На головну

I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз завдання
  4. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  5. II. МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ СТІЙКОСТІ ПРОЕКТУ
  6. III. «Наприклад» в аналізі

Реалізація інвестиційного проекту, як правило, відбувається в ситуації, відмінній від тієї, на яку він планувався, тобто при розробці інвестиційного проекту передбачаються одні умови, а практично можуть існувати інші. Тому, розробляючи інвестиційний проект, необхідно шукати відповіді на запитання: «А що станеться, якщо ..?» Отримання відповіді на дане питання лежить в основі так званого аналізу чутливості.

Аналіз чутливості проекту відноситься до методів підвищення надійності результатів проведених розрахунків. Він не оцінює

ризик всього проекту, а виявляє найбільш критичні його чинники.
 Аналіз чутливості проекту дозволяє оцінити потенційне
 вплив ризику на ефективність проекту
 Чи не вимірюючи ризику
 як такого, аналіз чутливості відповідає на питання, наскільки
 сильно кожен конкретний параметр інвестиційного проекту мо
 жет змінитися в несприятливу сторону (при незмінності дру-
 ших параметрів), перш ніж це вплине на рішення про вигідність
 проекту

Мета аналізу чутливості складається в оцаскетого. на скільки-
 до сильно зміниться ефективність проекту при певному вимірюв-
 неніі одного з вихідних параметрів проекту. Чим сильніше ця
 залежність, тим вище ризик реалізації проекту, тобто незначне
 відхилення від початкового задуму серйозно вплине на
 успіх всього проекту.

Аналіз чутливості проекту може застосовуватися для визначення
 ділення факторів, які найбільшою мірою впливають на
 ефективність проекту.

Алгоритм аналізу чутливості:

а) визначення найбільш ймовірних базових значень основних
 параметрів інвестиційного проекту (обсягу продажів, ціни реализа-
 ції, витрат виробництва тощо);

б) розрахунок показників ефективності проекту при базових зна
 ченіях вихідних параметрів;

в) вибір показника ефективності інвестицій (основного клю-
 чевого показника), щодо якого проводиться оцінка чув-
 ствительности. Таким ключовим показником, в принципі, може бути
 будь-який з дисконтованих показників ефективності інвестицій:
 чистий дисконтований дохід NPV. індекс прибутковості ІД, внут-
 ренняя норма прибутковості ВНД або період повернення інвестицій Тж.
 Однак внаслідок складності аналізу чутливості, рекоменду-
 ється вибирати найбільш значущі для оцінки ефективності інве-
 стиційного проекту. Найчастіше в якості ключових показників
 приймається чистий дисконтований дохід NPV або внутрішня
 норма прибутковості ВНД:

- Чистий дисконтований дохід NPV слід вибирати, коли
 інвестор уже визначений і відомі його вимоги до прибутковості
 інвестицій, ті. його буде цікавити чутливість сегод-
 няшная вартості інвестиційного проекту в абсолютному ви-
 вираженні.

- Внутрішня норма прибутковості ВНД характеризує ефективність
 ність проекту в цілому, тому показник ВНД слід ви-

- Рати, якщо цікавить чутливість ефективності проекту в цілому;

г) вибір основних факторів, щодо яких визначається чутливість основного ключового показника (NPV, ВНД), а отже, і проекту в цілому. Фактори, варійовані в процесі аналізу чутливості, можна розділити на:

чинники прямої дії (безпосередньо впливають на обсяг надходжень і витрат): фізичний обсяг продажів, ціна реалізації продукції, виробничі витрати, величина інвестицій, плата за позикові кошти, спільне вплив інвестицій і витрат виробництва та ін., непрямі фактори: тривалість будівництва, тривалість виробничого циклу, затримка платежів, час реалізації готової продукції, рівень інфляції, ставка податку на прибуток та ін .;

д) розрахунок значень ключового показника при зміні основних факторів.

Зазвичай в процесі аналізу чутливості варіюється в певному діапазоні значення одного з обраних факторів, при фіксованому значенні інших, і розраховуються показники ефективності при кожному новому значенні цього фактора. Етап повторюється для кожного варьируемого фактора.

Межі варіювання факторів визначаються розробниками проекту (краще експертним шляхом). Методика ЮНІДО рекомендує наступні межі зміни параметрів:

-інвестиції, обсяг продажів, виробничі витрати - ± 10%, ± 20%;

- Відсотки по кредитах - ± 10%, ± 20%, ± 30%, ± 40%; '

е) зведення розрахунків в таблицю, порівняння чутливості проекту до кожного фактору і визначення факторів, критичних для проекту. Для більшої наочності будується «променева діаграма» (рис. 11.5).

Аналіз чутливості дозволяє враховувати ризик і невизначеність при реалізації інвестиційного проекту: наприклад, якщо критичним фактором виявилася ціна продукції, то можна посилити програму маркетингу або знизити вартість проекту; якщо проект виявився більш чутливим до обсягу виробництва, то слід звернути увагу на можливість зростання продуктивності праці (навчання робітників, поліпшення організації та управління і ін.). У США близько 40% нафтових компаній використовують цей метод як засіб скорочення ризику.

Недоліки методу:

- Не є всеосяжним, тому що не розрахований для обліку всіх можливих обставин;

- Не уточнює ймовірність здійснення альтернативних варіантів;

- Чутливість різних факторів не завжди може бути порівняна безпосередньо;

-Фактори не є взаємно незалежними і можуть змінюватися одночасно (наприклад, зміна цін веде до зміни обсягу продажів).

Модифікації аналізу чутливості:

аналіз точок рівноваги надає можливість визначити, який рівень конкретних характеристик проекту призводить до нульового значення чистого дисконтованого доходу (NPV »0). Можливий варіант аналізу, коли визначаються граничні значення параметрів проекту, при яких внутрішня норма прибутковості дорівнює нормі прибутковості інвестицій Е;

побудова графа чутливості, що відображає залежність чистого дисконтованого доходу (або внутрішньої норми прибутковості) від вираженого в цроцентах відхилення від очікуваної величини розглянутого параметра.

 Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ СТРУКТУРАМИ БІЛЬШЕ ВИСОКОГО РІВНЯ | БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | Види індексів цін | ПРИНЦИПИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ | За пріоритетними цілями інвестування. | Основні етапи формування портфеля реальних інвестиційних проектів | ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ раціонування КАПІТАЛУ | ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ. ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ | Класифікація ризиків | ВИМІР ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати