На головну

Метод аналізу господарської діяльності та його характерні риси

  1. Case-метод Баркера
  2. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації
  7. I. Методичні рекомендації

Під методом у широкому сенсі розуміється спосіб дослідження наукою свого предмета. Способи вивчення, використовувані економічними науками, в тому числі і економічний аналіз, базуються на діалектичному методі пізнання. Використовуючи методи діалектики, економічний аналіз вивчає факти, явища, господарські процеси в їх взаємозв'язку і взаємозумовленості, в їх русі і розвитку. В економічному аналізі це викликає необхідність постійних порівнянь. Порівнюють фактичні результати діяльності або з плановими показниками, або з результатами минулих років, або з досягненнями інших підприємств галузі.

Кожне явище діалектика розглядає як єдність і боротьбу протилежностей, що в економічному аналізі дозволяє оцінити позитивні і негативні сторони кожного явища, вивчити внутрішні протиріччя. Крім того, використання діалектичного методу в аналізі передбачає врахування всіх існуючих взаємозв'язків, а, отже, необхідно бачити зв'язок події або явища з іншими аналогічними подіями або явищами.

Економічний аналіз забезпечує вивчення господарських факторів, явищ і процесів всередині підприємств в їх становленні та розвитку, що відбуваються кількісних змін. Кількісні зміни переходять в якісні зміни і призводять до появи чого-то нового, прогресивного.

У дослідженні економічних явищ і процесів використовуються і такі способи, як індукція і дедукція. Індукція є способом сходження від одиничних фактів до узагальнень, від часткового до загального; дедукція - способом проходження від загального до конкретного, від загальних положень до приватних умовиводів. Індукція і дедукція доповнюють один одного і застосовуються в єдності.

Для аналізу характерно, крім встановлення причинно-наслідкових зв'язків, ще визначення кількісної характеристики явищ або показників. Розглядаючи завдання аналізу господарської діяльності, слід постійно пам'ятати про тісний зв'язок цієї науки з економічною теорією, теоретичною базою економічного аналізу. «Кількісний аналіз набуває сенсу тільки тоді, коли достеменно розкрито економічну природа категорії, явища, процесу; адже самі кількісні характеристики випливають з економічної природи і обумовлюються нею »(М. І. Баканов, А. Д. Шеремет.« Теорія економічного аналізу ». - М .: Ф і С, 1981). Саме так забезпечується вимір впливу чинників на результати діяльності підприємства, що в свою чергу, дозволяє зробити аналіз точним, а його висновки обгрунтованими.

В економічній практиці, поряд з поняттям «метод» аналізу використовують і такі категорії як «методика» і «методологія». Методика - це комплекс методів, способів, прийомів, операцій та інших засобів, що використовуються в процесі проведення аналізу в заздалегідь встановленої послідовності. Методологія - більш загальне поняття. Методологією аналізу господарської діяльності слід називати сукупність знань як про науковий метод пізнання і формування управлінсько-економічного процесу або явища, так і про конкретні способи і прийоми одержання цих знань.

Методика економічного аналізу - це сукупність спеціальних способів дослідження відповідних процесів. Вона поділяється на загальну методику і приватну.

Загальна методика являє собою поєднання методів аналізу, однаково застосовуваних при вивченні процесів, що відбуваються в будь-яких організаціях і галузях економіки країни. Вона зазвичай стосується попереднього складання плану проведення аналітичної роботи; підбору, перевірки та обробки вихідної інформації; вибору бази аналізу (використання для порівняльної оцінки планових даних або звітних за попередній період); наукового обґрунтування угруповання показників; розрахунку позитивного або негативного впливу факторів на досліджуваний показник або досліджуваний процес і т. п.

Приватна методика конкретизує загальну методику стосовно господарським процесам, що відбуваються в певній галузі або конкретної організації. Вона дозволяє встановити, які саме процеси або показники роботи підлягають аналізу, з яких джерел повинні бути отримані необхідні відомості, який перевірки та обробки слід піддати їх, які технічні прийоми аналізу доцільно використовувати і т. Д.

Отже, будь-яка методика, в тому числі і методика економічного аналізу організації (підприємства), являє собою деякі поради, рекомендації по виконанню дослідницької роботи.

Розглянемо ці поради або основні моменти, на які необхідно звернути увагу при підготовці до економічного дослідження:

1. Формулювання завдань і мети дослідження.

2. Визначення об'єктів аналізу.

3. Розробка системи показників, за допомогою яких буде досліджуватися кожен об'єкт аналізу.

4. Розгляд послідовності і періодичності проведення дослідження.

5. Опис способів дослідження досліджуваних об'єктів.

6. Визначення джерел даних, на підставі яких буде проводитися аналіз.

7. Розгляд організаційних моментів (призначення відповідальних осіб або служб, які здійснюють аналітичне дослідження або його окремі частини; визначення термінів завершення роботи).

8. Виявлення технічних засобів, які доцільно використовувати для аналітичної обробки інформації.

9. Огляд характеристик різних видів документів, за допомогою яких найкраще оформити результати дослідження.

10. Виявлення потенційних споживачів результатів аналізу.

Питання організації економічного аналізу є невід'ємними елементами методики економічного аналізу та мають велике значення.

В аналізі використовується системний підхід до вивчення досліджуваних об'єктів. Він передбачає деталізацію досліджуваних явищ (виділення складових частин -власне аналіз), що дозволяє побачити найголовніше. Разом з тим, після вивчення окремих сторін економіки підприємства, їх взаємозв'язку, підпорядкованості та залежності необхідно узагальнити весь матеріал дослідження (використовувати синтез). Важливою методологічною рисою аналізу є розробка і використання системи показників, необхідної для комплексного, системного дослідження причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів у господарській діяльності підприємства.

Характерними особливостями методу економічного аналізу є: використання системи показників, що всебічно характеризують господарську діяльність, вивчення причин зміни цих показників, виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними з метою підвищення ефективності виробництва.

Всі об'єкти економічного аналізу знаходять своє відображення в системі показників плану, обліку, звітності, та інших джерелах інформації. Кожне економічне явище, господарський процес визначаються комплексом взаємопов'язаних показників. У зв'язку з цим правильний вибір системи показників для відображення економічних явищ і господарських процесів є важливим методологічним питанням. Від цього багато в чому залежать результати, проведеного аналізу. В економічному аналізі використовується велика кількість різних показників, необхідно зупинитися на їх класифікації. Залежно від об'єкта дослідження показники групуються в підсистеми (див. Рис.3.1).Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Р А З Д Є Л П Е Р В И Й 1 сторінка | Р А З Д Є Л П Е Р В И Й 2 сторінка | Р А З Д Є Л П Е Р В И Й 3 сторінка | Р А З Д Є Л П Е Р В И Й 4 сторінка | Управлінських і соціальних завдань підприємства | Зв'язок економічного аналізу з іншими науками | Класифікація економічного аналізу | Предмет і об'єкти аналізу господарської діяльності | Функції, завдання та принципи аналітичної роботи | Факторний аналіз, класифікація факторів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати