Головна

Аналіз кредитоспроможності організації

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  7. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.

Кредитоспроможність організації - це наявність передумов і здатність повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. На основі аналізу кредитоспроможності організації визначаються можливості позичальника, вивчаються підстави для отримання кредиту і повернення його в строк.

Оцінка кредитоспроможності організації вимагає, перш за все, дослідження її фінансового стану, попередження втрат фінансових ресурсів внаслідок неефективної роботи позичальника, стимулювання організацій у підвищенні ефективності їх діяльності [27].

Аналіз якості позичальника включає:

- Аналіз виробничо-господарської діяльності організації;

- Оцінку ефективності використання основного та оборотного капіталу;

- Аналіз фінансових результатів;

- Аналіз фінансової стійкості;

- Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності.

Всі кредитні організації для оцінки кредитоспроможності використовують свої методики. В основі багатьох методик використовується система фінансових коефіцієнтів, критичні значення яких у кожного банку свої. Вибір показників залежить від форми власності, виду діяльності, особливостей побудови балансу та інших форм звітності і т.д.

У процесі аналізу необхідно оцінити внутрішні і зовнішні чинники в діяльності організації за ряд років.

Аналіз фінансового стану організації на основі даних фінансової звітності передбачає розрахунок:

- Величини чистих активів;

- Величини збитків;

- Величини кредитів, непогашених вчасно;

- Ступінь зносу основних засобів, які можуть бути предметом застави;

- Показників фінансової стійкості та ліквідності;

- Показників рентабельності і ділової активності;

- Величини грошового потоку від поточної діяльності.

При аналізі кредитоспроможності також розглядають і показники, що характеризують зовнішні умови:

- Кредитну історію позичальника;

- Ємність і кон'юнктуру ринку;

- Стійкість ринкового становища позичальника;

- Взаємини з покупцями і постачальниками;

- Рівень якості управління підприємством та ін.

Для оцінки короткострокової кредитоспроможності позичальника основними показниками є коефіцієнти ліквідності. Визначення класу кредитоспроможності позичальника можливо на основі методу суми місць, що включає п'ять коефіцієнтів.

Підсумковий бал позичальника - Х можна розрахувати за формулою:

Х = 0,2 k1 + 0,2 k 2 + 0,2 k3 + 0,2 k 4 = 0,2 k 5,

де k 1, k 2, k 3, k 4, k 5 - Категорії коефіцієнтів К.

клас кредитоспроможності позичальника визначається за підсумковим балом:

* 1 - й клас (1,0 - 1,5 бала) - гарне становище позичальника, кредитування не викликає сумніву;

* 2 - й клас (1,5 - 2,5 бала) - середнє положення позичальника, кредитування вимагає зваженого підходу;

* 3 - й клас (2,5 - 3 бали) - погане становище позичальника, кредитування пов'язане з підвищеним ризиком.

У таблиці 11.8.1. наведено критерії визначення категорії коефіцієнтів.

Таблиця 11.8.1.

 показники  1 я категорія  2-я категорія  3 - а категорія

Частка чистих активів 0,6 і вище 0,5 - 0,6 менше 0,5

в валюті балансу

Рентабельність 15 і вище 0 - 15 менше 0

активів

коефіцієнт

критичної

ліквідності 0,7 і вище 0,4 - 0,7 менше 0,4

Відношення боргу 0,2 і нижче 0,2 - 0,5 понад 0,5

(Позики і кредити)

до суми прибутку і

амортизації

Темп приросту 15 і вище 10 - 15 менше 10

надходжень по

поточної

діяльності,

%

___

11.9. Особливості методики аналізу фінансового стану неплатоспроможних організацій

В економіці сучасної Росії неплатоспроможність багатьох підприємств може бути епізодичною або хронічної. Якщо підприємство хронічно неплатежеспособно, то воно приваблює в свій оборот на тривалий період грошові ресурси інших господарюючих суб'єктів. До них відносяться засоби банків-кредиторів, акціонерів, персоналу, держави (у формі невиконаних зобов'язань перед бюджетом) та інших партнерів. Кредитори прагнуть повернути свої борги через Арбітражний суд, але діють розрізнено, незалежно один від одного. Однак згодом кредитори приходять до узгоджених дій щодо боржника. В результаті підприємство-боржник погашає свої зобов'язання або оголошується неплатоспроможним. Сам боржник зобов'язаний погасити свої борги або оголошується неспроможним. Однак Арбітражний суд може і не оголосити підприємство банкрутом, а надати йому можливість здійснити заходи щодо фінансового оздоровлення [8].

Банкрутство є результатом кризового розвитку підприємства, коли воно проходить шлях від епізодичної до хронічної неплатоспроможності перед кредиторами. Тому можна зробити припущення, що економічні причини банкрутства зароджуються всередині підприємства, в тому числі і в структурі його капіталу.

На всіх етапах, передбачених Федеральним законом від 26.12.2002 р № 127 - ФЗ (в ред. Від 27.12. 2009 р) «Про неспроможність (банкрутство)», проводиться аналіз фінансового стану підприємства для прийняття ефективних рішень.

Згідно із законодавством, зовнішньою ознакою банкрутства є призупинення поточних платежів підприємства-боржника, тобто воно не здатне погасити зобов'язання перед кредиторами протягом трьох місяців з дня настання строку їх виконання.

Всі процедури, які застосовуються до організацій-боржників, діляться на дві групи: реорганізаційні та ліквідаційні.

До реорганізаційних процедур відносяться:

- Досудова санація;

- Спостереження;

- Зовнішнє управління.

Ліквідаційної процедури визнається конкурсне виробництво, що передбачає:

- Примусову ліквідацію організації-боржника за рішенням арбітражного суду;

- Добровільну ліквідацію під контролем кредиторів.

Між боржником і кредитором на будь-якому етапі провадження у справі про неспроможність (банкрутство) може бути укладена мирова угода про домовленості цих юридичних осіб з приводу відстрочки або розстрочки платежів.

Застосування реорганізаційних процедур полягає в збереженні організації-боржника для забезпечення виведення його з кризового стану. Ліквідаційні процедури призводять до припинення діяльності організації-боржника.

Діагностика неспроможності (банкрутства) організації являє собою систему фінансового аналізу, спрямованого на вивчення характеристик кризового розвитку організації за даними бухгалтерської звітності. Діагностика неспроможності (банкрутства) включає:

- Експрес аналіз фінансового стану організації;

- Комплексна діагностика фінансового стану організації

Експрес-аналіз здійснюється за даними оперативного фінансового аналізу. При експрес-аналізі фінансового стану організації для попередження її можливого банкрутства необхідно розраховувати наступні показники.

1.Коефіцієнт поточної ліквідності (К тл .. )

К тл. = Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання

Рекомендоване значення показника 2,0.

2.Коеффіціент Забезпеченості власними коштами (К о)

К о = (Власний капітал + Довгострокові зобов'язання - Необоротні активи) / Оборотні активи

Рекомендоване значення показника 0,1.

3. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності

К вос = (До1тл + П / Т (до1тл - до0тл)) / 2

де до1тл, до0тл - Фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець і початок звітного періоду;

П - період відновлення платоспроможності = 6 місяців;

Т - звітний період в місяцях;

2 - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності.

Рекомендоване значення показника = 1.

Якщо коефіцієнт відновлення <1, це свідчить про те, що у підприємства в найближчі 6 місяців немає реальної можливості відновити платоспроможність. Якщо значення коефіцієнта відновлення> 1, це означає наявність реальної можливості у підприємства відновити свою платоспроможність.

Коефіцієнт втрати платоспроможності протягом наступних 3 місяців визначається наступним чином:

К ранків = (До1тл + У / Т (до1тл - до0тл)) / 2

де У - період реальної можливості втрати платоспроможності = 3 місяців;

Значення коефіцієнта втрати платоспроможності більше або дорівнює 1 означає наявність у підприємства реальної можливості не втратити платоспроможність протягом найближчих 3 місяців. Якщо коефіцієнт втрати менше 1, це свідчить про те, що у підприємства є реальна перспектива втратити платоспроможність найближчим часом.

Ухвалення рішення про визнання структури балансу незадовільною, а організації - неплатоспроможною здійснюється, якщо До тл <2,0, а До о <0,1.

Комплексна діагностика банкрутства здійснюється за допомогою загальноприйнятих коефіцієнтів фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності, розрахованих за кошторисом активів і пасивів (з прогнозним балансом).

Крім розглянутих коефіцієнтів, що дозволяють встановити неспроможність організації, як зазначає В. В. Бочаров, існують і інші критерії, що дають можливість прогнозувати банкрутство. До них відносяться:

- Незадовільна структура активів організації, яка виражається в зростанні частки важкореалізованих активів (сумнівної дебіторської заборгованості, запасів з тривалим терміном зберігання, готової продукції, що не користується попитом);

- Уповільнення оборотності оборотних коштів і погіршення стану розрахунків з постачальниками, покупцями та іншими партнерами;

- Скорочення періоду погашення кредиторської заборгованості при уповільненні оборотності оборотних коштів;

- Тенденція до витіснення у складі зобов'язань дешевих позикових коштів більш «дорогими» і їх неефективне розміщення в активі балансу;

- Наявність простроченої кредиторської заборгованості та збільшення її частки в складі короткострокових зобов'язань;

- Істотні суми непогашеної дебіторської заборгованості (з простроченим терміном позовної давності), які відносять на збитки;

- Тенденція випереджаючого зростання термінових зобов'язань у порівнянні зі змінами високоліквідних активів;

- Різке падіння коефіцієнтів нижче рекомендованих значень;

- Нераціональне розміщення грошових коштів організації;

- Наявність на балансі значних збитків.

В якості важливого критерію благополуччя (неблагополуччя) фінансового стану організації слід визнати стан бухгалтерського обліку. В організаціях з низьким його якістю (неповним і невчасним відображенням господарських операцій) достовірність інформації для аналізу фінансового стану і прийняття управлінських рішень, викликає сумніви.

Отже, результати експрес-аналізу і комплексного аналізу фінансового стану повинні допомогти організації:

а) усунути ознаки фінансової неспроможності;

б) відновити платоспроможність у встановлені законодавством терміни;

в) забезпечити фінансову стійкість на тривалу перспективу;

г) отримати необхідний рівень рентабельності власного капіталу і активів;

д) забезпечити оптимальне співвідношення між власними і позиковими засобами.

Контрольні питання:

1. Що таке фінансовий стан організації?

2. Що дає «читання» балансу?

3. Для чого слід згрупувати статті активу балансу по ліквідності і статті пасиву балансу по терміновості зобов'язань?

4. Як проводиться аналіз структури і динаміки активів підприємства?

5. Як проводиться аналіз структури і динаміки джерел формування коштів?

6. Що таке платоспроможність організації?

7. У чому сутність фінансової стійкості організації?

8. Які показники використовуються для характеристики джерел формування запасів?

9.Какие показники використовуються для характеристики забезпеченості запасів джерелами їх формування?

10.Як класифікуються фінансові ситуації за ступенем їх стійкості?

11.Как проаналізувати ліквідність балансу на основі угруповання активів і пасивів?

12. У чому суть припливу і відпливу грошових коштів?

13. Які методи аналізу руху грошових коштів ви знаєте?

14. Які коефіцієнти ліквідності вам відомі?

15. Які основні коефіцієнти платоспроможності вам відомі?

16. Яка найпоширеніша модель ймовірності банкрутства?

17. Які показники розраховуються при експрес-аналізі можливості банкрутства?

 Попередня   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Наступна

Глава 11. Фінансовий стан комерційної організації і методи його аналізу | Загальна оцінка структури і динаміки статей бухгалтерського балансу. | Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу. | Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості організації | Аналіз забезпеченості запасів джерелами формування, тис. Руб. | Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу | Вертикальний аналіз надходжень і витрачання грошових коштів організації | Аналіз руху грошових коштів непрямим методом | Розрахунок і оцінка коефіцієнтів фінансової стійкості. | Розрахунок і оцінка фінансових коефіцієнтів платоспроможності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати