Головна

Організаційно-правові форми підприємств

  1. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  2. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  3. IV. 14.5. Форми переживання почуттів
  4. Study the table below and learn the appropriate be-verb forms in relation to personal pronouns. (Вивчіть нижченаведену таблицю і запам'ятайте форми дієслова.)
  5. VII. Особливості носіння предметів форми одягу
  6. Авторитаризм і його форми
  7. Адаптація до ринку. Форми власності і організація управління

Розглянуті види підприємництва - індивідуальне, партнерське і корпоративне - в господарській практиці вживають конкретних організаційно-правові форми підприємств.

Організаційно-правова форма будь-якого підприємства визначається рядом факторів, найважливішими з яких є:

· Вид діяльності підприємства (комерційна або некомерційна);

· Форма підприємницької діяльності (індивідуальна або колективна);

· Статус підприємця (фізична або юридична особа).

Усе підприємства класифікуються за:

а) формам власності;

б) розмірами (масштабами);

в) характером діяльності;

г) галузевої приналежності;

д) основного фактору виробництва;

е) правовим статусом.

За формами власності підприємства підрозділяються на приватні, державні, змішані.

За розмірами підприємства бувають малі, середні та великі залежно від сфери діяльності.

За характером діяльності підприємства діляться на що виробляють матеріальні блага або надають послуги.

За галузевою належністю підприємства бувають промислові, сільськогосподарські, торгові, транспортні, будівельні, банківські, страхові і т.д.

За ознакою основного фактора виробництва виділяють трудомісткі, капіталомісткі, матеріаломісткі, наукомісткі підприємства.

За правовим статусом розрізняють:

1) господарські товариства і товариства;

2) виробничі кооперативи;

3) державні і муніципальні унітарні підприємства;

4) некомерційні організації;

5) індивідуальні підприємці.

Розглянемо, перш за все, господарські товариства і товариства.

Повне товариство. Повним визнається товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями, належним їм майном, включаючи особисте.

Повні товариства зосереджені переважно в сільському господарстві і сфері послуг і являють собою невеликі за розмірами підприємства.

Товариство на вірі. Товариством на вірі (командитним товариством) визнається товариство, в якому разом з учасниками, є один або кілька учасників-вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та не беруть участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності. Дана форма дозволяє залучати значні фінансові ресурси через велике число командитистів.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Таким визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених розмірів. Учасники ТОВ не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості внесених ними вкладів. Статутний капітал ТОВ утворюється з вартості вкладів його учасників. Як правило, ТОВ - це дрібні і середні підприємства.

Акціонерне товариство (АТ).Акціонерним товариством визнається товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Учасники АТ (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

АТ, учасники якого відчужують належні їм акції без згоди інших акціонерів, визнається відкритим (ВАТ).

ВАТ проводить підписку на випущені акції та їх продаж на умовах, встановлених законом. ВАТ зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків.

Акціонерне товариство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб, визнається закритим (ЗАТ).

Установчим документом АТ є його статут. Статутний капітал АТ складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. Вищим органом управління АТ є загальні збори акціонерів.

Виробничий кооператив - Це добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої діяльності, заснованої на їх особистій трудовій чи іншій участі й об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Це комерційна організація. Установчий документ - статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу. Число членів кооперативу не повинно бути менше п'яти. Майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу.

унітарним підприємством називається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно є неподільним по паях між працівниками підприємства. У Росії в формі унітарних підприємств існують тільки державні та муніципальні підприємства. Вони управляють, але не володіють закріпленим за ним державним або муніципальним майном. Якщо подібне підприємство засноване на праві оперативного управління федеральним майном, тобто управляється державними органами, воно іменується федеральним казенним підприємством. Всі інші унітарні підприємства є підприємствами, заснованими на праві господарського відання.

Некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації, фонди. Метою їх діяльності є не отримання максимального прибутку, а задоволення суспільних потреб.

споживчий кооператив - Це об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, що здійснюється шляхом об'єднання його членами пайових внесків. Споживчий кооператив зазвичай забезпечує своїх членів тими чи іншими споживчими благами.

Громадськими та релігійними організаціями визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних та інших нематеріальних потреб.

фондом визнається не має членства некомерційна організація, заснована громадянами або юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, яка має соціальні, благодійні, культурні, загальноосвітні та інші суспільно корисні цілі. Майно, передане фонду його засновниками, є власністю фонду.

Індивідуальні підприємці. Якщо окремий громадянин займається підприємницькою діяльністю, але без утворення юридичної особи (наприклад, організовує своє фермерське господарство), то він визнається індивідуальним підприємцем. Фактично - це теж підприємство.

 Попередня   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   Наступна

Ефект доходу і ефект заміщення | Кожній точці бюджетної лінії відповідає набір товарів А і | Завдання 7. | Завдання 9. | структура бізнесу | Підприємництво і його основні ознаки | Підприємництво як економічний ресурс | Загальна характеристика підприємства | Економічна природа підприємства | Цілі і ефективність діяльності підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати