Головна

Розрахунок оцінки вартості чистих активів, тис. Руб.

  1. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. I. Контрольні нормативи для оцінки силової підготовленості студентів вузів
  4. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  5. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  6. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  7. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.
 показники  Код рядка бухгалтерскогобаланса  на 31.12.2011  на 31.12.2010
 1. Нематеріальні активи
 2. Основні засоби
 3. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
 4. Фінансові вкладення (довгострокові)
 5. Інші необоротні активи *    - -
 6. Запаси
 7. Податок на додану вартість попріобретенним цінностям
 8. Дебіторська заборгованість **
 9. Грошові кошти
 10. Фінансові вкладення (короткострокові)
 11. Інші оборотні активи - -
 12. Разом активи, що приймаються до розрахунку (сума даних пп. 1-11)  
 13. Довгострокові зобов'язання позаймам і кредитами - -
 14. Інші долгосрочниеОбязательства *** - -
 15. Короткострокові зобов'язання позаймам і кредитами
 16. Кредиторська заборгованість
 17. Резерви майбутніх витрат -
 18. Інші краткосрочниеобязательства **** - -
 19. Разом пасиви, що приймаються красчету (сума даних пп. 13 - 18)  
 20. Вартість чистих активів (п.12 - п.19)  

* Включає величину відкладених податкових активів.

** За винятком заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу.

*** Включаючи величину відкладених податкових зобов'язань

**** В даних про величину інших довгострокових і короткострокових зобов'язань наводяться суми створених в установленому порядку резервів у зв'язку з умовними зобов'язаннями і з припиненням діяльності.

Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю повинні регулярно контролювати величину чистих активів. Якщо величина чистих активів (після закінчення другого та кожного наступного фінансового року) меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане зменшити свій статутний капітал до рівня чистих активів. Ця вимога міститься у відповідних нормах цивільного права.

Необхідність підтримки відповідності між величиною чистих активів і статутного капіталу товариства випливає з економіко-правового змісту поняття «статутний капітал». Законодавство визначає, що величина статутного капіталу акціонерного товариства - номінальна вартість акцій товариства, придбаних акціонерами, а статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю - номінальна вартість часток його учасників. У той же час статутний капітал визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів [18]. Тому на законодавчому рівні закріплено вимогу про те, що мінімально допустима величина чистих активів товариства обмежується величиною його статутного капіталу. Інакше компанія не зможе гарантувати погашення зобов'язань перед кредиторами в тому обсязі, який встановлений нормами права. Причиною зменшення чистих активів є непокриті збитки. Оскільки ситуація невідповідності між чистими активами і статутним капіталом організації обмежується трьома послідовними звітними датами (31 грудня), то з цього випливає, що не більше ніж за два календарні роки з моменту настання цієї ситуації компанія зобов'язана знайти можливості прибуткової діяльності та погасити допущені раніше збитки. Таким чином, можна зробити ще один важливий за економічним змістом висновок, що на рівні законодавства існує непряме заборона збиткової діяльності господарюючих суб'єктів тривалістю більше двох послідовних років.

 Попередня   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   Наступна

Аналіз показників використання основних засобів | Аналіз і оцінка показників ефективності використання основних засобів | Поняття інвестиційної діяльності та джерела фінансування. | Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів | Аналіз динаміки і структури оборотних активів | Аналіз джерел формування оборотних активів | Аналіз власних оборотних коштів і оцінка забезпеченості ними підприємства | Аналіз оборотності оборотних коштів. | Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів | Система показників рентабельності і методи їх визначення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати