На головну

Еволюція наукової дисципліни муніципального права в Росії

  1. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  6. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  7. I.4. Джерела римського права

Наукова дисципліна муніципального права - нова галузь наукових знань. Вона знаходиться в стадії становлення, як і однойменна галузь права. Розпочатий в 1990-1991 рр. процес реформування влади на місцях на основі принципів самоврядування, прийняття союзного, а потім російського законів про місцеве самоврядування стали основою формування і нової галузі права, і наукової дисципліни. Разом з тим наукова дисципліна муніципального права виникла не на "порожньому" місці: вона має глибоке коріння. Проблеми організації та діяльності місцевого самоврядування досліджувалися і в дореволюційній Росії. Хоча в той період не існувало спеціальної навчальної дисципліни, але була вельми велика наукова, суспільно-політична література з питань земського і міського самоврядування, зокрема, роботи В. Н. Лешкова "Досвід теорії земства і його земських установ по положенню 1864 року Січень першого "(1885 г.) і" Про право самостійності як основі для самоврядування "(1871 г.), А. І. Васильчикова" Про самоврядування. Порівняльний огляд російських та іноземних земських і громадських установ "(т. 1-3, 1869- тисячу вісімсот сімдесят сім рр.); В. П. Безобразова "Земські установи і самоврядування" (1874 г.); Б. Б. Веселовського "Історія земства за 40 років" (т. 1-4, 1909 г.), А. Д. Градовський, М. І. Свєшнікова, Н. І. Лазаревського та ін.

Питання місцевого самоврядування в дореволюційній Росії вивчалися в рамках державного і адміністративного права. Так, підручник Н. М. Коркунова "Російське державне право", що витримав не одне видання, містив розділ "Самоврядування", який включав такі глави: теорія самоврядування; місцеве самоврядування на Заході; земськесамоврядування; міське самоврядування; місцеве самоврядування околиць.

У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади та управління також вивчалися науками державного (конституційного) і адміністративного права. Це було обумовлено тим, що організація і діяльність місцевих Рад та їх виконавчих комітетів регулювалися передусім нормами цих галузей права.

Разом з тим організація і діяльність Рад та їх виконавчих органів була предметом науки радянського будівництва, що виникла на стику державного (конституційного) і адміністративного права і носить в силу цього комплексний характер [11]. Виникнення і розвиток науки радянського будівництва багато в чому було обумовлено наявністю єдиної системи представницьких органів влади - Рад, побудованих на загальних принципах: єдності Рад всіх рівнів як органів державної влади; їх верховенства і повновладдя (які носили, однак, формальний характер) в системі державних органів, ієрархічної співпідпорядкованості місцевих органів, їх підзвітності вищим органам та ін.

Великий внесок у розробку питань організації та діяльності місцевих органів радянської влади внесли такі вчені, як І. А. Аеовкін, С. А. Авакьян, Г. В. Барабашев, А. А. Безуглов, В. І. Васильєв, Р. Ф . Васильєв, Л. А. Григорян, А. І. Кім, Е. І. Козлова, А. І. Лук 'янов, А. І. Лепешкин, В. А. Пертцік, А. Я. Слива, Н. Г. Старовойтов , Я. М. Уманський, К. Ф. Шеремет та ін. Звичайно, накопичений за десятиліття досвід наукових досліджень організації та діяльності місцевих органів влади, як і науковий інструментарій, багато в чому застарів. Однак наукова дисципліна муніципального права не повинна його ігнорувати як колись досвід дореволюційної школи вітчизняного державознавства. Адже історична спадкоємність - один із суттєвих ознак розвитку науки.

Слід також враховувати, що в радянській юридичній літературі неодноразово робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Рад. У ряді партійних документів (Програма РКП (б), прийнята в 1919 р, Програма КПРС, прийнята в 1961 р) місцеве самоврядування пов'язувалося з місцевими Радами. Цивільний кодекс 1922 в якості різновиду державної власності називав "муніціпалізірованние" власність. Все це створювало основу для звернення до ідеї місцевого самоврядування, її використання з урахуванням радянської специфіки організації місцевої влади. У 1928 р була видана книга Л. А. Велихова "Основи міського господарства", в якій автор спробував "стисло викласти муніципальну науку в цілому". У 1963 р з'явилася робота В. А. Пертціка "Проблеми місцевого самоврядування в СРСР". Місцеве самоврядування трактувалося автором як частина державного самоврядування. У 1965 р побачила світ книга Л. А. Григоряна "Поради - органи влади і народного самоврядування". Місцеві Ради в цей період поряд вчених розглядалися як органи, що мають "подвійну" природу: органи державної влади та органи громадського самоврядування населення.

Однак треба мати на увазі, що радянська система організації влади не знала протиставлення органів місцевого управління органам державної влади, вона була єдина і монолітна. Усі Ради, від Верховної Ради до сільської, були органами державної влади. Тому погляди вчених, які писали про місцеві Ради як про органи місцевого самоврядування, про муніципальному будівництві в нашій країні, розцінювалися в літературі як перекручення природи Рад - повновладних органів державної влади на своїй території, які протиставлялися буржуазним муніципальним органам.

Формована сьогодні наукова дисципліна муніципального права - нова галузь наукових знань, яка ґрунтується на принципово інших поглядах та ідеях про організацію влади на місцях. Її предметом є не єдина система представницьких органів державної влади (що було характерно для науки радянського будівництва), а організація і функціонування місцевого самоврядування, проблеми його правового регулювання. При цьому наукова дисципліна муніципального права грунтується на конституційному положенні про те, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади.Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Кутафін О. Є., Фадєєв В. І. | Поняття і предмет муніципального права | Правове регулювання муніципальних відносин | Муніципальної-правові норми і інститути | Джерела муніципального права | Муніципальної-правові відносини та їх суб'єкти | Система муніципального права | Російської Федерації | Поняття і предмет наукової дисципліни муніципального права | Система наукової дисципліни муніципального права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати