На головну

Організації підготовки вчителів щодо ефективного використання сучасного підручника географії.

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. I. ЩОДЕННИЙ РАНКОВИЙ ЧАС ФІЗІЧЕСКОІ ПІДГОТОВКИ
  3. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  4. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.
  5. S.1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ
  6. VIII.2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ
  7. Z. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ухвалення управлінських рішень 379

Ефективне використання підручника географії на уроці, є комплексом організаційно-педагогічних дій, що охоплюють всі компоненти підручника, спрямованих на реалізацію основних функцій, закладених в підручнику, на підвищення його можливостей як навчальної книги і включають:
 1) організацію роботи з текстом з урахуванням його типу:
 - Використання основного тексту підручника для розкриття змісту досліджуваних понять і інших форм знань;
 - Використання додаткового тексту з метою реалізації виховної функції підручника;
 - Використання пояснювального тексту як головної частини довідкового матеріалу з урахуванням його зв'язку з основним текстом підручника;
 2) організацію роботи з текстовими картами з урахуванням їх зв'язку з текстом підручника і різноманіттям видів завдань, які учні можуть виконати по карті;
 3) організацію роботи з системою питань і завдань підручника відповідно до цілей уроку і урахуванням їх класифікації за такими підставами як джерела знання, види діяльності, ступінь складності, форми виконання та оформлення результатів роботи;
 4) організацію роботи з ілюстративно-наочними компонентами підручника (схеми, діаграми, графіки, ілюстрації), на основі підбору завдань для учнів, орієнтованих на виконання логічних операцій аналізу і синтезу, класифікації та систематизації, порівняння та докази.
 Готовність майбутнього вчителя до ефективного використання підручника географії визначається як інтегративну, цілісне особистісне утворення, що забезпечує перехід із системи вузівської підготовки в систему професійної діяльності в якості вчителя, яке проявляється в єдності мотиваційно-ціннісного, когнітивно-змістового, організаційно-діяльнісного і рефлексивно-оцінного компонентів , наявність і ступінь сформованості яких забезпечують успішне здійснення даного виду професійної діяльності.
 Структурними компонентами готовності студентів до використання підручника географії на уроці в майбутній професійній діяльності є:
 Мотиваційно-ціннісний компонент обумовлює педагогічну спрямованість особистості і характер діяльності педагога: система установок і переконань про використання підручника географії на уроці як невід'ємної частини освітнього процесу, стійкий інтерес, потреба в оволодінні ефективними прийомами використання підручника на уроці, усвідомлення важливості даної діяльності, набуття досвіду.
 Когнітивно-змістовний компонент готовності виражається в знаннях про зміст, методи і прийоми діяльності, спрямованої на ефективне використання підручника географії на уроці, що становлять основу для практичної діяльності, майбутнього вчителя, сформованих в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін.
 Організаційно-діяльнісний компонент готовності передбачає оволодіння комплексом умінь і практичних дій, що забезпечують успішне і ефективне використання підручника географії на уроці, такими як: вміння організувати роботу з текстом, вміння організувати роботу з текстовими картами, вміння організувати роботу з системою питань і завдань і вміння організувати роботу з іншими компонентами підручника.
 Рефлексивно-оцінний компонент пов'язаний з процесом самооцінки і самоаналізу студентом свою готовність до професійної діяльності, що сприяє формуванню вміння оцінювати і прогнозувати свою самостійну діяльність в галузі використання підручника на уроці, і спрямований на розвиток рефлексії у студента.

Модель підготовки майбутнього вчителя до ефективного використання підручника географії на уроці, в основу, якої покладено особистісно-діяльнісний підхід до навчання, характеризується цілісністю, динамічністю, єдністю таких компонентів:
 - Цільового, що визначає сукупність цілей і завдань по формуванню готовності майбутніх вчителів ефективно використовувати підручник на уроці;
 - Мотиваційно-ціннісного, орієнтованого на формування ціннісного ставлення до професії та знань, формування інтересу до педагогічної діяльності, посилення пізнавальної активності студентів та розвиток їх творчих можливостей в області використання підручника на уроці;
 - Змістовного, що забезпечує засвоєння теоретичних основ побудови шкільного підручника і його функцій в освітньому процесі, вивчення особливостей різних (в тому числі альтернативних) підручників географії, змістовного наповнення їх основних компонентів розвиток педагогічного мислення, засвоєння основ раціональної організації педагогічної праці та дослідницької роботи;
 - Технологічного, спрямованого оволодіння методами, прийомами, формами і засобами навчання, що забезпечують ефективне використання підручника географії на уроці;
 - Результативно-оцінного, що забезпечує оцінку і самооцінку рівня сформованості готовності до використання підручника географії на уроці на основі виділених критеріїв і показників.

Реалізація моделі підготовки майбутнього вчителя до ефективного використання підручника географії на уроці можливо при дотриманні наступних педагогічних умов:
 - Включення процесу формування даної готовності в якості складової частини в цілісну систему професійної підготовки
 - Використання на заняттях матеріалів, що сприяють переосмисленню і стимулювання ціннісного ставлення студентів до використання підручника як ефективного засобу розвитку і самореалізації учнів;
 - Застосування системи навчальних завдань, які формують вміння в повній мірі використовувати потенціал підручника на уроці;
 - Здійснення міжпредметних інтеграції дисциплін (історія педагогіки, теорія навчання, предметна методика) при вивченні теорії підручника і технології його використання на уроці;
 - Створення ситуацій, що стимулюють використання значимої інформації про реалізацію різноманіття функцій підручника на уроці в професійно-педагогічної та дослідницької діяльності;
 - Залучення студентів в моделюються ситуації використання підручника, які передбачають різні варіанти вирішення і вимагають усвідомленого вибору ефективного способу;
 - Включення в програму педагогічних практик спеціальних завдань, спрямованих на формування вмінь ефективно використовувати підручник на уроках;
 - Включення в зміст теоретичної підготовки майбутніх учителів спецкурсу, інтегруючого і заглибленого знання, формує вміння використовувати підручник в освітньому процесі;
 - Організація самоконтролю і самоаналізу навчально-педагогічної діяльності сприяє розвитку педагогічної рефлексії студентів. [3]


висновок

На закінчення варто сказати, що сучасний підручник з географії повинен не тільки забезпечити засвоєння основ наук, а й стати організатором самостійної діяльності школярів. За допомогою підручника школяр стає «вчителем для самого себе», набуває вміння і навички самоосвіти. Якість навчання знаходиться в прямій залежності від бажання і вміння учнів активно працювати з підручником. Навчити учнів користуватися підручником і взагалі книгою - велика, вдячна і найнеобхідніша завдання. Якість навчання знаходиться в прямій залежності від бажання і вміння учнів активно працювати з підручником. Навчити учнів користуватися підручником і взагалі книгою - велика, вдячна і найнеобхідніша завдання. Необхідною умовою розвитку пізнавального інтересу учнів є відповідність підручників загальним вимогам, описаним в роботі.

На даний момент вибір навчально-методичного комплексу і засобів навчання в цілому покладено на вчителя. Від уміння правильно проаналізувати всі можливі варіанти буде залежати не тільки якість знань, а й зручність підручника з точки зору обраного стилю викладання. У даній роботі представлені основні лінії підручників і їх якісні характеристики, які дозволяють підібрати УМК вчителю географії під свій стиль. Всі вивчені підручники схвалені експертними організаціями РАВ та РАН і включені до Федерального перелік.

Таким чином, сучасний підручник з географії - комплекс знань з географії, екології та інших суміжних дисциплін, спрямований на задоволення потреб сучасного суспільства, на виховання зрілої особистості, здатної самостійно аналізувати, давати оцінку процесам, що відбуваються в світі і робити правильні висновки.


література

1. Географія 2013. Журнал. Видавництво «Дрофа». Москва, 2013 роки

2. Баринова І. І. Географія Росії. Природа. Підручник для 8 класу. - М: Дрофа, 2011 - 304с

3. Волхонское А. А. Підготовка майбутнього вчителя до ефективного використання підручника географії на уроці 13.00.08 - теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Калуга 2013 Робота виконана в ФГБОУ ВПО «Калузький ім. К. Е. Ціолковського » [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dibase.ru/

4. Герасимова Т. П. Фізична географія. Початковий курс. Підручник для 6 класу. - М: Просвітництво, 2004. - 200 с.

5. Гордіянова Г. В. Практикум з методики викладання географії. - Петропавловськ, 2006. - С. 8 - 15.

6. Гусєва І. А., головний спеціаліст МАУ «Центр розвитку освіти». Огляд УМК з географії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.maystro.ru/

7. Демидова В. П., Рухля В. С .; Формування загальнонавчальних умінь при викладанні природничо-наукових предметів // Серпневий педрада Викладання природознавства та природознавства в 2005-2006 році. - М .: МІОО, 2005.

8. Домогацких Е. М, Олексіївський Н. І. Географія. Підручник для 8 класу. - М: Русское слово, 2012 -336с

9. Домогацких Е. М, Олексіївський Н. І. Географія. Підручник для 9класс - М: Русское слово, 2013 роки -280с

10. Домогацких Е. М, Олексіївський Н. І. Географія. Підручники в 2 частинах для 7 класу. - М: Русское слово, 2012 -256 - 280с

11. Домогацких Е. М, Олексіївський Н. І. Географія. Підручники в 2 частинах для 10-11классов. - М: Русское слово 2009 -232с

12. Домогацких Е. М., Олексіївський Н. І. Фізична географія. Підручник для 6 класу, - М: Русское слово, 2010 року.

13. Дронов В. П, Ром В. Я. Географія Росії. Підручник для 9 класу - М: Дрофа, 2011 - 288с

14. Дронов, Савельєва. Географія. Землезнавство. Підручник для 6 класу. - М: Дрофа, 2011 - 224с

15. Душина І. В. та ін. Географія. Наш будинок - Земля. Підручник для 7 класу. - М: Дрофа квiтня, 2012 - 384с

16. Каропа Г. Н. Методика навчання географії (курс лекцій). Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини Гомель, 2002

17. Коринський В. А., Душина І. В., Щенев В. А. Географія. Материки і океани. Підручник для 7 класу. - М: Дрофа, 2006. -320 с.

18. Максаковский В. П. Географія в мінливому світі // Географія в школі № 4, 2003. - 25 - 27.

19. Максаковский В. П. Географія. 10 класу - М: Дрофа 2012 -397с

20. Максаковский В. П .; Про сучасних лініях підручників географії // Географія в школі №9,10 - М .: ТОВ Шкільна преса, 2010 року.

21. Науково-методична рада методичної лабораторії географії ГАОУ ВПО МІОО. Методичний лист "Про критерії вибору підручника в умовах переходу на новий Стандарт»

22. Несмелова І. В. Нові підручники з географії. Автори Е. М. Домогацких, Н. І. Олексіївський.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://schools.dnevnik.ru/

23. Проблеми формування нового покоління навчальних видань: Аналітична доповідь / За ред. О. Є. Лебедєва. - М., 2004

24. Сучасна навчальна книга: Матеріали науково-практичної конференції. СПб .: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена, 2006 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/

25. Холіну В. Н. Географія. Профільний рівень. Підручники в 2 частинах для 11 клас - М: Дрофа, 2013 - 336с

26. Чіракадзе С. Г., учитель географії ГБОУ «ЗОШ №647» м.Москва Сучасний підручник: можливість вибору .[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nsportal.ru/

27. Учительська газета, №40 від 30 вересня 2008 рікПопередня   1   2   3   4   5   6   7   8

Вступ | Завдання сучасного географічної освіти і проблема вибору і використання сучасного підручника географії. | Теоретичні концепції шкільного підручника | А. П. Кузнецов «Географія. Населення і господарство світу », 10 кл. | Холіну В. Н. Географія людської діяльності: Економіка, культура, політика: 10-11 класси.-352с.: Ил. | Принципи і прийоми підвищення ефективності використання підручника географії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати