На головну

Т Е С Т И

1. До основних видів підприємництва не відносяться:

1) індивідуальне або приватне підприємство;

2) товариство або партнерство;

3) кооперативне господарство;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Першим в еволюційному сенсі промисловим підприємством є:

1) завод;

2) фабрика;

3) конгломерат;

4) мануфактура.

3. Яка форма бізнесу була б більш раціональної для підприємства, що ставить перед собою завдання організації посередницької контори по найму - здачі житлової площі:

1) корпорація;

2) кооператив;

3) індивідуальне підприємство;

4) товариство.

4. У ринковій економіці головну роль відіграють:

1) великі підприємства;

2) державні підприємства;

3) середні і дрібні підприємства;

4) акціонерні товариства.

5. Що з переліченого нижче слід віднести до сутнісних характеристик підприємства:

1) розмір підприємства;

2) майнова відповідальність;

3) наявність товарної марки;

4) націленість на максимальний прибуток.

6. Які з наведених нижче ознак відображають неокласичну трактування підприємства:

1) оптимізація витрат виробництва;

2) оптимізація витрат по здійсненню ринкових операцій;

3) оптимізація умов економічного зростання;

4) раціональне поведінку.

7. Які з наведених нижче ознак відображають інституціональну трактування підприємства:

1) оптимізація витрат виробництва;

2) оптимізація витрат по здійсненню ринкових операцій;

3) оптимізація умов економічного зростання;

4) раціональне поведінку.

8. Яка ознака з переліченого нижче є характерним тільки для корпорації:

1) залучення до управління найманих менеджерів;

2) розподіл прибутку між власниками підприємства;

3) виплата дивідендів;

4) використання найманої праці.

9. До недоліків колективного підприємства можна віднести:

1) високу спеціалізацію в управлінні;

2) непередбачену тривалість діяльності;

3) досить легку його організацію;

4) ефективність підприємства в питаннях залучення капіталу.

10. Товариство з обмеженою відповідальністю з економічної точки зору - це:

1) інструмент накопичення та концентрації грошового капіталу;

2) інструмент залучення позикових коштів;

3) інструмент нарощування виробничих активів;

4) інструмент накопичення основного і оборотного капіталу.

11. Вищим органом управління в акціонерному товаристві є:

1) президентська рада;

2) рада директорів;

3) загальні збори акціонерів;

4) колегія засновників.

12. Які з наведених нижче ознак відображають еволюційну трактування підприємства:

1) оптимізація витрат виробництва;

2) оптимізація витрат по здійсненню ринкових операцій;

3) оптимізація умов економічного зростання;

4) раціональне поведінку.

13. Причиною виживання невеликих підприємств не є той факт, що:

1) великим підприємствам невигідно розоряти дрібний бізнес;

2) вони самі мають тенденцію до монополізації;

3) невеликі підприємства мають особливою привабливістю для населення;

4) держава підтримує малий бізнес.

14. За правовим статусом не виділяють такий вигляд підприємств:

1) приватне підприємство (одноосібне володіння, індивідуальне підприємство);

2) колективне підприємство (товариство, партнерство);

3) мале підприємство;

4) корпорація (акціонерне товариство).

15. До комерційних організаціям не відносяться:

1) господарські товариства;

2) господарські товариства;

3) товариства на вірі;

4) споживчі кооперативи.

16. Хто є суб'єктом управлінського контролю в компанії:

1) службовці компанії;

2) менеджери компанії;

3) акціонери компанії;

4) фінансові інститути (служби).

17. До недоліків акціонерного товариства не відноситься:

1) спряженість з великими витратами при створенні корпорацій;

2) подвійне оподаткування - спочатку оподатковується прибуток корпорації, а потім дивіденди акціонерів;

3) передача акцій третім особам, що не підриває цілісності корпорації;

4) поділ функцій власності та контролю (менеджери не завжди є власниками і часто діють в своїх інтересах).

18. Корпоративне управління зводиться до управління:

1) нематеріальними активами;

2) виробничими активами;

3) капіталом і власністю;

4) дочірніми і залежними компаніями.

19. Товариство з обмеженою відповідальністю з юридичної точки зору - це:

1) велике підприємство;

2) компанія, яка має дочірні і залежні підприємства;

3) організаційно-правова форма бізнесу;

4) немає правильної відповіді.

20. Яка форма корпоративного контролю є первинною:

1) фінансовий контроль;

2) адміністративний контроль;

3) управлінський контроль;

4) акціонерний контроль.

21. До переваг приватного підприємства (одноосібного володіння) відносяться:

1) самостійність у виконанні власником всіх обов'язків по управлінню підприємством;

2) необмежена відповідальність, оскільки власник такого підприємства ризикує не тільки активами підприємства, а й своїм власним майном;

3) свобода дій власника;

4) несумісність інтересів при управлінні підприємством.

22. Члени правління та ради директорів корпорації отримують особливий дохід:

1) ренту;

2) відсоток;

3) дивіденд;

4) маржу.

23. До некомерційних організацій не належать:

1) окремі підприємства, що діють в сферах культури, освіти та охорони здоров'я;

2) політичні партії;

3) спортивні федерації;

4) корпорації.

24. Перевага великих підприємств полягає не в тому, що:

1) їм доступно масове виробництво;

2) вони є провідниками науково - технічного прогресу;

3) вони характеризуються стійкістю і міцністю положення;

4) вони, як правило, є монополіями.

25. До основних видів реорганізації підприємства не відноситься:

1) ліквідація;

2) поділ;

3) злиття;

4) перетворення.

26. При виробничої диверсифікації не має місця:

1) випуск нових продуктів;

2) загострення конкуренції;

3) поліпшення задоволення потреб суспільства;

4) розширення гами продукції, що випускається за рахунок уже відомих товарів.

27. Концентрація капіталу характеризується:

1) розширенням виробництва за рахунок амортизаційного фонду;

2) зосередженням зусиль на випуску вузького кола виробів;

3) розширенням виробництва за рахунок відрахувань з прибутку до фонду накопичення;

4) об'єднанням розрізнених капіталів в єдиний.

28. Централізація капіталу передбачає:

1) розвиток шляхом інвестування частини прибутку;

2) збільшення розміру капіталу завдяки злиттю і поглинанням;

3) нарощування капіталу за рахунок амортизаційних відрахувань;

4) посилення ролі материнської компанії.

29. Корпоративна форма власності пов'язана:

1) з обмеженістю числа учасників акціонерного товариства;

2) з обов'язковістю участі в капіталі працівників підприємства;

3) з об'єднанням підприємств, зумовленим взаємним поставками продукції по кооперації;

4) з вільним продажем акцій.

30. Поняттю партнерської форми власності відповідає:

1) власність, розподілена між працівниками підприємства;

2) підприємство, що базується на частковій власності по певній величині капіталу;

3) підприємство, засноване на вільному продажі його акцій;

4) відособленість підприємств, пов'язаних відносинами обміну.

31. Вкажіть одне з положень, яке не є загальним для партнерської і колективної форм власності:

1) участь в капіталі підприємства;

2) можливість залучення стороннього керуючого;

3) неодмінність участі в капіталі підприємства його працівників;

4) можливість співпраці з підприємствами інших форм власності.

32. Виділіть одне з положень, яке не є загальним для колективної та корпоративної форм власності:

1) припинення діяльності в зв'язку з закриттям, банкрутством підприємства;

2) вся власність працює як єдиний суспільний капітал;

3) можливість присвоєння дивідендів на акції;

4) поширення акцій (часток) підприємства тільки серед працівників підприємства.

33. До основного капіталу відноситься:

1) вартість предметів праці;

2) вартість засобів праці;

3) вартість робочої сили;

4) грошовий капітал.

34. До оборотного капіталу відносяться:

1) вартість засобів праці;

2) вартість предметів праці та робочої сили;

3) цінні папери;

4) вартість предметів і засобів праці.

35. Ціна послуги реального капіталу виступає у формі:

1) амортизації;

2) ціни капіталістичного блага;

3) орендної плати;

4) процентної ставки.

36. Амортизація - це:

1) вартість предметів праці, що увійшли в вироблений продукт;

2) вартість оборотного капіталу, який увійшов в вироблений продукт;

3) вартість основного капіталу, перенесена на вироблений продукт;

4) вартість транспортних витрат.

37. Капітал робить повний оборот, коли має місце відшкодування вартості:

1) основного капіталу;

2) змінного капіталу;

3) оборотного капіталу;

4) авансованого капіталу.

38. Вкажіть, що з перерахованого нижче не має відношення до комерційної діяльності підприємства:

1) раціональне використання виробничих ресурсів;

2) підвищення економічної ефективності виробництва;

3) підвищення культурного і освітнього рівня населення;

4) вдосконалення організації праці та управління виробництвом.

39. Основна відмінність діяльності підприємця від інших видів діяльності - це:

1) сумлінність;

2) партнерство;

3) прогресивність;

4) готовність до ризику.

40. Визначальним критерієм приналежності підприємства до дрібного, середнього і великого є:

1) чисельність працюючих;

2) асортимент продукції, що випускається;

3) обсяг виробництва;

4) ефективність виробництва.

41. До партнерської формі власності не належать:

1) товариства;

2) товариства з обмеженою відповідальністю;

3) закриті акціонерні товариства;

4) відкриті акціонерні товариства.

42. До корпоративної форми власності відносяться:

1) змішані товариства;

2) товариства з додатковою відповідальністю;

3) виробничі кооперативи;

4) відкриті акціонерні товариства.

43. Критерієм розмежування закритих і відкритих акціонерних товариств є:

1) величина капіталу;

2) чисельність зайнятих;

3) кількість учасників;

4) вартість основних фондів.

 Попередня   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   Наступна

Завдання 9. | структура бізнесу | Підприємництво і його основні ознаки | Підприємництво як економічний ресурс | Загальна характеристика підприємства | Економічна природа підприємства | Цілі і ефективність діяльності підприємства | Серед підприємств | Організаційно-правові форми підприємств | виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати