На головну

Аналіз поведінки витрат і взаємозв'язку витрат, обсягу продажів і прибутку

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. e-mail: sales@dashkov.ru - відділ продажів; http: // www. dashkov. Ru
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7. III. «Наприклад» в аналізі

Знання про те, як змінюються витрати залежно від обсягу виробництва, дуже важливо для прийняття точних управлінських рішень. Для цього керівництво підприємства повинно мати розрахунки витрат і доходів при різних обсягах виробництва в цілях різних варіантів дій. Більш точна взаємозв'язок між витратами, прибутком і обсягом продажів встановлюється в системі управлінського обліку витрат, званої «директ-костинг». В рамках цієї системи проводиться маржинальний аналіз, який отримав свою назву від поняття «маржинальний прибуток».

Маржинальний прибуток - це різниця між виручкою і змінними витратами. Вона включає в себе не тільки прибуток підприємства але і постійні витрати. Маржинальний прибуток на одиницю продукції визначається як різниця між ціною одиниці продукції та змінними витратами на неї.

Однією з найбільш важливих завдань, що вирішуються в системі маржинального аналізу, є аналіз беззбитковості продажів.

Мета аналізу беззбитковості (CVP- аналізу) - визначити як зміняться фінансові результати, при зміні витрат або обсягу виробництва [27].

Аналіз беззбитковості заснований на залежності між обсягом продажів витратами і прибутком протягом короткого періоду, коли вихід продукції підприємства обмежений наявними виробничими потужностями.

Критична точка беззбитковості (поріг рентабельності) - це обсяг продажів, при якому виручка дорівнює сукупним витратам, тобто немає ні прибутку, ні збитку. Отже точка безубточності знаходиться там, де маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам.

Розрахунок беззбитковості продажів заснований на поділі витрат на змінні і постійні. Класифікація витрат на змінні і постійні представлена ??в табл. 5.4.1. [18]

Таблиця 5.4.1.

 витрати
 Змінні (прямо пропорційні зміні обсягу виробництва)  Постійні (не пов'язані прямою залежністю зі зміною обсягу виробництва)
 Витрати на сировину, матеріали Витрати на оплату праці (включаючи соціальні відрахування), нараховані виходячи з обсягів виробництва витрати на паливо, електроенергію для виробничих потреб Транспортні витрати з доставки сировини, матеріалів Інші змінні витрати  Амортизація Витрати на оренду основних засобів Витрати на поточний ремонт і експлуатацію основних засобів Витрати на оплату праці (включаючи соціальні відрахування) управлінського персоналу Витрати на управління компанією (відрядження, представницькі, транспортні, телефонні, канцелярські тощо) Витрати на рекламу Податки на майно та інші види податків, які є витратами Відсотки сплачені інші постійні витрати

Так як в критичній точці (qкр) Прибуток дорівнює нулю (Р = 0), то

qкр = Sсел / (Цод - Sпер од),

Тобто критична точка визначається як частка від ділення постійних витрат

(S сел ) На маржу з одиниці продукції (Цод - Sпер од).

Розглянемо деякі ситуації, які можна прорахувати на основі аналізу беззбитковості.

Приклад. Нехай компанія «АКО» займається випуском блокнотів. Змінні витрати на одиницю продукції (S ер од) Складають 10руб 20коп., А загальна сума постійних витрат (S сел) 90 000руб. Прогнозна ціна блокнота 19 руб. 20 коп.

1. Визначити критичну точку продажів блокнотів:

qкр = Sсел / (Цод - Sперод) = 90 000 / (19,20 - 10,20) = 10 000 шт.

2. Визначити, скільки примірників блокнотів потрібно продати, щоб отримати 36 000 крб. прибутку:

q = (Sсел + P) / (Цод - Sперод) = (90 000 + 36 000) \ (19,20 - 10,20) = 14 000 шт.

3. Визначити маржинальний прибуток (M) за даних умов:

M = N - Sпер = (14 000 х 19,20) - (14 000 х 10,20) =

2680 - 142 800 = 126 000 руб.

4. Визначити запас фінансової міцності (зону безпеки) при даних умовах (Ф п):

Ф п = N - N кр = 268 800 - (10 000 х 19,20) = 268 800 - 192 000 = 76 800 руб.

5. Припустимо, що постійні витрати можуть бути зменшені до 40 000 руб., Скільки блокнотів потрібно продати, щоб отримати прибуток 23 000 руб .:

q = (40 000 + 23 000) / 19,20 - 10,20 = 7 000 шт.

6. В результаті проведених маркетингових досліджень з'ясувалося, що можна продати тільки 15 000 блокнотів, знайти ціну при якій підприємство могло б отримати прибуток 40 200 руб .:

15 000 = (90 000 + 40 200) / (х - 10,20)

Вирішивши рівняння, отримаємо, що ціна блокнота (x) = 18,88 руб.

Даний порядок розрахунків можна застосовувати на монономенклатурних підприємствах. Але в більшості випадків, підприємство має багато-номенклатурних виробництва. Аналіз беззбитковості продажів в натуральному вираженні стає можливим і корисним при вирішенні проблеми розподілу постійних витрат індивідуальній, аналогічно варіанту розподілу непрямих витрат [25]. Але є корисним і аналіз беззбитковості продажів у вартісному вираженні в цілому по всій продукції. Під одиницею продукції можна розуміти як натуральний, так і вартісний показник, тобто 1 руб.

Критична точка визначається як частка від ділення постійних витрат на маржу з одиниці продукції (при розрахунку в натуральному вираженні) або з 1 руб. продукції (при розрахунку в вартісному вираженні) [24].

Це правило характеризує метод питомої маржинального доходу для розрахунку критичної точки. Питома маржинальний дохід - це частка змінних витрат в одиниці продукції або в 1 руб. продажної ціни. Якщо критична точка виражається у вартісному вираженні, то у формулі її розрахунку використовують коефіцієнт маржинального доходу:

 Попередня   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Аналіз якості продукції | Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва | Аналіз технічного рівня виробництва | Аналіз рівня організації виробництва | Аналіз рівня управління | Життєвий цикл вироби, техніки і технології і облік його впливу на аналіз техніко - організаційно рівня виробництва | Глава 5. АНАЛІЗ і УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І собівартості продукції | Аналіз динаміки і структури витрат організації | Аналіз собівартості за елементами витрат. | Факторний аналіз витрат на 1 руб продукції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати