Головна

 2 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

* (203) Там же.

* (204) Див .: Gligorov V. Great Transformation Revisited // Balkan Forum. Vol. 4. 1996. N 4. Р. 25, 29.

* (205) Див .: Харитонов О. Г. Генезис демократії Спроба реконструкції логіки транзітологіческой моделей // Космополіс. Альманах. М., 1997. С. 36-69.

* (206) Там же. С. 40.

* (207) Див .: Ільїн В. В., Ахиезер А. С. Російська державність: витоки, традиції, перспективи М., 1997. С. 282.

* (208) Див .: The New Russia. Troubled Transformation / Ed. by G. Lapidas. Oxford, 1995. P. 79.

* (209) Див .: Lane D. The Rise and Fall of Late Socialism. Oxford, 1996. P. 152.

* (210) Лассаль Ф. Про сутність конституції // Конституційне право. Загальна частина. Хрестоматія / Авт. вступ. ст. і упоряд. Н. А. Богданова. М., 1996. С. 44.

* (211) Там же. С. 41.

* (212) Там же. С. 45.

* (213) Лассаль Ф. Указ. соч. С. 45.

* (214) Там же.

* (215) Там же. С. 46.

* (216) Там же.

* (217) Конституції і декларації про державний суверенітет держав-учасниць СНД і країн Балтії. М., 1994..

* (218) Див .: Мельвіль А. Ю. Демократичний транзит в Росії - сутнісна невизначеність процесу та його результату // Космополіс. Альманах. М., 1997. С. 66.

* (219) Там же.

* (220) Див .: Коментар до Конституції Російської Федерації. М., 1994. С. 6-9.

* (221) Див .: Загальна теорія прав людини / Відп. ред. Е. А. Лукашева. М., 1996. С. 3.

* (222) Загальна теорія прав людини / Відп. ред. Е. А. Лукашева. М., 1996. С. 3.

* (223) Див .: Нові конституції країн Східної Європи та Азії (1989-1992). Збірник конституцій / Под ред. Д. Л. Златопільського. М., 1992. С. 34.

* (224) Див .: Міжнародне право / Відп. ред. Г. І. Тункин. М., 1994, С. 128-129.

* (225) Див .: Webster's New Universal Unabriged Dictionary. N. Y., 1993. P. 741.

* (226) Див .: Денисов А. І. Сутність і форми держави. М., 1960. С. 9-10; Каск Л. І. Функції та структура держави. Л., 1969. С. 8-11.

* (227) Див .: Теорія держави і права. М., 1994. Вип. 2. С. 40.

* (228) Kelsen H. General Theory of Law and State. N.Y., 1961. P. 181.

* (229) Див .: Морозова Л. А. Функції Російської держави на сучасному етапі // Держава і право. 1993. N 6. У розділі ст. 98-108.

* (230) Див .: Теорія держави і права / Відп. ред. Я. А. Катаєв, В. В. Лазарєв. Уфа, 1994. С. 166.

* (231) Див .: Загальна теорія держави і права. Академічний курс в 3-х томах. 2-е изд. Т. 1 / Відп. ред. М. Н. Марченко. М., 2001. С. 336-353.

* (232) Черноголовкін Н. В. Теорія функції соціалістичної держави. М., 1970. С. 134-135.

* (233) Див .: Лівшиць р.3. Держава і право в сучасному суспільстві // Теорія права: нові ідеї. М., 1991. Вип. 1. С. 13.

* (234) Сталін І. Питання ленінізму. М., 1947. С. 604, 605.

* (235) Ленін В. І. Повне. зібр. соч. Т. 20. С. 67.

* (236) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 411.

* (237) Ленін В. І. Повне. зібр. соч. Т. 4. С. 251-252.

* (238) Локк Дж. Твори: в 3-х томах. Т. 3. М., 1988. С. 349.

* (239) Див .: Гарднер Д. Великобританія. Центральне і місцеве управління. М., 1984. С. 96.

* (240) Ленін В. І. Повне. зібр. соч. Т. 45. С. 198, 201.

* (241) План державного перетворення графа М. М. Сперанського. М., 1905. С. 15.

* (242) Там же. С. 16.

* (243) Див .: Терехов В. І. Становлення і розвиток концепції поділу влади // Поділ влади: історія і сучасність / Відп. ред. М. Н. Марченко. М., 1996. С. 8.

* (244) Там же. С. 8.

* (245) Детальніше про це див .: Історія політичних і правових навчань / Під ред. О. Е. Лейста. М., 1997. С. 185-193.

* (246) Локк Дж. Твори. У 3-х томах. Т. 3. С. 312.

* (247) Там же.

* (248) Там же. С. 335.

* (249) Локк Дж. Твори. У 3-х томах. Т. 3. С. 274.

* (250) Монтеск'є Ш. Вибрані твори. М., 1955. С. 290.

* (251) Див .: Історія політичних і правових навчань / Під ред. О. Е. Лейста. М., 1997. С. 233.

* (252) Еллинек Г. Загальне вчення про державу. С. 521.

* (253) План державного перетворення графа М. М. Сперанського. С. 22-26.

* (254) План державного перетворення графа М. М. Сперанського. С. 26-28,

* (255) Там же. С. 33.

* (256) Там же. С. 34.

* (257) План державного перетворення графа М. М. Сперанського. С. 34.

* (258) Там же. С. 17-21.

* (259) Ориу М. Основи публічного права. С. 416-462.

* (260) Там же. С. 415.

* (261) Там же.

* (262) Ориу М. Указ. соч. С. 415.

* (263) Див .: Wade E., Bradley A. (eds). Constitutional Law. L., 1978; Fisher Heinz (Hrsg.) Das Politische System Osterreichs. Wienn, 1992; Hogg P. (ed.). Constitutional Law of Canada. Toronto, 1985; Twin W. The Indeterminacy of the Separation of Powers and the Federal Courts // The Jeorge Washington Law Review. 1989. N 3; Buffington M. Separation of Powers and the Independent Governmental Entity After Mistretta v. United States // Lousiana Law Review. 1989. Vol. 50.

* (264) Локк Дж. Твори. У 3-х томах. Т. 3. С. 349.

* (265) Монтеск'є Ш. Вибрані твори. С. 309.

* (266) федералістів. Політичне есе А. Гамільтона, Дж. Медісона і Дж. Джея. M., 1993. С. 331, 332.

* (267) Див. Про це: Ковачев Д. А. Принцип поділу влади в конституціях держав Східної Європи // Конституційні реформи в державах співдружності / Под ред. Ю. А. Тихомирова. M., 1993. С. 119-126.

* (268) Див .: The Constitution of the Commonwealth of Massachusets. Boston, 1992. Р. 6.

* (269) Див .: State of Connecticut. Register and Manual 1993. Hartford, 1993. P. 31.

* (270) Див .: Gressman E. Separation of Powers: The Third Circuit Dimention // Seton Hall Law Review. 1989. N 3. P. 492.

* (271) Ibid. P. 494.

* (272) Gressman E. Op. cit.

* (273) Див .: Sustein A. Constitutionalism After the New Deal // Harvard Law Review. 1987. Vol. 101. P. 421-457.

* (274) Cressman E. Op. cit. P. 497.

* (275) Див .: United States V. Nixon, 418 U. S. 683, 707 (1974); Nixon V. Administrator of Jeneral Service. 433 U.S. 425, 442 (1977); Ameronm Inc. V. United States Army Corps of Engineers. 787 G. 2 nd 875 (1988); United States V. Frank. 864 P. 2 nd 992 (1988).

* (276) Gressman E. Op. cit. P. 491.

* (277) Siegan В. Separations of Powers and other Divisions of Authority under the Constitution // Suffolk University Law Review. 1989. N I. P. 1.

* (278) Див .: Hendel S. Separation of Powers Revisited in Light of "Watergate" // The Western Political Quarterly. 1974. N 4. P. 575; Janda К., Berry J., Yildman J., Huff E. The Challenge of Democracy. Government in America. Boston, 1990. P. 49-51.

* (279) Див .: Neustadt R. Presidential Power: The Politics of Leadership. 1980. N 7. Р. 33.

* (280) Див .: Fischer Неinz (Hrsg.). Das Politische System Osterreichs. S. 271-313.

* (281) Див .: Монтеск'є Ш. Вибрані твори. С. 308-314.

* (282) Локк Дж. Твори. У 3-х томах. Т. 3. С. 347.

* (283) Див .: Elliott E. Holmes and Evolution: Legal Process as Artificial Intelligence // Journal of Legal Studies. 1984. N 13. P. 113; Elliott E. Why Our Separation of Powers is so Abysmal? The George Washington Review. 1989. N 3. Р. 507.

* (284) Локк Дж. Твори. У 3-х томах. Т. 3. С. 350.

* (285) Див: Fitzgerald J. Congress and the Separation of Powers. N.Y., 1986. P. 91.

* (286) Див .: Ladd Ev. The American Polity. The People and Their Government. N. Y., 1989. P. 108-127.

* (287) Див., Наприклад: Nippon a charted Servey of Japan 1992/93. Tokyo, 1992. Р. 19-22.

* (288) Siegan В. Ор. cit. P. 2.

* (289) Див .: Schoenbrod D. How the Reagan Administration Trivilized Separation of Powers // The Jeorge Washington Law Review. 1989. N 3. P. 461.

* (290) Див .: Strauss K. Formal and Functional Approaches to Separation of Powers Questions - A Foolish Inconsistency? // Cornell Law Review. 1987. Vol. 72. P. 488.

* (291) Див .: Barron J., Dienis C. Constitutional Law. St. Paul Minn, 1991. P. 135.

* (292) Fitzgerald J. Op. cit. P. 89.

* (293) Див .: Мельников Д., Чорна Л. Злочинець номер 1. Нацистський режим і його фюрер. М., 1981. С. 174-175.

* (294) Hendel S. Op. cit. P. 578.

* (295) Schoenbrod D. Op. cit. P. 461.

* (296) Дж. Локк. Твори. У 3-х томах. Т. 3. С. 349-350; Федералістів. С. 345-350.

* (297) Див .: Bailey H., Shatritz J. (eds.). The American Presidency: Historical and Contemporary Perspectives. Chicago, 1988. P. 8.

* (298) Див .: Curry J., Riley R., Battistoni R. Constitutional Government. The American Experience. N.Y., 1989. P. 147.

* (299) Ibid. P. 147-148.

* (300) Див .: Rockman В. The Leadership Quesition: The Presidency and the American System. N.Y., 1984; Edwardsy. Presidential Influence in Congress. San Francisco, 1990.

* (301) Див .: Pyle Ch., Pious R. The President, Congress and the Constitution. N.Y., 1984. P. 18-52.

* (302) Schlesinger A. The Imperial Presidency. Boston, 1973; Fisher L. The Politics of Shared Power: Congress and the Executive. Wash., 1981.

* (303) Hendel S. Op. cit. P. 579.

* (304) Weeks 0. Douglas. Legislative Power versus Delegated Legislative Power // Georgetown Law Journal. 1937. January. P. 314.

* (305) Hendel S. Op. cit. P. 575; Schoenbrod L. Op. cit. P. 459, 463.

* (306) Janda К .., Berry J., Goldman J., Huff E. Op. cit. P. 259-260.

* (307) Fitzgerald J. Op. cit. P. 44-51.

* (308) Бестужев-Лада І. Що таке "поділ влади"? Чому воно необхідне? // Небокрай. 1989. N 3. С. 9-20; Бєльський К. С. Поділ влади і відповідальність в державному управлінні. М., 1990. С. 134-169.

* (309) Мішин А. А. Принцип поділу влади в конституційному механізмі США. М., 1984. С. 4.

* (310) Мигранян А. Механізм гальмування в політичній системі та шляхи його подолання // Іншого не дано. М., 1988. С. 105.

* (311) Лазарев Б.М. "Поділ влади" і досвід Радянської держави // Комуніст. 1988. N 16.

* (312) Schoenbrod D. Op. cit. P. 461; Fitzgerald G. Op. cit. P. 44-48.

* (313) Енгель Є. Основи радянської Конституції. М., 1923. С. 167-169; Трайнін І. Поділ влади // Радянське будівництво. 1937. N 7-8.

* (314) Бережнов А. Г. Принцип поділу влади в контексті теорії і практики радянської та сучасної російської державності // Поділ влади: історія і сучасність / Відп. ред. М. Н. Марченко. М., 1996. С. 320.

* (315) Конституція РРФСР. М., 1992. С. 3.

* (316) Див .: Независимая газета. 1993. 12 нояб.

* (317) Див .: Авакьян С. Створено прецедент. Неконституційна влада не має перспективи // Независимая газета. 1993. 15 Жовтня.

* (318) Указ Президента РФ "Про поетапну конституційну реформу в Російській Федерації" від 21 вересня 1993 Ст. 1.

* (319) Там же. Ст. 10.

* (320) Там же. Ст. 1.

* (321) Див. Конституційне нараду. 1993. N 2. С. 13-14.

* (322) Известия. 1993. 24 вересня.

* (323) Шаблинський І. Г. Межі влади. Боротьба за російську конституційну реформу (1989-1995 рр.). М., 1997. З 161.

* (324) Там же. С. 163.

* (325) Указ Президента РФ "Про Конституційний Суд Російської Федерації" від 7 жовтня 1993 Ст. 1.

* (326) Указ Президента РФ "Про реформу представницьких органів влади та органів місцевого самоврядування в Російській Федерації" від 9 жовтня 1993 Ст. 4.

* (327) Див .: Указ "Про функціонування органів виконавчої влади в період поетапної конституційної реформи в Російській Федерації" від 27 вересня 1993 р .; Указ "Про утворення Комісії законодавчих пропозицій при Президентові Російської Федерації" від 26 вересня 1993 року (N 1457); Указ "Про основні засади організації державної влади в суб'єктах Російської Федерації" від 22 жовтня 1993 року (N 1723) та ін.

* (328) Див .: Авакьян С. А. Федеральні Збори - парламент Росії. М., 1999..

* (329) Федеральний конституційний закон "Про Конституційний Суд Російської Федерації". М., 1994. Ст. 1.

* (330) Конституція Російської Федерації. М., 1997. Ст. 80 (п. 3); ст. 90 (п. 3).

* (331) Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. Ст. 3 (п. 5).

* (332) Конституція Російської федерації. Ст. 118 (п. 3); ст. 120 (п. 1).

* (333) Конституція Російської Федерації. Ст. 84, 107.

* (334) Там же. Ст. 103 (п. 1 "б").

* (335) Конституція Російської Федерації. Ст. 117 (п. 3).

* (336) Там же. Ст. 111 (п. 4).

* (337) Див .: Економічна теорія на порозі XXI століття. М., 2003. Розділ I.

* (338) Див .: Михайлівський І. В. Нариси філософії права. С. 100-109.

* (339) Див .: Теорія держави і права: Курс лекцій. Уфа, 1994. С. 65.

* (340) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 417.

* (341) Див .: Михайлівський І. В. Указ. соч. С. 108.

* (342) Там же. С. 109.

* (343) Про правовий вплив на економіку, його понятті, формах і тенденції см. Гл. XII.

* (344) Див .: Китайська Народна Республіка. Конституція і законодавчі акти. М., 1984. С. 26-27.

* (345) Ориу М. Основи публічного права. С. 725.

* (346) Див .: Dictionary of Sociology and Related Sciences. totowa, New Jersey, 1988. P. 238.

* (347) Див .: Новицький І. Б. Римське право. М., 1993. С. 88-89.

* (348) Борташек М. Римське право. Поняття, терміни, визначення. М., 1989. С. 113.

* (349) Цивільний кодекс РФ. Частина 1. Ст. 129, п. 1-2.

* (350) В загальнотеоретичному плані "правове регулювання" і "правовий вплив" розглядаються в главі XXVIII.

* (351) Фаткуллин Ф. Н. Проблеми теорії держави і права. Казань: Изд-во Казанського ун-ту, 1987. С. 137.

* (352) Див .: Алексєєв С. С. Теорія права. М., 1994. С. 147-148.

* (353) Там же. С. 147.

* (354) Див .: Малько А. В. Стимули і обмеження в праві / Под ред. проф. Н. І. Матузова. Саратов: Изд-во Саратовського університету. 1994. С. 9-10.

* (355) Алексєєв С. С. Теорія права. М., 1994. С. 150.

* (356) Див. Алексєєв С. С. Проблеми теорії держави і права. М., 1987. С. 226-227; Алексєєв С. С. Теорія права. М., 1994. С. 146; Малько А. В. Стимули і обмеження в праві / Под ред. Н. І. Матузова. Саратов: Изд-во Саратовського ун-ту, 1994. С. 10 і ін .; Спиридонов Л. І. Теорія держави і права: Підручник. М: Гардарика. 1996. С. 202-203; Кудрявцев В. Н. Право і поведінку. М, 1978. С. 72; Кудрявцев В. Н. Правове поведінка: норма і патологія. М., 1982. С. 26 і ін.

* (357) Кудрявцев В. Н. Право і поведінку. С. 72

* (358) Кудрявцев В. Н. Правове поведінка: норма і політологія. С. 26.

* (359) Див. Алексєєв С. С. Теорія права. М., 1994. С. 146.

* (360) Див., Наприклад, Алексєєв С. С. Механізм правового регулювання в соціалістичній державі. М., 1966. С. 19; Лазарєв В. В. Сфера і межі правового регулювання // Рад. держава і право. 1970. N 11. С. 39; Матузов Н. І. Особистість. Права. Демократія: Теоретичні проблеми суб'єктивного права. Саратов, 1972. С. 63; Гойман В. І. Дія права: методологічний аналіз. М., 1992. С. 55.

* (361) Пугинский Б. І. Сафіуллін Д. Н. Правова економіка: проблеми становлення. М .: Юрид. лит-ра, 1991. С. 38.

* (362) Відомості Верховної Ради України. 25 листопада 1996 року N 48. У розділі ст. 5369.

* (363) Прикладом такого впливу є введення в дію нормативного акту не з моменту його прийняття, а з моменту, встановленого законодавцем - в цілях підготовки умов для його реалізації.

* (364) Фукуяма Ф. Довіра. Соціальні чесноти й творення добробуту // Нова постіндустріальна хвиля на Заході. Антологія / За ред. В. Л. Іноземцева. М: Academia, 1999. С. 129.

* (365) Фукуяма Ф. Указ. соч. С. 134.

* (366) Програма стабілізації економіки та фінансів (липень 1998 р в скороченні) // Фінансові шляху Росії: програми, концепції, технології. М., 1998. С. 26.

* (367) Лівшиць р.3. Теорія права: Підручник. М., 1994. С. 71.

* (368) Маркс До, Енгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 6.

* (369) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 350-351.

* (370) Див. Там же. Т. 37. С. 417.

* (371) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 34.

* (372) Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Економіка / Пер. з англ. з 2-го вид. М .: Дело ЛТД, 1993. С. 6.

* (373) Там же. С. 13.

* (374) Ламперт X. Соціальна ринкова економіка. Німецький шлях. М., 1993. С. 6.

* (375) Шамхалов Ф. Економіка та держава (влада і бізнес) / Від. екон. РАН; наук.-ред. рада изд-ва "Економіка". М .: ВАТ "Видавництво" Економіка ", 1999. С. 57.

* (376) Морозова Л. А. Проблеми сучасної російської державності: Навчальний посібник. М: Юрид. лит-ра, 1998. С. 89-90.

* (377) Наприклад, репутацію можна не тільки оцінити, але і придбати шляхом витрат на рекламу, сама по собі вона набуває ринкову ціну, тому що містить у собі додаткову інформацію про надійність партнера.

* (378) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 719.

* (379) Див .: Нікіфоров Б. С, Решетніков Ф. М. Сучасне американське кримінальне право. М., 1990. С. 53.

* (380) Див .: Цивільне, торгове та сімейне право капіталістичних країн. Збірник нормативних актів: законодавство про компанії, монополії і конкуренції: Навчальний посібник / За ред. В. К. путінської, М. І. Кулагіна. М., 1987. С. 197.

* (381) Див .: Дементьєва Е. Е. Кримінальна відповідальність за економічні злочини в розвинених капіталістичних країнах // Актуальні проблеми боротьби з економічною злочинністю. Праці Академії МВС РФ. М., 1992. С. 141.

* (382) Шамхалов Ф. І. Указ соч. С. 129-135; Васильєв А. В. Правове регулювання економічних відносин. М., 1995. С. 31-63.

* (383) Див .: Політіологія: Курс лекцій. Вид. четверте / Відп. ред. М. Н. Марченко. М., 2003. С. 141-163.

* (384) Іспанія. Конституція і законодавчі акти. М., 1982. С. 91-92.

* (385) В окремих роботах, присвячених питанням політичної системи, робляться спроби виділення політичних норм в самостійний вид (див .: Політичні системи сучасності. М., 1978. С. 14).

* (386) Див .: Сучасне буржуазне державне право. Критичні нариси. Основні інститути. Т. 2. М., 1987. С. 31.

* (387) Див. Там же. С. 31-32.

* (388) Ленін В. І. Повне. зібр. соч. Т. 8. С. 355.

* (389) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 403.

* (390) Гегель Г. В. Ф. Філософія права. М., 1990. С. 227 і слід.

* (391) Там же. С. 228.

* (392) Див .: Новгородцев П. І. Твори. М., 1995. С. 20.

* (393) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 35, 62; см. також с. 20-21, 38 та ін.

* (394) Ізензее І. Держава // Вісник Московського університету. Серія 12. Соціально-політичні дослідження. 1992. N 6. С. 36.

* (395) Вертикальна підпорядкованість чітко виражена в будові управлінського апарату. Співвідношення різних рівнів органів правосуддя (а також представницьких органів центральної і федеративної законодавчої влади в федераціях) визначається співвідношенням їх компетенції і під законністю прийнятих ними правових актів.

* (396) Гегель Г. В. Ф. Філософія права. С. 258-259.

* (397) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 320.

* (398) Чи не єдиний виняток - використання батьківських прав; це може вважатися обов'язком вже з тієї причини, що нехтування такими правами може спричинити застосування деяких санкцій (майнова відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнім, позбавлення батьківських прав осіб, які нехтують вихованням своїх дітей).

* (399) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 443.

* (400) Див .: Антична література. Рим. Хрестоматія. М., 1981. С. 469, 471.

* (401) Детальніше про це див. У наступному параграфі.

* (402) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Вид. 2-е. Т. 19. С. 26.

* (403) Ленін В. І. Повне. зібр. соч. Т. 37. С. 251.

* (404) Див .: Загальна теорія права: Підручник для юридичних вузів. М., 1995. С. 334.

* (405) Див .: Тойнбі А. Цивілізація перед судом історії. М., 1995. С. 157.

* (406) Див .: Російське законодавство Х-XX століть. У 9 томах. Том 6. М., 1988. С. 62.

* (407) Російське законодавство Х-XX століть. У 9 томах. Том 6. М., 1994. С. 48.

* (408) Там же. С. 44, 47.

* (409) Там же. С. 47.

* (410) Вольтер. Вибрані твори. М., 1947. С. 479.

* (411) Ленінг А. Про основи та природі права (рос. Переклад). СПб., 1909. С. 11.

* (412) Штаммлер К. Господарство право. Том II (рос. Переклад). СПб., 1907. С. 157-168.

* (413) Див .: Історія політичних і правових навчань / Відп. ред. В. С. Нерсесянц. М., 1983. С. 346-348.

* (414) Котляревський С. А. Влада і право. Проблеми правової держави. М., 1915. С. 354.

* (415) Див .: Російське законодавство Х-XX століть. Том 9. С. 44-45.

* (416) Шершеневич Г. Ф. Загальна теорія права. С. 252-255.

* (417) Там же. С. 252.

* (418) Там же. С. 252.

* (419) Там же. С. 252.

* (420) Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 252.

* (421) Еллинек Г. Загальне вчення про державу. С. 266.

* (422) Там же. С. 266.

* (423) Там же.

* (424) Еллинек Г. Указ. соч. С. 266, 267.

* (425) Котляревський С. А. Указ. соч. С. 355.

* (426) Там же. С. 356.

* (427) Котляревський С. А. Указ. соч. С. 2.

* (428) Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 263.

* (429) Там же.

* (430) Там же. С. 263-264.

* (431) Кістяківський Ф. Лекції з загального державного права. М., 1912. С. 261.

* (432) Там же.

* (433) Кістяківський Ф. Указ. соч. С. 265.

* (434) Михайлівський І. В. Нариси філософії права. Т. 1. С. 83.

* (435) Котляревський С. Указ. соч. С. 354.

* (436) Див .: Шаблинський І. Г. Межі влади. Боротьба за російську конституційну реформу (1989-1995 рр.). М., "1977. С. 159-185.

* (437) Див. Про це: Нерсесянц В. С. Наш шлях до права. Від соціалізму до цівілізму. М., 1992.

* (438) Див .: Beck U. (Hrsg.) Politik der Globalisierung. Frankfurt am Main, 1998; Greider W. One World. Ready or Not. N.Y., 1997; Huntington S. The Clash of Civilisations and Remaiking the World Order. N.Y., 1996; Palan R., Abbott J. State Strategies in the Global Political Economy. L., 1999 і ін.

* (439) Витушко В. А. Деякі питання історії розвитку глобалізму і діфференціалізма в праві // Матеріали науково-практичної конференції "Глобалізаційні процеси в сфері права; проблеми правового розвитку в Росії і СНД". 19 квітня 2001 р М., 2001. С. 13.

* (440) Мєлков Г. М. Юридичний зміст терміну "глобалізація". С. 35.

* (441) Коломацький В. Г. Глобалізація і проблеми вдосконалення підприємницької діяльності // Матеріали науково-практичної конференції "Глобалізаційні процеси в сфері права: проблеми правового розвитку в Росії і СНД". С. 24.

* (442) Див .: Barnet R., Cavanagh J. Global Dreams, Imperial Corporations and the new World Order. N. Y., 1998; Shutt H. The Trouble with Capitalism. An inquiry in to the Causes of Global Economic Failure. L., 1999; Економічна теорія на порозі XXI століття. Глобальна економіка. М., 2003; та ін.

* (443) Матеріали "круглого столу": "Актуальні питання глобалізації" // Світова економіка і міжнародні відносини. 1999. N 4. С. 37-52.

* (444) Витушко В. А. Указ. соч. С. 13.

* (445) Кара-Мурза С. Г. Росія в "глобалізованому" світі // Філософія господарства. Альманах Центру громадських наук і економічного факультету МДУ. N 1 (13). 2001. С. 148-149.

* (446) Див .: Шестопал А. В. Філософські основи глобалістики: деконструкція і реконструкція загальної історії // Глобальні соціальні та політичні зміни в світі. М., 1997. С. 7-17; Грохальскі С. Держави у вирішенні сучасних глобальних проблем (Міжнародно-правові аспекти): Автореф. на соіск. вчений. степ. доктора юр. наук. М., 1998. С. 1-3; Дворянов В. А. Глобалізація міжнародної політики: до уточнення поняття // Актуальні проблеми політики і права. Праці Пензенського держ. університету: Міжвузівський збірник наукових статей. Вип. 2. Пенза, 2001. С. 23-36.

* (447) Кувалдін В. Глобалізація - світле майбутнє людства? // Независимая газета ". 2000. 11 Жовтня.

* (448) Ільїн М. В. Глобалізація політики та еволюція політичних систем // Глобальні соціальні та політичні зміни в світі. С. 47.

* (449) Незалежна газета. 2001. 20 Квітня.

* (450) Див .: Нефтіева В., Чернявська В. Світ, що розвивається: глобалізація або регіоналізація // Світова економіка і міжнародні відносини. 2000. N 2. С. 15-19; N 3. С. 123-128 і N 7. С. 39-47.

* (451) Неклесса А. І. Глобалізація і нове геоекономічне світоустрій // Філософія господарства. 2002. N 1 (19). С. 110.

* (452) Див .: Kumar K. From Post-Industrial to Post-Modern Society. New Theories of the Contemporary World. Cambridge. 1995. P. 3-18.

* (453) Див .: Erdman P. Tug of War. Today's Global Currency Crisis. N.Y., 1996; Muller H. Das Zusammenleben der Kulture. Ein Gegenentwurf zu Huntington. Frankfurt am Main, 1998; Bryan L. The Race for the World. Strategies to build a Great Global Firm. Boston., 2000; etc.

* (454) Сегодня. 2002. 16 Січня.

* (455) Солженіцин А. І. Росія в обвалі. М., 1998. С. 115.

* (456) Незалежна газета. 2001. 21 березня.

* (457) Див .: Глобалізація світового господарства і національні інтереси Росії / Под ред. В. П. Колесова. М., 2002. С. 325-335.

* (458) Там же.

* (459) Див .: Мєлков Г. М. Указ. соч. С. 37-43; Щербина В. В. Події 11 вересня і контури формування нового світового соціального і політичного порядку в XXI столітті // Філософія господарства. 2002. N 1 (19). С. 46-65; Gray J. False Down. The Delusions of Global Capitalism. L., 1998. P. 3-28.

* (460) Неклесса А. І. Указ. соч. С. 110.

* (461) Глазунов М. Н. Роздуми про економіку колишнього СРСР // Філософія господарства. 2000. N 5 (11). С. 131.

* (462) Calleo D. American's Federal Nation State: a Crisis of Post-imperial Viability? // Political Studies. 1994. N XLII. P. 16.

* (463) Див. Коллонтай В. М. Межі нової економіки // Філософія господарства. 2001. N 1 (13). С. 138-148.

* (464) Кочетов Е. Г. Глобалістика: світова трансформація і стратегія Росії (світ як пролог нового ренесансу і переддень нового людини) // Філософія господарства. 2002. N 1 (19). С. 128.

* (465) Там же. С. 129.

* (466) Осипов Ю. М. Глобальна економіка: не міф, а реальність, хоча і трансцендентна // Філософія господарства. 2002. N 2 (20). С. 13.

* (467) Неклесса А. І. Указ. соч. С. 112.

* (468) Там же.

* (469) Див .: Denitch B. Democracy and the New World Order: Delemmas and Conflicts // Social Justice. 1996. Vol. 23. N 1-2. P. 21-36; Martin H., Shumann H. The Global Trap: Globalization and Asault on Prosperity and Democracy. L., 1997. P. 38-65.

* (470) Неклесса А. І. Указ. соч. С. 108.

* (471) Ільїн М. В. Глобалізація політики та еволюція політичних систем. С. 47.

* (472) Ільїн М. В. Указ. соч. С. 47.

* (473) Tavis L. Corporate Governance and the Global Social Void // Vanderbilt Journal of Transnational law. 2002. Vol. 35. N 2. P. 501-513.

* (474) Стешенко Л. А. Глобалізація, національні відносини і державна політика Росії // Матеріали науково-практичної конференції "Глобалізаційні процеси в сфері права: проблеми правового розвитку в Росії і СНД". 16 квітня 2001 р М., 2001. С. 46.

* (475) Там же.

* (476) Незалежна газета. 2000. 7 сент.

* (477) Див., Напр .: Хозин Г. С. Сталий розвиток - нове завдання глобальних змін // Глобальні, соціальні і політичні зміни в світі. М., 1997. С. 17-30; Циганков П. А. Глобальні політичні зміни і мову теорії // Глобальні соціальні та політичні зміни в світі. С. 32-44; та ін.

* (478) Явіч Л. С. Про філософію права на XXI століття // Правознавство. 2000. N 4. С. 11.

* (479) The Japan Times December 2. 1 997.

* (480) Див .: Бузгалин А. В., Колганов А. І. До визначення глобалізації та її протиріч: теоретичні основи позиції "антиглобалістів" // Від Сцилли до Харибдою. Актуальний пошук Росії / Под ред. Ю. М. Осипова, О. В. Іншакова, Н. П. Ващекін, Е. С. Зотової. У 2 т. Т. 1. М. - Волгоград, 2002.

* (481) Незалежна газета. 2001. 21 березня.

* (482) Осипов Ю. М. Глобальна економіка: не міф, а реальність, хоча і трансцендентна. С. 28.

* (483) Иеринг Р. Дух римського права на різних ступенях його розвитку. Частина 1. СПб., 1975. С. 6.

* (484) Иеринг Р. Указ. соч. С. 6.

* (485) Там же.

* (486) Див .: Мамут А. С. Образ держави як алгоритм політичної поведінки // Суспільні науки і сучасність. 1998. N 6. С. 85-97.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

4 сторінка | 5 сторінка | 6 сторінка | 7 сторінка | 8 сторінка | 9 сторінка | 10 сторінка | 11 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати