На головну

Метод розрахунку порівняльної ефективності інвестицій.

  1. Case-метод Баркера
  2. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації
  7. I. Методичні рекомендації

Використовується в такій ситуації: І1 > І2; 31 <32 (Cc1c2).

Суть методу:визначення ефективності додаткових
 інвестицій по одному з варіантів. При цьому можна використовувати
 два показника.

1. Термін окупності додаткових інвестицій. термін окупа-
 емости додаткових інвестицій визначає період часу, за
 який додаткові інвестиції по одному з проектів окупят-
 ся зниженням собівартості продукції за цим проектом:

2. Коефіцієнт порівняльної ефективності інвестицій:

За економічним змістом ?Сc - Додатковий прибуток
 по одному з варіантів, що виникає внаслідок нижчої себе-
 вартості. Коефіцієнт порівняльної ефективності інвестицій

визначає доходи ость додаткових інвестицій за рахунок зниження
 собівартості.

Загальна оцінка методу дана в табл. 73.

Методи, засновані на дисконтованих оцінках з теоре-
 тичної точки зору, є більш обґрунтованими, оскільки
 враховують фактор часу. Разом з тим вони відносно більш трудо-
 водоємних в обчислювальному плані. З усіх розглянутих критеріїв
найбільш прийнятними для прийняття рішень інвестиційного
 характеру є методи розрахунку
 NPV. ВД і ВНД. Варіант,
 у якого ці показники максимальні, Буде кращим.

Однак незважаючи на зазначену взаємозв'язок між цими по-
 казниками. при оцінці альтернативних інвестицій проблема вибору
 критерію залишається, так як найчастіше результати розрахунків про-
 тіворечат один одному
. Розглянемо це на прикладі.

Приклад 7.2. Виберемо кращий варіант інвестиційного проекту з трьох
 альтернативних інвестицій при нормі дисконту Е = 10% (рис. 7.2).

Висновки за розрахунками.

1. Максимальний NPV - 105 Д.Є. має проект 2, тобто реализа-
 ція цього проекту дає найбільший приріст капіталу фірми.

2. Максимальний індекс прибутковості ІД »1,455 ВО / д.е у про-
 єкта 1. тобто поточна вартість грошового потоку на 45,5% превиша-
 ет величину стартового капіталу.

3. Максимальну внутрішню норму прибутковості ВНД = 35,4%
 має проект 3.

Отже, кожен проект має максимальне значення
 одного з критеріїв.

Таким чином, при аналізі альтернативних проектів критерії
 NPV, ВД і ВНД можуть суперечити один одному і складно визна
 лити кращий проект. Причини виникнення суперечності між
 критеріями:

масштаб проекту, Тобто значна відмінність елементів грошової
 потоків одного проекту від елементів іншого проекту;

інтенсивність потоку грошових коштів, Тобто тимчасове рас
 пределеніе максимальних грошових потоків на перші або преиму-
 щественно на останні роки життя проекту.

У разі суперечливості показників за основу слід брати
 NPV
, Так як він характеризує можливий приріст «ціни фірми»,
 володіє властивість адитивності, Що дозволяє складати NPV по
 різним проектам. Однак у показника NPV є істотний
 недолік: його залежність від норми дисконту Е, Тобто при різних
 значеннях норми дисконту можна отримати абсолютно протилежний
 помилкові результати.

Для більш достовірного аналізу інвестиційних проектів ре-
 мендуется використовувати графік залежності NPV від норми дисконту
 NPV = f (Е), який:

- Представляє нелінійну залежність;

- Перетинає вісь Y в точці NPV = f (Е = 0), тобто NPV0 = SД - Sи
 (Недисконтовані);

- Перетинає вісь X в точці, що відповідає ВНД проекту.

Приклад 7.3. Продовжимо рішення прикладу 7.2. з подальшого
 розгляду виключимо проект 1, оскільки його NPV і ВНД самі
 низькі, а ВД трохи вище, ніж у проектів 2 і 3.

Показники проектів 2 і 3 суперечливі, тому проведемо
 аналіз за допомогою графіків NPV = f (Е). Для їх побудови прове-
 дем додаткові розрахунки:

З малюнка 7.3 видно, що вибір проекту для реалізації за-
 сит від прийнятої ставки Е. При Е = 10% кращим є проект 2,
 однак якби норма дисконту Е дорівнювала 20%. то кращим став
 б проект 3.

Криві на рис. 7.3 мають точку- перетину, яка називається
 перетином (або точкою) Фішера (по імені відомого еко-
 ста Ірвінга Фішера, який проаналізував цей аспект инвестици-
 онних розрахунків). Характеристики точки Фішера:

1) показує значення норми дисконту Е, при якій аль-
 тивні проекти мають однакове значення NPV;

2) прикордонна точка, що розділяє ситуації, «вловлює»
 критерієм NPV і «не уловлюються» критерієм ВНД:

- Якщо Е> точки Фішера, то NPV і ВНД не суперечать один
 одного і обидва показують кращий проект;

- Якщо Е <точки Фішера, то NPV і ВНД суперечать один дру-
 гу і кращий проект визначається за максимальним значенням NPV.

Причому критерій NPV дозволяє виявити кращий варіант в будь-
 бій ситуації.

Значення норми дисконту Е в точці Фішера чисельно одно ВНД
 приростного потоку
, Тобто потоку, який складається з різниць від-
 ствующих елементів вихідних потоків. Для знаходження точки
 Фішера необхідно:

- Скласти гіпотетичний проект (приростного потік);

- Знайти ВНД цього потоку.

Приклад 7.4. Повернемося до прикладів 7.2 і 7.3 і визначимо точку

Фішера для проектів 2 і 3.

Складемо гіпотетичний (приростного) потік (рис. 7.4).

 Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

А. Ю. Медведєв 4 сторінка | А. Ю. Медведєв 5 сторінка | А. Ю. Медведєв 6 сторінка | А. Ю. Медведєв 7 сторінка | Відомості про інфляцію | Критерій ефективності інвестицій | ПОНЯТТЯ Про ДОХОДНОСТИ ІНВЕСТИЦІЙ. | Види норм дисконту | Їв - премія за низьку ліквідність (більш висока ставка відсотка повинна застосовуватися по інвестиційним проектам з великим терміном реалізації, з великим періодом окупності). | УМОВИ порівнянних ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати