На головну

Теоретичні концепції шкільного підручника

  1. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  2. АВТОРИ ПІДРУЧНИКА
  3. анотація підручника
  4. Базові концепції фінансового менеджменту.
  5. Бєльський К. С., Зайцева Л. А. Методологія і метод пізнання в праві (загальнотеоретичні аспекти) // Юридична освіта і наука. 2010. № 3.
  6. БІОСФЕРНИЙ РІВЕНЬ. концепції ноосфери
  7. Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 1 сторінка

Державна освітня політика на сучасному етапі спрямована на модернізацію шкільної освіти. Сучасному суспільству потрібні грамотні люди, які вільно володіють і вміють користуватися отриманими знаннями в школі. В даний час вже практично всім стала очевидна необхідність серйозної модернізації шкільної освіти. Одним із напрямів державної політики в галузі модернізації освіти є оновлення навчального змісту в логіці компетентнісного підходу, що вимагає створення нових шкільних підручників, що мають яскраво виражену практичну спрямованість і враховують:

1. возрастосообразность;

2. досягнення ключових компетентностей;

3. використання відкритої освітньої-котельної середовища;

4. розвиток самостійності у учнів і умінь взаємодіяти з іншими;

5. відповідність навантаження учня санітарним нормам при освоєнні предмета.

Виходячи з цих вимог, стає очевидним, що підручник повинен бути орієнтований на розвиток умінь учнів практично застосовувати вивчений матеріал в реальному житті на основі отриманих теоретичних знань, т. Е. «Життєвих» навичок.
 У сучасних умовах формування знань не є головною метою освіти. Знання та вміння як одиниці освітнього результату необхідні, щоб бути успішним в інформаційному суспільстві. Для людини надзвичайно важлива не стільки енциклопедична грамотність, скільки здатність застосовувати узагальнені знання і вміння в конкретних життєвих ситуаціях, для вирішення проблем, що виникають в реальній діяльності. [25]
 Отже, якщо раніше підручник розглядався як головний носій змісту освіти, головне джерело знань, то сьогодні підручник є скоріше орієнтиром в поле інформації, носить практикоорієнтовний характер. Підручник в нових умовах реалізації компетентнісного підходу стає основним інструментом управління навчальною діяльністю учня. Головним напрямком такого підходу є підготовка учнів до
 самостійної діяльності в мінливому світі, наповненому різноманіттям інформації. Реалізація компетентнісного підходу в навчальних виданнях передбачає перегляд сформованого підходу до формату підручника, написання навчальних текстів, розробці питань і завдань для учнів.
 Склався міцний стереотип, згідно з яким підручник має три компоненти: параграфи з викладом навчального матеріалу, питання для контролю, набір для вправ. І це не дивлячись на значні перебудови, яким піддавалися підручники і навчальні програми, починаючи з другої половини XX ст. Така структура характерна для багатьох підручників різних авторів незалежно від року видання. Виникає питання: чому зміст підручників зазнає докорінних змін, а форма залишається незмінною, чому розвиток змісту підручників не повинно супроводжуватися зміною його форми і структури? Вирішення цих питань в рамках стратегії модернізації веде до розвитку варіативної системи освіти, що передбачає появу різноманітних предметно-методичних ліній навчальних видань, що забезпечують реалізацію різних видів освітніх програм, що застосовуються в шкільній практиці, що призводить до варіативної формі і структурі підручника. [24]
 Створення сучасних підручників пов'язане з формуванням нової теоретичної концепції шкільного підручника

З введенням профільного навчання і допрофільної підготовки виявилася актуальною, перспективною і затребуваною концепція багаторівневого підручника, розроблена вченими-педагогами МГУ освіти. Основні положення запропонованої концепції полягають в наступному:
 1. Підручник не повинен обмежуватися інтересами «середнього» учня, тому виклад навчального матеріалу в підручнику має бути витримано з наукової точки зору.
 2. Розвиток матеріалу в підручнику має відображати сучасні уявлення математиків про досліджуваному в школі матеріалі, який в підручнику повинен бути викладений доступно.
 3. Підручник повинен забезпечувати будь-який бажаний рівень глибини вивчення матеріалу.
 4. Дисципліна єдина і може бути викладена в одному підручнику для роботи за різними програмами.
 5. Спосіб викладу навчального матеріалу в підручнику, організація навчальних текстів і системи вправ повинні забезпечувати досягнення різних цілей навчання при роботі за різними програмами.
 Багаторівневий підручник може надати істотну допомогу, перш за все учням і вчителям сільських шкіл і невеликих міст, їх видання дозволить скоротити бюджетні витрати на видання малотиражних підручників для окремих профілів навчання.


 1.3. Порівняльний аналіз якісних сторін підручників географії основної школи.

Серед ліній підручників, відповідних ФГОС можна виділити наступні: під редакцією Дронова 5-9 класи, під редакцією О. А. Климанова і А. І. Алексєєва 5-9 класи, класична лінія підручників 5-9 класи, А. П. Кузнєцова та Е. В. Кім 10-11 класи, В. Н. холін 10-11 класи.

Класична лінія підручників 5-9 класи

Дані підручники утворюють звершённую лінію підручників для вивчення географії на ступені основної загальної освіти. Зміст підручників лінії відповідає фундаментальних ядру змісту освіти в частині «Географія» і реалізує ідеї Концепції духовно-морального виховання і розвитку громадянина Росії.

У цю лінію входять підручники, які давно знають і люблять в школі. За багато років існування вони увібрали в себе все найкраще, що напрацьовано вітчизняної методикою викладання географії. При цьому підручники лінії мають сучасне наукове зміст і методичний апарат. Подача навчального матеріалу в підручниках відбувається з поступовим ускладненням рівня викладу змісту відповідно до вікових особливостей учнів.

Підручники цієї лінії відрізняються доступністю і повнотою викладу матеріалу, що дає можливість самостійно повторити (вивчити) теми шкільного курсу географії учню будь-якого рівня підготовленості.

Методичний апарат підручників дозволяє реалізувати діяльнісний підхід до навчання географії: питання і завдання в тексті параграфів активізують розумову діяльність учнів, сприяють вивченню нових тем курсу таким чином, що учні «добувають» знання самостійно. Запитання і завдання різного рівня складності і спрямованості допомагають педагогу диференційованого підходу до оцінки досягнень учнів. Автори підручників приділили велике значення завдань, спрямованих на досягнення як метапредметних, так і особистісних результатів. Всі параграфи підручників містять посилання на електронний додаток, розміщене на сайті видавництва.

Великий матеріал про роль географії в різних видах діяльності людини, дані про численні префессіях, де географічні знання відіграють провідну роль, дають можливість вчителю проводити профорієнтаційну роботу на уроках географії.

Підручники витримані в одному ключі - «від достовірних географічних знань до розуміння картини світу в цілому». Кожен підручник дає цілісний географічний образ території.

Головне в підручниках цієї лінії - знаниевая парадигма, головний принцип - «дитина повинна знати», головне завдання - навчити дитину мислити географічно, розуміти закони, взаємозв'язки, закономірності.

Підручники даної лінії менш практико - орієнтовані, ніж підручники інших ліній. Але це не означає, що вони програють або не відповідають сучасним запитам. Підручники повністю задовольняють системі вимог до результатів за новими стандартами. При роботі з підручниками учні опановують предметними і метапредметние вміннями і навичками: опановують найпростішими уміннями зіставляти, прогнозувати, аналізувати, знаходити взаємозв'язки і взаємозалежності, узагальнювати і виділяти головне; набувають організаційні, комунікативні та рефлексивні вміння; формують географічну культуру. [26]

Підручники схвалені експертними організаціями РАВ та РАН і включені до Федерального перелік. [1]

Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова, «Початковий курс географії», 6 кл.

Новий варіант класичного підручника, добре відомого в школі. Матеріал підручника оновлений відповідно до останніх тенденцій в шкільній географії. Відбулося скорочення годин з даного предмету на половину. Вчителю необхідно відповідної програми скорегувати своє тематичне планування.

В. А. Коринський, І. В. Душина, В. А. Щенёва, «Географія материків і океанів», 7 кл.

Цей підручник продовжує класичну лінію, розпочату підручником «Початковий курс географії. 6 клас". Підручник витримав безліч видань і на засіданні Федерального експертної ради був названий кращим підручником з географії. Підручник яскраво ілюстрований. Добре сприймається школярами.

Лінія підручників, що відображають ідею гуманізації освіти і написаних відповідно до концепції модернізації географічної освіти і новим стандартом:

Коринський В. А., Душина І. В., Щенев В. А. «Географія. Наш будинок Земля: материки, океани, народи і країни », 7 кл.

Підручник побудований за принципом страноведческого підходу, що відображає ідею гуманізації освіти. У ньому наведені описи багатьох країн світу, в тому числі країн СНД. Текст містить цікаві питання та завдання, які в поєднанні з ілюстраціями дають можливість здійснювати розвивальне навчання. Підручник містить відомості про нашу планету, про будову та особливості її оболонок, про географічній карті. Страноведческий підхід до викладу матеріалу також відображає ідею гуманізації освіти. Наведені описи багатьох країн світу, в тому числі країн СНД. Текст містить цікаві питання та завдання, які в поєднанні з ілюстраціями дають можливість здійснювати розвивальне навчання. У книзі велика кількість карт, кольорових малюнків, схем, фотографій. Структура і зміст підручників припускають можливість роботи шкіл за різними навчальними планами.

Підручники схвалені експертними організаціями РАВ та РАН і включені до Федерального перелік. [1]

Лінія навчально-методичних комплексів з географії під редакцією В. П. Дронова 5 - 9 класи.

Дана предметна лінія є завершеною і включає підручники, які розглядають географію через призму загальнолюдських цінностей; головним об'єктом вивчення стає людина, його місце на планеті Земля. Підручники цієї лінії відрізняються сучасним змістом і методикою, спрямованої на досягнення предметних, метапредметних і особистісних результатів, на розвиток активної пізнавальної діяльності школярів та формування найважливіших компетенцій. Методичний апарат підручників лінії дозволяє реалізувати діяльнісний та особистісно - орієнтований підхід до навчання географії. У підручниках з курсу «Географія Росії» реалізований принцип комплексного вивчення території.

Лінія підручників побудована відповідно до традиційного принципом побудови курсу географії в основній школі - від загального до конкретного. Відповідно до нього в підручниках йде поетапне формування основоположних фізико-та соціально-економіко-географічних знань на різних територіальних рівнях: планетарному - материків, океанів і їх частин; Росії та її окремих районів; своєї місцевості. Прицьому в усіх підручниках лінії реалізуються такі напрямки сучасної освіти, як гуманітаризація, социологизация, екологізація, що сприяють формуванню загальної культури молодого покоління.

Зміст всіх підручників лінії забезпечує формування світоглядної ціннісно-смислової сфери учнів на основі системи базових національних цінностей, особистісних основ російської громадянської ідентичності, соціальної відповідальності, толерантності.

Інший важливий принцип, закладений в підручниках даної лінії, - принцип проблемності, що дає можливість краще зрозуміти сучасну ситуацію в нашій країні і в світі. В курсі географії Росії особливий акцент зроблений на виховання громадянина в сучасних умовах.

Методичне єдність підручників лінії забезпечується уніфікацією структури параграфів, що дозволяє здійснювати єдину технологію навчання і сприяє оволодінню учнями навичками відбору, аналізу і синтезу інформації.

Підручники схвалені експертними організаціями РАВ та РАН і включені до Федерального перелік. [1]

Дронов В. П., Баринова І. І, Ром В. Я., Лобжанідзе А. А. «Географія Росії. Природа. Населення. Господарство », 8-9 кл

Комплексний підручник з курсу «Географія Росії» в двох книгах для 8-9 класів є переможцем конкурсу Національного фонду підготовки кадрів (НФПК). Автори класичних підручників видавництва «Дрофа» спільно створили даний курс. У 8 класі розглядається географічне положення, природа, населення і галузі господарства, орієнтовані на природні ресурси. Підручник для 9 класу містить відомості про галузі господарства, а також про окремі регіони нашої країни. У підручнику використані кращі методичні напрацювання з роздільних курсів географії Росії. На нього легше буде перейти тим вчителям, які працювали по роздільним підручниками, написаними членами авторського колективу.

Навчально - методичний комплекс з географії А. П. Кузнєцова, Е. В. Кім (базовий рівень)

Підручник призначений для вивчення географії в середній школі на базовому рівні. Головною особливістю змісту даного підручника є детальна характеристика невиробничої сфери економіки, характеристика як цілих регіонів світу, так і досить великої кількості країн. Серед інших особливостей підручника варто відзначити розгляд території як ресурсу, параметрів, що характеризують рівень і якість життя населення, процесів глобалізації та ін.

Методичний апарат підручника дозволяє вчителю здійснювати діяльнісний особистісно - орієнтований підхід до навчання.

Підручники схвалені експертними організаціями РАВ та РАН і включені до Федерального перелік. [1]Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна

Вступ | Холіну В. Н. Географія людської діяльності: Економіка, культура, політика: 10-11 класси.-352с.: Ил. | Принципи і прийоми підвищення ефективності використання підручника географії. | Прийоми використання і система практичних домашніх завдань сучасного підручника | Організації підготовки вчителів щодо ефективного використання сучасного підручника географії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати