На головну

INTONATION AND ITS COMPONENTS.

  1. EXERCISES IN INTONATION ............................................... ............. 144
  2. Functions of intonation.
  3. Give your own replies to the Verbal Context of Ex. 1 and 6. Use Intonation Pattern X.
  4. INTONATION AND ITS COMPONENTS
  5. Listen to a fellow-student reading the replies. Tell him (her) what his (her) errors in intonation are.
  6. Respond to the following sentences. Use Intonation Pattern ХП casing for a repetition of the information already given.

Економічний зміст власності в реальній дійсності виражається в різних засобах і способах використання об'єкта привласнення. У процесі задоволення людських потреб усвідомлення суб'єктом можливості і дійсності присвоєння об'єкту трансформується у відповідні мотиви, стимули, світоглядні установки окремої людини або груп людей, утворюючи їх економічні інтереси. Економічний інтерес визначається як прагнення до задоволення своїх потреб.У своїй діяльності кожен економічний суб'єкт прагне до максимального задоволення своїх потреб. А. Сміт вважав, що особистий (економічний) інтерес формує образ дій різних економічних одиниць, коли вони здійснюють свій вибір, виступаючи «невидимою рукою», «великим координатором» економічних процесів.

У суспільстві економічні інтереси утворюють систему, в якій можна виділити особисті, колективні, регіональні, національні, наднаціональні (або глобальні). У цій системі багато інтереси суперечать один одному. Наприклад, продавця і покупця, працівника і роботодавця. Але кожен з них, прагнучи до задоволення власних інтересів, змушений враховувати інтереси інших учасників суспільного виробництва (наприклад, не задовольнивши інтереси покупця, продавець не зможе задовольнити власні інтереси). Це закон ринкової економіки.

Задоволення економічних інтересів здійснюється, в тому числі, в процесі реалізації відносин власності. Способами реалізації власності виступають привласнення доходу від об'єкта власності і участь в управлінні цим об'єктом.З розвитком суспільного виробництва змінюються засоби і способи використання об'єкта власності, що породжує різноманіття форм, засобів, цілей і т. П. Закріплення і розвитку об'єктів і умов присвоєння. Реалізація відносин власності здійснюється:

а) в наявності різних соціальних груп (Шарів, класів, інститутів і т. Д.) І формах їх взаємодії (Боротьбі або співробітництво);

б) з метою виробництва, Які передбачають отримання доходу і створення благ для задоволення людських потреб;

в) в засобах залучення людей в суспільне виробництво, які забезпечують позаекономічний або економічний примус до праці;

г) в розподілі продуктів, що виробляються і ступеня участі в організації виробництва (Обліку, контролі, управлінні та ін.).

Відносини власності характеризують процес виробництва з громадської, соціальної сторони, тому що вони реалізуються не тільки власниками факторів виробництва, а й усіма учасниками суспільного виробництва. Одні і ті ж учасники суспільного виробництва вступають одночасно в відносини власності і в технологічні та організаційні відносини. Але якщо в технологічних і організаційних відносинах учасники виробництва є суб'єктами виробництва, обміну, розподілу і споживання вироблених благ, то у відносинах власності - представниками певних соціальних груп. Тому в відносини власності залучені не тільки учасники виробництва, але і ті члени суспільства, які виходять за межі виробництва, Але завдяки існуванню відносин власності належать до певної соціальної групи і взаємопов'язані через свої інтереси.

Так, вважається, що на етапі первіснообщинного суспільства індивідуальні та загальні інтереси збігалися. Виникнення приватної власності і майнової нерівності призвело до розбіжності цих інтересів, розшарування на багатих і бідних, експлуататорів і експлуатованих, тобто до виникнення протилежних класів і суспільних суперечностей. Тому сталося переродження організаційної структури первісного суспільства, і з'явилася нова організація, але вже не всього суспільства, а лише його частини - власників умов виробництва - для захисту їх економічних інтересів. Ця нова організація є державна влада, яка покликана захищати права членів суспільства, в тому числі права власності.

На кожному етапі розвитку держави серед властивих цього етапу форм власності виділяється домінуюча або панівна, яка відрізняє один період у розвитку суспільства від іншого, надає йому якісну специфіку, висловлює його головні ознаки. Пояснюється це тим, що певні типи суб'єктів привласнення предметів, умов, засобів, результатів, а в деяких випадках і самих учасників праці, привласнюючи домінуючі об'єкти власності для задоволення своїх економічних інтересів, тим самим задають і реалізують в суспільстві свою систему цінностей, Відповідні політичні та духовні інтереси. Ось чому у всесвітній історії заміна домінуючих форм власності, тобто одних суб'єктів власності іншими, означала і зміну суспільно-економічних систем, істотно змінювала співвідношення економічних і політичних структур. Наприклад, передача «заводів, газет, пароплавів» в суспільну власність в результаті соціалістичної революції 1917 р в Росії призвела до заміни економічної системи капіталізму соціалізмом, і навпаки - передача державної власності в приватні руки шляхом приватизації в 90-х роках ХХ ст. зруйнувала соціалістичну систему економіки і породила капіталізм. Тому в будь-якому суспільстві відносини власності визначають напрямок і пріоритети суспільного розвитку.

Таким чином, сутність власності полягає в тому, що вона розуміється як суспільні відносини, що не зводиться ні до суб'єкта, ні об'єкта привласнення і не може бути ототожнене з якою-небудь річчю або її власником. В системі економічних відносин власність займає чільне місце. Це основа системи або системоутворюючі відношення, Тому що від форми власності залежать і форми розподілу, обміну та споживання, тобто тип суспільного господарства в цілому.


1 Теорія (в перекладі з грецького - розгляд, дослідження) - система знанні, поглядів, в найбільш загальному вигляді характеризує основи будь-яких наук.

_____________________________

2 В економічній літературі зустрічається і дещо інша класифікація системи економічних наук. Див., Наприклад, В.М. Козирєв. Основи сучасної економіки. Підручник. М .: Фінанси і статистика, 2001. С. 17.

[1] Фрідмен М. Методологія позитивної економічної науки. THESIS. 1994. Вип. 4. С. 21.

[2] Більш детальну характеристику факторів виробництва см. В гл. 12.

[3] Див. Економічна теорія (політична економія) за редакцією В.І. Відяпіна і Г.П. Журавльової. М .: ИНФРА-М, 1999. С. 41.

INTONATION AND ITS COMPONENTS.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

INTONATION AND ITS COMPONENTS | TELLING AND REFERRING | The Tones | The transcription | B: // SORRy // (homework) // THURSday | SPEECH MELODY. ITS COMPONENTS | TYPES OF TONES (2). TYPES OF HEADS. | Lisa: Hello, Tony. Did you go for your interview yesterday? | Student A, Student B. | FALLING AND RISING TONES |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати