Головна

Розрахунок і оцінка коефіцієнтів фінансової стійкості.

  1. D. Наступні дії і оцінка
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  4. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  5. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  6. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  7. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.

Відносні показники фінансової стійкості характеризують ступінь залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Власники підприємства зацікавлені в оптимізації власного капіталу і в мінімізації позикових коштів в загальному обсязі фінансових джерел. Кредитори оцінюють фінансову стійкість позичальника за величиною власного капіталу та ймовірності запобігання банкрутству. Інформаційною базою для їх розрахунку є статті активу і пасиву бухгалтерського балансу. Аналіз здійснюється шляхом розрахунку і порівняння звітних показників з базисними, а також вивчення динаміки їх зміни за певний період

коефіцієнт автономії, Який дорівнює частці власного капіталу в валюті балансу. Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії (k А) Оцінюється на рівні 0,5. Нормальне обмеження kА > 0,5 означає, що всі зобов'язання організації можуть бути покриті її власними коштами. Перевищення вказує на зміцнення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (k з / с), рівний відношенню величини зобов'язань організації до величини її власних коштів. Рекомендоване значення для коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів: kз / з = 0,67

коефіцієнт маневреності (kм), Що дорівнює відношенню власних оборотних коштів організації до власного капіталу організації. Рекомендоване значення 0,2 - 0,5. Чим ближче значення показника до верхньої межі, тим більше у організації фінансових можливостей для маневрування.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами рівний відношенню величини власних оборотних коштів до оборотних активів організації (kо). Рекомендоване значення в розвиненій ринковій економіці одно: kо > 0,1. Показує частку власних оборотних коштів у оборотних активах. Чим вище значення показника, тим більше можливостей у підприємства у проведенні незалежної фінансової політики.

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних коштів (k о / у) визначається відношенням оборотних активів до необоротних активів. Показує, яка частина оборотних активів припадає на рубль необоротних активів. Чим вище значення показника, тим більше коштів авансується в оборотні активи.

Коефіцієнт майна виробничого призначення, Рівний відношенню суми вартостей основних виробничих засобів, капітальних вкладень, нематеріальних активів, запасів до валюти балансу (k п їм). На основі даних господарської практики нормальним вважається таке обмеження показника: k п їм > 0,5. При зниженні значення показника нижче 0,5, необхідне залучення позикових коштів для поповнення майна.

11.6.2. Розрахунок і оцінка коефіцієнтів ліквідності балансу організації.

Показники ліквідності застосовуються для оцінки спроможності підприємства виконувати свої короткострокові зобов'язання.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Він показує, яку частину короткострокової заборгованості організація може оплатити на дату складання балансу.

k ал = Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення (стр.1240 і 1250 розд. II балансу) / Короткострокові зобов'язання (стор. 1500 розд. V балансу).

Рекомендоване значення k ал > 0,2. Низьке значення показника вказує на зниження платоспроможності.

Коефіцієнт критичної ліквідності (k кл). Він показує, прогнозовані платіжні можливості організації в умовах своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Kкл = Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення і дебіторська заборгованість / короткострокові зобов'язання. Нормальне обмеження 0,5 - 0,8.

Низьке значення показника вказує на необхідність постійної роботи з дебіторами, для забезпечення перетворення дебіторської заборгованості в грошові кошти.

Коефіцієнт поточної ліквідності (k тл). При розрахунку даного коефіцієнта в набір ліквідних коштів додаються запаси з ПДВ.

K тл = Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість і запаси з урахуванням ПДВ / Короткострокові зобов'язання.

Цей коефіцієнт показує достатність оборотних коштів у організації для покриття своїх короткострокових зобов'язань. Характеризує також запас фінансової стійкості внаслідок перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями. Нормальне обмеження показника: 1 - 2. Нижня межа вказує на те, що оборотних активів має бути достатньо для покриття короткострокових зобов'язань.

 Попередня   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   Наступна

Розрахунок чистих активів і їх роль в оцінці використання власного капіталу | Розрахунок оцінки вартості чистих активів, тис. Руб. | Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу | Глава 11. Фінансовий стан комерційної організації і методи його аналізу | Загальна оцінка структури і динаміки статей бухгалтерського балансу. | Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу. | Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості організації | Аналіз забезпеченості запасів джерелами формування, тис. Руб. | Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу | Вертикальний аналіз надходжень і витрачання грошових коштів організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати