На головну

Методика порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану організацій.

  1. I. Для організацій, що мають самостійний баланс
  2. I. Контрольні нормативи для оцінки силової підготовленості студентів вузів
  3. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  4. II. Інтервальні ОЦІНКИ.
  5. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  6. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  7. X. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ

Методика рейтингової оцінки фінансового стану вимагає, перш за все, визначення системи показників діяльності організації.

Вибір і обгрунтування вихідних показників діяльності повинні здійснюватися відповідно до положень теорії фінансів підприємства, виходити з цілей оцінки, потреб суб'єктів управління в аналітичній оцінці. Пропонована система показників базується на даних публічної звітності підприємства. Це робить оцінку масовою, дозволяє контролювати зміни у фінансовому стані підприємства всім учасникам фінансово-господарської діяльності, дає можливість оцінити результативність і об'єктивність самої методики комплексної оцінки. Вихідні показники для рейтингової оцінки об'єднані в чотири групи (збиткові підприємства в даній системі не розглядаються) [24].

В першу групу включені найбільш узагальнені та важливі показники оцінки прибутковості (рентабельності) господарської діяльності підприємства. У загальному випадку показники рентабельності є відношення прибутку до вартості тих чи інших засобів (майна) підприємства, що беруть участь в отриманні прибутку. Тому найбільш важливими для порівняльної оцінки виступають показники рентабельності, обчислені по відношенню чистого прибутку до вартості всього майна або до величини власних коштів підприємства.

До другої групи включені показники оцінки ефективності управління підприємством. Ефективність управління визначається відношенням прибутку до всього обороту підприємства - виручки від продажів продукції, робіт, послуг без податку на додану вартість. При цьому використовуються показники: прибуток від продажів, бухгалтерський прибуток, чистий прибуток.

У третю групу включені показники оцінки ділової активності підприємства:

* Віддача всіх активів (всього капіталу) підприємства визначається відношенням виручки від продажів до валюти балансу;

* Віддача основних фондів обчислюється відношенням виручки від продажів до вартості основних засобів і нематеріальних активів;

* Оборотність оборотних коштів (кількість оборотів) розраховується відношенням виручки від продажів до вартості оборотних коштів;

* Оборотність запасів визначається відношенням виручки від продажів до вартості запасів;

* Оборотність дебіторської заборгованості визначається відношенням виручки від продажів до загальної суми дебіторської заборгованості;

* Оборотність банківських активів визначається відношенням виручки від продажів до суми готівки, незатребуваною виплати за продані товари, авансів, виданих постачальникам і підрядчикам, отриманих чеків, цінних паперів, неврахованих термінових позик та інших короткострокових фінансових вкладень;

* Віддача власного капіталу розраховується як відношення виручки від продажів до величини джерел власних коштів.

У четверту групу включені показники оцінки ліквідності та ринкової стійкості підприємства:

* Коефіцієнт поточної ліквідності визначається відношенням суми оборотних активів до суми термінових зобов'язань;

* Коефіцієнт критичної ліквідності обчислюється відношенням суми грошових коштів і дебіторської заборгованості до суми термінових зобов'язань;

* Індекс постійного активу визначається відношенням вартості основних засобів та інших необоротних активів до джерел власних коштів;

* Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) підприємства розраховується відношенням суми власних коштів до валюти балансу;

* Забезпеченість запасів і витрат власними оборотними засобами визначається відношенням суми власних оборотних коштів до вартості запасів.

В основі розрахунку підсумкового показника рейтингової оцінки лежить порівняння підприємств по кожному показнику фінансового стану з умовним кращим підприємством, яке має найкращі результати за всіма порівнюваним показниками.

Алгоритм порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану організації можна здійснити за методикою, представленою А. Д. Шереметом і Е. В. Негашева [25].

1. Вихідні дані представляються у вигляді матриці (a ij ) Тобто таблиці, де по рядках записані номери показників (i = 1,2,3, .... n), а по стовпцях - номера організацій (j = 1.2.3 ...... m)

2. По кожному показнику знаходиться максимальне значення, яке заноситься в стовпець умовного еталонного організації (m + 1).

3. Вихідні показники матриці a ij стандартизуються відносно відповідного показника еталонної організації за формулою:

х ij = a ij / opt j a i,

де x ij - Стандартизовані показники j-й організації.

4. Для кожної аналізованої організації значення її рейтингової оцінки визначається за формулою:

P j = v (1 ± x 1j )2 + (1 ± x2j )2 + ..... + (1 ± x nj)2

де x 1j x2j ..... x nj -стандартізірованние показники j-й аналізованої організації

5. Організації упорядковуються (ранжуються) у порядку убування рейтингової оцінки. Найвищий рейтинг має організація з мінімальним значенням P.

Порівняльні рейтингові оцінки фінансово-господарської діяльності знайшли застосування для вирішення наступних завдань управління фінансовим станом організацій:

а) управління кредитним ризиком шляхом ранжирування позичальнику;

б) інвестиційна підтримка найбільш ефективних організацій;

в) розподіл фінансових ресурсів і формування системи мотивації за оцінками результатів роботи організації, персоналу і т.д.

Контрольні питання :

1. Що розуміється під рейтинговою оцінкою?

2. На підставі, яких абсолютних показників найчастіше будуються рейтинги?

3. Які етапи методики рейтингової оцінки фінансового стану організацій?

4. Як будується алгоритм порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану організацій?

 Попередня   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Наступна

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості організації | Аналіз забезпеченості запасів джерелами формування, тис. Руб. | Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу | Вертикальний аналіз надходжень і витрачання грошових коштів організації | Аналіз руху грошових коштів непрямим методом | Розрахунок і оцінка коефіцієнтів фінансової стійкості. | Розрахунок і оцінка фінансових коефіцієнтів платоспроможності. | Оцінка ймовірності банкрутства | Аналіз кредитоспроможності організації | Глава 12. Методи комплексної оцінки ефективності господарської діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати