На головну

Муніципальної-правові відносини та їх суб'єкти

  1. Amp; 5. суб'єкти історії
  2. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  3. I. Міжнародні відносини в Європі в 1871-1914 рр.
  4. IV. Міжнародні відносини на Далекому Сході в кінці XIX - початку XX ст.
  5. V1.1.4) Відносини між батьками і дітьми.
  6. VI.1.3) Особисті та майнові відносини подружжя.
  7. А. Взаємини між державами

Муніципальної-правові відносини - це регульовані нормами муніципального права суспільні відносини, що виникають в процесі організації і діяльності місцевого самоврядування в міських, сільських поселеннях та на інших територіях з урахуванням історичних та інших місцевих традицій.

Муніципальної-правові відносини з урахуванням їх змісту можна поділити на: а) відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування; б) відносини, що характеризують муніципальну діяльність по безпосередньому життєзабезпечення населення муніципальних утворень; в) відносини, в яких знаходить своє втілення діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення окремих державних повноважень.

До першої групи входять відносини, пов'язані з утворенням, об'єднанням, перетворенням муніципальних утворень, встановленням і зміною їх меж і найменувань, твердженням символіки муніципальних утворень, а також з визначенням структури органів місцевого самоврядування, їх найменуванням і формуванням, контролем за діяльністю органів місцевого самоврядування, їх відповідальності.

До другої групи належать відносини, що виникають в процесі вирішення жителями муніципального освіти безпосередньо, через виборні та інші органи місцевого самоврядування питань забезпечення соціально-економічного розвитку Муніципального освіти, життєдіяльності її населення. Це, наприклад, відносини, пов'язані з управлінням муніципальної власністю, формуванням, затвердженням і виконанням місцевих бюджетів, регулюванням планування і забудови територій муніципальних утворень, утриманням доріг місцевого значення, організацією і розвитком муніципальних установ охорони здоров'я, освіти, культури.

Третю групу складають відносини, що виникають в процесі реалізації переданих органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень. Держава, наділяючи органи місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями з одночасною передачею необхідних матеріальних і фінансових коштів, встановлює умови та порядок контролю за їх здійсненням.

Муніципальної-правові відносини можна класифікувати в залежності від їх суб'єктів. Виходячи з цього муніципальної-правові відносини поділяються на три групи:

1) відносини, в яких однією зі сторін виступає муніципальне утворення. До цієї групи належать відносини, в яких знаходить своє вираження правовий статус муніципального освіти, яка відповідно до закону має муніципальну власність, місцевий бюджет, виборні органи місцевого самоврядування, а також має право мати власну символіку, вступати в асоціації та спілки, які об'єднують муніципальні освіти, і т.д.;

2) відносини, в яких одним із суб'єктів виступає населення муніципального освіти. У цю групу входять відносини, що виникають в процесі безпосереднього волевиявлення населення, прийняття ним рішень з питань місцевого значення (наприклад, статуту муніципального освіти і ін.);

3) відносини, в яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування. Дані відносини характеризують багатосторонню діяльність місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, а також реалізації окремих державних повноважень, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування згідно із законом.

Суб'єктами муніципальної-правових відносин є:

муніципальні освіти; населення муніципальних утворень; збори (сход) громадян; органи місцевого самоврядування; громадяни; депутати представницьких органів місцевого самоврядування; члени інших виборних органів місцевого самоврядування; посадові особи місцевого самоврядування; органи територіального громадського самоврядування; асоціації та спілки муніципальних утворень; державні органи; громадські об'єднання; підприємства, установи, організації.

Суб'єкти, муніципальної-правових відносин можна умовно поділити на три види.

До першого виду відноситься особливий суб'єкт - муніципальне утворення. Закон про загальні принципи організації місцевого самоврядування визначає муніципальне утворення як міське, сільське поселення, кілька поселень, об'єднаних загальною територією, частина поселення, іншу населену територію, в межах яких здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування.

Муніципального утворення належать права власника щодо майна, що входить до складу муніципальної власності. Відповідно до ЦК РФ (ст. 124) муніципальні освіти не є юридичними особами. Однак вони виступають у відносинах, регульованих цивільним законодавством на рівних засадах з іншими учасниками цих відносин - громадянами і юридичними особами. До муніципальних утворень в цьому випадку застосовуються норми, що визначають участь юридичних осіб у майнових відносинах.

Особливий правовий статус муніципальних утворень виявляється також і в тому, що саме до ведення муніципальних утворень Закон про загальні принципи організації місцевого самоврядування відносить питання місцевого значення, а також окремі державні повноваження, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування. У своїй сукупності вони складають предмети відання місцевого самоврядування.

Муніципальних утворень як суб'єктів муніципальної-правових відносин належить право створення об'єднань у формі асоціацій або союзів з метою координації своєї діяльності, більш ефективного здійснення своїх прав і інтересів, а також право мати власну символіку (герби, емблеми, Іншу символіку), яка відображатиме історичні, культурні , соціально-економічні, національні та інші місцеві традиції. Права і обов'язки муніципальних утворень як суб'єктів муніципальної-правових відносин від їх імені реалізують своїми діями відповідних органів місцевого самоврядування в межах їх компетенції, встановленої актами, визначальними статус цих органів, або населення муніципального освіти безпосередньо.

До другого виду відносяться суб'єкти, наділені правом приймати рішення (брати участь в ухваленні рішень) з питань місцевого значення. Це перш за все населення муніципального освіти. Форми, порядок і гарантії безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування закріплюються в статуті муніципального освіти відповідно до федеральних законів і законами суб'єктів Федерації. Населення обирає представницький орган місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, визначає структуру органів місцевого самоврядування; воно також має право вирішувати і інші питання місцевого значення. Стаття 12 Закону про загальні принципи організації місцевого самоврядування гарантує право населення міського, сільського поселення незалежно від його чисельності на здійснення місцевого самоврядування. Безпосередньо населенням може бути прийнятий статут муніципального освіти, висловлено недовіру виборним органам місцевого самоврядування. З урахуванням думки населення відповідної території вирішуються питання про утворення, об'єднанні, перетворення або про скасування муніципальних утворень, встановлення або зміну їх територій. Населення відповідно до статуту муніципального освіти має право на правотворчу ініціативу в питаннях місцевого значення.

Законодавством про місцеве самоврядування деяких суб'єктів Федерації населення муніципального освіти іменується місцевим співтовариством. Так, відповідно до ст. 3 Закону Московської області від13 червня 1996 "Про місцеве самоврядування в Московській області" [5] населення, яке проживає на території муніципального освіти, об'єднана спільними інтересами у вирішенні питань місцевого значення, утворює місцеве співтовариство. Членом місцевої громади є громадянин Російської Федерації, який проживає на території муніципального освіти. При цьому статутом, муніципального освіти можуть бути визначені й інші умови, за яких громадяни Російської Федерації, який не проживає на території муніципального освіти, може стати членом відповідної місцевої спільноти.

Подібні положення про місцевому співтоваристві містив один з проектів Закону про загальні принципи організації місцевого самоврядування, внесений на розгляд Державної Думи федеральних зборів РФ [6]. Однак законодавець не сприйняв такий підхід до трактування населення як суб'єкта муніципального права, і чинне федеральне законодавство не містить згадок про місцевому співтоваристві. Використання терміна "місцеве співтовариство" поряд з поняттям "населення" при правовому регулюванні місцевого самоврядування вимагає визначення юридичного змісту кожного з них, бо вони повинні використовуватися тільки в одному певному значенні [7]. Тим більше що в законодавстві суб'єктів Федерації про місцеве самоврядування зустрічається ще один термін: "територіальна громада" [8], яке є спільністю громадян, які постійно або переважно проживають на частини території муніципального освіти, які об'єдналися для здійснення власних ініціатив у питаннях місцевого значення. В даному випадку термін "територіальна громада" використовується для характеристики основного суб'єкта територіального громадського самоврядування.

Питання місцевого значення можуть вирішуватися зборами (сходом) громадян. Так, на зборах (сході) громадян може бути прийнято рішення про разовому добровільному внесення жителями коштів для фінансування вирішення питань місцевого значення. Збори (сход) громадян в окремих поселеннях може здійснювати повноваження представницького органу місцевого самоврядування, який в даному випадку не утворюється.

При цьому слід мати на увазі, що збори (сход) громадян може виступати не тільки як форма вирішення населенням питань місцевого значення (в цьому випадку в зборах (сході) громадян вправі приймати всі дієздатні жителі муніципального освіти), але і як форма організації територіального громадського самоврядування, яке створюється на частини території муніципального освіти і забезпечує здійснення громадянами власних ініціатив у вирішенні питань місцевого значення (йдеться про збори мешканців будинку, вулиці, мікрорайону тощо).

Суб'єктами муніципальної-правових відносин, наділеними повноваженнями на вирішення питань місцевого значення, є виборні та інші органи місцевого самоврядування. До них відносяться: представницький орган місцевого самоврядування, який має право представляти інтереси населення і приймати від її імені рішення; виборна посадова особа місцевого самоврядування, наділене відповідно до статуту муніципального освіти повноваженнями на вирішення питань місцевого значення. Статутом муніципального освіти може бути передбачені посаду глави муніципального освіти - виборного посадової особи, яка очолює діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування на території муніципального освіти, а також посади інших виборних посадових осіб місцевого самоврядування. Глава муніципального освіти й інші виборні посадові особи місцевого самоврядування наділяються власною компетенцією щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до статуту муніципального освіти.

Крім представницьких органів і виборних посадових осіб місцевого самоврядування в статуті муніципального освіти можуть бути передбачені й інші органи місцевого самоврядування та посадові особи, наділені повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. У відповідності зі своєю компетенцією виборні та інші органи місцевого самоврядування управляють муніципальної власністю, формують, затверджують і виконують місцевий бюджет, приймають рішення з найрізноманітніших питань місцевого життя, віднесених до відання муніципального освіти.

Виборні та інші органи місцевого самоврядування є юридичними особами відповідно до статуту Державного освіти.

Право на здійснення місцевого самоврядування належить також громадянам Російської Федерації.

Відповідно до ст. 3 Закону про загальні принципи організації місцевого самоврядування громадяни мають рівні права на місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через своїх представників незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань . Як суб'єкти муніципальної-правових відносин громадяни реалізують своє право на місцеве самоврядування в міських, сільських поселеннях та інших муніципальних утвореннях шляхом участі в місцевих референдумах, виборах, за допомогою інших форм прямого волевиявлення, а також через виборні та інші органи місцевого самоврядування.

Громадяни мають рівний доступ до муніципальної службі, право на ознайомлення з документами і матеріалами, що безпосередньо зачіпають права і свободи людини і громадянина, а також їм гарантується можливість отримання і іншої повної і достовірної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом.

Реалізація найбільш важливих прав громадян - суб'єктів муніципальної-правових відносин пов'язується законом з досягненням певного віку. Так, обирати в виборні органи місцевого самоврядування мають право громадяни, які досягли 18 років, а бути обраними в виборні органи місцевого самоврядування громадяни мають право після досягнення віку, встановленого законами та іншими нормативно-правовими актами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів РФ. При цьому Федеральний закон від 12 червня 2002 року "0б основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" [9] передбачає, що мінімальний вік кандидата під час виборів до органів місцевого самоврядування не може перевищувати 21 років. Обмеження ж пасивного виборчого права, пов'язані з постійним або переважним проживанням на певній території, можуть встановлюватися тільки Конституцією РФ. Тому встановлення федеральним законом або законом суб'єкта Федерації тривалості та терміну постійного або переважного проживання громадянина на території муніципального освіти в якості підстави для придбання пасивного виборчого права не допускається.

повноваження депутата представницького органу місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення визначаються його статусом члена колегіального виборного органу, яка має право представляти інтереси населення і приймати від її імені рішення. Депутат представницького органу місцевого самоврядування бере участь у прийнятті рішень про затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання, встановлення місцевих податків і зборів, прийняття планів і програм розвитку муніципального освіти, затвердження звітів про їх виконання, а також з інших питань, віднесених до компетенції представницького органу .

Члени інших виборних органів місцевого самоврядування беруть участь у вирішенні питань місцевого значення, віднесених до відання даного виборного органу місцевого самоврядування.

Повноваження депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування починаються з дня його обрання і припиняються з моменту початку роботи виборного органу місцевого самоврядування нового складу.

Нарешті, до третього виду відносяться суб'єкти, які в тій чи іншій формі сприяють здійсненню місцевого самоврядування (органи територіального громадського самоврядування; асоціації та спілки муніципальних утворень; державні органи, громадські об'єднання, підприємства, установи, організації).

Органи, територіального громадського самоврядування, створювані громадянами за місцем їх проживання на частині території муніципального освіти (територіях поселень, які не є муніципальними утвореннями, мікрорайонів, кварталів, вулиць, дворів та інших територіях), здійснюють ініціативи в питаннях місцевого значення; відповідно до статуту муніципального освіти вони можуть бути юридичними особами. Дані органи беруть участь в організації акцій милосердя та благодійності, громадського контролю за використанням муніципальної власності, роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання і т.п.

З метою сприяння ефективному здійсненню територіального громадського самоврядування, координації діяльності органів територіального громадського самоврядування можуть створюватися міські, районні, сільські та інші асоціації (об'єднання) органів територіального громадського самоврядування (ради, комітети), а також асоціації (об'єднання) уповноважених виборних осіб (поради старост).

Об'єднання муніципальних утворень у формі асоціацій або союзів (Союз малих міст Російської Федерації та ін.) За мету мають координацію діяльності, більш ефективне здійснення прав і інтересів муніципальних утворень. Однак асоціаціям і спілкам не можуть передаватися повноваження органів місцевого самоврядування. Вони реєструються в порядку, встановленому для некомерційних організацій.

Державні органи вступають у взаємодію з іншими суб'єктами муніципальної-правових відносин, надаючи підтримку місцевому самоврядуванню, створюючи необхідні правові, організаційні, матеріально-фінансові умови для становлення і розвитку місцевого самоврядування. Державні органи відповідно до закону сприяють населенню у здійсненні права на місцеве самоврядування. Вони зобов'язані розглядати звернення органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування. Державні органи вступають у взаємовідносини з органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами муніципальної-правових відносин, здійснюючи контроль за дотриманням законності в діяльності органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, а також за реалізацією окремих державних повноважень, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування.

До учасників муніципальної-правових відносин даного виду відносяться підприємства, установи та організації, що знаходяться на території муніципального освіти. Одні з них є муніципальними, що знаходяться в муніципальній власності. Органи місцевого самоврядування визначають цілі, умови і порядок діяльності даних підприємств, установ і організацій, які відіграють важливу роль у забезпеченні життєдіяльності населення муніципального освіти, регулюють ціни і тарифи на їхню продукцію (послуги), стверджують їх статути, призначають і звільняють керівників даних підприємств, установ і організацій, заслуховують звіти про їх діяльність.

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у муніципальній власності, будуються на основі договорів. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону має право координувати участь даних підприємств, установ і організацій у комплексному соціально-економічному розвитку території муніципального освіти.

Суб'єктами муніципальної-правових відносин виступають громадські об'єднання, які відповідно до своїх статутів беруть участь у виборах органів місцевого самоврядування, представляють і захищають свої права, законні інтереси своїх членів і учасників, а також інших громадян в органах місцевого самоврядування. Згідно з Федеральним законом від 19 травня 1995 "Про громадські об'єднання" [10] питання, що зачіпають інтереси громадських об'єднань у передбачених Законом випадках, вирішуються органами місцевого самоврядування за участю відповідних громадських об'єднань або за погодженням з ними (ст. 17).

Закон нічого не говорить про можливість брати участь у здійсненні місцевого самоврядування іноземних громадян і осіб без громадянства, які проживають на території муніципального освіти. Однак іноземні громадяни, особи без громадянства відповідно до ст. 62 Конституції РФ мають Російської Федерації правами і несуть обов'язки нарівні з російськими громадянами, крім випадків, встановлених федеральним законодавством або міжнародним договором Російської Федерації. Тому іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають на території місцевого самоврядування, взаємодіють з органами місцевого самоврядування з питань, що зачіпають їх права та інтереси. Закон про загальні принципи організації місцевого самоврядування зобов'язує органи місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування забезпечити кожному можливість ознайомлення з документами і матеріалами, що безпосередньо зачіпають права свободи людини і громадянина. У деяких зарубіжних країнах особи, які не є громадянами цієї держави, допускаються до участі у виборах муніципальних органів. Зазвичай це право зв'язується з умовою проживання в країні певного терміну (наприклад, в Данії він становить три роки). Закон про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації допускає можливість участі іноземних громадян, які постійно або переважно проживають на території муніципального освіти, в муніципальних виборах, місцевий референдум відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

О. Є. Кутафін В. І. ФАДЄЄВ | Кутафін О. Є., Фадєєв В. І. | Поняття і предмет муніципального права | Правове регулювання муніципальних відносин | Муніципальної-правові норми і інститути | Російської Федерації | Поняття і предмет наукової дисципліни муніципального права | Система наукової дисципліни муніципального права | Джерела наукової дисципліни муніципального права | Еволюція наукової дисципліни муніципального права в Росії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати