На головну

стиль комунікації

  1. IX. 1. НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ СТИЛЬ ВИКЛАДЕННЯ
  2. V. ИНФОРМАТИКА В ЗАДАЧАХ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
  3. А. Б. Єсін. СТИЛЬ
  4. Аксіоми міжкультурної комунікації
  5. Актуальність теорії комунікації.
  6. Альтернативні способи комунікації
  7. Аналіз типових ситуацій ділової комунікації

Кожній людині властивий свій стиль спілкування, який накладає цілком впізнаваний, характерний відбиток на його поведінку і спілкування в будь-яких ситуаціях. У стилі спілкування відображаються особливості спілкування людини, що характеризують його про щий підхід до побудови взаємодії з іншими людьми Стиль спілкування, як вважають вчені, залежить як від індивідуальних особливостей і особистісних рис людей (запальності, витриманості, довірливості, закритості і т. П.), так і від історії життя, ставлення до людей, загальноприйнятих в даній культурі норм спілкування і т.д. Важливість стилю спілкування в комунікації полягає в тому, що з його допомогою відбувається розуміння різних ситуацій, формується ставлення до партнерів по комунікації, вибираються способи вирішення проблем.

Ефективна міжкультурна комунікація вимагає знання і вміння використовувати всі її компоненти. Серед цих компонентів важливе місце належить стилю вербальної комунікації. В даному аспекті стиль спілкування - це своєрідне мета-послання, яке вказує, як індивідам слід розуміти і інтерпретувати вербальне повідомлення - контекст комунікації. Він являє собою індивідуальну стабільну форму комунікативного поведінки людини, яка виявляється в будь-яких умовах взаємодії, в будь-якій ситуації. Тут майстерність коммуниканта проявляється не тільки в культурі його мови, але і в умінні знайти найбільш точне і найбільш підходяще для кожного конкретного випадку стилістичне засіб мови. Вербальна комунікація передбачає майстерне володіння усіма мовним! жанрами: від репліки або коментаря до лекції, доповіді, ін формаційного повідомлення, публічних промовах.

Стилі комунікації також істотно варіюються в різних культурах. Зазвичай виділяють чотири групи (класу) стилю вербальної комунікації:

- Прямий і непрямий;

- Химерний, точний і стислий;

- Особистісний і ситуаційний;

- Інструментальний і афективний.

4.1.3.1. Прямий і непрямий стилі комунікації

Завдяки цим стилям виявляється ступінь вираження людиною своїх внутрішніх спонукань і намірів в процесі спілкування, тобто з'ясовується ступінь відкритості людини. Прямий стиль пов'язаний з виразом справжніх намірів людини. Непрямий стиль дозволяє приховувати бажання, потреби і цілі людини в спілкуванні. Вибір стилю комунікації, безумовно, пов'язаний з контекстуальних спілкування в різних культурах. Прямий, жорсткий стиль спілкування, на думку дослідників, характерний для нізкоконтекстуальной американської культури. У ній залишається мало місця для недомовленості. Американці прагнуть викликати співрозмовника на прямий і ясний розмову, для якого дуже характерні такі висловлювання: «Говоріть, що ви маєте на увазі», «Давайте по суті» і т.д. У цьому стилі проявляється більше турботи про збереження обличчя мовця, про чітке обґрунтування власної позиції по темі розмови. Найчастіше такий стиль розвивається в індивідуалістичних культурах.

Для висококонтекстуальних культур провідним стилем комунікації є непрямий стиль. У таких культурах перевага віддається непрямий, двозначній комунікації, що продиктовано важливістю поваги особи іншу людину. Найчастіше це колективістські культури. Так, корейці не дають негативних відповідей типу «ні» або «я не згоден з вами». Зазвичай вони використовують відповіді на кшталт «я згоден з вами в принципі» або «я співчуваю вам». Розуміти, що це - форми відмови, потрібно вже з контексту ситуації.

4.13.2. Майстерний, точний і стислий стилі комунікації

Дані стилі показують ступінь використання експресивних засобів мови, пауз, мовчання.

Майстерний, чи вигадливий, стиль передбачає використання, багатого, експресивного мови в спілкуванні. Так, в арабських культурах, відмовляючись від частування, мало сказати просто «ні», відмова супроводжується клятвами і запевненнями, абсолютно недоречними з точки зору європейця або американця. Адже вони звикли до використання точного стилю, який передбачає вживання лаконічних, стриманих висловлювань. Точний стиль полягає в використанні необхідного і достатнього мінімуму висловлювань для передачі інформації (максимум, але й не менше, ніж необхідно). Стиснутий стиль, крім лаконічності і стриманості, включає ухильність, використання пауз і виразного мовчання.

Використання химерного стилю характерно для багатьох близькосхідних культур, точного - для Західної Європи і США, стислий стиль властивий багатьом азіатським культурам і деяких культурах американських індіанців.

Химерний стиль дає можливість згладжувати свою промову і зберегти як своє обличчя, так і обличчя свого співрозмовника.

Точний стиль пов'язаний з турботою про збереження свого власного обличчя, бажанням щирості в спілкуванні. Маючи високий рівень адаптивності до непередбачуваних ситуацій, представники цих культур бажають бути самими собою завжди.

Стиснутий стиль, що припускає управління ситуацією з допомогою пауз і недомовленостей, дозволяє не образити обличчя свого співрозмовника, не втративши при цьому і свого обличчя. Зазвичай він домінує в колективістських культурах, метою яких в спілкуванні є-збереження і підтримання групової гармонії.

4.1.3.3. Особистісний і ситуаційний стилі комунікації

Особистісний стиль комунікації наголошує в спілкуванні на особистості індивіда, а ситуаційний - на його ролі. В особистісному стилі вербальними засобами посилюється Я-ідентичність, в ситуаційному стилі - рольова ідентичність. Можна сказати, що особистісний стиль використовує мову, що відображає соціальну рівність, і характерний для індивідуалістичних культур, ситуаційний стиль відбиває ієрархічність суспільних відносин і характерний для колективістських культур.

Так, американці уникають формальних кодів поведінки, титулів, шанобливості і ритуальних манер у взаємодії з іншими. Вони вважають за краще пряме звернення до співрозмовника по імені і намагаються не робити статевих відмінностей в стилі вербального спілкування. Японці ж вважають формальність найголовнішим у своїх людських відносинах. Вона дозволяє спілкуванню бути гладким і передбачуваним. Японська мова схильний ставити учасників розмови в відповідні рольові позиції і надавати кожному місце в статусному ієрархії.

4.1.3.4. Інструментальний і афективний стилі комунікації

Ці стилі різняться своєї орієнтацією на того чи іншого учасника вербальної комунікації. Інструментальний стиль спілкування головним чином орієнтований на мовця і на мету комунікації, а афективний - на слухача і на процес комунікації. Інструментальний стиль спирається на точні знання, щоб досягти мети спілкування. Афективний стиль використовує аналогії, щоб досягти визначеності і отримати схвалення партнера. Інструментальний стиль дозволяє людині утвердити себе, підтримати власне обличчя, а також зберегти почуття автономії і незалежності від співрозмовника. Афективний стиль, навпаки, орієнтований на сам процес спілкування, на пристосування до почуттів і потреб співрозмовника, на досягнення групової гармонії. Це призводить до того, що при афективному стилі людина змушена бути обережним в своїй промові, уникати ризикованих висловлювань та положень. Для цього він користується неточностями і уникає прямих тверджень чи заперечень. Якщо обидва співрозмовники в спілкуванні дотримуються цього стилю, то постійно виникає проблема інтерпретації сказаного, його перевірки, яка знов-таки проводиться непрямим чином. У такій ситуації важливо не те, що говориться, а те, що робиться. При афективному стилі мови особливу важливість має контекст спілкування.

Характерним зразком афективного стилю комунікації може служити японський стиль спілкування. Головною своєю метою він ставить процес розуміння співрозмовниками один одного. Від співрозмовників очікується, що вони проявлять інтуїтивну чуйність до значень між слів. Самі ж слова, вербальні вираження служать лише натяками на реальний зміст, ніхто не чекає, що вони будуть сприйняті як точні факти, що відображають реальність. Цей стиль характерний для колективістських культур.

Інструментальний стиль спілкування представлений в європейських культурах і США. Тут люди прагнуть пред'явити себе співрозмовнику у мові, хочуть, щоб їх зрозуміли допомогою вербального спілкування. Цей стиль також представлений в Данії, Нідерландах і Швеції, які є індивідуалістськими культурами.

Названі варіанти комунікативних стилів присутні практично у всіх культурах, але в кожній з них вони оцінюються по-своєму, всім їм надається своє власне значення. У кожному разі стиль комунікації відбиває цінності і норми, що лежать в основі тієї чи іншої культури, її культурно-специфічну картину світу. Він засвоюється дитиною в ранньому дитинстві і становить характерну невід'ємну рису притаманного йому способу взаємодії з навколишнім світом і іншими людьми.

 Попередня   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Наступна

Ситуаційні фактори комунікації | Поняття міжкультурної комунікації | Афективна навантаження учасників МКК і її залежність від культурної дистанції | Невизначеність ситуації МКК | Основні аспекти невпевненості (невизначеності) | Стратегія редукції (скорочення) невпевненості | Теорії міжкультурної комунікації | Аксіоми міжкультурної комунікації | Елементи невербальної комунікації (кинесика, тактильне поведінку, проксемика, хронеміка). паравербального комунікація | Мова як елемент культури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати