісність, врівноваженість, товариськість, багатство і виразність міміки, часто мінливі прихильності, легкість переживання невдач.

7. Вкажіть особливості, які характеризують холерика:

а) енергійність;

б) витриманість;

в) мінливість настрою;

г) зосередженість уваги;

д) товариськість;

е) рухливість;

ж) поривчастість в рухах;

з) рівне і спокійне настрій;

і) збуджений стан;

к) невиразність мови;

л) швидка пристосованість до нових обставин;

м) голосна мова.

8. Приказка «Сім разів відміряй, один раз відріж» характеризує:

а) сангвініка;

б) меланхоліка;

в) флегматика;

г) холерика.

9. Заповніть таблицю. Характеристика типів темпераменту

 № п / п  характеристика  холерик  сангвінік  флегматик  меланхолік
 Поведінка        
 емоції        
 настрій        
 адаптація        
 терпіння        
 товариськість        
 Ставлення до критики        
 Ставлення до нового        

10. Неповторне індивідуальне поєднання, або сукупність особливостей особистості - це:

а) характер;

б) темперамент.

11. Протягом життя у людини можуть змінюватися:

а) риси характеру;

б) темперамент;

в) всі відповіді вірні;

г) всі відповіді невірні.

12. Основою характеру є:

а) воля;

б) емоції;

в) здатності.

13. Вкажіть правильну відповідь. Коли ми говоримо «людина з характером», «мимрить», то маємо на увазі:

а) властивості темпераменту;

б) вольові риси характеру;

в) всі відповіді вірні;

г) всі відповіді невірні.

14. Свідоме регулювання людиною своєї поведінки і діяльності, виражене в умінні долати внутрішні та зовнішні труднощі при здійсненні цілеспрямованих дій - це:

а) темперамент;

б) характер;

в) воля.

15. рішучий и квапливий - Це синоніми? а) так; б) немає.

Відповідь поясніть (для цього скористайтеся словниками).

16. Згадайте уроки літератури і поясніть образ «зайвої людини» з позиції основних етапів вольового процесу.

17. Із запропонованих визначень виберіть ті, які за змістом відповідають: а) цілеспрямованості; б) самовладання; в) самостійності; г) рішучості; д) наполегливості.

1. Уміння людини вживати своєчасних, обгрунтовані і тверді рішення і втілювати їх у життя.

2. Вольова якість, завдяки якому людина може мобілізувати свої сили для щодо тривалої боротьби з труднощами, що зустрічаються при досягненні цілей.

3. Уміння не піддаватися впливу різних чинників, які можуть відвернути людину від досягнення поставленої мети.

4. Вольова якість, що допомагає людям керувати своїми думками, почуттями, діями і вчинками.

5. Здатність людини підпорядковувати свої дії цілям, які необхідно досягти.

18. Вольова якість людини, спрямоване на активне, старанне і систематичне виконання приємних рішень - це:

а) наполегливість;

б) самостійність;

в) старанність.

19. Протягом п'яти років дівчина надходила в один і той же інститут і кожен рік не набирала потрібної кількості прохідних балів. Але на п'ятий рік надходження її мрія здійснилася.

Які основні вольові якості переважали у дівчини? Відповідь обґрунтуйте.

20. Закінчите пропозиції, які вам відповідають.

1. Мені важко себе назвати вольовою людиною тому, що ...

2. Мої друзі вважають мене вольовою людиною через те, що ...

3. Я вважаю себе вольовою людиною тому, що ...

4. Деякі знайомі називають мене безпорадною через те, що ... З метою обгрунтованості відповіді проаналізуйте основні вольові

людські якості.

21. Індивідуально-психологічні особливості особистості, які проявляються в конкретній сфері і є умовою успішної роботи

в ній, характеризують:

а) темперамент;

б) волю;

в) здатності.

22. Здібності проявляються:

а) в знаннях, уміннях, навичках;

б) в динаміці придбання знань, умінь, навичок.

23. Людина з'являється на світ:

а) з загальними здібностями;

б) з задатками;

в) зі спеціальними здібностями.

24. Високий рівень розвитку спеціальних здібностей називають:

а) обдарованістю;

б) талановитістю.

25. Із запропонованих визначень виберете ті, які за змістом відповідають: а) емоціям; б) настрою; в) пристрасті; г) афекту.

1. Сильне, короткочасне емоційний стан, що виникає раптово.

2. Яскраве, сильне, можливо тривалий емоційний стан,

спрямоване на задоволення потреб.

3. Тривале емоційний стан, що забарвлюють дії, думки і поведінку людини.

4. Явища, які виражаються в переживанні людиною свого ставлення до навколишньої дійсності і до самого себе.

26. Емоції, при яких у людини «все в руках горить», «готовий перевернути гори»:

а) астенічні;

б) стенические.

27. Які види емоцій проявляються в наступних ситуаціях:

а) «Щось я сьогодні не в дусі», - каже колега, після невдалого

розмови з клієнтом;

б) «Два тижні тому бачив унікальну марку. Як би я хотів купити її для своєї колекції, навіть почав збирати гроші »(З розмови двох

приятелів);

в) У конфліктній ситуації підлеглий різко встав із стільця і ??жбурнув його в бік.

28. Що означають вирази: «Дивитися крізь рожеві окуляри», «Бачити все в темному кольорі»?

29. Опишіть емоції холерика, флегматика, сангвініка, меланхоліка.

30. Для якого типу темпераменту характерна стійка, життєрадісний настрій:

а) для холерика;

б) для сангвініка;

в) для флегматика;

г) для меланхоліка.

31. Вкажіть правильну відповідь. Наукові роботи з клонування супроводжуються:

а) інтелектуальними почуттями;

б) моральними;

в) естетичними;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді невірні. Вибір відповіді аргументуйте.

32. Міміка і пантоміміка:

а) допомагають спілкуванню;

б) перешкоджають спілкуванню;

в) ні допомагають, ні перешкоджають.

33. Прояв емоцій залежить:

а) від виховання;

б) від темпераменту;

в) від звичок;

г) від прийнятих правил пристойності;

д) всі відповіді вірні;

е) всі відповіді невірні.

34. Вольові дії проявляються в умінні:

а) контролювати свої емоції;

б) стримувати себе;

в) виявляти терпіння;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді невірні.

35. Емоційний стан співрозмовника ми дізнаємося:

а) по вербальним засобам спілкування;

б) по невербальних засобів спілкування;

в) всі відповіді вірні;

г) всі відповіді невірні.

відповіді

1.6).

2. Особистість - це людина, включена в систему суспільних відносин; він формується в спілкуванні, спільній діяльності і при цьому набуває соціальні якості для самостійної діяльності.

У процесі становлення особистості провідною функцією спілкування є формує.

3. а) - 2, б) - 3, в) - 1.

4. 1 - холерик, 2 - сангвінік, 3 - флегматик, 4 - меланхолік.

5. б), г), е), ж), і), м).

6. а) - 2, б) - 3, в) - 4, г) - 1.

7. а), в), д), е), ж), і), л), м).

8. в).

9. Таблиця:

 № п / п  характеристика  холерик  сангвінік  флегматик  меланхолік
 Поведінка  неврівноважений  досить врівноважене  абсолютно врівноважене  неврівноважений
 емоції  сильні  поверхневі  слабкі  Глибокі, тривалі
 настрій  Нестійкий (переважає бадьорість)  Сталий, життєрадісне  сталий  Нестійкий (переважає песимізм)
 адаптація  хороша  відмінна  повільна  важка
 терпіння  Слабке  помірне  Дуже велике  Слабке
 товариськість  висока  Помірна (рівномірна)  невисока  низька
 Ставлення до критики  порушена  спокійне  байдуже  образливе
 Ставлення до нового  Позитивне  байдуже  негативне  Позитивне, змінюється негативним і навпаки

10. а).

11. а).

12. а).

13. б).

14. в). 15.6).

Ожегов С. І. Словник російської мови. - М, 1988.

рішучий: 1. Твердий у вчинках, які не вагається. 2. Виконаний твердості, непохитності. З, 554.

квапливий - схильний поспішати, поспішний, швидкий. С. 656.

16. «Зайвий людина» - приймає хороші рішення, але не доводить свої починання до кінця, тобто повна відсутність четвертого етапу вольового процесу.

17. а) - 5, б) - 4, в) - 3, г) - 1, д) - 2.

18. в).

19. Цілеспрямованість, наполегливість.

21. в).

22. б).

23. б).

24. б).

25. а) - 4, б) - 3, в) - 2, г) - 1.

26. б).

27. а) настрій.

б) пристрасть.

в) афект.

28. Взаємозв'язок кольору і настрою.

29. Холерик - сильні емоції; флегматик - слабкі; сангвінік - поверхневі; меланхолік - глибокі, тривалі.

30. б).

31. а), б).

32. а).

33. д).

34. г).

35. в)


Список літератури

1. Аверченко Л. К. Психологія управління: Курс лекцій. - М .; Новосибірськ, 1989.

2. Альохіна І. Імідж і етикет ділової людини. - М., 2001..

3. Бекетова Е. Е. Таємниці спілкування: Збірник ситуативних завдань-тестів з психології ділового спілкування. - М., 2001..

4. Бородкін Ф. М, Коряк Н.М. Увага конфлікт. - Новосибірськ, 1989.

5. Ботавіна Р. Я. Етика ділових відношенні. - М., 2001..

6. Браим І. Культура ділового спілкування. - Мінськ: ІП «Екоперспектіва», 2000..

7. Власова Я. ... І прокинешся босом: Довідник по психології управління. - Новосибірськ, 1994.

8. Карнегі Д. Як завоювати друзів і впливати на людей. - М., 1989.

9. Коломшскій Я. Л. Людина: психологія. - М., 1986.

10. Крижанская Ю. С, Третьяков В. П. Граматика спілкування. - М., 1999..

11. Кругляніцо Т. А. та ін. Етика. - М., 1994..

12. Литвинцева Я. А. Психологічні аспекти підбору і перевірки персоналу: Збірник. - М., 1997..

13. Лобарева Л. А. Уроки привабливості. - М., 1995.

14. Маркічева Т. Б., Ножин Є. А. Ділове спілкування: практичні рекомендації. - М., 1997..

15. Морозов А. В. Ділова психологія. - СПб., 2000..

16. Ниренберг Дж., Калера Г. Читати людини як книгу. - М., 1990.

17. Опалєв А В. Уміння поводитися з людьми. - М., 1996.

18. Піз А. Мова рухів тіла. Як читати думки інших по їхніх жестах. - Н. Новгород, 1992.

19. Психологія і етика ділового спілкування / За ред. В. Н. Лавриненко. - М., 1997..

20. Психологія: Словник / За ред. А. В. Петровського. - М., 1990.

21. Реан А. А., Гатанов Ю. Б., Баранов А. А. Психологія. 8-11 клас. - СПб., 2000..

22. Рогов Є.І. Психологія спілкування. - М., 2001..

23. Рогов Є.І. Емоції і воля. - М, 1999..

24. Самигін СІ., Столяренко А. Д. Психологія управління. - Ростов-н / Д, 1997..

25. Семенова А. К., Маслова Є. А. Психологія і етика менеджменту та бізнесу. - М., 2000..

26. Чи вмієте ви спілкуватися / І. Н. Горєлов, В. Ф. Житников, М. В. Зюзько, Л. А. Шкатов. - М., 1991.

27. Шеламова Г. М. Ділова культура і психологія спілкування. -, 2002.

28. Шепель В. М. Имиджелогия: Секрети особистої чарівності. - М., 1994..

29. Ягер Дж. Діловий етикет. Як вижити і процвітати у світі бізнесу. - М., 1994..

навчальне виданняПопередня   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Тест № 7 Вольовий знали що ви людина? | Тест № 9 Емоційна чутливість | Тест № 10 Наскільки ви конфліктні? | Тест № 11 Стратегія поведінки в конфлікті | Аргументи і їх вплив на ефективність спілкування | У спілкуванні дрібниць не буває! | Подарунки в нашому житті | Поведінка за столом | Секрети спілкування в пошуках роботи | додаток |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати