На головну

Аналіз асортименту і структури продукції.

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз завдання
  4. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  5. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  6. III. «Наприклад» в аналізі
  7. III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Результати фінансово-господарської діяльності багато в чому визначаються асортиментом і структурою виробництва та реалізації продукції.

Асортимент - перелік найменувань продукції із зазначенням обсягу її випуску за кожним видом. Він буває повний, груповий і внутрішньогруповий.

У складі виробленої та проданої продукції можуть бути вироби з низьким рівнем рентабельності або не затребувані вироби. Щоб уникнути наслідків, необхідно вивчити чинники, що впливають на попит даних видів продукції, з метою пошуку шляхів недопущення або мінімізації втрат. Звідси випливає що господарюючий суб'єкт повинен постійно працювати над формуванням товарного асортименту Формування асортименту - проблема конкретних товарів, їх окремих серій, визначення співвідношення між "старими" і "новими" товарами, товарами масового, серійного та одиничного виробництва, "інноваційними" і "звичайними" .

Основна мета асортиментної концепції полягає в тому, щоб зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які за своєю структурою, споживчими властивостями і якістю найбільш повно відповідають потребам покупців. Формування асортименту і структури випуску продукції повинно враховувати і ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, наявних в його розпорядженні.

У процесі аналізу необхідно з'ясувати, як підприємство виконує план по асортименту в натуральному і вартісному вираженні, як і динаміка випуску окремих видів виробів. Виконати завдання за асортиментом означає випустити вироби по заданій номенклатурі.

Оцінка виконання плану по всьому асортименту продукції підприємства обчислюється за допомогою середнього% виконання завдання за асортиментом (К ас).

Найбільш точно характеризує ступінь виконання плану за асортиментом середній%, обчислений за способом найменшого числа, тобто в рахунок виконання плану приймається найменше число з двох величин: планового і фактичного випуску продукції по кожному виробу [22]:

Продукція виготовлена ??понад план або не передбачена планом, не зараховується у виконання плану за асортиментом

Даний спосіб розрахунку прийнятний в тому випадку і на тих підприємствах, де номенклатура продукції, що випускається невелика.

Підприємствам з великою кількістю найменувань виробів рекомендується наступний порядок визначення відсотка виконання плану за асортиментом. Для цього необхідно визначити суму недовипущенной продукції по виробах, за якими план недовиконано, відняти отриману суму з планового обсягу продукції, отриманий результат розділити на суму планового випуску продукції і помножити на 100%.

Оцінка виконання плану по асортименту передбачає виявлення причин недовиконання плану з асортименту та визначення заходів щодо забезпечення виконання плану. Всю сукупність причин, що впливають на даний показник, можна розділити на дві групи: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх причин відносять кон'юнктуру ринку, затребуваність продукції за видами виробів, стан матеріально-технічного забезпечення, стан ринку сировини. До внутрішні причини - Низький рівень організації виробництва і праці, низький технічний стан активної частини основних фондів, непродуктивні втрати робочого часу, недоліки в системі управління і матеріального стимулювання персоналу.

Збільшення обсягу виробництва (продажів) по одним видам продукції призводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному обсязі їх випуску. Виконати плану по структурі означає збереження у фактичному випуску продукції запланованого співвідношення окремих її видів. Зміна структури випуску і продажів змінює все показники роботи: обсяг випуску і продажів, матеріаломісткість, собівартість, прибуток, рентабельність, фінансову стійкість. При збільшенні питомої ваги дорогої продукції збільшується обсяг випуску у вартісному вираженні і навпаки. Зростання питомої високорентабельної продукції призводить до збільшення прибутку, і навпаки.

Розглянемо приклад визначення відсотка виконання плану по випуску продукції, за структурою продукції і коефіцієнта асортиментної за наступними даними:

Таблиця 3.6.1.

 види продукції  Випуск продукції за планом, тис. Руб.  Фактичний випуск продукції, тис. Руб.  Планове завдання, скоригована на відсоток виконання плану  Чи зараховується в рахунок виконання плану по структурі продукції, тис. Руб.  Чи зараховується в рахунок виконання плану за асортиментом, тис. Руб.
 Шафи  20 000  21 660
 столи  40 000  55 000  43 320  43 320  40 000
 табурети  10 000  30 000  10 830  10 830  10 000
 стільці  50 000  45 000  54 150  45 000  45 000
 Разом:  120 000  130 000    99 150  95 000

Загальний відсоток виконання плану по випуску продукції (К вп.) Дорівнює частці від ділення фактичного випуску продукції до випуску продукції за планом, тобто в нашому прикладі він складе 130 000/120 000 = 1,083, або 108,3%.

Для визначення відсотка виконання плану по структурі продукції (К стр.) Необхідно планові завдання по випуску кожного виду продукції помножити на загальний відсоток виконання плану по випуску продукції. За нашим виробам отримаємо відповідно 20 000 х 1,083 = 21660; 40 000х 1,083 = 43320; 10 000х1,083 = 10 830; 50 000 х 1,083 = 54150. Занесем отримані дані в гр. 4 нашої таблиці. Кожне з отриманих творів порівняємо з фактичним випуском даного виду продукції і виберемо найменше значення, яке зараховується у виконання плану по структурі продукції. Підсумувавши ці значення отримаємо результат по гр.5 і розділивши результат (99 150) на загальний обсяг випуску за планом (120 000), отримаємо До стор. = 0,826 або 82,6%.

Порівняємо планові і фактичні випуски продукції кожного виду. В рахунок виконання плану по асортименту будемо зараховувати менші значення (гр.6) Розділивши суму цих значень (95 000) на плановий обсяг випуску продукції (120 000), отримаємо коефіцієнт асортиментної (Касс) = 0,792 або 79,2%.

 Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

ГЛАВА 2. АНАЛІЗ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ | Методи маркетингового аналізу | внутрішні чинники | Кошторис продажів, руб. | Кошторис виробництва, руб. | Завдання аналізу та джерела інформації | Показники обсягів виробництва і продажів. | Аналіз обсягу виробництва і продажів | Аналіз факторів зміни обсягу продажів, тис. Руб. | За місяць, тис. Руб. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати