На головну

Система показників прибутку комерційних організацій

  1. I. Для організацій, що мають самостійний баланс
  2. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  3. I.2.3) Система римського права.
  4. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  5. III. Розрахунок якісно-кількісних показників для схеми
  6. IV. МОВА ЯК СИСТЕМА І СТРУКТУРА
  7. Quot; виштовхує "ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА

Поняття комерційної організації передбачає отримання прибутку, як результату виробничої, господарської та фінансової діяльності. Економічною основою формування фінансових результатів комерційних організацій є їх доходи і витрати. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі припливу або збільшення активів, або зменшення зобов'язань, що виражається в збільшенні капіталу, не пов'язаного з внесками учасників акціонерного капіталу. Витрати - зізнаються в звітності, якщо виникає зменшення економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань, які можуть бути достовірно оцінити.

Доходи від звичайних видів діяльності називаються виручкою. Інші доходи - це доходи від операційної діяльності, позареалізаційної діяльності, в тому числі від надзвичайних подій. До складу позареалізаційних витрат в широкому сенсі включають поточний податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі, якщо вони є.

Прибуток - найважливіший економічний показник ефективності роботи організації. У зміні її суми виявляються всі сторони діяльності підприємства [26]:

- Зниження або збільшення обсягів виробництва і продажів товарів, продукції, робіт, послуг;

- Ефективне або неефективне використання ресурсів (матеріальних, трудових, основних фондів та ін.), Якими володіє організація;

- Цінова політика на ринках збуту для боротьби з конкурентами;

- Ефективність фінансових операцій (з грошовими коштами, цінними паперами);

- Ефективність угод з майном;

- Ефективність участі в діяльності інших організацій;

- Ефективність управління дебіторською заборгованістю;

- Наявність або відсутність збитків від безгосподарності (штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів з контрагентами, відшкодування збитків, заподіяних іншим організаціям, і т.д.).

Прибуток враховується на рахунку 99 «Прибутки та збитки» наростаючим підсумком з початку року:

· По кредиту - прибутки, доходи;

· По дебету - збитки, витрати.

Для відображення інформації про формування фінансових результатів комерційних організацій в бухгалтерській звітності передбачена форма № 2 «Звіт про фінансові результати».

Прибуток - це найважливіше джерело інвестицій комерційних організацій, а також матеріального стимулювання персоналу та соціальних виплат.

Нерозподілений прибуток звітного року та минулих років використовується для поповнення власного оборотного капіталу організації, тобто сприяє підвищенню рівня її ринкової стійкості і платоспроможності.

Фінансові результати організації проявляються в ряді показників, кожен з яких має своє значення при аналізі.

При плануванні, обліку і аналізі використовується наступна система показників прибутку, представлена ??у формі № 2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати»

1. Валовий прибуток характеризує ефективність діяльності виробничих підрозділів. За економічним змістом валовий прибуток близька до показника маржинального прибутку. Вона розраховується як різниця між виручкою і собівартістю продажів (за формою № 2: стр.2110 - стр.2120) У формі № 2 відображається за стор. 2100.

2. Прибуток від продажів - характеризує ефективність основної діяльності, критерій якої зазвичай вказується в установчих документах підприємства. Прибуток від продажів - це фінансовий результат від основної діяльності організації. У формі № 2 показується по стор. 2200. Цей показник можна розрахувати двома способами:

а) прибуток від продажів = виручка - собівартість продажів - комерційні витрати - управлінські витрати (за формою № 2: стор. 2110 - стор. 2120 - стор. 2210 - стор. 2220);

б) прибуток від продажів = валовий прибуток - комерційні витрати - управлінські витрати (за формою № 2: стор. 2100 - стор. 2210 - стор. 2220).

3. Прибуток до оподаткування (бухгалтерський прибуток) - це зведений фінансовий результат від усіх видів діяльності організації. У формі № 2 вона показана по стор. 2300. Цей показник розраховується наступним чином: бухгалтерський прибуток = прибуток від продажів + відсотки до отримання - відсотки до сплати + доходи від участі в інших організаціях + інші доходи - інші витрати.

4. Чистий прибуток - це частина бухгалтерського прибутку, що залишається в розпорядженні організації після нарахування поточного податку на прибуток, з урахуванням відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань. Чистий прибуток визначається наступним чином: чистий прибуток = прибуток до оподаткування + відкладені податкові активи - відкладені податкові зобов'язання - поточний податок на прибуток (у формі № 2: стор. 2400 = ряд. 2300 + стр.2450 - стр.2430 - стор. 2410 ).

 Попередня   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

Аналіз динаміки і структури витрат організації | Аналіз собівартості за елементами витрат. | Факторний аналіз витрат на 1 руб продукції | Факторний аналіз собівартості за статтями витрат | Аналіз поведінки витрат і взаємозв'язку витрат, обсягу продажів і прибутку | міцності підприємства | Визначення критичної точки продажів продукції і заданого обсягу виробництва. | Маржинальний прибуток по виробах | Виробництво або придбання комплектуючих виробів | Оптимізація прибутку і обсягу продажів з урахуванням еластичності попиту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати