На головну

Основні етапи формування портфеля реальних інвестиційних проектів

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  7. II. Основні завдання та їх реалізація

1. Вибір головного критерію відбору проектів в інвестиційний портфель. Головний критерій відбору проектів повинен бути пов'язаний з показниками ефективності, що відображають темп або обсяг приросту

капіталу, тому перевага віддається показником чистого дисконтованого доходу (іноді внутрішній нормі прибутковості).

2. Диференціація кількісного значення головного критерію за типами інвестиційних проектів. Для можливості відбору інвестиційних проектів в портфель головний критерій повинен мати кількісне значення, яке, як правило, диференціюється за типами проектів:

з незалежних проектів критерієм відбору приймається цільової стратегічний норматив ефективності інвестиційної діяльності;

по взаємозалежним проектам приймається аналогічний критерій по всьому взаємопов'язаному комплексу проектів;

по взаємовиключних проектів відбір здійснюється за максимальним значенням обраного головного критерію.

3.Розшук можливих варіантів реальних інвестиційних проектів здійснюється незалежно від наявності у підприємства інвестиційних ресурсів, стану інвестиційного ринку та інших факторів. Кількість залучених до вибору інвестиційних проектів має значно перевищувати їх кількість, що передбачається для реалізації (більше шансів сформувати ефективний проект).

4.Рассмотреніе і оцінка бізнес-планів окремих інвестиційних проектів - загальне знайомство з інвестиційними проектами, при необхідності направлення проектів на доопрацювання і т.п.

5.Первічний відбір інвестиційних проектів для більш поглибленого подальшого аналізу - відсів із загального безлічі проектів тих, які не відповідають головному критерію.

6.Построеніе системи обмежень відбору проектів в інвестиційний портфель, яка включає, як правило, основні і допоміжні показники:

-основні обмежують нормативні показники:

а) один з показників ефективності проекту (мінімальна внутрішня норма прибутковості або максимальний період повернення інвестицій),

б) максимальний рівень ризику проекту,

в) максимально допустима ліквідність інвестицій;

-Допоміжні обмежують нормативні показники:

а) відповідність інвестиційного проекту стратегії та іміджу підприємства,

б) відповідність інвестиційного проекту напрямками галузевої і регіональної диверсифікації інвестиційної діяльності,

в) ступінь розробленості інвестиційного проекту,

г) ступінь забезпеченості проекту основними факторами виробництва,

д) обсяг інвестицій і тривалість періоду інвестування (до початку експлуатації проекту),

е) можливість диверсифікації ризику інвестиційного портфеля,

ж) інноваційний рівень проекту,

з) передбачаються джерела фінансування та ін.

За результатами оцінки інвестиційних проектів в розрізі окремих показників визначається загальний рівень їх інвестиційних якостей. Відібрані в процесі попередньої оцінки інвестиційні проекти підлягають подальшій поглибленої експертизи.

7.Експертіза відібраних інвестиційних проектів по критерію ефективності (прибутковості):

перевірка реальності наведених у бізнес-плані основних показників (обсягу інвестицій, графіка інвестиційного потоку і прогнозу грошового потоку в період експлуатації);

розрахунок показників оцінки ефективності (чистий дисконтований дохід NPV, індекс прибутковості ІД, внутрішня норма прибутковості ВНД, період повернення інвестицій з дисконтуванням Ток).

8.Експертіза відібраних інвестиційних проектів за критерієм ризику:

розрахунок рівня ризику по кожному інвестиційному проекту;

ранжування інвестиційних проектів за рівнем ризику (в порядку його зростання);

відбір інвестиційних проектів виходячи з критерію ризику

9.Експертіза відібраних інвестиційних проектів за критерієм ліквідності здійснюється, як правило, на основі періоду інвестування (до початку експлуатації об'єкта). При цьому виходять з того, що інвестиційний проект, доведений до експлуатації, може бути проданий (акціонований і т.п.) швидше, ніж проект незавершений. Для оцінки ліквідності проекти групуються за тривалістю періоду інвестування:

до 1 року;

1 2 роки;

23 роки;

понад 3-х років.

10. Остаточний відбір інвестиційних проектів в інвестиційний портфель з урахуванням оптимізації і забезпечення необхідної диверсифікації інвестиційної діяльності:

якщо є пріоритетний критерій (висока прибутковість, безпеку і т.п.), то необхідності в оптимізації не виникає;

якщо передбачається збалансованість цілей (прибутковості, ризику і ліквідності), то потрібно оптимізація за співвідношенням: прибутковість - ризик, прибутковість - ліквідність.

11. Формування інвестиційного портфеля в умовах обмеженості параметрів виробничої діяльності здійснюється, коли пріоритетом діяльності підприємства є вихід на задані обсяги виробництва і реалізації продукції. В цьому випадку портфель формується за показником обсягу виробництва або реалізації продукції на одиницю інвестицій на основі побудови моделі оптимізації інвестиційної програми підприємства (рис. 10.1). Вихідні умови побудови моделі:

- Розглядаються інвестиційні проекти є незалежними;

- Відомий необхідний приріст виробництва (реалізації) продукції;

- Проведено ранжування проектів за показником обсягу виробництва (реалізації) продукції на одиницю інвестицій.

Мал. 10.1. Модель формування інвестиційного портфеля за показником приросту виробництва (реалізації) продукції

З малюнка 10.1 видно, що при даному обмеженні портфель повинен бути сформований за рахунок проектів А, Б, В і Г (всі інші проекти повинні бути відкинуті). При цьому приріст обсягів вироб

ництва (реалізації) продукції буде забезпечений при мінімальній сумі інвестицій.

12. Формування інвестиційного портфеля в умовах обмеженості середньозваженої вартості інвестиційних ресурсів здійснюється, якщо реалізація проектів пов'язана з використанням позикового капіталу, обсяг і вартість залучення якого зростають при збільшенні обсягів інвестиційної діяльності (рис. 10.2). Вихідні умови побудови моделі:

- Розглядаються інвестиційні проекти є незалежними;

- Відомі показники граничної вартості інвестиційних ресурсів при збільшенні обсягу інвестицій;

- Проведено ранжування проектів за показником внутрішньої норми прибутковості.

Як видно з рис-10.2. для формування інвестиційного порт-
 портфеля можуть бути прийняті тільки проекти А. Б і В. рівень ВНД по
 яким перевищує показник граничної вартості инвестицион-
 них ресурсів. Всі інші проекти повинні бути відкинуті.

13. Формування інвестиційного портфеля в умовах ог-
 раничения загального обсягу інвестиційних ресурсів
 осуществ-
 ся, якщо обсяг власних інвестиційних ресурсів підпри-

ку обмежений, а обсяг запозичення інвестицій може знизити
 фінансову стійкість підприємства. Вихідні умови постро-
 ення моделі (рис. 10.3):

- Розглядаються інвестиційні проекти є незалежними

- Обсяг можливого залучення фінансових ресурсів для ін-
 вестірованія обмежений;

- Проведено ранжування проектів за показником індексу до-
 прибутковості.

З малюнка 10.3 видно, що в умовах розглянутого ограни-
 чення інвестиційний портфель підприємства може бути сформі-
 ваний з проектів А. Б. В і Г. характеризуються найбільшим індек-
 сом прибутковості. Всі інші проекти слід відхилити.

14. Оцінка сформованого інвестиційного портфеля за дoходності, ризику і ліквідності:

рівень прибутковості проектів портфеля визначаєте на осно-
 ве загального показника чистого дисконтованого доходу всіх про-
 тов, включених в портфель;

рівень ризику проектів портфеля визначається на основі ко
 Еффіціекта варіації показника чистого грошового потоку або чи-
 стій інвестиційного прибутку;

рівень ліквідності проектів портфеля визначається на ос
 нове середньозваженого коефіцієнта ліквідності інвестицій від-
 слушних проектів (зважування виконується за обсягом інвестицій
 в проект).

 Попередня   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Наступна

Метод розрахунку порівняльної ефективності інвестицій. | Порівняльний аналіз ПРОЕКТІВ РІЗНОГО ТРИВАЛОСТІ | Загальна схема оцінки ефективності інвестиційного проекту | КОМЕРЦІЙНА (ФІНАНСОВА) ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | ОЦІНКА ГРОМАДСЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І АКЦІОНЕРІВ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ СТРУКТУРАМИ БІЛЬШЕ ВИСОКОГО РІВНЯ | БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | Види індексів цін | ПРИНЦИПИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати