Головна

ВИМІР ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

  1. Автокорреляция в залишках, її вимір і інтерпретація. Критерій Дарбіна-Уотсона в оцінці якості трендового рівняння регресії.
  2. Амортизація основних фондів підприємств: поняття, призначення і методи розрахунку. Місце амортизації в системі формування інвестиційних ресурсів.
  3. Аналіз і оцінка ризиків інвестиційних проектів
  4. Аналіз резервів і можливостей нормалізації ходу виконання окремих інвестиційних проектів
  5. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах інфляції.
  6. У міжнародній практиці це дуже поширений показник, застосовуваний аналітиками для визначення інвестиційних можливостей підприємства.
  7. Величини. Порівняння. Вимірювання


ризик - Це феномен, який проявляється в обставинах, ко
 і є реальним ідентифікувати можливі результати
и ймовірність їх здійснення, Не будучи впевненим, який імен-
 але результат буде мати місце в дійсності. невизначеність
 характерна для ситуації, коли оцінка ймовірностей представля-
 ється можливою.

Так як не існує адекватних інструментів, які могли
 б використовуватися для прийняття рішення в разі невизначено
 сти. необхідно:

-питаться ідентифікувати якомога більше число віз
 мужніх варіантів
реалізації інвестиційного проекту;

-стреміться оцінити ймовірність появи кожного результату.
 При оцінці ефективності інвестиційного проекту з урахуванням

фактора невизначеності кожен його параметр розраховується як
випадкова величина. Випадкова величина характеризується матема-
 тическим очікуванням (очікувана величина доходу, чистого діскон-
 тированного доходу і т.д.) і середнім квадратичним відхиленням
 (Ступінь відхилення випадкової величини від очікуваного значення).

Приклад 11.1. На думку експертів, ймовірність отримати дохід
 за проектом 30 Д.Є. становить 40%, 20 д. е. - 40%, 60 д. е. - 20%
 (Рис. 11.2).

Очікувана величина доходу складе:

Дож. = ?Дi ? Pi = 30 ? 0.4 + 20 ? 0.4 + 60 ? 0,2 = 32 Д.Є.

Так як інвестиційний ризик характеризує ймовірність виник-
 нення непредваденних фінансових втрат, його рівень визначаються
 ється як відхилення очікуваних доходів від середньої або розрахункового
 ної величини
. Тому оцінка інвестиційних ризиків завжди пов'язана
 з оцінкою очікуваних доходів і ймовірності їх втрат.

При оцінці можливого розміру фінансових втрат використовуються
 абсолютні та відносні показники. абсолютний розмір
 фінансових втрат
 являє собою суму збитку (збитків), при-
 завданої інвестору (або потенційно можливого) в зв'язку з на-
 настанням несприятливого обставини, характерного для
 даного ризику. Відносний розмір фінансових втрат перед-
 являє собою відношення суми збитку (збитків) до обраному ба-
 зовому показником (наприклад, до суми очікуваного доходу від інве-
 стіцій, до суми інвестованого капіталу та ін.).

Щоб кількісно визначити величину ризику, необхідно
 знати всі можливі наслідки будь-які дії і ймовірність
 ність кожного з цих наслідків.

імовірність означає можливість отримання визначеного
 го результату:

Імовірність настання події може бути визначена трьома способами.

1. Об'єктивний (статистичний) базується на аналізі подібних ситуацій в минулому. Він заснований на обчисленні частоти настання подій. Вивчається статистика мали місце втрат і прибутків, отриманих в результаті здійснення аналогічних проектів, встановлюються величина і частотність отримання деякого показника і на цій основі складається прогноз на майбутнє. Вимагає значного масиву даних.

2. Суб'єктивний (експертний) - являє собою думку експертів. Застосовується при відсутності великої кількості даних, базується нв використанні суб'єктивних критеріїв. Суб'єктивна ймовірність є припущенням щодо певного результату. Це припущення ґрунтується на судженні або особистому досвіді оцінює (експерта, консультанта і т.п.).

3. Комбінований спосіб.

Як суб'єктивна, так і об'єктивна ймовірність використовуються при визначенні показників, якими можна виміряти ступінь ризику.

Методи вимірювання інвестиційних ризиків

1. Розрахунок середньоквадратичного відхилення.

Сенс методу полягає в оцінці ступеня відхилення потоку грошових коштів для даного інвестиційного проекту від очікуваного.

Чим більше відхилення, тим більш ризикованим вважається проект.

Приклад 11.3. Припустимо, ми розглядаємо два інвестиційні проекти I і II, за якими оцінені можливі грошові потоки при різних станах економіки (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

 Грошові потоки інвестиційних проектів

 стан  Грошові потоки, Д.Є.
 економіки I  імовірність  II  імовірність
 глибокий спад  0,1  од
 середній спад  0,2  0,2
 нормальне  0,4  0,4
 невеликий підйом  0,2  0,2
 Зріст  0,1  ОД
 очікуване значення    

імовірність

Ріс.11.3. Графік дисперсії для результатів з неодінакофой ймовірністю.

Таким чином, з рис. 11.3 видно, що відхилення величини грошового потоку від найбільш вірогідного значення більше за варіантом II, тобто для нього більше і ризик. Математично це відхилення (розкид, дисперсія) оцінюється середнім квадратіческімотклоненіем.

Проекти I і II (рис. 11.4) характеризуються приблизно однаковим середньоквадратичним відхиленням, тобто ступінь ризику у них

однакова, але величина очікуваного доходу у проекту II вище
 <Дож11> Дож1), значить, він ефективніше.

Проекти II і III характеризуються однаковою величиною очіку-
 ного доходу. Однак імовірність його отримання у проекту III нижче,
 крім того, він і більш ризикований, тому що величина відхилення від ожі-
 Даємо доходу у нього вище. Тому слід вибрати проект II як
 менш ризикований, але приводить до такого ж очікуваному резуль-
 тату, що і проект III.

Середньоквадратичне відхилення (O) є найпоширенішими
 пространение »показником оцінки рівня інвестиційних ризиків.
 Розрахунок цього показника дозволяє врахувати можливі коливання ожі-
 Даємо показника.

Послідовність розрахунків така.
 1. Розрахунок середнього очікуваного значення показника.
Середнє очікуване значення - То значення показника, яке
 пов'язане з невизначеною ситуацією. Воно є средневзвешен-
 вим всіх можливих результатів реалізації інвестиційного про-
 єкта, де ймовірність кожного результату використовується в якості ваги
 відповідного значення, тобто це як би середньозважене значення
 ня всіх можливих результатів:

2. Розрахунок показника варіації (розкиду).

Цей показник міряє дисперсію (розпорошеність) значень
 всіх можливих варіантів реалізації інвестиційного проекту вок-
 руг величини очікуваного результату. Чим більше варіація. т * м біль
 ше дисперсія (розпорошеність) в порівнянні з очікуваним результа-
 тому, тим більше ризик проекту: -

3 Розрахунок середнього квадратичного відхилення (стандартної девіації):

Середнє квадратичне відхилення показує, на скільки веред-
 ньому в абсолютному вираженні кожен можливий варіант р ^ ліза-
и"ВССТ"Ціо" "Ого проекту відхиляється від середньої величини. Цей
 показник характеризує абсолютну величину ризику. чим вище
 середнє відхилення о. тим вище ризик

Приклад 11.4. Порівняти два інвестиційні проекти за рівнем рис-
 ка на основі розрахунку середньоквадратичного відхилення. Основні
 параметри можливих варіантів реалізації проектів наведені

в теол. 11.2, 11.3.

 Таблиця 11.2Распределеніе ймовірностей очікуваних доходів за варіантами порівнюваних інвестиційних проектів
 Характеристика можливої ??ситуації  проект I  проект 11
   Розрахунковий дохід, Д.Є.  імовірність  Розрахунковий дохід, Д.Є.  імовірність
 Оптимістична  0,15  0,20
 найбільш ймовірна  0,60  0,50
 песимістична  0,25  0,30

Так як O = 288> O1 = 134, проект II характеризується великим рівнем ризику.


2. Розрахунок коефіцієнта варіації.

Недоліком середнього квадратичного відхилення є його абсолютна величина, що робить незручним порівняння інвестицій з різними значеннями очікуваного результату.

Коефіцієнт варіації дозволяє визначити рівень ризику, якщо, середні очікувані значення показників різняться між собою.

Коефіцієнт варіації (у) - відносний показник ризику, який являє собою ризик на одиницю очікуваного результату:

Приклад 11.5. Розрахуємо коефіцієнт варіації для проектів I і II з прикладу 11.4.

?-коефіцієнт (бета-коефіцієнт)

Для вимірювання величини систематичного ризику існує спе-
 соціальний показник - р-коефіцієнт, який дозволяє оцінити
 ризик індивідуального інвестиційного проекту по відношенню до рівнів
 ню ризику інвестиційного ринку в цілому. Цей показник в основ-
 ном використовується для аналізу ризикованості вкладень в окремі
 цінні папери, ?-коеффнцнент визначає вплив загальної ситуації
 на ринку на долю кожного цінного паперу з використанням следу-
 ючої критерію:

? = 1-середній рівень ризику;
 ?> 1-високий рівень ризику;
 ? <1-низький рівень ризику.
3. Експертний метод

Експертний метод використовується, коли відсутня інформація
 або статистичні дані для розрахунків (наприклад, інвестиційний
 проект не має аналогів). Цей метод базується на опитуванні квалифи-
 -товки фахівців і відповідної математичної обра-
 ботке результатів цього опитування.

 Попередня   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   Наступна

ОЦІНКА ГРОМАДСЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І АКЦІОНЕРІВ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ СТРУКТУРАМИ БІЛЬШЕ ВИСОКОГО РІВНЯ | БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | Види індексів цін | ПРИНЦИПИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ | За пріоритетними цілями інвестування. | Основні етапи формування портфеля реальних інвестиційних проектів | ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ раціонування КАПІТАЛУ | ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ. ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати