На головну

Економічна характеристика оборотних коштів.

  1. A. Характеристика Фінансової діяльності підприємства
  2. Cedil; Наведена характеристика насоса
  3. Divide; Характеристика трубопроводу
  4. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  5. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  6. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  7. III. 12.1. Загальна характеристика мислення

Оборотні кошти підприємств - це грошові кошти, що знаходяться в оборотних фондах, фондах звернення і в інші активи.

Оборотні кошти, на відміну від основних фондів, протягом одного виробничого циклу повністю споживаються, переносять свою вартість на готовий продукт і відновлюються як в матеріально-натуральному, так і у вартісному вираженні, перебуваючи, таким чином, в безперервному русі.

Для забезпечення безперервності відновлення виробництва треба щоб наявні в розпорядженні підприємств ресурси планомірно перетворювалися з однієї форми в іншу / с грошової - у продуктивну, з продуктивною - в товарну і, нарешті, з товарної в грошову / і не накопичувалися понад норму. В іншому випадку оборотність оборотних коштів сповільниться, і процес виробництва порушиться.

У загальній сумі господарських засобів підприємства оборотні кошти займають, залежно від галузі діяльності, від 60 до 90%. У зв'язку з цим від ефективності їх використання багато в чому залежить фінансовий і економічний стан підприємства.

Дані про оборотних коштах є в бухгалтерському балансі і формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу" Розділ 2 "Дебіторська та кредиторська заборгованість». У бухгалтерському балансі оборотні кошти показуються в розділі 2 активу "Оборотні активи". Підсумок цього розділу показує суму коштів підприємства знаходяться в оборотних коштах на певну дату.

У міжнародній практиці оборотні кошти мають різні найменування: поточні активи, мобільні активи, оборотні активи.

Вивчаючи бухгалтерський баланс, керівник підприємства повинен звернути увагу на наступне:

-зміна суми підсумку розділу 2 активу в порівнянні зі зміною підсумків розділу 1 активу балансу. Порівняння підсумків 2 і 1 активу балансу показує збільшення / зменшення / частки оборотних коштів в загальній сумі господарських засобів, зміна частки мобільних засобів.

Збільшення частки оборотних активів у загальній сумі господарських засобів вказує на те, що у підприємства більше стало мобільних засобів, якими легше маневрувати, швидше розраховуватися з кредиторською заборгованістю, підприємство ліквідне і платоспроможне. Крім того, прискорення оборотності коштів покращує і фінансовий стан підприємства.

- На зміну суми підсумку розділу 2 активу в порівнянні з сумою короткострокової заборгованості (підсумок розділу 5 балансу).

Більш швидке зростання короткострокової заборгованості в порівнянні з оборотними активами вказує на те, що в оборотних коштах збільшилася частка залучених коштів, тобто оборотні кошти збільшилися за рахунок позикових коштів. Такий стан має насторожити керівника підприємства, так як це може привести до уповільнення оборотності оборотних коштів, до зниження ліквідності і платоспроможності або це стало результатом відволікання коштів в дебіторську заборгованість.

Якщо оборотні активи / підсумок розділу 2 активу балансу / менше короткострокової заборгованості, це вказує на те, що всі оборотні кошти утворені за рахунок позикових коштів. Це є ненормальним явищем, що вказує на повну неплатоспроможність підприємства.

- Зміна окремих статей оборотних активів, тобто структури оборотних коштів.

Збільшення суми товарно-матеріальних запасів за рахунок зростання статей сировини і матеріалів, а також витрат в незавершеному виробництві, повинні відповідати зростанню обсягу виробництва і реалізації продукції. При зворотному випадку - це можна пояснити збільшенням наднормативних запасів сировини і матеріалів, недокомплектом продукції через відсутність необхідних запасних частин.

Зростання суми готової продукції можна пояснити недостатнім рівнем якості продукції, відсутністю попиту на дану продукцію, поганою роботою відділу маркетингу.

Збільшення дебіторської заборгованості є недостатнім становищем на підприємстві з розрахунково-платіжної дисципліни, недоліками в оформленні договірних документів, поганому вивченні постачальників і покупців і т.п.

Грошові кошти повинні бути в такій кількості, щоб вони забезпечували поточну платоспроможність підприємства. Надмірне збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку, касі і валютному рахунку, як правило, призводять до уповільнення оборотності оборотних коштів. Гроші повинні бути завжди в роботі і приносити дохід підприємству. Недолік коштів, призводить підприємство до його неплатоспроможності з кредиторами, за якими настав термін оплати.

Оборотні кошти можна класифікувати за такими ознаками: характером участі у виробництві і ступеня впливу на нього; джерелами утворення.

За характером участі у виробництві оборотні кошти поділяються на дві групи:

· Засоби, що обслуговують сферу виробництва;

· Кошти, що знаходяться в сфері обігу.

До першої групи належать оборотні фонди, що складаються з матеріальних ресурсів, а до другої - фонди обігу, що знаходяться в товарній і грошовій формі, а також у формі незакінчених розрахунків.

За джерелами утворення оборотні кошти підприємств поділяються на власні і позикові.

Для аналізу оборотних коштів використовуються ряд показників, які можна об'єднати в 3 групи, що характеризують:

1. стан оборотних коштів;

2. забезпеченість оборотними засобами;

3. ефективність використання оборотних коштів.

До показників, що характеризує стан оборотних коштів, відносяться: оборотні кошти в сумі і в днях; середньорічна сума оборотних коштів; сума власних коштів в обороті; функціонуючий капітал; структура оборотних коштів; динаміка оборотних коштів за ряд років в сумі і в днях обороту або виробничих витратах.

Сума оборотних коштів характеризує наявність коштів в обороті. У літературі їх називають поточними активами на відміну від довгострокових активів, а також мобільними активами на відміну від іммобілізованих коштів, тобто коштів, що знаходяться в основних засобах, капітальному будівництві.

Сума оборотних коштів визначається на підставі бухгалтерського балансу. Підсумок розділу 2 активу балансу / рядок 290 / показує суму оборотних коштів на певну дату.

Оборотні кошти в грошовому вираженні характеризують їх обсяг. Однак за сумою оборотних коштів не можна в повній мірі дати якісну характеристику. Для цього розраховується показник - оборотні кошти в днях обороту, тобто на скільки днів роботи підприємства вони достатні. Для визначення цього показника в виробничих підприємствах необхідно загальну суму оборотних коштів розділити на виробничі витрати за один день, а в торгових підприємствах - на одноденний товарообіг за собівартістю.

Розрахунок оборотних коштів в днях обороту, за даними бухгалтерської звітності, показує, на скільки днів вистачило б оборотних коштів у звітному (минулому) періоді.

Однак ці оборотні кошти будуть використані в наступному за звітним періоді. Тому слід фактичну суму оборотних коштів розділити на плановану одноденну реалізацію продукції наступного кварталу.

Для розрахунку використовується наступна формула:

Доб.ср. = Про. Пор. х 90: Реал.пл.

де: Доб.ср. - Оборотні кошти в днях;

Про. Пор. - Сума оборотних коштів

Реал.пл. - Планова реалізація продукції в наступному кварталі.

Оборотні кошти в днях витрат - На скільки днів роботи підприємства вистачить оборотних коштів для виробництва продукції. Цей показник розраховується як відношення суми оборотних коштів на одноденні витрати, за формулою:

Про. Пор. х 90

 До.с.зат. =

Зат.пл.кв.

Де: Зат.пл.кв. - Планові виробничі витрати в наступному кварталі.

Середньорічна сума оборотних коштів (Про. Пор.пор.) Характеризує суму оборотних коштів в середньому за рік. Вона розраховується за среднехронологіческой формулою:

Про. Ср1/ 2 + Про. Пор.2 + Про. Пор.3 + Про. Пор.4 + Про. Пор.5/ 2

 ОС пор. =

де: ОСпор. - Середньорічна сума оборотних коштів;

Про. Пор.1 ... Про. Пор.5 - Сума оборотних коштів на початок і кінець кварталів.

Цей показник, широко використовується при складанні бізнес-планів та аналізі ефективності використання оборотних коштів.

Сума власних коштів в обороті (СОС) характеризує, як і назва, скільки власних джерел коштів знаходиться в обороті. Для того щоб визначити цю суму, необхідно з усієї суми власних коштів виключити суму коштів, що знаходяться в довгострокових активах, тобто в основних і прирівняних до них активах. Але так як в основні засоби і капітальні вкладення можуть бути довгострокові позики і кредити, їх слід врахувати при розрахунку.

Таким чином, щоб визначити суму власних коштів в обороті, необхідно з підсумку розділу 3 балансу "Капітал і резерви" (стр.490) відняти підсумок розділу 1 активу балансу "Необоротні активи" (стор.190) і додати суму "Довгострокові зобов'язання" ( Разом розділу 4 балансу, стр.590), або за формулою

СОС = ІСС - Долг.акт. + Долг.обяз.,

де: СОС - власні оборотні кошти;

ІСС - Джерела власних коштів (підсумок розділу 3 балансу);

Долг.акт. -поза оборотні активи (підсумок розділу 1 балансу);

Долг.обяз. - Довгострокові позики і кредити (підсумок розділу 4 балансу);

функціонуючий капітал характеризує суму власного капіталу, яка на певну дату бере участь в зверненні. У літературі цей показник вважають рівним сумі власних коштів в обороті. У оборотних коштах може бути і прострочена дебіторська заборгованість, яка на даний момент відвернута з обороту і не може функціонувати в виробництві. Тому для визначення функціонуючого капіталу необхідно із загальної суми власних коштів в обороті виключити суму простроченої дебіторської заборгованості, яка показується в ф.№ 5, Розділ 2 "Дебіторська та кредиторська заборгованість".

Структура оборонних засобів характеризується рядом показників:

- Частка власних коштів в обороті, Тобто скільки відсотків становить сума власних коштів в оборотних коштах. Для цього суму власних коштів в обороті слід помножити на 100 і розділити на суму оборотних коштів;

- Частка позикових коштів в обороті, Тобто яка питома вага залучених коштів в оборотних коштах;

- Частка дебіторської заборгованості в оборотних коштах;

- Частка запасів і витрат в оборотних коштах;

- Частка грошових коштів в оборотних коштах.

Аналізуючи структуру оборотних коштів слід порівняти фактичні дані по ним з даними минулого року і в динаміці за кілька років.

Поліпшення структури оборотних коштів вважається в тому випадку якщо:

· Збільшується частка власних коштів в обороті;

· Зменшується частка позикових коштів в обороті;

· Зменшується частка дебіторської заборгованості в оборотних коштах;

· Зменшується частка запасів і витрат в оборотних коштах;

· Збільшується частка грошових коштів в оборотних коштах.

Керівник підприємства це може простежити візуально ознайомлюючись з бухгалтерським балансом. Так, наприклад, зростання або зменшення суми виробничих запасів може вказувати на те, що підприємство збільшує обсяг виробництва або накопичує наднормативні запаси сировини і матеріалів.

Зміна незавершеного виробництва також залежить від обсягу виробництва. Надмірне його збільшення може бути в результаті недокомплекту продукції, що випускається або відсутності необхідної сировини і матеріалів для завершення виробництва.

Збільшення готової продукції може бути в результаті зниження попиту на цю продукцію з огляду на поганий маркетингової роботи, відсутності покупців або погіршення якості продукції.

Зростання дебіторської заборгованості, особливо простроченої її частини, вказує на недостатню роботу пов'язану з вивченням платоспроможності покупців і замовників.

Надмірне збільшення грошових коштів також є ненормальним явищем, так як вони повинні знаходиться в обороті і приносити дохід, а не лежати в бездіяльності на рахунках підприємства. Їх відсутність вказує на неплатоспроможність підприємства.

Тому оборотні кошти за їх видами повинні бути в межах необхідної кількості, що забезпечує нормальну роботу підприємства.

Забезпеченість обіговими коштами характеризується відхиленням їх від нормативу.

Як показали дані вивчення фінансової звітності підприємств, оборотні кошти багатьма підприємствами використовуються дуже погано. Велика дебіторська заборгованість, уповільнена оборотність оборотних коштів вимагають залучення додаткових коштів у виробництво.

При аналізі оборотних коштів необхідно порівняти фактичні оборотні кошти з нормативами і розрахувати наявність наднормативних оборотних коштів або оборотних коштів менше нормативу.

Щоб визначити норматив оборотних коштів, необхідно одноденну суму витрат на виробництво продукції помножити на встановлений норматив в днях за формулою

Зат.ОГД х Нор. Про. Ср дн

 осн =

Д

де: Про. Пор.нор. - Сума нормативу оборотних коштів;

Зат.ОГД - Вартість сукупних фактичних витрат общехозяйственной діяльності

за звітний період;

Д - кількість днів в періоді;

Нор. Про. Ср дн - Встановлений норматив оборотних коштів у днях.

Якщо норматив оборотних коштів встановлюється з урахуванням витрат на одну копійку, необхідно загальну суму витрат виробництва помножити на встановлений норматив в копійках на 1 карбованець витрат за формулою

Про. Пор.нор. = Нор. Про. Ср дн х Нор. Про. Ср руб.

де: Нор. Про. Ср руб.- норматив оборотних коштів на 1 карбованець витрат.

Велика сума виробничих запасів, дебіторської заборгованості, уповільнена оборотність вимагає залучення додаткових коштів у виробництво.

Ефективність використання оборотних коштів характеризують оборотність оборотних коштів, в днях і в разах; рентабельність оборотних коштів, тобто прибуток на 1 рубль оборотних коштів.

Оборотність оборотних коштів, в днях визначається як відношення середньорічної суми оборотних коштів до одноденного обороту (реалізації продукції) за формулою

Про. Пор.ср х Д

ПРО об.ср. =

Р

де: ПРО об.ср. - оборотність оборотних коштів;

про. Пор.ср - Середньорічна сума оборотних коштів;

Р - Сума реалізації продукції;

Д - Кількість днів в періоді (як правило, за рік - 365 днів).

Оборотність оборотних коштів в днях не слід змішувати з показником "оборотні кошти в днях", методика розрахунку якого описана раніше (див. Показники стану оборотних коштів).

Оборотність оборотних коштів, в разах (Коефіцієнт оборотності - Допро) Визначається як відношення суми реалізації продукції до середньорічної суми оборотних коштів або кількість днів в періоді (365 днів) ділиться на оборотність оборотних коштів в днях за формулою

Кпро = Р: Про. Пор.ср або Кпро = 365: ПРО об.ср.

Рентабельність оборотних коштів визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної суми оборотних коштів за формулою

Рпро = ПП х 100: Про. Пор.ср

де: Рпро - Рентабельність оборотних коштів;

ЧП - чистий прибуток.

Цей показник характеризує, скільки прибутку отримує підприємство на 1 рубль оборотних коштів.

Аналізуючи оборотність оборотних коштів необхідно мати на увазі, що кругообіг здійснюють грошові кошти, що знаходяться в оборотних коштах. Обертається не товарні запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари в дорозі і дебіторська заборгованість, а грошові кошти знаходяться в цих видах оборотних коштів.

У зв'язку з цим при аналізі оборотних коштів слід розглядати оборотність коштів вкладених в оборотні кошти.

Повний цикл оборотності оборотних коштів здійснюють грошові кошти, спрямовані на придбання товарно-матеріальних запасів, Це наочно видно з малюнка 5.1.

Всі види оборотних коштів - це проміжні ланки обороту оборотних коштів. Товарні запаси у вигляді сировини і матеріалів направляються в виробничу діяльність, де в процесі виробництва через освіту незавершеного виробництва створюється готова продукція, яка, в свою чергу, через стадії відвантаження товарів і дебіторської заборгованості реалізується і відбувається перетворення в грошові кошти.

У сфері обігу цикл обороту грошових коштів більш коротше, ніж у виробничій діяльності:

грошові кошти - товари для реалізації - кошти.

 У деяких випадках, наприклад в оптовій торгівлі, товари проходять також і через такі стадії звернення як товари відвантажені і дебіторська заборгованість.Попередня   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   Наступна

Динаміка суми і структури залучених коштів | Рівень довгострокової платоспроможності | Оцінка і аналіз ефективності використання позикового капіталу | Вихідні дані для розрахунку ЕФР і впливу на нього основних чинників | З урахуванням інфляції | Шахового балансу покриття коштів. | Докласти таблиці 3.3 і 3.4 (шахові баланси) | Поняття про короткострокові зобов'язання. | Завдання аналізу розміщення джерел коштів. | Аналіз стану оборотних коштів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати