На головну

Методика читання і первинного аналізу бухгалтерського балансу

  1. Автоматичний гематологічний аналізатор - Sysmex KX-21N
  2. Адаптація рослин до підтримання водного балансу
  3. Аналіз ліквідності балансу
  4. Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу
  5. Аналіз платіжного балансу: приклад Росії
  6. АНАЛІЗУ
  7. аналізу води очищеної

В умовах ринкової економіки кожному керівнику необхідно знати економічну сутність і зміст категорій економіки, вміти визначати показники їх характеризують і управляти ними.

Однією з головних економічних категорій є фінанси. Вони являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів в процесі їх кругообігу.

Фінансовий стан підприємства - це комплекс показників, що характеризують наявність фінансових ресурсів за видами, рівень конкурентоспроможності, фінансової стійкості, здатності виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами.

Оцінка фінансового стану підприємства проводиться на основі показників, що характеризують майновий стан і стан їх джерел, ліквідність, фінансову стійкість, фінансові результати, ділову активність.

Оцінка фінансового стану підприємства може бути попередньою - на основі читання фінансової звітності, і детальна - на основі аналізу фінансової звітності.

Методика читання бухгалтерського балансу.Читати бухгалтерський баланс - це бачити в його цифрах освіту, розподіл, зміна фінансових ресурсів і господарських засобів, а також фінансовий стан підприємства за звітний період.

Читати бухгалтерський баланс повинні вміти: керівники (менеджери) підприємства, інвестори, аудитори, аналітики і працівники вищестоящих організацій, що становлять зведену звітність.

Керівник підприємства, перед тим як підписувати представлену йому фінансову звітність повинен попередньо переконатися в реальності складання фінансової звітності, визначити рівень фінансового стану підприємства шляхом оцінки статей бухгалтерського балансу та інших форм і їх зміни за рік.

Така оцінка може бути попередня - на основі візуального ознайомлення з фінансової звітністю і детальна - на основі аналізу статей бухгалтерського балансу.

При попередній оцінці фінансового стану керівник підприємства може визначити:

· Загальну суму господарських засобів і її зміна за рік;

· Суму власних і позикових джерел коштів, їх зміна за рік і співвідношення між ними;

· Співвідношення суми власних джерел кошти з сумою необоротних (довгострокових) активів;

· Співвідношення суми зобов'язань (заборгованості) підприємства з сумою оборотних активів;

· Зміна за рік запасів і витрат;

· Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості і їх зміна за рік.

Загальна сума господарських засобів визначається за підсумком бухгалтерського балансу. У нашому прикладі за ВАТ "Вимпел" (див.табл.1.) Вона становить 30252 тис. Руб. і за рік вона зросла на 2605 тис. руб. (30252 - 27647).

Джерелами господарських засобів є власні кошти (підсумок розділу III пасиву балансу) і позикові кошти (підсумок розділів IV і V пасиву балансу).

Власні кошти підприємства на кінець 2000 року становили 20629 тис. Руб. і збільшилися за рік на 1194 тис. руб. (20629 - 19435).

Як видно з бухгалтерського балансу основну частину джерел коштів складають власні кошти, що вказує на фінансову стійкість підприємства.

У власних засобах переважає сума статутного капіталу 13211 тис. Руб. При цьому керівник підприємства повинен звернути увагу на те, що якщо в бухгалтерському балансі статутний капітал в порівнянні з минулим роком зріс, або зменшився, то повинні бути внесені зміни до статуту підприємства на цю ж суму.

Сума власних коштів, як правило, повинна перевищувати суму довгострокових активів (підсумок розділу 1 активу балансу) і зобов'язань (підсумок розділів 4 і 5 пасиву балансу). Власні кошти, покриваючи довгострокові активи, повинні покривати і частина оборотних коштів. У ВАТ "Вимпел", на кінець року, джерела власних коштів перевищують довгострокові активи на суму 7658 тис. Руб. (20629 - 12971), а позикові кошти - на 1006 тис. Руб. (20629 - (9518 + 105).

Якщо джерела власних коштів менше довгострокових активів - це свідчить про те, що оборотні кошти повністю укомплектовані за рахунок зобов'язань. Це вказує на неплатоспроможність підприємства, на поганий фінансовий стан.

У позикових коштах особливу увагу необхідно звернути на кредиторську заборгованість. У нашому прикладі кредиторська заборгованість на 1 січня 2003 року склала 7737 тис. Руб. і зросла на 567 тис. руб. (7737 - 7170).

Позикові кошти (зобов'язання) ВАТ "Вимпел" на кінець 2006 року склали 9623 тис. Руб. (Підсумок розділів 4 і 5 пасиву балансу) і за рік збільшилися на 1411 тис. Руб. (9623 - 8212), але їх сума менша за суму власних коштів на 11006 тис. Руб. (20629 - 9623), що є також нормальним явищем, що вказує на переважання в джерелах засобів власних коштів підприємства.

Якщо позикові кошти перевищують власні, це вказує на те, що короткострокова заборгованість використана на придбання довгострокових активів і повністю покриває оборотні активи. Це вказує на дуже поганий фінансовий стан. Підприємство є неплатоспроможним і у фінансовому відношенні нестійким.

На підставі форми № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу", Розділ 2 «Дебіторська та кредиторська заборгованість» визначається наявність простроченої кредиторської заборгованості. Керівнику підприємства слід з'ясувати їх причини.

Крім того керівник підприємства повинен звернути увагу на наступні зміни в активі бухгалтерського балансу:

· Залишкової вартості і зносу основних засобів;

· Суми виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції;

· Суми оборотних активів;

· Розміри дебіторської заборгованості і особливо простроченої її частини.

У розділі 1 активу балансу "Необоротні активи" найбільшу суму складають основні засоби. У балансі показується їх залишкова вартість, а в формі №5 «Додаток до бухгалтерського балансу», в довідці до розділу 3 - нарахована амортизація за основними засобами ».

Розглядаючи баланс і додаток до нього, необхідно звернути увагу на суму зносу та залишкову основних засобів. Відношення суми зносу до первісної вартості показує рівень зносу основних засобів, а відношення залишкової вартості до первісної - рівень їх придатності.

Збільшення рівня зносу вказує на те, що основні засоби підприємства фізично, а значить і морально, застаріли.

Для того щоб підприємство було конкурентоспроможним по вигляду і якості продукції слід систематично оновлювати виробниче обладнання, впроваджувати нову технологію.

Вивчаючи бухгалтерський баланс, керівнику підприємства слід звернути увагу на наявність виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції. Цю групу засобів прийнято називати «Матеріально-виробничі запаси - МПЗ» або "Товарно-матеріальні витрати - ТМЗ". Їх збільшення в якійсь мірі призводить до іммобілізації оборотних коштів, тобто відволікання коштів на важкореалізовані активи. Значне збільшення виробничих запасів може бути результатом придбання сировини і матеріалів понад необхідних потреб або зменшення обсягу виробництва в результаті різних причин.

Збільшення незавершеного виробництва може бути результатом недокомплекту виготовленої продукції, а готової продукції - труднощів в реалізації продукції.

У бухгалтерському балансі ВАТ "Вимпел" за 2006 рік сума запасів і витрат зросла на 1111 тис. Руб. (12631 - 11520) і склала 12631 тис. Руб. З цієї групи оборотних коштів найбільше зростання за рік є по готової продукції - на 2411 тис. Руб. (4097 - одна тисячу шістсот вісімдесят шість). Це може бути результатом випуску продукції, яка не знаходить збуту через погану якість, що не витримує конкуренцію на ринку збуту.

Одним з важливих питань при розгляді бухгалтерського балансу є зміна дебіторської заборгованості.

Освіта великої суми дебіторської заборгованості призводить до іммобілізації коштів підприємства і відволікання їх з обороту. Особливо слід звернути увагу на освіту простроченої дебіторської заборгованості, яку можна визначити з форми № 5 Розділу 2 "Дебіторська та кредиторська заборгованість".

У ВАТ "Вимпел" дебіторська заборгованість на кінець звітного року склала 3131 тис. Руб. і зросла за рік на 1112 тис. руб. (3131 - 2019), а прострочена заборгованість - 832 тис. Руб., Зростання за рік становить 212 тис. Руб. (832 - 620).

Керівнику підприємства слід з'ясувати причини такого становища і бути готовим для пояснення у відповідних інстанціях.

Таким чином, розглядаючи бухгалтерський баланс, необхідно мати на увазі наявність статей джерел і засобів підприємства характеризують:

· Поліпшення господарської діяльності (зростання загального капіталу, власних джерел коштів, збільшення суми і частки оборотних коштів, зниження дебіторської та кредиторської заборгованості);

· Погіршення фінансового стану підприємства (збільшення частки зобов'язань у всій сумі господарських засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості, особливо простроченої їх частини, суми і частки коштів, в запасах і витратах, рівня зносу основних засобів).

Методика початкового аналізу бухгалтерського балансу.Для того щоб мати більш докладні дані про фінансовий стан підприємства, визначення причин їх поліпшення або ухушенія, необхідно провести аналіз даних бухгалтерського балансу ..

Аналізувати бухгалтерський баланс - це означатиме, на основі даних бухгалтерського балансу, вивчити: освіта, стан, зміна, розміщення фінансових ресурсів; визначити фінансовий стан, тобто майновий стан, ліквідність, платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.

Завданням аналізу бухгалтерського балансу є визначення:

· Зміни суми активів балансу за звітний період;

· Структуру фінансових ресурсів за їхніми джерелами;

· Структуру господарських коштів за їх видами;

· Рівня майнового стану підприємства;

· Розміщення фінансових ресурсів за видами господарських засобів.

На основі проведених розрахунків необхідно написати висновок про розміщення коштів, структурі, рівня майнового стану, їх вплив на фінансовий стан підприємства і дати рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення структури джерел і господарських засобів.

Аналіз бухгалтерського балансу, як правило, проводять:

· Працівники бухгалтерії - за підсумками звітного періоду і складання обяснітельной записки;

· Аудитори - при складанні аудиторських висновків щодо фінансового звіту та оцінки фінансового стану підприємства;

· Фінансові менеджери і економісти - при аналізі фінансового стану підприємства;

Для того щоб мати більш докладні дані про фінансовий стан підприємства, визначення причин їх поліпшення або погіршення, необхідно провести повний аналіз бухгалтерського балансу. Керівник підприємства цю роботу повинен доручити економісту або головному бухгалтеру.

Матеріали аналізу фінансового стану повинні бути складені таким чином щоб на їх основі керівник підприємства міг би приймати управлінські рішення.

Оцінка фінансового стану підприємства проводиться за показниками, які характеризують майновий стан, ліквідність, фінансову стійкість, фінансові результати. На фінансовий стан впливає ділова активність підприємства. Фінансовий стан в свою чергу впливає на ринкову активність підприємства.

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є оцінка:

· Структури бухгалтерського балансу і показників майнового стану;

· Ліквідності і платоспроможності;

· Фінансової стійкості;

· Фінансових результатів господарської діяльності;

· Ділової активності;

· Ринкової активності.

Попередня оцінка фінансового стану підприємства на підставі даних бухгалтерського балансу проводиться шляхом зіставлення статей балансу на кінець звітного року з даними на початок року і виявлення відхилень. Зміни по окремих статтях балансу відбуваються в результаті господарської діяльності підприємства.

Загальна сума балансу відображає наявність всіх коштів підприємства, які розміщуються в окремих розділах і статтях балансу.

Відсоткове співвідношення сум окремих статей і розділів балансу до загального підсумку називається питомою вагою їх у сумі балансу. Сформоване ставлення питомих ваг статей на певну дату називається структурою балансу. Структура балансу залежить від характеру господарської діяльності підприємства і умов, в яких вона здійснюється. Так, в торгівлі основне місце в активі балансу займають товарні запаси, в промисловості - основні засоби, виробничі запаси і витрати.

У пасиві балансу в умовах ринку, коли високі відсотки за отримані кредити, в джерелах повинні переважати власні кошти.

При аналізі балансу визначається його структура і вивчаються зміни, які відбулися в складі засобів і їх джерел в результаті господарської діяльності; виявляється, наскільки правильно розміщувалися кошти, і дається попередня оцінка фінансового стану підприємства.

Зокрема, при аналізі структури балансу визначається, яке співвідношення є між необоротні (довгостроковими) і оборотними активами, між джерелами власних і залучених коштів, як змінився розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, чи правильно використовуються довгострокові і короткострокові кредити і позики, дається оцінка цим змінам .

Розглянемо структуру бухгалтерського балансу на прикладі ВАТ "Вимпел" (таблиця 2). Дані бухгалтерського балансу показують, що господарські засоби за рік зросли на 2605 тис. Руб. і склали 30252 тис. руб. За звітний період відбулася зміна структури як джерел (пасив балансу) так і розміщення коштів (актив балансу).

У джерелах засобів переважають власні кошти і складають до загальної суми господарських коштів - 68,2% і за рік їх питома вага зменшилася на 2,1%.

Питома вага зобов'язань, тобто коштів взятих у вигляді позик і кредитів (довгострокових і короткострокових) становить 31,8%, тобто він зріс за рік на 2,1%.

Така структура, де переважають власні джерела коштів є нормальною, що вказує на фінансову стійкість підприємства, але зниження їх питомої ваги вказує на деяке погіршення структури джерел коштів підприємства.

Далі слід звернути увагу на структуру залучених коштів, де особливу увагу слід приділити кредиторської заборгованості. Станом на 1 січня 2001 року, тобто на кінець звітного року, кредиторська заборгованість склала 7737 тис.руб. або 25,6% всієї суми господарських засобів. З них найбільша заборгованість припадає по постачальникам 14,0% і бюджету - 8,9% всіх господарських засобів.

Джерела коштів по ВАТ "Вимпел" за 2000 рік розміщені таким чином (актив балансу): в довгострокових активах - 42,9%, в оборотних активах - 57,1%. За звітний період зросла частка підручних засобів в оборотних активах на 4,2% (57,1 - 52,9).

При аналізі структури балансу слід особливу увагу звернути на структуру оборотних активів. У оборотних активах найбільшу питому вагу в господарських засобах займає дебіторська заборгованість. У загальній сумі господарських засобів дебіторська заборгованість склала - 11,5% і за рік зросла на 3,0%. Зросла і частка товарно-матеріальних запасів на 0,1%, при зниженні питомої ваги грошових коштів. Все це вказує на деяке погіршення структури активів підприємства. Незважаючи на збільшення частки оборотних коштів в активі балансу, вони зросли за рахунок важкореалізованих активів, що негативно впливає на ліквідність (платоспроможність) підприємства.

Збільшення власних і позикових коштів в основному було направлено на покриття залишків готової продукції (4097 тис. Руб.) І дебіторської заборгованості (3481 тис. Руб.).

Аналізуючи фінансовий стан підприємства, необхідно вивчити його майновий стан. Майновий стан - сума і структура засобів і джерел за їх видами.

Про це більш детально викладено в роботі «Оцінка і аналіз фінансового стану підприємства».

Таблиця 2

Структура бухгалтерського балансу ВАТ «Вимпел» на 1 січня 2007 рПопередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Фінансові ресурси підприємства в ринковій економіці | Бухгалтерський баланс і його структура | Тис. руб. | Характеристика Звіту про прибутки і збитки (Форма №2) | Характеристика Звіту про рух грошових коштів | Характеристика Звіту про зміни капіталу (форма 3) | Характеристика Додатки до бухгалтерського балансу | звітності | І іншими формами фінансової звітності | Статей бухгалтерського балансу з іншими формами фінансової звітності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати