На головну

Оцінка і аналіз ефективності використання позикового капіталу

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. D. Наступні дії і оцінка
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7. III. «Наприклад» в аналізі

Однією з важливих проблем залучення позикових коштів є їх ефективне використання. Позиковий капітал повинен сприяти підвищенню прибутковості власного капіталу, збільшення прибутку і рентабельності використання капіталу в цілому.

Одним з показників, що застосовуються для оцінки ефективності використання позикового капіталу, є ефект фінансового важеля (ЕФВ), який показує наскільки відсотків збільшується рентабельність власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів в оборот підприємства. Він виникає в тому випадку, коли рентабельність сукупного капіталу перевищує середньозважену ціну позикового капіталу.

Ефект фінансового важеля ще можна характеризувати як приріст до рентабельності власного капіталу за рахунок використання кредиту, незважаючи на його платність.

У міжнародній практиці ЕФР ще називають «левериджу».

Леверидж - від англійського «leverade», що означає систему важеля, дія важеля, підйомна сила.

В економічній теорії застосовуються такі поняття як «леверидж позитивний», «леверидж операційний», «леверидж фінансовий» і ін.

Леверидж позитивний - це коли доходи від залучення додаткових позикових коштів перевищують витрати по ним.

Леверидж операційний - характеризує частку операційних витрат в повних витратах на виробництво продукції.

Леверидж фінансовий - означає залучення позикових коштів для отримання додаткових доходів.

Леверидж фінансовий знаходить відображення в співвідношенні власних і позикових коштів, як джерел довгострокового фінансування, їх доцільності та ефективності.

Залучення позикового капіталу буде ефективним, коли темп зростання прибутку (доходів) підприємства буде випереджати темп зростання суми активів, тобто буде збільшуватися показник рентабельності активів (ROA).

Пдо готівка обл. х 100

Ракт.=

Кап.пор.

де: Ракт. - Рентабельність активів (капіталу) - ROA;

Пдо готівка обл. - Прибуток до сплати податків;

Кап.пор. - Середня сума активів (капіталу).

Ефект фінансового важеля виникає в результаті перевищення рентабельності активів (ROA) над "ціною" позикового капіталу, тобто середньою ставкою банківського кредиту.

Іншими словами, підприємство має передбачити таку рентабельність активів, щоб коштів було достатньо на сплату відсотків за кредит і податку на прибуток.

При цьому слід мати на увазі, що середня розрахункова ставка відсотка не збігається з процентною ставкою, взятої з кредитного договору, так як кредит по 20% річних взятий на 15 днів, з урахуванням витрат з оподаткування, позичальникові може обійтися в 0,82% (20 х 15: 365).

У процесі управління позиковими засобами фінансовим менеджерам слід визначити необхідну суму кредиту, бажаний відсоток по ньому і вплив кредиту на рівень рентабельності власного капіталу (ROE).

Середня розрахункова процентна ставка за користування кредитом по фінансовій звітності визначається шляхом відношення суми сплачених відсотків за кредит (форма №2 «Звіт про фінансові результати») до середньої сумі позикових коштів, залучених в розрахунковому періоді (форма №1 «Бухгалтерський баланс») і помножене на 100, по формулі:

Суза Кр. х 100

 СП пор. =

Зкап.пор.

де СП пор. - Середня розрахункова процентна ставка за користування позиковими засобами;

Суза Кр. - Сума сплачених відсотків за кредит;

Зкап.пор. - Середня сума позикових коштів, залучених у звітному періоді, позиковий капітал.

У ВАТ «Вимпел» середня розрахункова процентна ставка за користування позиковими засобами (фінансові витрати по короткострокової заборгованості) склали:

950 х 100

 за 2001 рік - СП пор. = = 12,49%

1650 х 100

 за 2002 рік СПпор. = = 18,50

Дані розрахунку показують про те, що якщо в 2001 році середня розрахункова ціна позикового капіталу (середня ціна в яку обходиться підприємству позикові кошти) становить в 2005 році 12,5 коп., За 1 рубль, то в 2006 році вона збільшилася і склала 18, 5 коп., за 1 рубль.

Порівняємо ці показники з рентабельністю активів (ROA) ВАТ «Вимпел», які склали:

2141 х 100

 в 2005 р ROA05 = = 8,06%;

4856 х 100

 в 2006 р ROA06 = = 16,77%.

Рентабельність активів ВАТ «Вимпел» нижче середньої розрахункової ставки за користування позиковими засобами, що негативно впливає на рентабельність власного капіталу, погіршує фінансовий стан підприємства і може призвести до банкрутства.

Позитивний ефект фінансового важеля утворюється коли рентабельність активів перевищує середню розрахункову ставку відсотка, тобто ROA> СП. Іншими словами, в цьому випадку буде відбуватися збільшення рентабельності власного капіталу, завдяки використанню кредиту.

Негативна величина ЕФР виходить, коли рентабельність активів нижче середньої розрахункової ставки відсотка за кредит, тобто ROA <СП.

У цьому випадку, негативна величина ЕФР призводить до зниження рентабельності власного капіталу, що робить неефективним використання позикового капіталу.

Таким чином, при позитивному значенні ЕФР приріст коефіцієнта заборгованості буде викликати ще більше збільшення рентабельності власного капіталу, можливості збільшення обсягу діяльності підприємства. При від'ємному значенні ЕФР приріст коефіцієнта заборгованості буде приводити до ще більшого падіння рентабельності власного капіталу, зменшення власних коштів і, в кінцевому підсумку, може призвести до банкрутства.

Якраз такий стан спостерігається по ВАТ «Вимпел». У 2005 році рентабельність активів становила 8,06%, тоді як середня розрахункова ставка відсотка за кредит - 12,49%, тобто вище на 4,43%. На кожен рубль використовуваних в господарстві залучених коштів, підприємство витрачало коштів більше, ніж повертало у вигляді прибутку. Таке ж становище залишалося і в 2006 році. При рентабельності активів в 16,77%, середня розрахункова ставка становила 18,5%, тобто рівень витрат перевищував рентабельність на 1,73%.

Ефект фінансового важеля (ЕФВ) показує, на скільки відсотків збільшується (зменшується) сума власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів в оборот підприємства і визначається за формулою:

ЕФР = (1 - Знп) Х (ROA - СП) х (ЗКпор. : СКпор.)

де Снп. - Ставка податку на прибуток, коеф .;

ROA - рентабельність активів,%;

СП - середня розрахункова ставка відсотка за кредит,%;

ЗКпор. - Середня за період сума позикового капіталу;

СКпор. - Середня за період сума власного капіталу;

(1 - Знп) - Податковий коректор, на основі цього коефіцієнта знижується рівень рентабельності капіталу, з урахуванням оподаткування;

(ROA - СП) - диференціація фінансового важеля, тобто зниження рентабельності капіталу в результаті сплати відсотків за кредит;

(ЗКпор. : СКпор.) - Плече фінансового важеля, тобто співвідношення позикового капіталу до власного капіталу.

Зробимо розрахунок ЕФР по ВАТ «Вимпел» (таблиця 2.5)

Таблиця 2.5

Вихідні дані для розрахунку ефекту фінансового важеля ВАТ «Вимпел» за 2005 і 2006 роки

 показники  2005 р  2006 р  відхилення
 Прибуток до сплати податків, тис. Руб.
 Податок на прибуток, тис. Руб.
 Ставка податку на прибуток (рівень оподаткування), коеф.  0,44  0,43  - 0,01
 Середньорічна сума активів, тис. Руб.
 Середньорічна сума власного капіталу, тис. Руб.      
 Середньорічна сума позикового капіталу, тис. Руб.      
 Плече фінансового важеля (коефіцієнт заборгованості)  0,401  0,445  0,044
 Рентабельність активів,%  8,06  16,77  8,71
 Відсотки до сплати, тис. Руб.
 Середня розрахункова ставка відсотка за кредит  12,49  18,50  6,01
 ЕФР (без урахування інфляції)  - 0,99  - 0,44  

За даними таблиці 2.5. видно, що ефект фінансового важеля за 2005 рік склав негативне число - 0,995

ЕФР01 = (8,06 -12,49) х (1 - 0,44) х 0,401 = - 0,995;

а за 2002 рік, також негативне число -0,439

ЕФР02 = (16,77 - 18,50) х (1 - 0,43) х 0,445 = - 0,439.

Дані розрахунку показують, що з залученням додаткових позикових коштів, маючи такий рівень ефекту фінансового важеля, в ВАТ «Вимпел» сума власного капіталу буде знижуватися на 0,44%. За 2006 рік, сума власного капіталу підприємства, за рахунок залучення позикових коштів, зменшилася на 88,1 тис. Руб.

20032 х 0,44: 100 = 88,1

Таким чином, залучаючи позиковий капітал, підприємство може збільшити власний капітал, якщо ЕФР позитивний і, навпаки, зменшити, - якщо ЕФР негативний.

На ефект фінансового важеля впливають такі чинники:

· Рівень ставок податку на прибуток;

· Середня розрахункова ставка відсотка за кредит;

· Розмір плеча фінансового важеля (коефіцієнт заборгованості);

· Рівень рентабельності активів.

Збільшення ставок податку на прибуток призводить до зменшення показника ЕФР і навпаки, зниження ставок податку на прибуток - підвищують ефект фінансового важеля. Однак цей фактор не залежить від керівництва підприємства і воно не може впливати на розмір оподатковуваного податку.

Середня розрахункова ставка відсотка за кредит є одним з основних факторів, що впливають на рівень ЕФР. Укладаючи договори з кредиторами з високим рівнем оплати за кредит, тим самим знижується рівень ЕФР і навпаки. Керівництво підприємства має домагатися зниження процентних ставок за кредит шляхом підбору відповідних кредиторів і поліпшення розрахунково-платіжної дисципліни на підприємстві, ліквідації простроченої кредиторської заборгованості.

Розмір плеча фінансового важеля (коефіцієнт заборгованості) залежить від суми позикового капіталу. Керівництво підприємства має ретельно вивчити доцільність залучення позикових коштів, можливість ефективного використання і повернення їх у встановлені договором терміни.

Найважливішим фактором, що впливає на рівень ЕФР, є підвищення ефективності роботи підприємства, збільшення рентабельності активів. Чим вище рівень рентабельності активів, тим більша різниця між середньою розрахунковою ставкою відсотка за кредит і вище ефект фінансового важеля. Тим часом всі фактори, що впливають на рівень рентабельності активів сприяють збільшенню або зменшенню ЕФР підприємства. Ці чинники розглядаються в темі «Аналіз фінансових результатів і економічної ефективності підприємства».

На ЕФР впливає також темп інфляції. В умовах інфляції збільшується рентабельність власного капіталу (POE), так як використання боргу і його оплата проводиться вже знеціненими грошима, а доходи і прибуток звітного року утворені з урахуванням інфляції.

Для розрахунку ЕФР, з урахуванням інфляції, рекомендується використовувати формулу (див. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності. Мініта - М.2002. Стор. 281):

СП ЗК І х ЗК

 ЕФР = [ROA -] х (1 - Знп ) Х +

1 + Ки СК СК

де Ки - Коефіцієнт інфляції;

І - рівень інфляції,%.

При аналізі необхідно визначити вплив основних факторів на відхилення ефекту фінансового важеля. У зв'язку з тим, що на ЕФР, по даній формулі, впливають більше двох факторів, і вони відносяться, за класифікацією, до першої групи фактів, мають прямий вплив на результативний показник, необхідно застосувати метод «ланцюгових підстановок». Але для цього в вище наведеною формулою необхідно показники розташувати таким чином, щоб на початку повинні бути кількісні показники, а потім якісні (це неодмінна умова методу «ланцюгових підстановок»). У цьому випадку формула прийме наступний вигляд:

ЗК СП І х ЗК

 ЕФР = х (1 - Знп ) Х [ROA -] +

СК 1 + Ки СК

Розглянемо цю методику на прикладі підприємства де ЕФВ позитивний, тобто рентабельність активів перевищує середню розрахункову ставку відсотка за кредит (таблиця 2.6.).

Таблиця 2.6Попередня   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   Наступна

Чисті активи і методика їх визначення | Цінних паперів підприємства | У міжнародній практиці це дуже поширений показник, застосовуваний аналітиками для визначення інвестиційних можливостей підприємства. | Статутний капітал це | В акціонерний капітал входить | Поняття про чистому капіталі. | Аналіз стану власних коштів підприємства. | Завдання для практичних занять | Характеристика залучених коштів. | Динаміка суми і структури залучених коштів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати