На головну

II. МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ СТІЙКОСТІ ПРОЕКТУ

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  3. I. Методи перехоплення.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.

1. Імітаційна модель оцінки ризиків.

Цей метод передбачає розробку так званих сценаріїв розвитку інвестиційного проекту в базовому і найбільш небезпечних варіантах (імітаційне моделювання). По кожному сценарієм досліджується, як буде діяти механізм реалізації проекту, які при цьому будуть доходи, втрати і показники ефективності в окремих учасників і проекту в цілому. Вплив факторів ризику на норму дисконту не враховується.

Алгоритм аналізу:

а) за проектом будують три можливих варіанти розвитку: песимістичний, найбільш ймовірний, оптимістичний (в цілому по проекту і для кожного учасника);

б) по кожному варіанту розраховується відповідний чистий дисконтований дохід: оптимістичний - NPV0, Найбільш ймовірний - NPVB, Песимістичний - NPV ";

в) по кожному варіанту розраховується розмах варіації чистого дисконтованого доходу за формулою

і виконується аналіз:

- При порівнянні двох проектів той вважається менш стійким до ризику (тобто більш ризикованим), у якого розмах варіації більше,

- При аналізі стійкості реалізації одного інвестиційного проекту, але для різних учасників стійким і ефективним вважається інвестиційний проект, у якого інтереси всіх учасників у всіх ситуаціях дотримуються (тобто рівень ризику для всіх учасників приблизно однаковий).

Приклад 11.6. Виконаємо аналіз альтернативних проектів I і II за ступенем ризику. Тривалість реалізації проектів п'ять років, інвестиції по проектам 100 ВО «Ціна» капіталу 10%. Грошові надходження по роках реалізації проектів однакові:

 проект  Грошові надходження але варіантів, Д.Є.
   песимістичний  найбільш ймовірний  оптимістичний
I
 II

Таким чином, проект II «обіцяє» більший NPV (51,6 Д.Є. проти 32,7 Д.Є. - більше приблизно в 1,6 рази), проте він і більш ризикований (розмах варіації приблизно в 2 рази вище) .

2. Точка беззбитковості.

Ступінь стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов реалізації може бути охарактеризована показниками граничного рівня, наприклад, обсягів виробництва, ціни реалізації, витрат виробництва тощо

Граничне значення параметра для певного віку t реалізації інвестиційного проекту визначається як таке значення цього параметра в році t, при якому чистий прибуток учасника в цьому році стає нульовою (ПП = 0). Найбільш важливий показник цього типу - точка беззбитковості (мертва точка, точка рентабельності, поріг рентабельності, точка самоокупності).

Точка беззбитковості відповідає обсягу продажів, при якому виручка від реалізації продукції збігається з витратами виробничих

ства, тобто вона відповідає мінімальному обсягу виробництва продукції, при якому забезпечується «нульова» прибуток (рис. 11.6):

Стійкість інвестиційного проекту визначається співвідношенням точки беззбитковості і фактичного обсягу виробництва (продажів):

Т6Ф.

Чим далі точка беззбитковості від фактичного обсягу продажів, тим стійкіше проект. Запас фінансової стійкості інвестиційного проекту визначається за формулою

Приклад 11.7. Порівняти альтернативні проекти I і II по стійкості на основі розрахунку точки беззбитковості.

Розрахуємо точку беззбитковості за варіантами, використовуючи формулу (10.6):

III. МЕТОД ЗМІНИ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА (АНАЛІЗ ІМОВІРНОСТЕЙ)

У цьому методі намагаються оцінити ймовірність величини грошового потоку для кожного року. Алгоритм методу:

а) визначають найбільш ймовірні (базові) значення грошових надходжень для кожного року, за якими визначають базові значення чистого дисконтованого доходу;

б) визначають ймовірності отримання грошового потоку для кожного року, які використовуються в якості понижуючих коефіцієнтів. При цьому зі збільшенням року ймовірності зменшуються;

в) складають відкориговані грошові потоки, за якими оцінюють чистий дисконтований дохід NPV Потік з великим значенням скоригованого чистого дисконтованого доходу вважається менш ризикованим.

Приклад 11.8. Визначимо більш ризикований проект з альтернативних проектів I і II, тривалість реалізації яких чотири роки, «ціна» капіталу 10%. За проектом I інвестиції 40д.е., за проектом II-45 д. Е.

Більш ризикованим є проект II, у якого, NPVk відкоригованого грошового потоку менше, ніж у проекту I більш кращий за базовим значенням.

IV. КОРЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЕКТУ

Суть методу: заміна проектних значень параметрів інвестиційного проекту на очікувані. Варіанти коригувань:

а) терміни будівництва і окремих будівельномонтажних робіт збільшуються на середню величину можливих затримок;

б) врахування можливого середнього збільшення вартості будів-
 ства, тобто величини інвестицій (внаслідок помилок проектної орга
 нізації, перегляду проектних рішень в ході будівництва, неподання
 бачених витрат і ін.);

в) облік запізнювання платежів, невиконання договорів з контр-
 агентами (зриви поставок матеріалів, затримки термінів виконання
 робіт і т.п.). позапланових відмов обладнання, порушень техно-
 логії, зміни темпів загальної інфляції, перегляду відсотків за
 кредит, сплачуваних і одержуваних штрафів та інших санкцій за
 невиконання договірних зобов'язань;

г) при відсутності страхування ризиків включення до складу витрат
 очікуваних втрат від цих ризиків.

V. метод формалізованого опису невизначено
 СТІ (ОЧІКУВАНА ЦІННІСТЬ)

Ці методи найбільш точні, але і найбільш складні з технічними
 ської точки зору.

Алгоритм методів:

а) опис всіх можливих умов реалізації проекту (в фор-
 ме сценаріїв або моделей системи обмежень на показники проекту);

б) визначення по кожному варіанту витрат, результатів і поки-
 зателей ефективності;

в) визначення ймовірностей окремих умов (варіантів) реа-
 лизации інвестиційного проекту і відповідних їм показате-
 лей ефективності;

г) визначення показника ефективності проекту в цілому, ко
 менту, котрим є показник очікуваного інтегрального ефекту.

- Якщо ймовірності різних умов реалізації проекту точ-
 але відомі:

Недоліки цих методів:

- Як при будь-якому усередненні, при використанні очікуваного інтегрального ефекту (Еож, NPVож) частина змістовної інформації про інвестиційний проеткте втрачається:

-рассчітаний за формулою (11.8) очікуваний інтегральний ефект може виражатися величиною, яка не виявляється в ркальності ні при якому розвитку подій, що утруднює виявлення економічного сенсу отриманого значення.

1. Аналіз сценаріїв розвитку - це найменш трудомісткий метод формалізованого опису невизначеності. Метод може бути використаний і для порівняння проектів за ступенем ризику.

алгоритм:

а) розробка можливих сценаріїв реалізації інвестиційного проекту;

б) визначення чистого дисконтованого доходу NPV по кожнім сценарії

в) визначення ймовірності реалізації кожного сценарію;

г) розрахунок очікуваного чистого дисконтованого доходу NPVOK за формулою (11.8).

Гідність методу: дозволяє оцінити одночасний вплив декількох параметрів на кінцеві результати проекту через ймовірність настання кожного сценарію.

Приклад 11.9. На основі дослідження ринку були розроблені три

варіанти інвестиційного проекту:

2. Метод кращого стану (побудова «дерева
 рішень »)
.

Цей метод використовується для аналізу ризиків проекту, що має
 значне число варіантів розвитку. Для побудови «дерева ре-
 шень »необхідно мати достатню кількість інформації.

Алгоритм методу:

а) на підставі отриманої інформації будується «дерево реше-
 ний »варіантів розвитку інвестиційного проекту Його вузли представ
 ляють собою ключові події, а стрілки - роботи по реалізації проек-
 та. На «дереві рішень» надписується інформація щодо
 часу, вартості робіт і ймовірності того чи іншого варіанту Після-
 ність побудови «дерева рішень» полягає у визначенні:

- Складу і тривалості фаз життєвого циклу инвести-
 ційного проекту.

- Ключових подій, які можуть вплинути на подальший роз-
 розвиток проекту,

- Часу настання ключових подій,

- Всіх можливих рішень, які можуть бути прийняті в ре-
 док настання кожного ключового події.

- Ймовірності прийняття кожного рішення,

- Вартості кожного етапу здійснення проекту в поточних це-
 нах (вартість робіт між ключовими подіями) і до-
 дов від реалізації проекту на кожному етапі;

б) визначається чистий дисконтований дохід NPVi, по кож-
 дому сценарієм розвитку проекту і ймовірність цього сценарію:

Позитивна величина інтегрального очікуваного чистого дисконтованого доходу вказує на прийнятну ступінь ризику даного проекту.

Приклад 11.10. Оцінимо доцільність будівництва підприємства з урахуванням фактора невизначеності, використовуючи метод кращого стану, якщо життєвий цикл інвестиційного проекту складається з наступних фаз.

1. Передінвестиційні дослідження: тривалість 1 рік, інвестиції 10д.е.

2. Після закінчення першої фази можливі два результати: 20% - припинення здійснення проекту;

80% - розробка проектної документації, участь в торгах, укладання договорів: термін фази 1 рік, інвестиції 60 Д.Є.

3. Після закінчення попередньої фази можливі два варіанти: 10% - припинення здійснення проекту;

90% - будівництво протягом двох років, інвестиції одного року І, = = 400 Д.Є., 2-го року І2 = 600 Д.Є.

4. Після закінчення будівництва можливі два варіанти:

40% - експлуатація об'єкта протягом 15 років з щорічними доходами 400 д.е .; 60% - то ж, 300 ВО

Всі витрати і результати доводяться на кінець року.

Норма дисконту 10%.

I. Будуємо «дерево рішень» (рис. 11.7). Інвестиції і грошові потоки на малюнку наведені в д.е .:

II. Визначення певного інтегрального NPV "(варіанти розглядаються за кінцевими подій).

Так як інтегральний NPV "позитивний, ступінь ризику даного проекту прийнятна.Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | Види індексів цін | ПРИНЦИПИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ | За пріоритетними цілями інвестування. | Основні етапи формування портфеля реальних інвестиційних проектів | ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ раціонування КАПІТАЛУ | ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ. ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ | Класифікація ризиків | ВИМІР ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ | МЕТОДИ ОБЛІКУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати