На головну

Сучасні концепції КІС

  1. Базові концепції фінансового менеджменту.
  2. У науковій літературі розрізняють також дві основні концепції політичної системи - правову і соціологічну.
  3. Імовірнісний характер законів мікросвіту. Концепції невизначеності та причинності
  4. Взаємозв'язок концепції розвитку організації та стану кадрових ресурсів
  5. Можливості діанетичні концепції особистості в соціальній роботі
  6. Виховання: сутність, призначення, сучасні ідеї
  7. Вставка № Х. Методика вивчення Я-концепції особистості

В даний час в розвинених країнах використовуються кілька концепцій КИСП.

1. Система управління ресурсами підприємства (часто використовують такі абревіатури: MRP (Material Requirements Planning) - планування матеріальних потреб, MRPII (Manufacturing Resource Plfnning) - планування ресурсів виробництва, ЕRP (Enterprise Resourct Plfnning) - планування ресурсів підприємства).

2. Система управління логістикою (sсм - Supply Chain Management -керування каналами постачання).

3. Система управління даними про вироби на промислових підприємствах (РDМ - Product Development Management - управління Cборка виробів).

4. Система автоматизованого проектування і технологічної підготовки виробництва

(САD / САМ - Computer-Aided Design / Manufacturing - автоматизоване проектування і виробництво).

5. Система документообігу (docflow - потік документів).


 Інформаційні технології в юриспруденції

6. Інформаційна автоматизована система бухгалтерського обліку (АІS -Accounting Information System). Інформаційна система бухгалтерського обліку підтримує дві основні бізнес-функції: реєстрацію господарських операцій та підтримку прийняття рішень. Це частина інформаційної системи, яка має відношення до оцінки, аналізу і прогнозування доходу, прибутку та інших економічних подій на підприємстві в цілому і в його підрозділах окремо.

7. Система представлення даних для аналізу керівництвом (МІS -Management Information

System).

8. Системи організації робочого простору (workflow).

9. середовищі Internet / Intranet.

10.Сістема електронної комерції (е-commerce).

11. Спеціалізовані програмні продукти або системи для вирішення інших завдань.

Концепція МRРІІ (Manufacturing Resource Planning - планування виробничих ресурсів)-методологія детального планування виробництва підприємства, яке включаетучет, планування завантаження виробничих потужностей, планування потреб у всіх ресурсах виробництва (матеріалах, сировині, комплектуючих, оснащенні, персоналі), планування виробничих витрат, моделювання ходу виробництва, його облік, планування випуску готових виробів, оперативне коригування плану і виробничих завдань.

ЕRР (Enterprise Resourct Plfnning - планування ресурсів підприємства)-етосовременная концепція, яка є розвитком МRРІІ. Вона дозволяє відслідковувати не тільки виробничі, але і інші ресурси підприємства (фінансові, збутові тощо). Ця концепція має більшу функціональність, в ній значну увагу приділяють фінансам і засобам підтримки прийняття рішень. Вона забезпечує можливість планувати і управляти не тільки виробничими процесами, але і всієї діяльністю підприємства, досягти оптимізації останньої за ресурсами і часом.

Сучасна система управління підприємством, яке відповідає концепції ЕRР, включає:

управління ланцюжком постачань; вдосконалене планування і складання розкладів; модуль автоматизації продажу;

автономний модуль, відповідальний за конфігурації; остаточне планування ресурсів;

бізнес-інтелект, технологію оперативної аналітичної обробки; модуль електронної комерції; управління даними про виріб.

Згідно з концепціями MRPII і ERP, які орієнтовані на внутрішні процеси підприємств, в останні роки спостерігається тенденція інтенсивного розвитку технологій управління, яке спрямовано на удосконалення взаємодії з суб'єктами, які є зовнішніми щодо підприємства та його виробничої ланки, тобто з замовниками, постачальниками, партнерами і т .п. Такі інформаційні системи базуються на управлінні повним циклом випуску продукції, від її проектування з урахуванням вимог замовника до гарантійного та сервісного обслуговування.

Такими технологіями в сучасних умовах є: CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) - планування ресурсів, який є синхронним зі споживачем; SCM (Suhhly Chain Management) - управління каналами постачання; CRM (Customer Relationship Management) - управління взаємодією з клієнтами.

Основна суть концепції CSRP в тому, щоб інтегрувати Замовника (Клієнта, Покупця та ін.) В систему управління підприємством. Тобто не відділ збуту, а сам покупець


 Інформаційні технології в юриспруденції

безпосередньо розміщує замовлення на виготовлення продукції - відповідно сам несе відповідальність за його правильність, сам може відслідковувати терміни поставки, виробництва та ін. При цьому підприємство може дуже чітко відстежувати тенденції попиту і т.д.

Технологія CSRP передбачає, що при плануванні та управлінні підприємством враховуються не тільки виробничі та матеріальні ресурси підприємства, а й ті ресурси, які зазвичай розглядаються як допоміжні або накладні (тобто такі, які використовуються в процесі маркетингової і поточної роботи з клієнтом, післяпродажного обслуговування) . Інформація про клієнтів і їх запитах включається в процеси виробничого планування на підприємстві. Відбувається перехід від планування виробництва до планування задоволення вимог клієнтів. Реалізація цієї технології дозволяє управляти виконанням замовлень клієнтів і роботою всього підприємства набагато краще. З'являється можливість погодинного зміни виробничого графіка, який для звичайної ERP-системи практично неможливо, в той час як на реальних виробництвах підприємств малого та середнього розміру зустрічається часто. Стає можливою детальний аналіз вартості замовлення і навіть конкретного товару в його складі ще на етапі оформлення, оскільки витрати на них вже списуються "котельним" або іншим методом.

Технологія SCM дозволяє перехід від управління поставками до управління логістичних каналами постачання, яке включає всю інфраструктуру бізнесу: систему дистриб'юторів і дилерів, виробників і постачальників і т.п .. Тобто при аналізі фінансово-господарської діяльності враховується весь шлях, по якому товар із сировини перетворюється в готовий виріб і потім через мережу продажу потрапляє до кінцевого споживача. При цьому, на відміну від CSRP, де основна увага акцентується на внутрішніх тонкощах виробництва, SCM фокусується на зовнішній логістиці і на зовнішніх щодо виробництва процесах. Ця обставина підводить до ідеї доцільності об'єднання переваг цих двох технологій реалізації в одній ERP-системі.

CRM це технологія управління зв'язками і взаємодією з клієнтами підприємства, яке включає прогнозування контрактів, їх відстеження, підтримку обслуговування клієнтів, супровід процесів замовлень і продажу ..

Характеристику інформаційних систем, використовуваних на підприємствах розвинених країн, наведено в табл.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Лекція 5. Корпоративні інформаційні системи | поняття КІС | КІС для великих підприємств | Розвиток підходів до технічної та програмної реалізації елементів КІС. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати