На головну

Рішення.

  1. Ваше рішення.
  2. Поняття управлінське рішення. Класифікація управлінських рішень.
  3. Прочитайте визначення типів плагіату, потім перегляньте приклади плагіату. Визначте тип плагіату в кожному випадку. Обгрунтуйте своє рішення.
  4. Дозвіл.
  5. Рішення.
  6. Рішення.
  7. Рішення.

Розрахуємо дисконтований грошовий потік:

 період
 Грошовий потік  -5000
 Дисконтований грошовий потік  -5000  1565,3  1361,0  1183,5  857,7  895,0
 Накопичений дисконтований грошовий потік  -5000  -3434,7  -2073,7  -890,2  -32,5  862,5

Термін окупності проекту:

kок = 4 + 32,5 / 895,0 = 4,04

Таким чином, період, реально необхідний для відшкодування інвестованої суми, складе 4,04 року.

Порівняння інвестиційних проектів за показником "період окупності" свідчить про деякі переваги першого проекту (3,5 року) перед другим проектом (4,04 року). При порівнянні проектів за показниками "поточної вартості доходів" ці переваги були такими ж.

Період окупності і інвестиційних проектів можна визначати і іншими методами.

1. Якщо доходи від проекту розподіляються рівномірно по роках, то термін окупності інвестиційних проектів (ОКін.) Визначається діленням суми інвестиційних витрат (Зат.ін.) На величину річного доходу (дох.ін.), Тобто за формулою:

? Зат.ін.

 ОКін. =

Дох.ін. рік.

2. При нерівномірному надходженні доходів термін окупності визначається прямим підрахунком числа років, протягом якого доходи відшкодують інвестиційні витрати в проект, тобто доходи зрівняються з витратами, тобто за формулою:

? дох.ін.

 ОКін. =

? Зат.ін.

Розрахунок цього показника може бути проведений також з урахуванням дисконтного періоду окупності

Дисконтований показник періоду окупності визначається за такою формулою:

n ЧДПt

 ПОД = Зат.ін. / ?

t = 1 (1 - i)t х t

де ПОд - Період окупності одноразових інвестиційних витрат за проектом з урахуванням дисконтування грошових потоків;

Зат.ін. - Сума одноразових інвестиційних витрат на реалізацію інвестиційного проекту;

ЧДПt - Сума чистого грошового потоку по окремих інтервалах загального періоду експлуатації інвестиційного проекту,

i - використовувана дисконтна ставка, виражена десятковим дробом;

n-число інтервалів (років, місяців) в загальному рас

звітному періоді t;

t - загальний розрахунковий період експлуатації проекту (років, місяців).

Показник "періоду окупності" використовується зазвичай для порівняльної оцінки ефективності проектів, але може бути прийнятий і як критеріальний, тобто інвестиційні проекти з більш високим періодом окупності, як правило, підприємством відкидаються.

Основним недоліком цього показника є те, що він не враховує ті чисті грошові потоки, які формуються після періоду окупності інвестиційних витрат. Так, по інвестиційним проектам з тривалим терміном експлуатації після періоду їх окупності може бути отримана велика сума чистого грошового потоку, ніж за інвестиційними проектами з коротким терміном експлуатації.

Тому, оцінюючи ефективність інвестицій, треба приймати також до уваги не тільки терміни їх окупності, але і дохід на вкладений капітал, для чого розраховуються індекс (коефіцієнт) доходності (ІД) і рівень (коефіцієнт) рентабельності інвестицій (ІР).

Індекс (коефіцієнт) доходності дозволяє співвіднести обсяг інвестиційних витрат з майбутнім чистим грошовим потоком за проектом. Розрахунок такого показника при одноразових інвестиційних витратах по реальному проекту здійснюється за такою формулою:

n ЧДПt

 ВДe = ? / Зe

 t = 1 (1 - i)t

де ВДe - Індекс (коефіцієнт) доходності по інвестиційному проекту при одноразовому здійсненні інвестиційних витрат;

ЧДПt - Сума чистого грошового потоку по окремих інтервалах загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

Зe - Сума одноразових інвестиційних витрат на реалізацію інвестиційного проекту;

i - дисконтна ставка, виражена десятковим дробом;

n - число інтервалів в загальному розрахунковому періоді t

приклад:

Використовуючи дані по розглянутим раніше двох інвестиційних проектах, визначимо індекс дохідності за ними

По першому проекту індекс прибутковості складе:

6797,5

 ВД = = 1,17

5800,0

За другим проектом, тобто машині по заміні ручної праці, індекс прибутковості складе:

5862,5

 ВД = = 1,17

5000,0

Порівняння інвестиційних проектів за показником "індекс прибутковості" показує, що обидва проекти мають однаковий рівень прибутковості, тобто кожен рубль інвестиційних витрат приносить однакову приріст капіталу в розмірі 17 коп.

Якщо інвестиційні витрати, пов'язані з майбутньою реалізацією інвестиційного проекту, здійснюються в кілька етапів, розрахунок індексу (коефіцієнта) прибутковості проводиться за такою формулою:

n ЧДПt n Зt

 ВДм = ? / ?

t = 1 (1 + i) t = 1 (1 + i)

де ВДм - Індекс (коефіцієнт) доходності по інвестиційному проекту при багаторазовому здійсненні інвестиційних витрат, ЧДП, - сума чистого грошового потоку по окремих інтервалах загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

ЧДПt - Сума чистого грошового потоку по окремих інтервалах загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

Зt - Сума інвестиційних витрат по окремих

інтервалах загального експлуатаційного періоду;

i - використовувана дисконтна ставка, виражена

десятковим дробом;

п - Число інтервалів в загальному розрахунковому періоді t

Показник '' індекс прибутковості "також може бути використаний не тільки для порівняльної оцінки, але і в якості критеріального при прийнятті інвестиційного рішення про можливості реалізації проекту. Якщо значення індексу дохідності менше одиниці або дорівнює їй, незалежний інвестиційний проект повинен бути відкинутий в зв'язку з тим , що він не принесе додатковий дохід на інвестовані кошти Іншими словами, для реалізації можуть бути прийняті реальні інвестиційні проекти тільки із значенням показника індексу дохідності вище одиниці. з взаємовиключних інвестиційних проектів, з урахуванням цього критерію вибирається той, за яким індекс прибутковості є найвищим.

Індекс (коефіцієнт) інвестиційної рентабельностів процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту може грати лише допоміжну роль, так як не дозволяє в повній мірі оцінити весь поворотний інвестиційний потік по проекту (значну частину цього потоку становлять амортизаційні відрахування) і не порівнює аналізовані показники в часі. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

ППі ср.год ..

 ІРи =

З

де ІРи - Індекс рентабельності по інвестиційному проекту;

ППІ. ср.год - Середньорічна сума чистого інвестиційного прибутку за період експлуатації проекту;

З - сума інвестиційних витрат на реалізацію інвестиційного проекту.

Показник "індекс рентабельності" дозволяє визначити в сукупному чистому грошовому потоці суму інвестиційного прибутку. Крім того, він дозволяє здійснити порівняльну оцінку рівня рентабельності інвестиційної та операційної діяльності. Результати порівняння дозволяють визначити, чи дає можливість реалізація інвестиційного проекту підвищити загальний рівень ефективності операційної діяльності підприємства в майбутньому періоді, що також є одним із критеріїв прийняття інвестиційного рішення.Попередня   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   Наступна

заняттях | Аналіз ефективності використання основних засобів. | Нематеріальні активи в умовах ринкової економіки | Поняття про нематеріальні активи. | Завдання аналізу та джерела інформації | Аналіз фінансового стану забудовника | Економічний аналіз діяльності підрядника | РИЗИКИ ПРИ ІНВЕСТИЦІЯХ | Аналіз інвестиційної діяльності підприємства | Оцінка і аналіз інвестиційних проектів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати