На головну

І все одно на титульному аркуші видання стояло «Британська енціклопудія».

  1. D АD ® D рівноважного ВНП ® величина повного ВНП
  2. Автоматичний урівноважений міст. Призначення основних елементів схеми. Принцип роботи приладу
  3. Алістер КРОУЛІ
  4. Аналіз взаємодії різних ринків на основі теорії загальної рівноваги
  5. Аналітичне визначення значення і напрямки рівнодіюча плоскої системи збіжних сил (метод проекцій)
  6. Б. Перевірка справності клапана видиху
  7. У дорожньому листі обов'язково повинні бути проставлені дата видачі, штамп і печатку організації, якій належить автомобіль.

Ілля Ільф і Євген Петров

Глава 9. РОЗРОБКА проектної документації

9.1. Склад і порядок розробки проектної документації.

9.2. Управління розробкою проектно-кошторисної документації.

9.3. Функції менеджера проекту.

9.4. Автоматизація проектних робіт.

резюме

Контрольні питання і завдання

література

9.1. Склад і порядок розробки проектної документації

загальні положення

Будівництво об'єктів здійснюється на основі затверджених (схвалених) Обгрунтувань інвестицій в будівництво підприємств, будівель і споруд. Проектною документацією деталізуються прийняті в обґрунтуваннях рішення і уточнюються основні техніко-економічні показники. Проектна документація зазвичай включає в себе ТЕО (проект) будівництва і робочу документацію.

У гл. 4 розглянуто порядок розроблення, погодження, затвердження і склад ТЕО (проекту) будівництва, що є основним проектним документом на будівництво об'єктів. Основні етапи і загальна схема розробки проектної документації представлені на рис. 9.1.1 і 9.1.2. Порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації на будівництво будівель і споруд регламентований СНиП 11-01-95 [4].

Мал. 9.1.1. Етапи розробки проектної документації

Мал. 9.1.2. Склад заходів по розробці проектно-кошторисної документації

Для технічно і екологічно складних об'єктів і при особливих природних умовах будівництва за рішенням замовника (інвестора) або висновком державної експертизи одночасно з розробкою робочої документації та здійсненням будівництва можуть виконуватися додаткові детальні опрацювання проектних рішень по окремих об'єктах, просторів, питань.

Для об'єктів, що будуються за типовими проектами масового та повторного застосування, а також інших технічно нескладних об'єктів на основі обгрунтувань в будівництво може розроблятися робочий проект (що затверджується і робоча документація).

Основним документом, що регулює правові та фінансові відносини, взаємні зобов'язання і відповідальність сторін, є договір (контракт), що укладається замовником з залучаються ним для розробки проектної документації проектними, проектно-будівельними організаціями, іншими юридичними і фізичними особами (гл. 11). Невід'ємною частиною договору (контракту) має бути завдання на проектування.

Розробка проектної документації здійснюється за наявності рішення про попереднє погодження місця розташування об'єкта, на основі затверджених обгрунтувань інвестицій у будівництво чи інших передпроектних матеріалів, договору і завдання на проектування.

Проектна документація розробляється переважно на конкурсній основі, в тому числі через торги підряду (тендер) (гл.11).

Проектна документація, розроблена відповідно до вихідних даних, технічними умовами та вимогами, виданими органами державного нагляду (контролю) та зацікавленими організаціями при узгодженні місця розміщення об'єкта, додатковому погодженню не підлягає за винятком випадків, особливо обумовлених законодавством Російської Федерації.

Проектування об'єктів будівництва має здійснюватися юридичними та фізичними особами, які отримали в установленому порядку право на відповідний вид діяльності.

Використання винаходів при проектуванні об'єктів будівництва і правовий захист винаходів, створених в процесі розробки проектної документації, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Торги (тендери) на розробку проектної документації

Порядок організації та проведення тендеру на проектні роботи визначається інвестором (замовником) відповідно до Положення про підрядні торгах у Російській Федерації (гл. 11) і серією методичних рекомендацій, затверджених Міжвідомчою комісією з підрядним торгів [5-9]. Детально торги розглянуті в гл. 11.

Тендер на проектування об'єкта може проводитися на частину проектної документації: ТЕО, ескізний проект, тільки на робочу документацію, на весь обсяг проектної документації.

Робоча документація

Робоча документація для будівництва підприємств, будівель і споруд розробляється відповідно до державних стандартів СПДБ (системи проектної документації для будівництва) і уточнюється замовником і проектувальником в договорі (контракті) на проектування.

Довідкові документи (державні, галузеві і республіканські стандарти, які не потребують прив'язки креслень типових конструкцій, виробів, вузлів) до складу робочої документації не входять і можуть передаватися замовнику, якщо це обумовлено в договорі.

склад завдання на проектування встановлюється з урахуванням рекомендацій, а також галузевої специфіки і виду будівництва (табл. 9.1.1 та 9.1.2).

Таблиця 9.1.1

Завдання на проектування об'єктів виробничого призначення (найменування та місцезнаходження підприємства, що проектується, будівлі, споруди)

 Перелік основних даних і вимог  Зміст даних і вимог
 1.Основаніе для проектірованія2.Від строітельства3.Стадійность проектірованія4.Требованія по варіантної та конкурсної разработке5.Особие умови строітельства6.Основние техніко-економічні показники об'екта7.Требованія до якості, конкурентоспроможності та екологічними параметрами продукціі8.Требованія до технології, режиму предпріятія9.Требованія кархітектурно- будівельним, об'ємно-планувальних та конструктивних решеніям10.Виделеніе черг і пускових комплексів, вимоги по перспективного розширення предпріятія11.Требованія і умови до розробки природоохоронних меропріятій12.Требованія до режиму безпеки та гігієни труда13.Требованія по асиміляції проізводства14.Требованія по розробці інженерно-технічних заходів цивільного оборони і заходів щодо попередження надзвичайних сітуацій15.Требованія щодо виконання дослідно-конструкторських робіт і науково-дослідних работ16.Состав демонстраційних матеріалів  

Таблиця 9.1.2

Завдання на проектування об'єктів житлово-цивільного призначення (найменування та місцезнаходження об'єкта)

 Перелік основних даних і вимог  Зміст даних і вимог
 1.Основаніе для проектірованія2.Від строітельства3.Стадійность проектірованія4.Требованія по варіантної та конкурсної разработке5.Основние техніко-економічні показники (поверховість, кількість секцій і квартир, місткість або пропускна здатність) 6.Особие умови строітельства7.Назначеніе і типи вбудованих підприємств громадського обслуговування , їх потужність, місткість, пропускна здатність, склад і площі приміщень, будівельний об'ем8.Основние вимоги до архітектурно-планувального вирішення, обробці зданія9.Рекомендуемие типи квартир і їх соотношеніе10.Основние вимоги до конструктивних рішень і матеріалів несучих і огороджувальних конструкцій11.Основние вимоги до інженерного і технологічного оборудованію12.Требованія щодо забезпечення умов життєдіяльності маломобільних груп населенія13.Требованія до благоустрою майданчика і малих архітектурних формам14.Требованія по розробці інженерно-технічних заходів цивільної оборони та заходів щодо попередження надзвичайних сітуацій15.Требованія про необхідність: v виконання демонстраційних матеріалів, їх складі і формеv виконання НДДКР в процесі проектування і строітельстваv виконання екологічних і санітарно-епідеміологічних умов  

Разом із завданням на проектування замовник видає проектній організації вихідні матеріали:

»Обгрунтування інвестицій;

»Рішення місцевого органу виконавчої влади про попереднє погодження місця розташування об'єкта;

»Акт вибору земельної ділянки (траси) для будівництва та додані до неї матеріали;

»Архітектурно-планувальне завдання, складене в установленому порядку;

»Технічні умови на приєднання проектованих об'єктів до джерел постачання, інженерних мереж і комунікацій;

»Відомості про проведені з громадськістю обговореннях рішень про будівництво об'єкта;

»Вихідні дані по обладнанню, в тому числі індивідуального виготовлення;

»Дані по виконаним НДДКР;

»Матеріали інвестора, оціночні акти і рішення органів місцевої адміністрації про компенсації за зносяться будівлі і споруди;

»Матеріали, отримані від місцевої адміністрації та органів державного нагляду, в частині оточення проекту і стан природного навколишнього середовища;

»Матеріали інженерних вишукувань і обстежень, обмірювальні креслення існуючих на ділянці будівництва будівель і споруд;

»Креслення і характеристики продукції підприємства;

»Завдання на розробку тендерної документації;

»Укладення та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків і споруд;

»Інші матеріали.

Нижче наведені приблизні переліки техніко-економічних показників для об'єктів різного призначення (табл. 9.1.3 та 9.1.4).

Зразки розрахункових і аналітичних таблиць у складі проектної документації наведені в гл. 5.

Точність вартісних оцінок

На кожному етапі роботи над проектом проводиться вартісна оцінка (гл. 13, 14). У великих зарубіжних проектах складається щонайменше 4 види кошторисів зі зростаючою ступенем точності (гл. 14):

»Попередня (на стадії дослідження інвестиційних можливостей), що має на меті оцінити життєздатність проекту. Допустима похибка оцінки 25-40%;

»Первинна або факторна (на стадії розробки ТЕО), що має на меті порівняти плановані витрати з бюджетними обмеженнями. Допустима похибка оцінки 15-25%;

»Наближена (на початковій стадії робочого проектування), призначена для підготовки плану фінансування проекту. Допустима точність оцінки 10-15%;

»Остаточна (в середині циклу розробки робочого проекту), призначена для підготовки і проведення торгів. Допустима похибка оцінки 5-6%.

Питання експертизи проектів розглянуті в гл. 10.

Таблиця .9.1.3

Приблизний перелік техніко-економічних показників для об'єктів виробничого призначення

 показник  Од. виміру
 1.Мощность підприємства, річний випуск продукції: v - в вартісному вираженііv - в натуральному вираженіі2.Общая площа участка3.Коеффіціент застройкі4.Удельний витрата на одиницю потужності: v - електроенергііv - водиv - природного газаv - мазутаv -угля5.Общая чисельність работающіх6.Годовой випуск продукції на одного працюючого: v в вартісному вираженііv в натуральному вираженіі7.Общая вартість будівництва, в тому числі СМР8.Удельние капітальні вложенія9.Продолжітельность строітельства10.Стоімость основних виробничих фондов11.Себестоімость продукціі12.Балансовая (валова) прібиль13.Чістая прібиль14.Уровень рентабельності проізводства15 .Внутрішня норма доходності16.Срок окупаемості17.Срок погашення кредиту та інших позикових коштів  млн.руб.в соотв. едініцахгакоеффіціент кВт. часкуб.мтис.куб.м т тчел. тис.руб. / чел.ед. / чел.млн.руб.руб. / од. мощностімес.млн.руб.тис.руб. / ед.тис.руб.тис.руб. %% Летлет

Таблиця 9.1.4

Приблизний перелік техніко-економічних показників для житлових і громадських будівель

 показник  Од. виміру
 1. Число квартир, місткість, потужність  в соотв. одиницях
 2. Загальна площа земельної ділянки Г
 3. Загальна площа будівель і споруд  кв.м.
 4. Будівельний обсяг  куб.м
 5. Коефіцієнт відношення житлової площі до загальної  коефіцієнт
 6. Загальна кошторисна вартість будівництва, в тому числі кошторисна вартість БМР  млн. руб.
 7. Середня вартість 1 кв.м. площі (загальною, житловою, корисної)  млн. руб.
 8. Показники ефективності проекту  см. гл. 12
 9. Тривалість будівництва  міс.

Зразки розрахункових і аналітичних таблиць у складі проектної документації наведені в гл. 5.

9.2. Управління розробкою проектно-кошторисної документації

Типи проектних фірм

Проектні роботи виконуються в наступній послідовності:

»Вибір проектувальників та укладання контрактів за результатами конкурсу;

»Планування проектно-кошторисних робіт і послуг;

»Власне проектування та узгодження проектно-кошторисів-ної документації.

організаційні форми проектних фірм вельми різноманітні і можуть бути зведені до наступних типів (гл. 5):

»Проектно-будівельні фірми, які здійснюють весь комплекс робіт з проектування, комплектації, будівництва та введення об'єктів в експлуатацію;

»Проектні інститути, які здійснюють весь комплекс робіт з проектування об'єктів, включаючи всі види інженерних і архітектурних завдань, а нерідко і завдання по плануванню районів забудови. Зазвичай такі інститути спеціалізуються по галузевою ознакою;

»Проектні інститут, спеціалізовані по технологічному (функціональному) ознаці. Такі інститути можуть спеціалізуватися, наприклад, на проектуванні фундаментів, металевих або залізобетонних конструкцій, спеціальних видів устаткування і ін .;

»Обчислювальні центри (фірми), що спеціалізуються на підготовці проектної документації на машинних носіях - кошторисів, креслень, календарних планів;

»Консультаційні (консалтингові) фірми, які надають досить широкий спектр послуг, - економічні обґрунтування, розрахунки вартості проектів, надання інформації, консультації зі спеціальних питань. Такі фірми можна умовно розділити на 3 типи:

- Спеціалізуються на початковій (передінвестиційної) фазі проекту;

- Надають послуги багатопланового характеру замовникам, які потребують надання допомоги по складним спеціальних питань інжинірингу;

- Розробляють організацію і технологію будівельного виробництва.

Ця вельми поширена на Заході структурна різновид проектних фірм до теперішнього часу не знайшла в Росії широкого поширення (за винятком 3-го типу - у формі так званих оргтехстроев).

Крім перерахованих, замовник часто повинен досягти угоди з ліцензіаром - юридичною або фізичною особою, що володіє винятковим правом промислового використання технології (процесу, конструкції, матеріалу), яку планується використовувати в проекті.

Вибір проектних фірм

Існують три підходи до вибору замовником проектних фірм:

¦ надання професійних послуг у міру необхідності. У цьому випадку замовник вдається до послуг проектної фірми на основі спеціальної угоди без конкурсу;

¦ закриті переговори. Якщо проектна фірма вже виконує для замовника роботу, то в цьому випадку він доручає їй підготувати пропозиції по новому проекту (або подпро-єкту), проводить експертизу цих пропозицій і укладає додаткову угоду до контракту - також без конкурсу;

¦ проведення конкурсу. У цьому випадку можливі наступні види комерційних угод між замовником і підрядником: оплата за фактичними витратами; оплата з верхнім обмеженням ціни; фіксована ціна.

Завдання проектних фірм

Функціональні обов'язки проектних фірм можна розділити на дві частини:

А. Типові, до яких відносяться:

»Ескізне проектування;

»Робоче проектування;

»Розробка кошторисів;

" авторський нагляд.

Б. додаткові, включають в себе:

»Підготовку до торгів і допомога в їх проведенні;

»Проектний аналіз;

»Розробку обґрунтувань інвестицій і ТЕО;

»Участь в управлінні проектом;

»Підготовку фінансування.

Функції групи Б до теперішнього часу нетипові для російської практики, однак саме в них бачиться перспектива зміцнення фінансового становища і розвитку існуючих проектних інститутів.

Наступним етапом організації проектно-вишукувальних робіт є їх планування. Цей план, як і інші види планів, - динамічний документ, що вимагає численних переглядів і уточнень протягом життєвого циклу проекту. План повинен містити:

»Загальний опис робіт, що підлягають виконанню, з обов'язковим зазначенням порядку взаємодії з іншими учасниками проекту. Це опис складається в формі календарного плану;

»Порядок і періодичність контролю за ходом проектно-вишукувальних робіт;

»Вимоги до планів субпідрядних фірм, які працюють над проектно-кошторисною документацією.

9.3. Функції менеджера проекту

На всіх етапах розробки проектної документації керівна роль належить менеджеру проекту (У вітчизняній термінології - головному інженеру і головному архітектору проекту).

В ході проектування менеджер проекту виконує наступні функції (гл. 20):

»Контроль відповідності обсягу і термінів виконаних робіт необхідного мінімуму, передбаченого контрактом;

»Підбір і залучення до проекту провідних фахівців з інженерних дисциплін, координація їх діяльності;

»Визначення раціональних термінів початку робіт з тим, щоб уникнути передчасного їх виконання;

»Коригування чисельності зайнятих працівників;

»Контроль за внесенням змін в проект;

»Контроль за факторами, умовами і документами, які можуть збільшити вартість робіт;

»Перевірка дотримання послідовності і пріоритетів, обраних в процесі планування робіт;

»Забезпечення кращого вибору стандартних матеріалів і обладнання в максимальному можливому числі ситуацій, забезпечення мінімальної номенклатури застосовуваних виробів;

»Підготовка і реалізація угоди з ліцензіаром;

»Підготовка і контроль за дотриманням плану проектних робіт, що пов'язана із загальним планом проекту;

»Розробка спільно з замовником завдання на проектування.

Залежно від масштабу і складності проекту функції менеджера на етапі проектування можуть бути покладені як на менеджера всього проекту, так і на спеціально призначеного проект-менеджера, який працює в команді під керівництвом головного менеджера.

9.4. Автоматизація проектних робіт

В останні роки провідні західні і в меншій мірі вітчизняні проектні фірми здійснювали перехід від комп'ютеризації окремих, найбільш трудомістких, видів робіт до систем автоматизованого проектування (САПР), охоплює весь процес створення проекту. В результаті показник капиталовооруженности праці проектувальників, наприклад, в США збільшився за останні 20 років в 30 разів, продуктивність праці - в 2,5 рази. За цей же період цей показник в Росії і колишньому СРСР збільшився на 5%.

В результаті число проектувальників в Росії приблизно в 1,3 рази більше, ніж в США, а обсяг виконуваних робіт - вдвічі нижче.

Разом з тим створення (чи придбання) САПР повинен передувати ретельний економічний аналіз. Досвід показує, що для дрібних і середніх фірм вигідніше скористатися послугами сторонніх фахівців, ніж створювати власну систему з штатом фахівців.

До інших основних питань, які належить вирішити при впровадженні САПР, відносяться:

»Адаптація організаційної структури фірми до вимог САПР, суть якої полягає в організації інформаційних потоків таким чином, щоб уникнути дублювання (або відсутності) даних у різних участніковпроцесса проектування;

»Вибір програмних засобів і обчислювальної техніки з урахуванням того, що їх оновлення відбувається кожні 5-6 років;

»Вирішення питання про структуру використовуваного в системі банку даних. У загальному випадку до складу даних включають відомості про питомі витрати матеріалів, вартості, компонувальних рішеннях, технології, терміни будівництва, а також про нормативи та типові конструктивні рішення.

Як приклад САПР, яка ефективно працює в багатьох країнах світу, можна привести потужну універсальну систему CADAD (США) з елементами штучного інтелекту типу CAD / CAM (CAD - Computer Aided Design, CAM - Computer Aided Management), що представляє собою інтегровану автоматизовану систему для конструювання , проектування, аналізу та управління проектами.

Цю систему умовно можна розділити на дві частини. Перша призначена для проектування об'єктів і складається з:

PDMS - підсистеми компоновочного проектування з блоками дво- і тривимірної графіки;

SAS / SDB - підсистеми проектування та аналізу будівельної частини об'єкта з формуванням креслень;

FAS / FDS - підсистеми проектування та аналізу технологічної частини об'єкта з формуванням креслень;

QTO - підсистеми розрахунку потреби в матеріальних і трудових ресурсах з оцінкою в людино-годинах.

Друга частина забезпечує управління проектною діяльністю і включає в себе:

AMS - систему управління (планування);

QA - систему оцінки і контролю якості (аналіз ефективності роботи по проекту);

SAD - систему документообігу по проекту зі своєю базою даних (підготовка інформації для керівництва компанії і менеджерів проектів).

Інтерфейсом CADAD пов'язана з системою ARTEMIS, використовуваної власне для календарного планування.

Система забезпечує швидку відповідь на запит, а також гнучкі та ефективні методи захисту інформації від несанкціонованого доступу. Графічні дані можуть супроводжуватися текстовими елементами, які можна редагувати.

Система забезпечує нанесення всіх можливих видів розмірів (в англійській та міжнародної системах одиниць) з урахуванням різних правил їх оформлення, а також обчислення периметрів і площ фігур. Система містить до 200 графічних файлів користувача і може одночасно виводити на екран дані з 20 файлів, здійснює до 64 розрізів у вигляді креслення. За графічними елементами і їх групами можуть закріплюватися лінії різних типів, а також кольору (до 120 одночасно використовуваних квітів з 4096 можливих).

Система автоматично створює зображення в перспективі з нанесенням або видаленням невидимих ??ліній.

Однією із складових частин CADAD є модуль для тривимірного проектування складних систем трубопроводів. Графічна база даних модуля містить об'ємні елементи трубопроводів (з'єднання, крани, фланці, труби). Вибраний із бібліотеки елемент автоматично приводиться у відповідність з характеристиками трубопровідної системи проектованої моделі. Модуль здійснює обробку креслень і створює дво- та тривимірні зображення, включаючи побудову ізометричних моделей і ортогональних проекцій об'єктів. Передбачений вибір деталей для трубопроводів, видів покриттів і типів ізоляцій згідно заданої специфікації.

На виході програми користувач отримує три моделі: новий двоконтурний креслення стін з детальним промальовуванням дверних і віконних прорізів, план з накладеною на нього штрихуванням і текстовий файл, що містить інформацію про факти і причини незадовільного виконання програми, що вказує на помилки в кресленнях.

Бібліотека стандартних деталей і символів містить близько 1200 графічних елементів і деталей конструкцій, які можуть переноситися на робочі креслення. Деталі з бібліотеки можна використовувати в первісному вигляді або модифікувати їх відповідно до особливостей проекту.

система AUTOCAD являє собою професійну систему автоматизованого проектування та виконання креслень, робота якої заснована на використанні недорогих мікрокомп'ютерів, використовуваних навіть в невеликому проектному бюро або відділі. Їх відмінними рисами є низька вартість і висока продуктивність, можливість виконання широкого класу проектних завдань. Вартість системи коливається в діапазоні від 6 до 10 тис. Дол.

Система AUTOCAD дозволяє виконати роботу в більш короткі терміни. Її користувачі завершують виконання креслень в два-три рази швидше, ніж при традиційних методах, система багаторазово окуповує себе при використанні.

Система AUTOCAD знайшла досить широке поширення на російському ринку.

Фахівці Національної аерокосмічної лабораторії (Нідерланди) розробили систему управління базами даних в області проектування EDIPAS (Engineering Data Interactive Presentation and Analysis System).

Система забезпечує необхідну інформацію для вирішення широкого класу задач в сфері проектування. На відміну від звичайних систем подібного типу розроблена система управління базами даних забезпечує можливість зберігання не тільки вихідної, базової інформації, але і похідною від неї, отриманої в результаті проведення проміжних розрахунків. Ця обставина має принципове значення в задачах проектування, де необхідно проводити повторні розрахунки, виконання яких значною мірою спрощується завдяки системі EDIPAS.

В останні роки все більш широке застосування отримують експертні системи, що представляють собою новий етап зростання інтелектуалізації автоматизованих систем, розвинених до рівня, при якому з безлічі фактів і даних створюється можливість появи нової інформації, аналогічно тому, як це робить людина.

Експертні системи включають в себе бази знань, механізми логічного висновку і засоби навчання та адаптації, що дає можливість якісно змінити характер взаємин людини з ЕОМ: на зміну традиційному прикладного програмування приходить проблемно-орієнтоване спілкування.

Людина задає мета, а інтелектуальна система видає одне або кілька допустимих рішень. Розробник звільняється від маси рутинних функцій аналізу проміжних результатів і отримує можливість сконцентрувати свою увагу на дійсно ключових творчих аспектах проектування.

Експертні системи використовуються в будівельному проектуванні, коли поряд з математичними інженерними розрахунками потрібне залучення концепцій, ідей, думок і досвіду фахівців.

У США ведуться роботи по створенню та вдосконаленню експертних систем для проектування і будівництва, в числі яких можна назвати наступні:

1. Експертна система для прийняття рішень про вибір будівельних матеріалів. Ця система створюється як прототип аналогічних систем в будівництві.

Система дозволить, зокрема, підбирати необхідні добавки для бетонів в залежності від умов його роботи. Система створюється Центром по будівельної технології (СВТ).

В основу експертної системи закладаються дані Американського інституту бетону (ACI). Комітет АТ піддавав експертизі пропоновану експертну систему і рекомендував ввести певні поліпшення в базу знань про бетонах.

При створенні бази знань були використані і інші документи, наприклад дані про корозії металів в бетонах і цементах.

2. Експертна система для прогнозування та управління інфільтрацією повітря в будівлях.

Для роботи експертної системи розвиваються моделі прогнозів, виробляються вимоги до інформації, яка зазвичай не використовується для роботи з моделями.

В остаточному варіанті система повинна використовувати наявну інформацію про будівлі, визначати швидкість інфільтрації як функцію погодних умов, визначати втрати тепла, конденсацію, якість повітря в приміщеннях, рекомендувати відповідні заходи і проводити оцінку їх ефективності.

РЕЗЮМЕ

Проектні роботи в нових умовах виконуються в наступній послідовності:

¦ вибір проектувальників і висновок контракту за результатами конкурсу;

¦ планування проектно-кошторисних робіт і послуг;

¦ власне проектування та погодження проектної документації.

Бюджет проекту, що розробляється на основі кошторису, відображає потреби проекту в фінансових коштах в часі і є основою для формування структури фінансування проекту.

Значні функції менеджера проекту: знаючи проект і контролюючи процес розробки проектної документації, він допомагає уникнути ускладнень при реалізації задуму.

Істотні зміни зазнає технологія проектування: відбувається перехід від автоматизації окремих процесів до створення інтегрованих автоматизованих систем для конструювання, проектування, аналізу та управління проектами.

Контрольні запитання І ЗАВДАННЯ

1. Яка інформація про інвестиційний проект підлягає погодженню?

2. Який порядок проведення тендера на розробку проектної документації?

3. Перелічіть основні дані і вимоги в завданні на проектування об'єктів виробничого призначення.

4. Які матеріали має подати замовник при передачі завдання на проектування?

5. Наведіть перелік основних техніко-економічних показників.

6. Яка похибка кошторисів вартості проекту на різних етапах його розробки?

7. У чому суть єдиного порядку проведення експертизи містобудівної документації?

8. За яким принципом вибираються проектні фірми?

Завдання.Розрахунок техніко-економічних показників.

На розгляд надійшов проект з наступними характеристиками: річний випуск продукції - 600 комбайнів за ціною 125 тис. Руб .; чисельність зайнятих - 85 чол .; загальна вартість будівництва - 285 млн. руб .; вартість основних виробничих фондів - 560 млн. руб .; собівартість продукції - 100 тис. руб.

Розрахуйте наступні техніко-економічні показники і занесіть їх в таблицю:

 показник  розрахункова формула  значення  Од. вим-я
 1. Потужність підприємства: в натуральному вираженні, в вартісному вираженні  Ціна продукцііГодовой обсяг виробництва    
 2. Загальна чисельність працюючих      
 3. Річний випуск продукції на одного працюючого (вироблення): в натуральному вираженні, в вартісному вираженні        
 Загальна вартість будівництва        
 Вартість основних виробничих фондів        
           

ЛІТЕРАТУРА

1. Вимоги щодо складу та змісту експертного висновку по ТЕО (проекту) на будівництво об'єктів виробничого призначення. - М .: Держбуд Росії, 1993.

2. Вимоги щодо складу та змісту експертного висновку по ТЕО (проекту) на будівництво об'єктів житлово-цивільного та громадського призначення. - М .: Держбуд Росії, 1993.

3. Положення про підрядні торгах у Російській Федерації. - М .: Держбуд Росії, 1993.

4. Інструкція про порядок розробки, узгодження, затвердження і складання проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд (СНиП 11-01-95). - М. 1995..

5. Методичні рекомендації щодо оцінки оферт і вибору найкращої пропозиції з представлених на підрядні торги. - М .: ЦНІІЕУС, 1994..

6. Методичні рекомендації з підготовки тендерної документації при проведенні підрядних торгів. - М .: ЦНДІпроект, 1994..

7. Методичні рекомендації з проведення попередньої кваліфікації претендентів на участь в підрядних торгах. - М., ЦНДІ-проект, 1994..

8. Методичні рекомендації по процедурі підрядних торгів. - М .: ЦНДІпроект, 1994..

9. Методичні рекомендації з розробки технічної частини тендерної документації і оферт претендентів. - М .: ЕКЦ при Мінбуді РОСІЇ, 1995..


Три речі ведуть до руйнування:Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Створення нових (адаптація діючих) структур | Підготовка кадрів | фінансування | технологія управління | Всі думки, які мають величезні наслідки, завжди прості. | Життєвий цикл проекту | Але ще більше обмірковуй «як»! | Що вони роблять те, чого не потрібно робити. | Після того як ви організувалися, слід викинути організаційну схему. | Більше мільярда - це дефіцит. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати