загрузка...
загрузка...
На головну

Види індексів цін

  1. Агрегатні індекси. система індексів
  2. Завдання 2. Побудова, розрахунок та аналіз середнього арифметичного зваженого і середнього гармонійного зваженого індексів
  3. Побудова індексів при узагальненні даних по одиницям сукупності і за елементами
  4. Застосування середніх індексів для узагальнення динаміки кількісних показників
  5. Приклади використання індексів в економіко-статистичних розрахунках
  6. Продовження таблиці 4.1.Данние для розрахунку індексів продуктивності праці

1. Індивідуальний (однотоварного) - За окремими видами про-
 продукції. ресурсів, послуг і т.п .:

2. Загальний (груповий, агрегатний) - Індекс Пааше - по групі
 (Або всієї) продукції:

3 Індекс вартості (індекс Ласпейрсса) - Ставлення вируч-
 ки даного періоду до виручки минулого періоду в цінах соотвстсгву
 ючої періоду:

4. Базисний індекс цін - Визначається діленням цін в кожен
 момент часу на ціну, прийняту за базу:

5 Цінним індекс цін - Визначається діленням цін в последу-
 ющий момент часу на ціну в попередній момент часу:

Індекси цін найчастіше використовуються для вимірювання інфляції.
 Інфляція оцінюється за певний період часу, наприклад

ti -t0 , tj -ti (9.1).

Мал. 9.1. Схема для розрахунку показників інфляції

Для оцінки інфляції в кінці періоду tj по відносин до перио-
 ду ti використовуються два основні показники:

- темп (рівень) інфляції rtjti - Приріст середнього рівня цін
 в аналізованому періоді по відношенню до попереднього періоду,%
 або частки одиниці;

- Індекс інфляції (Індекс зміни цін) Itjti - Зростання середнього
 рівня цін в аналізованому періоді. % Або частки одиниці.

Взаємозв'язок між темпом і індексом інфляції:

Для індексу інфляції справедливі наступні співвідношення:
 - Індекс інфляції періоду tj по відношенню до цього ж перио-
 ду дорівнює 1:

- Співвідношення індексів інфляції наступного періоду до пре-
 дидущей і попереднього до наступного (властивість оборотності):

- Індекс інфляції періоду tj до початкового періоду tо якщо з-
 вестен індекс інфляції періоду tj, До попереднього періоду ti, (Свой-
 ство транзитивності):

Для опису інфляції використовують такі показники:
- темп інфляції за один крок - rt , вимірюваний у відсотках;

- Загальний індекс інфляції за крок t- It,t-1що відображає ставлення
 ня середнього рівня цін в кінці кроку г до середнього рівня цін в кінці
 попереднього кроку. Це ланцюгової загальний індекс інфляції;

- Загальний індекс інфляції за період -It, 0 що відображає ставлення
 ня середнього рівня цін в кінці кроку t до середнього рівня цін в при-
 нятой початковій точці відліку інфляції. це базисний загальний ін-
 декс інфляції.

Види вимірників інфляції, використовуваних на практиці:

1) індекс споживчих цін (ІIIЦ). визначається як за-
 незважених індекс цін по кошику споживчих товарів і ус
 луг. зважених за структурою придбання цих товарів та послуг ти-
 пічних споживачем даної країни. Вимірює приріст цін на товари,
 споживані домашніми господарствами;

2) індекс відпускних ціп виробників, Що розраховується по
 кошику товарів виробничого призначення;

3) дефлятор валового національного продукту (ВНП), тобто ін-
 декс зміни цін в середньому по всій економіці в цілому.

Основний вплив на показники ефективності надають:

- Неоднорідність інфляції (тобто різна її величина) за ви-
 дам продукції і ресурсів;

- Перевищення рівня інфляції над зростанням курсу иностран-
 ної валюти.

Види впливу інфляції на розрахункові показники инвестицион-
 ного проекту:

1) короткостроковий вплив: Вплив інфляції на оборотні
 засоби (більш вигідними, ніж запаси готової продухціі і дебіторська
 ська заборгованість, стають запаси матеріалів і кредиторська за-
 ність). Розрахунок ефективності інвестиційних проектів повинен
 враховувати можливу затримку платежів за поставлену продукцію,
 яка може доходити до декількох місяців, і вплив інфляції на
 величину дебіторської і кредиторської заборгованості;

2) середньострокове вплив: зміна фактичних умов пре-
 доставляння кредиту (вплив інфляції на зміну потреби
 в позикових коштах і платежів по кредитах). Якщо інвестиції ча
 стично або повністю фінансуються за рахунок банківського кредиту,
 то в собівартості з'являється такий вид витрат, як відсотки
 за кредит
 (Фінансові витрати). Якщо показники ефективності
 інвестиційного проекту визначаються в розрахункових (постійних)

цінах, не можна при визначенні відсотка за кредит приймати номи-
 нальную ставку відсотка за кредит,
 яка встановлюється кре-
 ДІТОР. Її необхідно очистити від інфляції аналогічно нормі дис-
 конт (формула (9.16), розрахувавши реальну процентну ставку, тобто
 процентну ставку в постійних цінах (при відсутності інфляції),
 яка забезпечує таку ж прибутковість позики, що і номінальна
 процентна ставка в умовах інфляції:

3) довгостроковий вплив:

- Відмінність в динаміці вартості нових реальних активів і ве-
 личин амортизаційних відрахувань: завищення податків через отстава-
 ня величин амортизаційних відрахувань від тих, які соответство-
 вали б підвищується цінами на основні фонди (амортизаційні
 відрахування розраховуються виходячи з первісної вартості
 об'єкта, яка не враховує інфляцію, тому при зростанні доходу
 одночасно із зростанням інфляції зростає оподатковуваний база, так
 як проявляється стримуючий фактор - амортизаційні відрахувань
 ня відстають від інфляції);

- Вплив інфляції на динаміку прибутковості інвестиційного
 проекту (на показники ефективності інвестиційного проекту) -
 см. п. 9.2.

Приклад 9.1. Інвестор вклав капітал в проект на три роки при від-
 сутствии інфляції і рівні оподаткування 24%. Очікується, що
 при цьому будуть наступні грошові потоки (табл. 9.1).

Розглянемо ситуацію, коли спостерігається однорідна інфля-
 ція 10% - рік. У цьому випадку розрахунок грошових потоків представлений
 в табл. 9.2.

Таким чином, в умовах інфляції реальні грошові по-
 струми після оподаткування знижуються з плином часу, так
 як амортизаційні відрахування не змінюються в залежності
 від інфляції, тому відбувається збільшення оподатковуваного
 прибутку.9.2. МЕТОДИ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВОГО ВПЛИВУ
 ІНФЛЯЦІЇ НА ОЦІНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ
 ІНВЕСТИЦІЙ

При оцінці ефективності інвестицій з урахуванням інфляції не-
 обходимо враховувати динаміку: рівня зміни курсів внутрішньої
 і іноземних валют; загального рівня цін (загальної інфляції); цін на
 вироблену продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках; цін на
 використовувані ресурси; рівня заробітної плати; загальних і адмініст-
 ратівних витрат; вартості елементів основних фондів (землі,
 будівель, устаткування і т.п.); банківського відсотка.

До розгляду способів обліку довгострокового впливу інфля-
 ції на показники ефективності інвестиційних проектів визна
 лімся з деякими поняттями. Номінальна сума грошових
 коштів представляє оцінку її величини без урахування зміни поку-
 пательня спроможності грошей. реальна сума грошових коштів
 представляє оцінку її величини з урахуванням зміни купівельної
 спроможності грошей у зв'язку з процесом інфляції.

В економічних обґрунтуваннях ефективності інвестицій ви-
 користуються такі види цін.

поточні ціни - Це ціни, передбачені в інвестиційному
 проект без урахування інфляції. Вони необов'язково є незмінність
 ними. Їх зміна може бути передбачено проектом незалежної
 мо від інфляції, наприклад в результаті підвищення якості про-
 продукції.

В економічній оцінці інвестицій номінальна оцінка грошових
 них сум відповідає оцінці грошових потоків в так званих
прогнозних цінах. Прогнозними називаються ціни, очікувані при
 реалізації інвестиційного проекту в умовах інфляції. Прогноз-
 ва ціна ресурсу k в момент t + 1 визначається за формулою

реальна оцінка грошових сум в економічній оцінці інве-
 стіцій відповідає оцінці грошових потоків в розрахункових (деф.ті-
 рова) цінах.
 Дефлірованние називаються прогнозні ціни,
 приведені до рівня цін фіксованого моменту часу за допомогою на-
 гою базисного індексу цін. Розрахункова (Дефлірованние) ціна некото-
 якого ресурсу в момент часу t + 1 визначається по формул:

Залежно від стадії проектування і види ефективності
 розрахунки показників ефективності виконують в поточних або про-
 прогнозні ціни. При цьому рекомендується враховувати наступне:

-на початкових стадіях розробки проекту можна проводити рас
 подружжя в поточних (постійних) цінах Це допоможе оцінити ідею проекту
 і спрощує проведення розрахунків і аналіз показників ефективності;

-Розрахунок ефективності проекту в цілому рекомендується здійсню-
 ствлять як в поточних, так і в прогнозних цінах;

-Розробку схеми фінансування і оцінку ефективності
 участі в проекті слід проводити тільки в прогнозних цінах;

-для розрахунку показників ефективності грошові потоки, визна
 поділені в прогнозних цінах, повинні попередньо Дефлірованние.

Перетворення прогнозних цін в розрахункові (Дефлірованние)
 при оцінці ефективності інвестиційних проектів в умовах ін-
 фляции рекомендується проводити з використанням розрахунків, перед-
 поставлених в табл. 9.3.

Приклад 9.2. Визначимо величину розрахункових цін (рис. 9.3) грошових
 ного потоку, прогнозні ціни якого представлені на рис. 9 2
 ьжвгод «хе темпи інфляції становлять 5%.

Номінальна процентна ставка показує ставку прибутковості
 інвестицій з урахуванням темпу інфляції. Реальна відсоткова ставка -
 ставка прибутковості інвестицій, «очищена» від впливу інфляції.

Приклад 9.3. Інвестор готовий дожити інвестиції в проект, виходячи
 з 10% річних, тобто через 1 рік на 1 Д.Є. він хоче отримати (г = 0):

FVH = PV (1 + E) = 1 (1 + 0,1) = 1,1 (д.e.).

Нехай за цей рік інфляція склала 5%. тобто r = 0,05 звідси

l = 1 + r = 1,05. FVH= 1,1Д.Є. - Це номінальна сума грошей, ЕН = 10% -
- номінальна прибутковість інвестицій. Тоді по форму-
 ле (8.14) реальна сума грошей складе:

FVp= FVH/ L = 1,1 / 1,05 = 1,048 (ВО), тобто інвестор в реальності отримає
 прибутковість інвестицій приблизно 5%.

Щоб реальна сума грошей залишилася 1,1 д.е .. необхідно вве-
 сти коригування на індекс інфляції /: якщо FVp = 1,1 Д.Є., то FVН = FVp ? l = 1,1 ? 1,05 = 1,155 Д.Є. Тоді з урахуванням індексу інфляції:
 FVH = PV (1 + E) (1 + r) = 1 (1 + 0,1) (1 + 0,05) = 1,155 (д.е.)

Інфляційна премія не збігається зі значенням темпу інфляції. Залежність між номінальною процентною ставкою EH, Темпом інфляції г і реальною процентною ставкою E має вигляд:

 за 1 рік, звідси ЕH= Е + r + E ? r

Таким чином, інфляційна премія, на величину якої збільшується реальна процентна ставка, є значенням (г + Е ? г), що перевищує темпи інфляції на величину Е ? г, яка ілюструє так званий ефект Фішера. При малих значеннях інфляції ефект Фішера описується вкрай незначною величиною, і часто в практичних розрахунках їм нехтують. Однак в разі високої інфляції значення цього ефекту стає вельми відчутним.

Таким чином, номінальна норма дисконту (якщо відомі реальна норма прибутковості і темп інфляції) визначається за формулою

ЕH = Е + г + Е ? г, (9.15)

де Е - реальвая ставка дисконту (при г = 0);

г + Е ? r - інфляційна складова ставки дісковта.

 (9.16
 0,155-0,05 1 + 0,5
 р-Е»~г

Реальну ставку дисконту, яка «очищена» від впливу інфляції, якщо відомі номінальна ставка і рівень інфляції, визначають за формулою:  (9.16)

При оцінці ефективності інвестицій в умовах інфляції можливі ситуації, коли чистий дисконтований дохід в номінальних цінах буде рости, але в реальних цінах буде зменшуватися і може стати негативним. Це залежить від співвідношення між реальною нормою дисконту Ер і рівнем інфляції м

а) якщо ЕрH може зростати), тобто процес інвестування стане збитковим;

б) якщо Ер = R - нарощення реальної вартості грошових коштів не буде, так як приріст їх вартості буде поглинатися інфляцією. Таким чином, нарахована сума відсотків покриє лише втрати від інфляції: величина справжнього винагороди інвестору за вкладений капітал дорівнює 0;

в) якщо Ер> Г - реальна вартість грошових коштів буде зростати, незважаючи на інфляцію.

Основний принцип урахування інфляції: грошові потоки і ставка прибутковості інвестицій повинні бути в одному масштабі цін - або номінальні (прогнозні), або реальні (розрахункові).

Рекомендується розраховувати потоки витрат і результатів в прогнозних (поточних) цінах, а інфляцію враховувати при розрахунку показників ефективності інвестицій (NPV, PI, ВНД, Ток).

Способи врахування впливу інфляції в оцінці ефективності інвестицій

1. Коригування підсумкового показника з урахуванням інфляції.

Якщо нам відомі:

грошові потоки в прогнозних цінах (номінальні),

реальна ставка дисконту Ер

темп інфляції r,

то в даному способі надходять у такий спосіб:

а) визначають номінальний показник на основі прогнозних грошових потоків і Ер;

б) підсумковий показник коректують з урахуванням інфляції за формулою (9.14):

Цt + 1 = Цt + 1 / Iбаз

Загальна оцінка методу приведена в табл. 9.4.

2. Формування грошових потоків в розрахункових цінах, тобто
 виключають вплив інфляції
:

а) грошові потоки кожного кроку розрахунку, сформовані
 в прогнозних цінах, перераховуються в грошові потоки, ізмерен-
 ні в реальних цінах, за формулою (9.14);

б) розраховуються показники ефективності в реальних цінах
 на основі грошових потоків в реальних цінах і реальної норми дис-
 конт Ер

Загальна оцінка методу дана в табл. 9.5.

 2. Формування норми дисконту з урахуванням інфляції:

а) норма дисконту з урахуванням інфляції ЕН (Номінальна) розраховується за формулою (9.15)

б) показники ефективності в реальних цінах розраховуються на основі грошових потоків в номінальних (прогнозних) цінах і номінальною норми дисконту ЕН.

недоліки методу

- Зазвичай рівень інфляції непостійний, тому непостійна номінальна норма дисконту. Звідси ступеня в формулах показників ефективності замінюються творами і розрахунки ускладнюються.

- Втрачається зв'язок між показниками внутрішньої норми прибутковості не може бути використаний для оцінки.

- Передбачається так звана однорідна інфляція, тобто оди
 наково зростання цін на продукцію і різні види ресурсів.

Приклад 9.6. Поставлю грошовий потік у прогнозних цінах - 5; 2: 2;
 2,5. Коефіцієнт дисконтування без урахування інфляції Е
р = 10%;
 темп інфляції - 5% щорічно. Розрахувати NPV.

Розрахуємо індекси інфляції (табл. 9.2).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке інфляція, індексація?

2. Які індекси цін ви знаєте?

3. Як визначається ланцюгової індекс цін, базисний індекс цін?

4. Що таке темп інфляції, індекс інфляції?

5.Назовите види вимірників інфляції, використовуваних на прак-
 тику.

6.Назовіте види впливу інфляції на показники инвестици-
 ційного проекту.

7. Що таке номінальна сума грошових коштів, реальна сумою
 ма грошових коштів?

8. Які інвестиції схильні до більшого інфляційного рис-
 ку - в нерухомість або цінні папери?

9.Что таке поточні ціни, прогнозні піни, розрахункові (дефлі-
 рова) ціни?

10. Як перетворити прогнозні ціни в розрахункові?

11.Что таке номінальна процентна ставка, реальна відсоток-
 ная ставка?

12.В чому полягає основний принцип урахування інфляції при
 оцінці ефективності інвестиційного проекту?

13.Які існують способи врахування впливу інфляції в оцінці
 ефективності інвестицій?

 Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Їв - премія за низьку ліквідність (більш висока ставка відсотка повинна застосовуватися по інвестиційним проектам з великим терміном реалізації, з великим періодом окупності). | УМОВИ порівнянних ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ | ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ | Метод розрахунку порівняльної ефективності інвестицій. | Порівняльний аналіз ПРОЕКТІВ РІЗНОГО ТРИВАЛОСТІ | Загальна схема оцінки ефективності інвестиційного проекту | КОМЕРЦІЙНА (ФІНАНСОВА) ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | ОЦІНКА ГРОМАДСЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І АКЦІОНЕРІВ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ СТРУКТУРАМИ БІЛЬШЕ ВИСОКОГО РІВНЯ |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати