Головна

Вертикальний аналіз надходжень і витрачання грошових коштів організації

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  3. D) під "розповсюдженням серед публіки" будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або побічно пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині ".
  4. GAP-аналіз.
  5. I. Аналіз завдання
  6. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  7. I. Дезінтоксикаційні кошти трансфузійної терапії
 показники  Сума, тис.руб.  Уд.вес в сумі всіх джерел коштів, в%
 1.Поступленіе і джерела грошових коштів. Виручка від продажів  92,9
 Аванси, отримані від покупців  2,1
 кредити отримані  3,5
 Дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях  0,5
 Інші надходження  1,0
 Всього надходжень грошових коштів  100,0
 2.Використання коштів    
 На оплату придбаних товарів, продукції, послуг  42,0
 На оплату праці  18,3
 Внески до державних позабюджетних фондів  7,0
 На видачу підзвітних сум  0,3
 На видачу авансів  0,6
 На оплату машин, обладнання та транспортних засобів  6,8
 На фінансові вкладення  1,8
 На виплату дивідендів і відсотків по цінних паперах  5,6
 На розрахунки з бюджетом  7,2
 На оплату відсотків і основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками  0,3
 Інші виплати та перерахування  1,1
 Разом використано коштів  91,0
 3.Ізмененіе грошових коштів  9,0

Дані таблиці 11.5.2. показваают, що основним джерелом припливу грошових коштів були виручка від продажів (92,9%), аванси, отримані від покупців (2,1%), кредити отримані (3,5%), інші надходження (1,5%).

Серед напрямків витрачання грошових коштів основна питома вага занімают6 оплата рахунків постачальників за товари і послуги (42%), оплата праці персоналу та внески у позабюджетні фонди (25,3%), виплата дивідендів і відсотків по цінних паперах (5,6%), розрахунки з бюджнтом (7,2%), інші витрати (4,1%).

Чисте зміна грошових коштів (перевищення припливу над відпливом) становить 9%. Тому організація в цілому здатна генерувати грошові кошти в обсязі, достатньому для здійснення необхідних витрат.

Аналіз руху грошових коштів непрямим методом, як пропонує В.В. Бочаров, може бути оформлений таблицею 11.5.3. Вихідними даними для її розробки є: бухгалтерський баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Головна книга, журнали-ордери, довідки бухгалтерії та ін.

За результатами аналізу двженія грошових коштів непрямим методом можна виявити:

- В якому обсязі і з яких джерел отримані грошові кошти і які основні напрямки їх витрачання;

- Спососбно підприємство в результаті поточної діяльності забезпечити перевищення надходжень над платежами (резерв готівки);

- Чи в змозі організація погасити короткострокові зобов'язання за рахунок надходжень від дебіторів;

- Чи достатньо отриманої організацією чистого прибутку для задоволення її поточних потреб в грошових коштах;

- Чи достатньо власних коштів (чистого прибутку і амортизаційних відрахувань) для здійснення інвестиційної діяльності;

- Чим пояснюється різниця між величиною отриманого чистого прибутку і обсягом коштів.

Таблиця 11.5.3.Попередня   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   Наступна

Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів | Система показників рентабельності і методи їх визначення. | Розрахунок чистих активів і їх роль в оцінці використання власного капіталу | Розрахунок оцінки вартості чистих активів, тис. Руб. | Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу | Глава 11. Фінансовий стан комерційної організації і методи його аналізу | Загальна оцінка структури і динаміки статей бухгалтерського балансу. | Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу. | Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості організації | Аналіз забезпеченості запасів джерелами формування, тис. Руб. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати