На головну

Лекція 5. Корпоративні інформаційні системи

  1. B.3. Системи економетричних рівнянь
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  6. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.
  7. II. Перевірка і усунення затираний рухомий системи РМ.

Перш ніж приступити до розгляду підходу до оцінки ефективності впровадження1 на підприємстві інформаційної системи (ІС) наведемо деякі економічні дані про впроваджень інтегрованих інформаційних систем (ІВС). В результаті впровадження ІВС на підприємстві витрати, пов'язані з купівлею сировини, зменшуються приблизно на 5%, рівень обслуговування клієнтів виростає на 10 -25%, рівень продуктивності праці підвищується на 7-19%, гарантія забезпечення термінів поставок зростає до 95%, на 30 -40% скорочується час появи продукту, до 50% збільшується прибуток. Повернення вкладених у впровадження такої ІВС коштів зазвичай настає через 4-5 років.

Структура витрат на впровадження системи типу ERP наступна:

витрати на обладнання - 10%, на програмне забезпечення - 15%, на власне впровадження - 75%.

Після закінчення впровадження підприємство зазвичай несе витрати, пов'язані з експлуатацією та розвитком ІВС, приблизно в розмірі 2% від обсягів продажів фірми. За твердженням фірми APICS кожен місяць роботи фірми без інтегрованої інформаційної системи MRP II - це втрати від 100 до 300 тис. Дол. США. Мова в даному випадку, зрозуміло, йде про великих корпораціях. Згідно зі статистичними даними фірми APICS, впровадження MRP II дозволяє на 60% скоротити складські запаси. Тут слід, однак, зауважити, що ці дані і затвердження належать фірмі-розробнику даної системи і можуть містити завищені в рекламних цілях оцінки.

В ході оцінки ефективності впровадження інформаційної системи (ІС) на підприємстві не вирішується питання - впроваджувати або не впроваджуються таку систему. Впроваджувати об'єктивно необхідно, інакше підприємство швидко опиниться позаду своїх більш далекоглядних і спритних конкурентів. Своєчасна адаптація підприємства без комп'ютерно інформаційної підтримки в умовах ринкової економіки буде досить проблематичною. Тому треба підходити до оцінок ефективності впровадження інформаційної системи таким чином, щоб можна було прийняти рішення про те, яку систему впроваджувати, т. Е. Яку систему вибрати з безлічі пропонованих ринком ІТ, або який проект вибрати з декількох конкурсних варіантів проектів впровадження ІС, що реалізуються силами підприємства.

Якщо ж після закінчення всіх робіт, пов'язаних з впровадженням інформаційної системи, на підприємстві не відбувається видимих ??поліпшень, які висловлюються, в кінцевому підсумку, приростом доходів, то це означає тільки одне, що інформаційна система сформована неправильно. Вона не відповідає сучасним методам управління і потребам менеджерів в інформації і не дозволяє їм приймати швидкі і правильні рішення. Вона не забезпечує своєчасну адаптацію підприємства до вимог ринку, на якому працює підприємство та, зокрема, до запитів його клієнтів, а також до пропозицій ринку ІТ і т. Д.

Ефективність інформаційної системи повинна оцінюватися по позитивних результатів всієї виробничо-економічної системи, складовою частиною (підсистемою) якої стає інформаційна система при її впровадженні. Впроваджувана ІС, відповідна сучасним концепціям і методам управління, і забезпечує менеджерів інформацією відповідно до їх вимог, сформульованими в ТЗ перед початком її проектування і впровадження, перш за все, повинна покращувати такі параметри бізнес-процесів, як час - витрати - якість.


1 Ovod.pdf


 Інформаційні технології в юриспруденції

Пропонується підхід, на основі якого можна оцінювати і вибирати з конкуруючих проектів ІС такий, який більш, ніж всі інші з розглянутих, покращує параметри бізнес-процесів, обов'язково враховуючи при цьому капітальні вкладення в проект впровадження ІС.

Оцінюючи варіанти капіталовкладень в проект по впровадженню ІС на підприємстві, можна користуватися відомим методом оцінки ефективності капітальних вкладень, званим "Розробкою капітального бюджету" (Capital Budgeting - СВ). В ході цієї оцінки повинен бути здійснений якісний і фінансовий аналіз кожного варіанта проекту впровадження ІС, запропонованого до розгляду.

Кількісна оцінка варіантів проектів впровадження ІС

У методі СВ варіанти оцінюються на основі зіставлення очікуваних витрат і можливої ??вигоди (Costs and Benefits), виражених через додаткові потоки грошових коштів (Incremental Cash Flows). Витрати, пов'язані з інвестуванням в проект, трактуються як грошові витрати. Вони включають:

витрати на придбання обладнання та матеріалів; експлуатаційні витрати.

До витрат на придбання ІС відносять грошові кошти, що направляються на отримання права власності на активи, що входять до структури ІС. При цьому враховуються реальні виплати на придбання активів. До експлуатаційних витрат відносять періодичні (щорічні) витрати, пов'язані з використанням придбаних активів (ІС).

При зіставленні витрат і вигод за проектом впровадження ІС повинні бути оцінені додаткові кошти, їх притоки (+) відтоки (-), пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту (Incremental Cash Flows from Investments). При цьому до витрат (Costs)

можуть бути віднесені:

витрати на придбання ІТ, не обов'язково рівні купівельною ціною; щорічні поточні витрати, пов'язані з експлуатацією ІС;

збитки від втрати амортизаційних відрахувань при продажу замінного комп'ютерного обладнання;

податки на доходи від продажу застарілого комп'ютерного обладнання; збільшення сум по виплаті податку на прибуток у зв'язку з її ростом, обумовленим впровадженням ІС;

зменшення розміру прибутку в результаті продажу застарілого комп'ютерного обладнання;

витрати, пов'язані з відрахуваннями на капітальний ремонт.

У свою чергу, до вигодам (Benefits) можна віднести:

доходи від продажу застарілого комп'ютерного обладнання; доходи, пов'язані зі зменшенням витрат у зв'язку з впровадженням ІС;

збільшення розмірів прибутку в зв'язку з прийняттям на баланс нових активів; пільги з оподаткування (якщо такі є); додатковий дохід, викликаний впровадженням ІС.

Всі доходи після впровадження ІС і всі витрати, здійснені у зв'язку з покупкою і впровадженням ІС, а також пов'язані з її експлуатацією, згідно з переліками, повинні бути приведені до розрахункового року t за допомогою процедури дисконтування, т. Е. Множенням на коефіцієнт дисконтування

= 1 / (1 + r)2

де r - ставка дисконтування, що визначається з урахуванням банківських процентних ставок, втрачених можливостей і ступеня ризику при реалізації проекту; t - розрахунковий рік (t = 1,2, ..., n).

Те ж саме слід зробити з додатковими потоками грошових коштів, пов'язаними з планованими до отримання вигодами.

Буде потрібно більш ретельний аналіз можливих змін в стратегічних бізнес-процесах для того, щоб прогнозувати відсоток приросту доходів. Приріст доходів може


 Інформаційні технології в юриспруденції

бути пов'язаний зі збільшенням обсягів продажів. Приріст продажів, в свою чергу, буде пов'язаний зі своєчасним отриманням менеджерами потрібної інформації і в потрібному місці, що забезпечує кращу (більш адекватну) реакцію на запити клієнта, і дозволяє підприємству вчасно адаптуватися до змін у зовнішньому оточенні. Крім того, приріст доходів буде пов'язаний зі скороченням витрат у виробничо-управлінської діяльності, і зокрема, економією коштів за рахунок оптимізації ходу процесу. Оптимізувати хід процесу можна за критеріями, встановленими для таких його параметрів, як час - витрати - якість.

Для того, щоб виявити всі напрямки витрат і всі джерела приросту доходів, що з'явилися з впровадженням ІВС, потрібно також структурний аналіз, в результаті якого ці джерела будуть встановлені.

Ранжування варіантів проектів впровадження ІС

Ранжування варіантів проектів впровадження ІС може здійснюється шляхом порівняння доходів, відповідних кожному з них. Зокрема, для оцінки окупності інвестиційних вкладень в різні проекти з впровадження ІС можуть бути використані відомі методи, що дозволяють врахувати зміну вартості грошових коштів у часі, серед яких можна назвати:

1. Метод розрахунку індексу наведених витрат (Present Value Index - PVI)

PVI = TPV / II

де PVI - індекс наведених витрат; TPV - загальна приведена поточна вартість щорічних грошових потоків (Total PV of Annual Cash

Flows); II - початкова вкладення (Initial Investment)

2. Метод розрахунку чистої приведеної (поточної) вартості (Net Present Value - NPV)

NPV = PVA - II

де NPV - чиста приведена вартість (Net Present Value); PVA - поточна вартість майбутніх грошових потоків (PV of Annual Cash Flows); II - початкові витрати на інвестування

(Initial Investment).

Для оцінки ефективності впровадження інтегрованої інформаційної системи є дуже важливим аналіз змін параметрів "час - витрати - якість" в кожному бізнес-процесі. В ході цього аналізу розглядаються спочатку "стратегічні" бізнес-процеси, як найбільш важливі з точки зору зовнішнього клієнта. Потім -второстепенние і допоміжні.

Параметр процесу "час"

У кожному процесі аналізуються зміни витрат часу t на його реалізацію в зв'язку з впровадженням ІС. Зазвичай скорочується час витрачається на виконання окремих процедур процесу і, відповідно, всього процесу. При виконанні будь процедур скорочується час і на скільки воно скорочується, залежить від варіанту проекту ІС. Так, наприклад, при включенні в структуру ІВС, що підтримує логістичний процес підприємства, механізму Jast - In - Time істотно скорочує час поставок у порівнянні з ІС, орієнтованої на завдання функціональних підрозділів.

Параметр процесу "витрати"

З впровадженням ІС повинно відбуватися скорочення витрат ресурсів на реалізацію процесу.

Зокрема, це може відбуватися за рахунок скорочення чисельності працівників. Якщо при впровадженні ІС не вдається скоротити трудовитрати на реалізацію процесу, то повинні виникнути сумніви з приводу ефективності даного проекту.


 Інформаційні технології в юриспруденції

Параметр процесу "якість"

За цим параметром також можна судити про ефективність впровадження ІС. Якщо в результаті впровадження ІС, в структуру якої, наприклад, включена система Total Quality Management, відбувається приведення якості реалізації процедур процесу у відповідність до стандартів, такими, наприклад, як норми ISO і, найголовніше, з'являється можливість для приведення якості продукту цього процесу в відповідність зі стандартами, визначеними вимогами клієнтів і нормами ISO, то можна судити про ефективність даного проекту, з огляду на наступне. Програмне забезпечення системи TQM дозволяє швидко адаптуватися до їх змін, що викликається перш за все змінами у вимогах клієнтів і розвитком нових технологій. Це, в свою чергу, забезпечує відповідний рівень продажів і доходів. При співвіднесенні потенційно можливого рівня доходів, одержуваних від продажу готового продукту процесу, з витратами на реалізацію проекту впровадження ІС, можна ранжувати варіанти проектів і вибирати задовольняє певним критеріям.

Лекція 5. Корпоративні інформаційні системи

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Історія виникнення | Сучасні концепції КІС | Інформаційні системи, що застосовуються на підприємствах розвинених країн | КІС для великих підприємств | Розвиток підходів до технічної та програмної реалізації елементів КІС. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати