На головну

Аналіз якості продукції

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7. III. «Наприклад» в аналізі

В умовах ринку забезпечення конкурентоспроможності, отримання найбільш вигідних контрактів можливі для тих підприємств, у яких рівень якості відповідає вимогам зовнішнього і внутрішнього ринків. Тому оцінка якості є найважливішою складовою економічного аналізу.

Основними завданнями аналізу якості продукції є:

- Оцінка якості продукції, що випускається

- Виявлення причин зниження якості;

- Встановлення впливу зміни якості на обсяг випуску.

Якість продукції залежить від рівня застосовуваної техніки і технології, якісних характеристик застосовуваного сировини і матеріалів, рівня кваліфікації робітників.

До узагальнюючих показників, що характеризують якість продукції відносяться:

- Питома вага нової продукції в загальному обсязі випуску;

- Питома вага продукції вищої категорії якості;

- Середній коефіцієнт сортності;

- Питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам;

- Питома вага продукції, що експортується.

Узагальнюючі показники характеризують якість всієї продукції незалежно від її виду та призначення. Приватні показники якості характеризують технічні та споживчі властивості продукції (наприклад в харчовій промисловості - жирність, наявність сторонніх домішок, вміст сухих речовин). Рівень якості оцінюється в усіх країнах на відповідність стандартам ІСО. При аналізі визначаються узагальнюючі показники якості і вивчається їх динаміка. Підвищення якості, як окремих видів продукції, так і зростання питомої ваги цієї продукції в загальному обсязі продажів веде до збільшення обсягу продажів у вартісному вираженні. Це пояснюється тим, що високий рівень якості продукції сприяє зростанню попиту на неї і дає можливість підвищення ціни реалізації [26].

Вплив зміни якості продукції на обсяг продажів (?N) і прибуток від продажів (? Р р) Розраховується наступним чином:

?N = N1 х (Ц1 - Ц0 );

?P p = N1 х (Ц1 - Ц0) - N1 х (S1 - S0),

де N1 - Обсяг реалізації продукції підвищеної якості; Ц1 і Ц0 - Ціна виробу відповідно після і до зміни якості; S1 і S0 - Собівартості одиниці продукції відповідно після і до зміни якості.

В умовах ринкової економіки посилюється значення економічних форм захисту інтересів споживачів від постачань продукції низької якості. Однією з форм захисту є право споживача на пред'явлення постачальникам рекламацій. Таким чином, непрямими характеристиками якості продукції є наявність рекламацій і виробничий брак.

Рекламація - це претензія, що пред'являється постачальникові в зв'язку з постачанням продукції, якість якої не відповідає умовам договору або контракту на поставку продукції. Наявність або відсутність рекламацій є узагальнюючим показником нестабільності (стабільності) якості продукції. Наявність рекламацій на продукцію зменшує обсяг реалізованої продукції, підвищує собівартість, знижує прибуток, погіршує фінансовий стан. У процесі аналізу виявляється:

- Кількість пред'явлених і прийнятих рекламацій в цілому і по найважливіших видах продукції;

- Кількість і вартість продукції, по якій прийнято рекламації;

- Питома вага продукції, на яку пред'явлені рекламації, в загальному обсязі випуску продукції в діючих оптових цінах. Дані показники розглядаються в динаміці, що дає можливість виявити вироби на які пред'явлено найбільшу кількість рекламацій. Далі розробляються організаційно-технічні заходи, спрямовані на усунення дефектів.

Виробничий брак відображає якість організації та виконання виробничого процесу по виготовленню продукції. Шлюб - це вироби або деталі, які не відповідають за своїми властивостями рівню вимог, передбачених У ГОСТ, ТУ, і непридатні для використання за прямим призначенням. За своїм характером шлюб підрозділяється на поправний і невиправний (остаточний). Виправний брак - це такий шлюб, коли в результаті усунення дефектів виріб може бути доведено до рівня, який відповідає вимогам, що пред'являються до придатної продукції. До цього моменту браковані вироби числяться в складі незавершеного виробництва. Невиправним браком вважається шлюб, який виправити неможливо або економічно недоцільно. Шлюб розрізняють також за місцем виявлення і причин утворення. За місцем виявлення брак буває внутрішній, Відстежені на самому підприємстві, і зовнішній, виявлений споживачами. Такий підрозділ шлюбу дає можливість правильно оцінити роботу відділу технічного контролю (ВТК) підприємства, а також відповідних структурних підрозділів.

Причини шлюбу класифікуються з урахуванням галузевих особливостей технології та організації виробництва. Найбільш загальними причинами для будь-яких галузей промисловості є наступні: низький рівень кваліфікації робітників, використання несправного обладнання, інструментів і пристосувань; помилки в технічній документації; порушення технології виробництва, використання недоброякісних матеріалів; недостатність і несправність контрольно-вимірювальних приладів. При оформленні первинної документації про шлюб користуються класифікаторами, що містять шифр видів шлюбу, його причин і винуватців. Результати перевірки якості відзначаються в супровідному документі (робочому вбранні або змінному завданні), який пред'являється на контроль разом з готовою продукцією. Невиправний брак оформляється актом про шлюб, в якому зазначаються найменування вироби, а також операції, на яких утворився шлюб, характеристика шлюбу із зазначенням шифру його виду, причини браку і винуватців, суми втрат, що підлягає стягненню з винуватців.

Загальний обсяг виробничого браку визначається собівартістю остаточно забракованих виробів і витратами на його виправлення [26].

При виявленої негативної тенденції у витратах на виробничий брак потрібен ретельний аналіз шлюбу в розрізі окремих виробництв, причин і винуватців браку, що здійснюється за даними оперативної звітності. Необхідно підрахувати вплив виробничого браку на обсяг виробництва продукції. Зазвичай на практиці це робиться за спрощеною схемою: підраховується абсолютний розмір шлюбу шляхом складання собівартості остаточного браку та витрат на його виправлення, знаходиться питома вага (або відсоток) отриманої суми у виробничій собівартості товарної продукції, потім на отриманий відсоток збільшується обсяг товарної продукції і таким чином визначається розмір недоотриманого продукції.

Підвищення вимог ринку до споживаної продукції, а також ускладнення процесів, що відбуваються у виробництві, змушують підприємство змінювати підхід до проблеми якості. В даний час недостатньо контролювати якість кінцевого продукту і окремих складових виробничого процесу. Необхідною умовою виживання в конкурентній боротьбі стало створення системи якості, яка охоплює всі стадії виробництва, які впливають на якість готового виробу - від укладення контракту з постачальниками матеріалів до збуту готової продукції.

Система якості - це сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для загального управління якістю продукції. Дія даної системи поширюється на всі типи життєвого циклу продукції, утворюючи "петлю якості". "Петля якості" - це модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях: від визначення потреб до оцінки їх задоволення. Система якості розробляється з урахуванням конкретної діяльності підприємства, але в будь-якому випадку вона повинна охоплювати всі стадії "петлі якості":

· Маркетинг, пошук і вивчення ринку;

· Проектування і (або) розробку технічних вимог до продукції;

· Матеріально-технічне постачання;

· Підготовку і розробку виробничих процесів;

· Виробництво;

· Контроль і випробування;

· Упаковку і зберігання;

· Реалізацію і розповсюдження продукції;

· Монтаж і експлуатацію;

· Технічну допомогу в обслуговуванні;

· Утилізацію після використання вироби.

Система якості повинна забезпечувати управління ним на всіх стадіях "петлі якості", участь всіх працівників в досягненні якості кінцевої продукції, взаємозв'язок діяльності щодо підвищення якості та зниження витрат, обов'язковість виявлення дефектів і усунення їхніх причин.

Контрольні питання:

1. Що є основним показником обсягу господарської діяльності?

2. У чому відмінність валовий і товарної продукції?

3. Які чинники формування виручки від продажів?

4. Які фактори і резерви зростання обсягу продажів?

5. Як визначається виконання договірних зобов'язань?

6. Як визначається вплив екстенсивності і інтенсивності використання матеріальних ресурсів на обсяг продукції?

7. Який показник характеризує ступінь виконання плану за асортиментом і як він розраховується?

8 .. Як визначити вплив зміни якості продукції на обсяг продажів і прибуток від продажів?

 Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Методи маркетингового аналізу | внутрішні чинники | Кошторис продажів, руб. | Кошторис виробництва, руб. | Завдання аналізу та джерела інформації | Показники обсягів виробництва і продажів. | Аналіз обсягу виробництва і продажів | Аналіз факторів зміни обсягу продажів, тис. Руб. | За місяць, тис. Руб. | Аналіз впливу використання матеріальних ресурсів на обсяг продукції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати