На головну

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

  1. III. Взаємозв'язок держави і права.
  2. Алгоритм соціальних змін
  3. Аналіз історичного досвіду еволюції праці і соціальних відносин
  4. Аналіз еволюції праці і соціальних відносин
  5. Взаємодія соціальних інститутів в управлінні освітніми системами
  6. ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В УПРАВЛІННІ освітній системі
  7. Взаємозв'язок адміністративного та архівного права

При всій своїй відмінності соціальні норми тісно вза-
 імосвязани. Їх взаємозв'язок проявляється в наступних,
 їх об'єднують ознаках:

1) регулятівност' - Всі соціальні норми регули-
 ють суспільні відносини шляхом встановлення оп-
 ределенном правил поведінки людини в суспільстві;2) єдність мети - Всі соціальні норми напрямку:
ни на впорядкування життя, на стабільність і спокой-
 ність в суспільстві. Результатом реалізації (втілення
 в життя) соціальних норм є громадський по-,
 рядок.
Норми релігії, моралі, права мають також величезні
 ний виховний потенціал, вони впливають
 на формування людської особистості;

3) єдність оцінки бажаного і небажаного
 для суспільства поведінки - нерідко і право, і релігія, і
 мораль забороняють або дозволяють одну і ту ж лінію
 поведінки. Наприклад, крадіжка правом розцінюється як
 злочин, релігією - як гріх, мораллю - як дур-
 ної вчинок. Заподіяння шкоди нападаючому в резуль-
 таті самооборони виправдовується і правом, і мораллю.

Взаємозв'язку соціальних норм носять парний або мно
 госторонній
характер. Наприклад, і мораль, і релігія тре
 буют шанобливого ставлення дітей до батьків. В теж
 час право не містить аналогічного розпорядження. ува-
 ються, любов, прихильність - це глибоко внутрішні
 почуття людини, які не піддаються правовому регули-
 вання. Не містять будь-яких вимог з цього приводу
 та інші соціальні норми. Таким чином, взаємозв'язок
 моралі і релігії в даному випадку носить парний характер.

Розглянемо з точки зору соціального регулирова-
 ня таке явище як власність. На її захист стоять
 і право, і мораль, і релігія, і корпоративні норми. В
 даному випадку можна говорити про багатосторонній взаємодії
 зв'язку соціальних норм.

 2.3. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВАПраво - це теж сукупність соціальних норм, име- чих, однак, особливий характер. Відповісти на питання: «Ч1

Взаємозв'язок соціальних норм проявляється і в тому,
 що неправові норми можуть придбати правове оформ-
 ня.
Наприклад, образливі приставання до про-
 жим, нецензурна лайка в громадському місці (пору-
 ня норм моралі) розцінюються як адміністративне
 правопорушення (дрібне хуліганство) і в якості тако
 вого караються. Деякі релігійні свята
 (Наприклад, Різдво Христове, Великдень) в Україні закреп-
 лени трудовим законодавством.


таке право? »так само непросто, як і на питання:« Що
 таке істина? »або« Що таке людина? ». Щоб вийти
 на визначення права, необхідно з'ясувати його сутність
 і соціальне призначення, які проявляються через на-
 дмуть його ознаки:

1) общеобязательность. Правові приписи адре-
 Сова всім учасникам правових відносин та орга
 тельно для них;

2) нормативність. Право складається з правил загального
 характеру, розрахованих на неодноразове застосування.
 Право виступає як рівний масштаб і модель поведінки
 ня людей;

3) формальна визначеність. Правові норми, як
 правило, фіксуються в письмовому вигляді, вони мають чіт-
 кую логічну структуру. Право встановлює визна
 лені рамки поведінки людини, однозначно формулі-
 руя його права і обов'язки;

4) системність. Право являє собою цілісну
 систему взаємопов'язаних норм, в якій у кожної нор
 ми є своє, строго певне місце і взаємозв'язку з
 іншими нормами;

5) зв'язок з державою: Право пов'язано з державою
 перш за все тим, що правові норми встановлюються
 або санкціонуються державою. право охороняється
 державним примусом;

6) регулятивність. Право виступає як регу-
 тора громадських відносин і в цьому полягає його
 головна соціальна цінність;

7) вираз міри свободи і справедливості. пра
 у нерідко називають математикою свободи. дійсності
 але, право втілює основні права і свободи людини,
 надає людині легальну можливість реализо-
 вать свої інтереси, не порушуючи прав і свобод інших лю
 дей. Крім того, воно встановлює баланс між поведе-
 ням людини і його соціальним становищем (справед-
 ливость). У цьому полягає особистісна цінність права.

Виходячи з наведених вище ознак, можна дати
 наступне визначення права: право- Це система про-
 загальнообов'язкового, формально-визначених, встановлених
 і охоронюваних державою правил поведінки, регулюється
 чих суспільні відносини і виражають міру сво
 боди і справедливості.
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ДЕРЖАВА. ПРАВО | Глава 1. | ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ | ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕРЖАВИ | ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ | В УКРАЇНІ | ФУНКЦІЇ ПРАВА | Закони та підзаконні акти | ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВОВИХ | ІНСТИТУТУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати