Головна

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Наступні методичні вказівки є загальними для всіх робіт:

1. Кожен студент курсу виконує протягом навчального року домашні завдання, передбачені затвердженими робочими програмами технічної механіки. Їх структура, форми, послідовність виконання, індивідуальні шифри студентів для вибору варіантів завдань повідомляються викладачем на початку навчального року (семестру).

2. Вихідні дані до завдань вибираються студентом самостійно відповідно до індивідуального шифру, що складається з двох чисел. За першого числа беруться номери схем, креслень і т.д., по другому - відповідні кількісні дані і одиниці їх вимірювань.

3. Кожна робота оформлюється окремо зі своїм титульним листом. Завдання повинно бути оформлено на стандартних аркушах паперу 210  297 мм, зброшурованих в альбом з обкладинкою. На сторінках роботи повинні бути вказані їх номери. Титульний аркуш (обкладинка) оформляється в залежності від форми завдання за пропонованим нижче зразком.

4. У розрахункових схемах, як правило, є відхилення від нормативних даних в кілька відсотків, так як навантаження, геометричні розміри, властивості матеріалу, коефіцієнт запасу міцності, розрахунковий опір і т.д. неможливо визначити точно. Тому не слід проводити обчислення з надмірно великим числом значущих цифр. Збереження в запису числа (результати обчислень) чотирьох значущих цифр забезпечує необхідну точність.

5. Креслення необхідно виконувати олівцем невисокою твердості (ТМ, М), а записи вести ручкою або олівцем, дотримуючись креслярські шрифти. Схеми, креслення, епюри повинні бути виконані з дотриманням масштабних співвідношень, із застосуванням креслярських інструментів.

6. На початку кожного завдання повинні бути приведені її номер, текст умови, розрахункова схема і таблиця вихідних даних. Далі слідують текст рішення і відповіді на поставлені питання. Всі викладки повинні представляти собою струнку логічну послідовність і супроводжуватися лаконічним текстом пояснення. При цьому не допускається скорочення слів, крім загальноприйнятих. Не слід копіювати або намагатися відтворити весь текст пояснення прикладів рішень, даних в посібнику. У більшості випадків достатньо коротких пояснень, коментарів або приведення назв обчислюваних величин.

7. Кожен пункт рішення повинен при необхідності утримувати допоміжні креслення або ескізи, розрахункову формулу в загальному вигляді, числове повторення (підстановку) цієї формули і відповідь. У проміжних і остаточних відповідях необхідно проставляти одиниці виміру одержуваних величин.

8. Тексти завдань є спільними для всіх варіантів завдань, тому в деяких завданнях розрахункові схеми можуть не містити всіх елементів, про які йдеться в умові завдання. У таких випадках з тексту завдання і таблиці вихідних даних необхідно виключити зайве.

9. Як правило, при перевірці роботи викладачем виявляються помилки, неточності в розрахунках і кресленнях, які студенту необхідно виправляти. Якщо зауваження дрібні і нечисленні, їх можна усунути прямо на початкових аркушах креслень і записів. Якщо вносяться виправлення заважають обозреванія і сприйняття документа, робота повністю оформляється знову. При повторному поданні роботи необхідно докладати початкові записи і креслення з зауваженнями, що прискорить її перевірку.

10. Кожна робота приймається з захистом і виставленням оцінки. При цьому враховуються якість виконання завдання, теоретичні знання студента по темі, його вміння і навички вирішення конкретних практичних завдань. При незадовільною захисту робота не зараховується, студенту пропонується повторний захист або видається інше завдання для виконання знову.

11. Робота вважається завершеною лише в тому випадку, якщо вона зарахована викладачем і про це оголошено студенту.


Зразок оформлення титульного аркуша

 КАБАРДИНО-Балкарська ГОСУДАРСТВЕННИЙУНІВЕРСІТЕТ ім. Х. М. Бербекова ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА Вибрати: Курсова робота, РОЗРАХУНКОВО-проектувальні роботи, Контрольна робота Теми задач:___ Студент: Іванов І. М.Направленіе підготовки «Будівництво» 2 курс, 1 группаФорма навчання - очна (заочна) Шифр: 31-6Преподаватель: Петров А. С.Дата здачі: ___ Нальчик - 2014

 Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Завдання для домашніх завдань, приклади рішень | Геометричні характеристики перерізу з прокатних профілів | Геометричні характеристики симетричного перетину | Розтягання - стискання прямолінійного ступеневої стрижня | І жорсткість за граничними станами | Плоске напружений стан в точці і міцність | Кручення статично невизначеного стержня | Підбір перерізу сталевої балки при прямому поперечному вигині | Перевірка міцності дерев'яної балки при прямому поперечному вигині | Визначення оптимального перетину балки при вигині |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати