На головну

МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Необхідно розмежовувати джерела та методи фінансування
 ня інвестицій. методи фінансування включають тс способи,
 завдяки яким утворюються джерела фінансування і реалі
 ються інвестиційні проекти. В якості основних методів
 фінансування інвестиційних проектів можуть розглядатися: са
 мофінансірованіе, тобто здійснення інвестування тільки за рахунок
 власних коштів; акціонування; кредитне фінансування
 (Кредити банків, випуск облігацій); іпотека (кредитування під за-
 лог нерухомості); лізинг - довгострокова оренда машин і устатку-
 вання; бюджетне фінансування; змішане фінансування на
 основі різних комбінацій перерахованих методів.

Розглянемо основні методи фінансування інвестиційних
 проектів.

самофінансування являє собою найбільш надійний
 метод фінансування інвестиційних проектів. Відповідно

до чинного законодавства Російської Федерації инвести-
 Ціон діяльність може фінансуватися суб'єктами за рахунок соб
 жавних інвестиційних фондів, джерелами формування ко j
 торих служать чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кошти
 страхування та ін.

У сучасних умовах підприємство самостійно распреде-
 ляє прибуток, що залишилася в його розпорядженні. Чистий прибуток мож
 але направити на розвиток виробництва, на виплату дивідендів, з-
 соціальне розвиток колективу, благодійні цілі та ін. Тому
 розподіл прибутку повинно бути обгрунтовано і в економічному,
 і в соціальному плані. На розвиток підприємства прибуток треба на-
 лять при низькому технічному рівні виробництва, при високому рівнів
 невикористання виробничої потужності, при високому рівні
 зносу основних виробничих фондів та ін.

Найважливішим власним джерелом самофінансування ін-
 вестіцій є амортизаційні відрахування, що забезпечують не
 тільки просте, але і в деякій мірі розширене воспроізвод-
 ство. Амортизаційні відрахування повинні використовуватися на на-
 дмуть мети: придбання нового обладнання замість вибулого;
 механізація і автоматизація виробничих процесів; реконст-
 рукція, технічне переозброєння і розширення виробництва;
 нове будівництво; модернізація та оновлення продукції, що випускається про-
 продукції для підвищення її конкурентоспроможності та ін.

Самофінансування - найбільш надійний метод фінансування
 ня інвестицій, однак він важко прогнозуємо в довгостроковому плані
 і обмежений в обсягах Цей метод фінансування використовується на пер-
 вом етапі життєвого циклу підприємства, коли його доступ до позикових
 джерелами утруднений, або для здійснення невеликих инвестици-
 ційних проектів. Будь-яке стратегічне розширення бізнесу предполага-
 ет залучення додаткових джерел фінансування.

акціонування як метод фінансування інвестиційних
 проектів використовується зазвичай на початковому етапі їх реалізації.
 З цією метою оголошується відкрита підписка на акції для юридич-
 чеських і фізичних осіб. Акціонерний капітал формується за рахунок
 емісії та продажу акцій на ринку цінних паперів. випущені ак
 ції можуть бути привілейованими і звичайними. пере-
 ством акціонування є те, що основний обсяг фінансових
 та інших ресурсів надходить на початку здійснення проекту. слідом-
 ність цього накопичені грошові суми дозволяють перенести пога-
 шення заборгованості на період, коли проект почне приносити до-
 ходи.

кредитне фінансування. Кредити за термінами кредитування
 діляться на короткострокові (до одного року), середньострокові (від 1 до
 5 років), довгострокові (понад 5 років). Необхідність довгострокового кре-
 дита об'єктивно зумовлена ??невідповідністю наявних у предприя-
 ку коштів і потреб у них для фінансування инвестицион-
 ного проекту. Перевага кредитного методу фінансування
 інвестицій пов'язане з поверненням коштів. Це передбачає взаємо
 мосвязи між фактичною окупністю інвестицій і поверненням
 кредиту в строк.

Довгострокові кредити надаються зазвичай комерційними
 банками у вигляді банківських позичок. Для їх отримання в банк предостав-
 ляють бухгалтерський баланс на останню звітну дату, звіт про при-
 прибутки та збитки, техніко-економічне обґрунтування проекту При
 позитивному вирішенні питання між позичальником і кредитором за-
 ключается кредитний договір, в якому визначається порядок надан-
 дання, оформлення і погашення довгострокових кредитів.

Великі кредити зазвичай видаються частинами в терміни, передбачено
 смотрением договором. Такий спосіб кредитування називається кре
 дитно лінією.

При кредитуванні інвестиційних проектів комерційними бан-
 ками кидвшается ряд умов: першочергове фінансування експортно
 орієнтованих проектів; рентабельність проекту повинна перевищувати
 15%; проект повинен мати фінансову окупність; власні ін-
 вестиції позичальника в проект повинні бути більше 30% від загальної сто
 тості та ін.

іпотека є окремим випадком кредитного фінансування
 і являє собою позику під заставу нерухомості. Для іпотеки ха-
 Характерною: заставу майна можливість отримання під заставу одного
 і того ж майна додаткових іпотечних позик під другу, третю
 і т.д. заставні; обов'язкова реєстрація застави в земельних кни-
 Гах. У разі неплатоспроможності боржника задоволення ви-
 ваний кредитора проводиться з виручки від реалізованого имуще-
 ства в порядку черговості реєстрації застави

При фінансуванні інвестиційного проекту використовуються
 наступні види позик:

- Стандартна іпотечна позика характеризується погашенням
 боргу і виплатою відсотків рівними частками (самоамортізірующа-
 яся іпотека);

- Позика з ростом платежів, що передбачає збільшення внесків
 з фіксованим постійним темпом на початковому етапі і по-
 шую виплату постійними сумами;

- Іпотека зі змінною сумою виплат, при якій в пільгових
 ний період виплачуються тільки відсотки і основну суму боргу
 не збільшується;

- Іпотека із заставним рахунком, при якій відкривається спеціального
 ний рахунок, а боржник вносить на нього певну суму для подстра-
 ховкі виплат внесків на початковому етапі здійснення проекту та ін.

Особливою формою кредитування є кредитування з викорис
 зованием векселів.
 Вексель - цінний папір, що засвідчує ні-
 чому не обумовлені зобов'язання векселедавця (простий вексель)
 або іншого вказаного у векселі платника (перекладної вексель)
 виплатити певну суму векселедержателю в передбачених
 ний векселем термін. Форми вексельного кредиту:

- Облік векселів - покупка їх банком з дисконтом, в результаті
 чого векселі повністю переходять в його розпорядження, а з ними - право
 вимоги платежу від векселедавця. Цей кредит може бути векселів
 ледательскім (клієнт отримує позик) 'під свої комерційні векселя
 ля) і представницькими (банк купує у клієнта вексель третьої
 особи, а погашає його у векселедавця в зазначений термін);

- Кредитування векселем банку використовується для зниження з-
 держек позичальника, прискорення оборотності оборотних коштів, ус
 корения розрахунків при передоплаті;

- Позики під заставу векселів оформляються позичальникові за спеціальністю
 ному позикового рахунку без встановлення строку або до настання строків її виплати,
 ка погашення векселя. Сума кредиту, як правило, становить 50
 90% вартості векселя, прийнятого в забезпечення.

лізинг - Довгострокова оренда машин і устаткування на термін від
 3 до 20 і більше років. куплених орендодавцем для орендаря з метою
 їх виробничого використання при збереженні прав власності
 ності на них за орендодавцем на весь термін договору За економіч
 ської сутності лізингова операція - це операція кредитна, по-
 кільки має місце передача майна в користування на умовах
 терміновості, платності, зворотності. Фактично це товарний кре
 дит в основні фонди користувача.

Лізинг можна розглядати як специфічний метод фінан
 сування інвестицій, який здійснюється спеціальними (лізінгови-
 ми) компаніями, які, набуваючи для інвестора машини та облад-
 нання, як би кредитують орендаря. В рамках довгострокової
 оренди розрізняють два основних види лізингових операцій - фінан
 совий і оперативний лізинг.

Фінансовий лізинг - угода, що передбачає виплату
 протягом періоду своєї дії сум, що покривають повну сто

имость амортизації обладнання або більшу її частину, а також при-
 бувальщина орендодавця. Після закінчення терміну дії такої угоди
 орендар може повернути об'єкт оренди орендодавцю, укласти но
 ше угоду на оренду даного обладнання, купити об'єкт ли
 Зінга за залишковою вартістю.

Оперативний лізинг - угода, термін якого коротше амор-
 тизаційних періоду вироби. Після завершення терміну дії з-
 Угоді предмет договору може бути повернутий власнику або
 знову зданий в оренду

бюджетне фінансування характеризується цільовим характе-
 ром використання бюджетних ресурсів. джерелами бюджетного
 фінансування є кошти федерального, регіонального або
 місцевого бюджетів. Бюджетні кошти виділяються на часткове
 фінансування інвестиційних проектів, які пройшли конкурсний
 відбір, порядок якого поширюється на всіх інвесторів не-
 Сімо від форм власності. Правом на участь у конкурсі та оказа-
 ня державної підтримки користуються проекти, удовлетворя-
 ють наступними критеріями:

- Ідея інвестиційного проекту повинна бути пов'язана з «точкою
 зростання »економіки;

- Інвестор зобов'язаний вкласти не менше 20% власних коштів (ак
 -ціонерного капітал, прибуток, амортизаційні відрахування) в реа-
 лизацию проекту;

- Термін окупності проекту, а також термін здачі об'єкта «під
 ключ »не повинен перевищувати двох років;

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності встановлюється ме
 неї 0,33;

- В складі інвестиційного проекту повинен бути бізнес-план
 і висновок державної екологічної експертизи.

Засоби федерального бюджету виділяються на поворотній ос
 нове або шляхом придбання частки акцій в створюваному акціонерному
 суспільстві.

 Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Основні етапи формування портфеля реальних інвестиційних проектів | ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ раціонування КАПІТАЛУ | ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ. ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ | Класифікація ризиків | ВИМІР ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ | МЕТОДИ ОБЛІКУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ | I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ | II. МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ СТІЙКОСТІ ПРОЕКТУ | VI. Метод розрахунку поправки на ризик норми дисконту | ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати