Головна

Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть!

  1. CSS це нічого, крім квітів і типу шрифту?
  2. Алістер КРОУЛІ
  3. В заданому базисі
  4. У дорожньому листі обов'язково повинні бути проставлені дата видачі, штамп і печатку організації, якій належить автомобіль.
  5. Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть!
  6. Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть!

Завдання 1. У ВАТ «Стріла» капітальні вкладення в 2003 р на виробництві
 ственное розвиток підприємства склали 20 або д.е .. ва невиробництво
 ні мети - 3 млн Д.Є. Капітальні вкладення на розвиток виробництва рас
 межах наступним чином:

1) на нове будівництво - 10 або де- в тому числі:
 будівельно-монтажні роботи - 5 млн де.,
 машини та обладнання - 4 млн д.е .;

2) на реконструкцію і технічне переозброєння - 8 млн де., В тому
 числі:

будівельно-монтажні роботи - 3 млн Д.Є.,
 машини та обладнання - 4 млн д.е .;

3) на модернізацію (вартість машин та обладнання) - залишок.

Визначте економічну, технологічну і відтворювальну

структури капітальних вкладень

Завдання 2. Підприємству необхідно вибрати найбільш ефективний
 спосіб вкладення інвестицій на 10 років з двох можливих варіантів. перед-
 прийняття може продати торговий центр за 500 д «. і вкласти виручені день-
 ги в банк під 15% річних. Підприємство може здати торговий центр в орен-
 ду на 10 років. отримуючи щорічно чисті доходи від оренди 195 де.

відповідь: краще продати торговий центр (дохід за 10 років складе 20023 де).

Завдання 3. Визначте, за яку мінімальну суму підприємство мо
 жет продати автомобіль, щоб, вклавши ці гроші в банк на 8 років під 16л годо-
 вих, отримати дохід не нижче, ніж від експлуатації машини. при експлуатації
 автомобіля підприємство буде щорічно протягом 8 років отримувати чистий дохід
 46 де. Залишкова вартість автомобіля через 8 років складе 12 де

відповідь: 115.9 д е.

Завдання 4. Виберіть кращий варіант розміщення коштів в сум-
 ме 120 де на депозитний вклад на 1 рік. Можливі такі варіанти

а) банк виплачує дохід в 23% щокварталу;

б) банк виплачує дохід в розмірі 30% кожні чотири місяці;

в) банк виплачує дохід 45% два рази в рік;

г) банк виплачує дохід 120% щорічно.

Відповідь-, Варіант а) (дохід складе 155 д.е).

Завдання 5. Підприємство розглядає доцільність придбання
 нової технологічної лінії:

вартість лінії становить 10 років.
 термін експлуатації - 5 років;

знос на обладнання нараховується за методом лінійної амортизації;
 ліквідаційна вартість обладнання в кінці терміну експлуатації
 складе приблизно 15% від початкової;

витрати на ліквідацію 6% від ліквідаційної вартості.
 Виручка від реалізації продукції за роками експлуатації прогнозіру-
 ється в таких розмірах: 6.8; 7,5; 8.4; 8.0; 6.4 Д.Є. Витрати на виробництво
 продукції (без амортизації) в 1-й рік експлуатації лінії складуть 3.4 Д.Є.
 з подальшим щорічним зростанням на 3%.
 Ставка податку на прибуток - 24%.

Сформоване фінансово-господарський стан підприємства тако
 у. що рентабельність авансованого капіталу становить 22%. «Ціна» аван-
 сірованного капіталу - 19%.

Керівництво підприємства не вважає за доцільне рсалізовиват'
 проекти з терміном окупності понад 3 років.

Використовуючи статичні і динамічні методи оцінки ефективності
 інвестицій, визначте доцільність реалізації даного проекту
відповідь: реалізація проекту доцільна.

Завдання 6. Фермерське господарство вирішило купити міні-пекарню. При цьому
 їм надійшло дві пропозиції.

1. Міні-пекарня вартістю 100 де. і річними обсягами ви-
 ства в 1-й рік експлуатації - 200. 2-й - 250. 3-й - 350, 4-й - 300 і 5-й -
 250 тис. Т хліба.

2. Міні-пекарня вартістю 150 де. і можливими річними обсягу-
 ми виробництва відповідно 300.380.400,400 і 300 тис т хліба

Термін експлуатації пекарні за обома варіантами - 5 років.
 Продаж пекарні в кінці терміну експлуатації не планується.
 Ціна за одиницю продукції 2 де / тис. т; змінні витрати - 1,5 Д.Є.
 ти ст; інші постійні витрати - 10 де. Передбачається, що весь ви-
 ведений хліб буде реалізований.
 Податок на прибуток - 24%.

Ставка дохідності за таким проектам приймається на рівні 15%.
 Визначте найкращий варіант міні-пекарні.

відповідь: при заданій нормі дисконту кращим є другий проект.

Завдання 7. Визначте доцільність будівництва підприємства при
 наступних умовах. Показники інвестиційної діяльності:

вартість строітсчьства - 200 Д.Є., в тому числі вартість будівель -
 120 ВО обладнання - 80 де .; термін будівництва - 1 рік;
 підприємець має власний капітал 140 д.е .;
 обладнання встановлюється за рахунок кредиту на 5 років під 15% річних.
 Погашення кредиту передбачається з 1-го року експлуатації;

термін служби будівлі - 20 років, обладнання - 5 років; чиста ліквідаційна вартість обладнання в кінці терміну його експлуатації складе приблизно 10% від початкової;

в перший рік експлуатації виникне потреба в оборотному капіталі в розмірі 30 Д.Є.

Експлуатаційна діяльність підприємства характеризується наступними показниками:

обсяг продажів за роками експлуатації відповідно 30, 80, 160, 200 і 100 од .;

ціна за одиницю продукції - 4 ВО / од .;

витрати на виробництво продукції (без амортизації) по роках експлуатації відповідно 75,200,400,500 і 250 д.е .; податок на прибуток - 24%.

Підприємець хоче отримати дохід на капітал 20%. Оцінку виконайте розрахунком комерційної ефективності та динамічними методами оцінки ефективності інвестицій. Відповідь: будівництво підприємства доцільно.

Відповідь: будівництво підприємства доцільно.

Завдання 8. Підприємству для продовження функціонування необхідно модернізувати обладнання, засоби на покупку якого воно хоче безоплатно отримати з територіальних бюджетів.

Вартість обладнання - 100 ВО, термін його експлуатації - 5 років. Показники експлуатаційної діяльності:

річні обсяги продажів підприємства після модернізації обладнання складуть в 1-й рік - 40 од., 2-й - 80 од., 3-й - 150 од., 4-й - 210 од., 5-й рік - 160 од. ;

ціна за одиницю продукції - 4 ВО / од .;

матеріальні та інші прямі витрати складуть 1,5 ВО / од .;

заробітна плата з нарахуваннями - 1 ВО / од .;

інші постійні витрати - 15 д.е .;

податок на прибуток - 24%.

Вигоди бюджету в зв'язку з фінансуванням цього проекту: частка податку на прибуток, що залишається в територіальних бюджетах - 50%; надходження до територіальних бюджетів та позабюджетних фондів - 30% від заробітної плати;

податок на майно - 2% його вартості (модернізоване обладнання);

плата за землю та інші природні ресурси - 2 ВО щорічно; місцеві податки та інші надходження до бюджету за роками експлуатації відповідно 1,3, 7,11 і 8 ВО

Чи ефективно бюджету фінансувати модернізацію підприємства? Прибутковість по бюджетним інвестиціям приймається 15%. Адміністрація регіону прийняла рішення не брати участь в проектах з терміном повернення інвестицій понад 2 років.

Відповідь: регіонального бюджету невигідно фінансувати проект, так як термін повернення бюджетних інвестицій перевищує 2 роки.

Завдання 9. Підприємству на плановий рік необхідно скласти оптимальний інвестиційний портфель при виділенні інвестиційних ресурсів в розмірі 300 ВО відповідно до капітальним бюджетом підприємства.

Підприємство може брати участь в реалізації чотирьох інвестиційних проектів:

проект А: інвестиції на початку 1-го року - 30 Д.Є., при цьому дохід буде отриманий в кінці 3-го року в розмірі 200 д.е .;

проект Б: інвестиції на початку 1-го року - 100 ВО, при цьому доходи по 50 Д.Є. будуть отримані в кінці 1,2 і 3-го року;

проект У: інвестиції на початку 1-го року - 120 ВО, при цьому дохід буде отриманий в розмірі 1000 ВО, але тільки в кінці 6-го року;

проект Г: інвестиції на початку 1-го року - 200 Д.Є., доходи в кінці 1-го року - 300 ВО, в кінці 2-го року - 200 Д.Є.

Проекти характеризуються приблизно однаковим ризиком, прибутковість інвестицій за такими проектами приймається 20%.

Сформуйте оптимальний портфель: а) якщо проекти піддаються дробленню; б) якщо проекти не піддаються дробленню.

Відповідь: а) в портфель слід включити проекти А і В повністю, проект Г в обсязі 75% інвестицій; б) в портфель слід включити проекти А Б і В.

Завдання 10. Визначте доцільність будівництва підприємства, що має такі характеристики інвестиційного циклу:

термін будівництва - 2 роки;

необхідна величина інвестицій в поточних цінах: 1-й рік - 400 Д.Є., 2-й рік-800 д.е .;

термін служби підприємства - 15 років.

Щорічний обсяг продажів протягом перших 5 років експлуатації становить відповідно 40, 60,120,240, 200 од. вироби.

Ціна за одиницю в поточних цінах 1-го року експлуатації 10 ВО / од. з щорічним зростанням в подальшому на 5%. Витрати на сировину і матеріали в поточних цінах 1-го року експлуатації - 4 ВО / од. з щорічним зростанням в подальшому на 6%, заробітна плата в поточних цінах 1-го року - 2 ВО / од. з щорічним зростанням на 3%. Інші постійні витрати по роках експлуатації відповідно 20,22,24,27,29 Д.Є.

Податок на прибуток - 24%.

Інвестиції здійснюються за рахунок власних коштів, необхідна прибутковість інвестицій - 20%

Примітка. Амортизацію нараховувати з переоцінених основних фондів.

Відповідь: будівництво підприємства недоцільно.

Завдання 11. Оцініть ризик інвестиційного проекту з будівництва підприємства, що включає фазу будівництва і експлуатації, для підприємця при наступних можливих варіантах реалізації.

У період будівництва можливі наступні варіанти реалізації:

при несприятливій економічній ситуації будівництво ведеться 1 рік, після чого об'єкт консервується. Витрати на будівництво та консервацію - 600 Д.Є., ймовірність варіанту - 0,1;

при Нормальною економічної ситуації будівництво ведеться 2 роки з витратами в 1-й рік - 400 Д.Є., у 2-й - 600 Д.Є., ймовірність варіанту - 0,7;

при сприятливій ситуації будівництво ведеться 1 рік з витратами - 800 д.е .; ймовірність варіанту - 0,2.

В період експлуатації (після закінчення будівництва) можливі три варіанти розвитку:

при несприятливій економічній ситуації продаж підприємства протягом 1-го року після закінчення будівництва (без здійснення виробництва) за 1200 Д.Є., ймовірність варіанту - 0,2;

при нормальній економічній ситуації експлуатація до 15-го року після початку будівництва з щорічним доходом 300 ВО і ліквідацією підприємства в останній рік, ймовірністю варіанту - 0,5;

за сприятливої ??економічної ситуації експлуатація протягом 3 років з щорічним доходом 600 Д.Є. з продажем в кінці 3-го року експлуатації за 1600 д.е .; ймовірність варіанту - 0,3.

Норма доходу на капітал - 15%.

Відповідь: рівень ризику в межах допустимого, оскільки очікуваний сумарний чистий дисконтований дохід більше 0.

Завдання 12. Підприємство передбачає придбати нову технологічну лінію вартістю 200 Д.Є., терміном служби 5 років, після закінчення якого вона ліквідується.

Передбачувані обсяги продажів по роках експлуатації: 1-й рік - 30 виробів, 2-й рік - 50 виробів, 3-й рік -100 виробів, 4-й рік -120 виробів, 5-й рік - 80 виробів. Ціна реалізації становить 10 ВО / виріб, змінні витрати - 6 ВО / виріб. Постійні витрати з урахуванням амортизації - 60 Д.Є.

Податок на прибуток - 24%.

«Ціна» капіталу - 20%.

Встановіть, зміна якого параметра - збільшення змінних або постійних витрат на 20% - надасть більший вплив на зміну ефективності проекту. Оцінку виконати на основі NPV.

Відповідь: на зміну ефективності більшою мірою рказивает вплив зміна змінних витрат.

Завдання 13. Організація вирішила взяти участь в будівництві готельного комплексу і його подальшої експлуатації.

Капітальні вкладення в будівництво становлять 800 ВО, при цьому в 1-й рік буде освоєно 25% загального обсягу, у 2-й - 35%, в 3-й - 40%.

Щорічний дохід від експлуатації готельного комплексу г-800 ВО, експлуатаційні витрати - 320 Д.Є. Термін експлуатації готелю - 10 років. Податок на прибуток - 30%.

Підприємство вважає ефективним вкладати інвестиції в проекти з нормою прибутковості не нижче 20%.

Тимчасово вільні інвестиції передбачається вкладати в державні цінні папери з прибутковістю 8%.

Грошові надходження від експлуатації готельного комплексу будуть вкладатися в інші інвестиційні проекти, «кругова» ставка прибутковості по яких становить 25%.

Визначте, чи ефективний даний проект для підприємства, використавши всі динамічні методи оцінки ефективності інвестицій. Відповідь обґрунтуйте.

відповідь: проект для підприємства ефективний.

Зад ача 14. Підприємство планує розширення виробництва шляхом покупки нової технологічної лінії. При цьому є дві пропозиції (див. Таблицю).

Вихідні дані за варіантами технологічної лінії

Планований обсяг продажів по роках: 1-й рік - 210 виробів; 2-й - 260; 3-й - 370; 4-й - 320; 5-й - 300 виробів.

Термін служби технологічної лінії - 5 років. Після закінчення експлуатації технологічна лінія ліквідується.

Податок на прибуток - 24%.

Підприємство має власний капітал в 150 Д.Є., тому за варіантом II додаткові інвестиції залучаються за рахунок кредиту на 5 років під 30% річних з погашенням, починаючи з 1-го року експлуатації (в кінці року).

Необхідна ставка прибутковості на власний капітал - 20%.

Визначити кращий варіант інвестицій.

відповідь: варіант II інвестицій кращий.

завдання 15. Оцініть комерційну ефективність для підприємця будівництва цегельного заводу потужністю 100 млн шт. цегли в рік, вартістю будівництва 1800 Д.Є., терміном експлуатації 8 років. Після закінчення терміну експлуатації завод ліквідується. Будівництво здійснюється в дві черги, загальний термін будівництва - 2 роки.

1-а черга будується 1 рік, після чого завод починає випускати продукцію в обсязі 60% проектної Потужності. Вартість будівництва 1-ї черги 1000 ВО Потреба в оборотних коштах для початку виробництва - 40 де.

2-га черга також будується 1 рік, її вартість - 800 ВО Після введення 2-ї черги обсяг виробництва зростає до 80% виробничої потужності і потребують додаткових оборотних коштів 20 ВО, а ще через рік обсяги виробництва зростуть до 100% потужності заводу. Передбачається, що обсяги продажів дорівнюють обсягам виробництва.

Ціна реалізації цегли-12 ВО / млн шт., Змінні витрати - 7 ВО / млн шт., Інші постійні витрати - 50 Д.Є.

Власний (акціонерний) капітал становить 1000 ВО (Будівництво 1-ї черги). Будівництво 2-ї черги здійснюється за рахунок кредиту на 5 років під 10% річних. Погашення передбачається рівними частками з 1-го року експлуатації 2-ї черги.

З 1-го року експлуатації заводу передбачається виплачувати дивіденди в розмірі 25% від чистого прибутку. Податок на прибуток - 24%.

Відповідь обґрунтуйте і дайте пропозиції.

Відповідь: будівництво цегельного заводу ефективно.

Завдання 16. Визначте бюджетну ефективність системи теплопостачання селища чисельністю населення 5 тис. Чол. і прогнозом зростання населення на 1000 чол. кожні 5 років. Система розрахована на 15 років експлуатації.

Спорудження системи проектується в три черги відповідно до зростання населення (див. Таблицю).

Вихідні дані по будівництву системи теплопостачання

 черга  Вартість, грн  Термін будівництва, років  термін введення
 1-я  До початку експлуатації
 2-я  Через 5 років після введення 1-ї черги
 3-тя  Через 5 років після введення 2-ї черги

Оплата тепла становить 0,06 ВО / чол. і зростає кожні 5 років на 20%. Експлуатаційні витрати становлять 200 Д.Є. щорічно в перші 5 років експлуатації і ростуть на 25% кожні 5 років.

Введення в експлуатацію 1-ї черги системи створює 50 робочих місць, 2-ї черги - ще 10 робочих місць, 3-ї черги - ще 10 робочих місць. Допомога по безробіттю становить 1,5 Д.Є. в рік на людину і буде рости кожні 5 років на 10%.

Норма прибутковості інвестицій з бюджету - 15%.

Відповідь: будівництво системи теплопостачання з точки Ерен бюджетної ефективності доцільно.

Завдання 17. Підприємство може брати участь в 4-х інвестиційних про-, єктах.

Проект А: інвестиції в розмірі 30 Д.Є. вкладаються на початку 1-го року, при цьому протягом 10 років передбачається щорічний дохід по 10 ВО

Проект Б: інвестиції в розмірі 60 Д.Є. вкладаються на початку 1-го року, при цьому в перші 2 роки передбачається дохід по 20 ВО, в 3-й і 4-й роки - по 40 ВО

Проект В: інвестиції в розмірі 25 ВО вкладаються на початку 1-го року, при цьому дохід у 120 ВО буде отримано лише в кінці 10-го року.

Проект Г: інвестиції в розмірі 40 ВО вкладаються на початку 1-го року, при цьому в кінці 1-го року передбачається дохід в 60 Д.Є., а в кінці 2-го - 25 ВО

«Ціна» капіталу - 15%. Підприємство передбачає в плановий рік витратити на інвестиції 120 ВО

Припускаючи, що проекти є незалежними і подільні, сформуйте оптимальний портфель інвестиційних проектів: а) на 1 рік, б) на 2 роки.

Відповідь: а) в портфель слід включити проекти Г та А повністю, проект Б в обсязі 83,3% інвестицій; б) в портфель 1-го року проекти Г та А повністю, проект Б в обсязі 83,3% інвестицій, решта проектів переносяться на другий рік.

Завдання 18. Підприємству необхідно замінити старе обладнання новим. При цьому постачальник запропонував обладнання двох видів (див. Таблицю) Вихідні

Вихідні дані за варіантами обладнання

 показник  варіант обладнання
А Б
 Вартість обладнання, Д.Є.
 Термін служби, років
 Виробничі показники:    
 Щорічний обсяг продажів, шт.
 Ціна реалізації, ц.е. / шт.
 Матеріальні витрати, ВО / шт.
 Заробітна плата робітників, ВО / шт.
 Інші постійні витрати, Д.Є.

Податок на прибуток - 24%. Амортизація рівномірна.

Норма прибутковості інвестицій за проектами даного типу приймається 12%. Яке обладнання слід купити підприємству?

Відповідь: більш ефективним є варіант А.

Завдання 19. Підприємство передбачає придбати технологічну лінію вартістю 600 Д.Є., терміном служби - 5 років.

Маркетингові дослідження показали, що попит на продукцію обсягом 110 шт. в рік буде мати місце з ймовірністю 0,5; з ймовірністю 0,3 попит знизиться до 50 шт. на рік; а з ймовірністю 0,2 попит зросте до 140 шт. на рік.

Ціна реалізації 1-го виробу становить 12 грош, змінні витрати - 8 ВО на виріб.

Ставка податку на прибуток - 24%.

Прогнозується щорічний темп інфляції - 5%.

Оцініть ефективність проекту з урахуванням ризику, якщо підприємство хоче отримати чистий дохід на інвестиції 10%. Відповідь обґрунтуйте.

Відповідь: з урахуванням рівня ризику проект ефективний, оскільки очікуваний сумарний чистий дисконтований дохід більше 0.

Завдання 20. Підприємство планує купити комплект технологічного обладнання вартістю 800 ВО, терміном служби - 5 років.

Устаткування буде купуватися за рахунок кредиту на 5 років під 10% річних. Повернення кредиту передбачається з 1-го року експлуатації обладнання рівними частинами.

Передбачувана виручка від реалізації продукції складе в 1-й рік - 1000 д.е .; у 2-й - 1200 д.е .; в 3-й - 1400 д.е .; в 4-й- 1500 д.е .; в 5-й- 1600 Д.Є. Змінні витрати на виробництво продукції в 1-й рік - 500 д.е .; то 2-й - 650 д.е .; в 3-й - 760 д.е .; в 4-й - 900 д.е .; в 5-й - 1100 Д.Є.

Передбачається щорічний темп інфляції - 6%.

Податок иа прибуток - 24%.

Підприємство має на меті отримати «чисту» іорму прибутковості інвестицій 8%.

Встановіть, зміна якого параметра - збільшення відсотків за кредит в 2 рази (з 10 до 20%) або зростання інфляції в 2 рази (з 6 до 12%) - надасть більший вплив на зміну ефективності проекту. Оцінку виконайте на основі NPV.

Відповідь: більший вплив на зміну ефективності проекту надасть зростання інфляції.

Завдання 21. Підприємству необхідно визначити вигідність двох інвестиційних проектів А і Б на основі розрахунку трьох показників ефективності інвестицій - NPV, ВНД і Ток. Прогноз грошових потоків по кожному проекту наведено в таблиці.

Прогноз грошових потоків за проектами А і Б

 рік  проект
А  'Б
 -200  -200

Норма прибутковості інвестицій - 10%.

Який проект повинен бути запропонований для здійснення, якщо вони незалежні?

Який проект слід прийняти, якщо вони взаємовиключні (альтернативні)?

Як зміна ставки дисконтування може позначитися на результатах аналізу?

В якому діапазоні значень ставки дисконтування можливий «конфлікт» між критеріями NPV і ВНД?

Відповідь: якщо проекти незалежні, вони обидва можуть бути реалізовані; якщо Проекти альтернативні, слід реалйеовивать проект А; в діапазоні від Про до 6,4%.

Завдання 22. Підприємству запропоновано два варіанти верстата для виробництва продукції (див. Таблицю)

Вихідні дані за варіантами етанка

 показник  варіант А  варіант Б
 Вартість верстата, Д.Є.
 Термін служби, років
 Річна продуктивність зграйка (відповідає обсягу продажів) * шт.
 Ціна реалізації одного виробу, грн / шт.
 Змінні витрати, грн / шт.
 Інші постійні витрати, Д.Є.

Податок на прибуток - 24%. Норма прибутковості інвестицій - 10%.

1. Порівняйте варіанти, оцінивши ефективність інвестицій по NPV і ВНД.

2. Порівняйте варіанти по стійкості, розрахувавши точку беззбитковості і запас фінансової міцності. Отвек за показниками ефективності краще проект Б, але він менш стійкий до зміни обсягу продажів, у нього нижче запас фінансової стійкості.

відповідь: за показниками ефективності краще проект Б, але він менш стійкий до зміни обсягу продажів, у нього нижче запас фінансової стійкості.

МАТЕМАТИКА -К Варіант 821

тестовані: учні 11 класу

календарне час тестування: друге півріччя

Знайдіть правильні відповіді! Номери обраних Вами відповідей вкажіть на бланку.

Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть!

516. Спростіть вираз: .

Варіанти відповідей:  1) ;  2) b;  3) ;  4) .

564. Знайдіть корені рівняння, що задовольняють умові: :

Варіанти відповідей:  1) ;  2) ;  3) ;  4) .

617. В яких точках графіка функції: f  дотична до нього утворює тупий кут з віссю абсцис?

Варіанти відповідей:  1) ;  2) ;  3) ;  4) .

663. Вирішіть задачу:

площина  , Паралельна стороні ВС трикутника АВС, перетинає сторони АВ і АС в точках М і N відповідно. Знайдіть довжину відрізка ВС, якщо МN = 6см і АМ: МВ = 3: 5.

Варіанти відповідей:  1) 16см;  2) 4,8 см;  3) 12 см;  4) 9,6 см.

712. Графік первісною для функції f (x) = 3 sin x - 2 cos x проходить через

точку (- 2  ; 0). Знайдіть точку, в якій цей графік перетинає вісь ординат.

Варіанти відповідей:  1) (0; -6);  2) (0; 6);  3) (0; 0);  4) інша відповідь.

815. Знайдіть добуток коренів рівняння: .

Варіанти відповідей:  1) 6;  2) 4 ;  3) 1;  4) коренів немає.

МАТЕМАТИКА -К Варіант 822

тестовані: учні 11 класу

календарне час тестування: друге півріччя

Знайдіть правильні відповіді! Номери обраних Вами відповідей вкажіть на бланку.1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна

Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть! | Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть! | Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть! | Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть! | Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть! |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати