На головну

ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка

Проблема механізму правового регулювання дуже акту-
 Альна в сучасній правовій науці. Особливості «механізму
 правового регулювання »як юридичної категорії складаються в
 тому, що вона в єдності охоплює найсуттєвіші елементів
 ти правової регламентації поведінки суб'єктів права, зв'язування
 вая воєдино норми, правовідносини і акти реалізації права.

Механізм правового регулювання - це система логічно
 взаємопов'язаних правових засобів, що утворюють єдину внут-
 ренне узгоджену і несуперечливу ланцюг елементів, на-
 значення якої полягає в створенні певного правового
 алгоритму1.

Важлива особливість категорії «механізм правового регу-
 вання »полягає в тому, що вона дає можливість бачити
 систему певних властивостей і елементів, що діють не-
 безперервно і взаємопов'язано і здійснюють правову ре-
 гламентацію суспільних відносин. Категорія «механізм
 правового регулювання »дозволяє відрізняти правове регули-
 вання від соціального регулювання, правового впливу,
 психологічного впливу права та інших близьких до нього
 правових явищ2. Таким чином, методологічна та практичні
 чна цінність даної категорії очевидна.

Першим дав визначення механізму правового регулирова-
 ня професор С. С. Алексєєв. Так було покладено початок про-
 судження як зазначеного визначення, так і проблеми в цілому.

 , 'Див .: Шундіков К. В. Цілі і засоби в праві. Автореф. дис .... канд. юрид. наук. -

Саратов, 1999. С. 17.
ШШК а Про це докладніше див .: Алексєєв С. С. Механізм ...Глава XII. Правове регулювання


С. С. Алексєєв запропонував розуміти під механізмом право-
 вого регулювання «взяту в єдності всю сукупність юри-
 дических засобів, за допомогою яких забезпечується право
 ше вплив на суспільні відносини »1.

Дане визначення, включаючи в себе «всю сукупність
 юридичних засобів », безсумнівно, давало дуже широке
 розуміння механізму правового регулювання.

В іншій своїй роботі С. С. Алексєєв визначає механізм
 правового регулювання як взяту в єдності систему право-
 вих коштів (юридичних норм, правовідносин, актів та ін.),
 за допомогою яких здійснюється правовий вплив на
 громадські відносини2. Як бачимо, в цьому визначенні «вся
 сукупність »замінена« системою ».

Однак обидва наведених вище визначення мають загальний
 недолік - правове регулювання визначається через пра-
 вовое вплив. В такому підході спочатку міститься
 неточність. Проте зазначену ухвалу механізму
 правового регулювання отримало найбільше визнання в
 юридичній літературі.

Були і інші підходи до проблеми механізму правово-
 го регулювання. Так, професор В. М. Горшенев розглядав
 механізм правового регулювання з позиції правових форм
 діяльності органів держави і громадських організа
 ций, тобто через правотворчу та правозастосовну діяль
 ність відповідних суб'єктів3.

В іншій роботі В. М. Горшеньов, аналізуючи дану проб
 лему вже з урахуванням позиції С. С. Алексєєва, вважає, що меха-
 нізм правового регулювання переводить «нормативність права
 в упорядкованість суспільних відносин »4 і пропонує
 розглядати механізм правового регулювання, з одного

1 Алексєєв С. С. Механізм ... С. 30.

2 Він же. Проблеми теорії права. - Свердловськ, 1972. Т. 1. С. 153.

3 див .: Горшенев В. М. Участь громадських організацій у правовому регулювати
 вання - М, 1963. С. 3.

4 Він же. Способи та організаційні форми правового регулювання в соціа
 листические суспільстві. С. 54-55.


Поняття механізму правового регулювання боку, як спосіб впливу права, виражений в право-
 вих нормах (дозволениях і заборонах), а з іншого - як спосіб
 реалізації права - фактично здійснюються суб'єктами права
 дії.

Позиція В. М. Горшенєва, одна з небагатьох, значно
 відрізнялася від підходу до механізму правового регулювання,
 запропонованого С. С. Алексєєвим. Більшість юристів рас
 переглядають механізм правового регулювання (з деякими
 уточненнями) так само, як і С. С. Алексєєв. Так, професор
 В. Н. Хропанюк визначає механізм правового регулювання
 як систему правових засобів, за допомогою яких осуществля-
 ється упорядкованість суспільних відносин1. професор
 А. В. Малько вважає, що механізм правового регулювання -
 «Це система правових засобів, організованих найбільш по-
 Отже чином з метою подолання перешкод, сто
 ящіх на шляху задоволення інтересів суб'єктів права »2.

Всі відзначають такий важливий ознака механізму правового
 регулювання, як «система правових засобів», але в іншому
 подібна єдність у поглядах не спостерігається.

С. С. Алексєєв говорить про вплив на суспільні від-
 носіння, В. Н. Хропанюк - про впорядкованості суспільних
 відносин, А. В. Малько - про подолання перешкод на шляху
 задоволення інтересів суб'єктів права.

Все це свідчить про вразливість широкого визначення
 ня механізму правового регулювання як дії права
 на суспільні відносини. Доцільніше дати більш вузьке
 визначення: механізм правового регулювання - це система
 правових засобів (елементів), які здійснюють одночасне
 взаємозалежне регулювання суспільних відносин визна
 ленного виду.
Як було сказано вище, регулювання - це
 дію права, але не всієї його системи і не в будь-яких формах і
 напрямках, а саме регламентація правовими засобами
 певного виду суспільних відносин, що здійснюється

1 див .: Хропанюк В. Н. Теорія держави і права. - М., 1995. С. 341.
 Теорія держави і права: Курс лекцій / За ред. Н. І. Матузова і
 А. В. Малько. С. 625.Глава XII. Правове регулювання


 в конкретній правовій ситуації. Це розстановка учасників
 регульованих відносин по їх юридичним місцях з по-
 міццю відповідних правових засобів (правових актів,
 правочинів, юридичних фактів, обов'язків). А дію
 права в суспільстві в широкому сенсі (соціальний механізм
 дії права) - це правова орієнтація, правові установ-
 ки, соціальне середовище, правова інформація, соціальні по-
 слідства дії права і т. п.1

В юридичній літературі немає єдиного погляду на внутрішньому
 ню структуру механізму правового регулювання, тобто на сис
 тему правових засобів.

С. С. Алексєєв вважає, що механізм правового регулирова-
 ня складається з трьох основних елементів або частин: юридичес-
 ких норм, правових відносин і актів реалізації суб'єктивних
 них юридичних прав і обов'язків2.

А. В. Малько цілком обгрунтовано додає до них юридич-
 ний факт і охоронний правозастосовний акт3.

В. А. Шабалін називає в якості самостійного еле
 мента механізму правового регулювання - законність4.

З останньої позицією важко погодитися. законність як
 вимога точного і неухильного дотримання всіма суб'єкта-
 ми права законів і підзаконних актів не може бути елементом
 тому механізму правового регулювання. Законність - це ме
 тод діяльності влади, це режим права, який зачіпає
 всі елементи механізму правового регулювання, починаючи з
 прийняття правової норми до її реалізації.

Те ж саме відноситься і до правосвідомості, яке також
 іноді називають елементом механізму правового регулирова-
 ня. Правосвідомість супроводжує всі стадії правового регули-

 'Див .: Казимирчук В. П. Соціальний механізм дії права // Сов.держава
 і право. - 1970. - № 10.

2 див .: Алексєєв С. С. Механізм ... С. 34.

3 Див .: Теорія держави і права: Курс лекцій/ Під ред. Н. І.Матузова и
А. В. Малько. С. 627.

4 див .: Шабалін В. А. системний аналіз механізму правового регулювання//
 Сов. держава і право. - 1969. - № 10. - С. 124-125.


Поняття механізму правового регулювання вання. Воно присутнє в момент підготовки і прийняття
 правового акта, воно необхідне для створення обгрунтованого і
 юридично грамотного правозастосовчого акту (ісключа-
 ється лише на стадії юридичного факту-події). І закон-
 ність, і правосвідомість - найважливіші чинники механізму пра-
 вового регулювання. Вони є його основою, безумовним
 атрибутом, але не елементом регулювання. без правосвідомості
 і законності будь-яка стадія, будь-який елемент механізму буде
 зламаним, чинним неадекватно, що викривляє справді-
 ний сенс правового регулювання.

Питання про правильне визначення елементів механізму
 правового регулювання має важливе значення. Якщо ж вва
 тать, що механізм правового регулювання складається тільки з
 норми права, правовідносини і актів реалізації, то його по-
 знання втрачає всякий теоретичний і практичний сенс.
 Кожен з названих елементів є самостійним
 правовим явищем фундаментального характеру і вивчається
 давно і досить глибоко. Швидше за все з цієї причини у
 багатьох підручниках відсутні глави про механізм правового ре-
 вання: навіщо повторювати вже сказане про нормах права,
 правовідносинах, формах реалізації права. В такому аспекті
 ідея механізму правового регулювання перестає бути необг
 ходимой.

На те, що норма права, правовідносини і акти реалізації
 не вичерпують механізму правового регулювання, звертає
 увагу В. Б. Ісаков. На його думку, категорія «механізм
 правового регулювання »охоплює наступну систему юри-
 дических засобів: норму права, юридичний факт (склад), акт
 застосування права, правовідносини, акти реалізації прав і
 обов'язків1.

Вважаємо, що можливий і інший підхід до аналізу механиз-
 ма правового регулювання, що дозволяє розкрити не тільки
 норму права, правовідносини і акти реалізації як його еле

 див .: Ісаков В. Б. Фактичний склад у механізмі правового регулювання. -
 М., 1980. С. 14.Глава XII. Правове регулювання


 менти, а й включити інші елементи (структурні частини), иг-
 рающіе вельми помітну роль в регулюванні правом гро
 ських відносин.

Суть цього підходу полягає в аналізі більшого числа право-
 вих коштів, що грають важливу роль в реалізації права як ре-
 регулятора суспільних відносин: визначення правосуб'ект-
 ності громадян, придбання і зміна їх правового статусу,
 визначення компетенції органів влади, визначення право-
 вого положення громадських об'єднань (організацій, пар-
 тий, рухів) і т.п. Такий підхід дозволяє наочно показати
 дію механізму правового регулювання в досить ши-
 роком діапазоні.Попередня   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   Наступна

СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА | ВИДИ ПРАВОВИХ НОРМ | ФУНКЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ | ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | ЗАГАЛЬНІ І КОНКРЕТНІ ПРАВООТНОШЕНИЯ | Загальні і конкретні правовідносини ___________________________________ 273 | Регулятивні та охоронні ПРАВООТНОШЕНИЯ | Правове регулювання І ПРАВОВЕ ВПЛИВ | Глава XII. Правове регулювання | Правове регулювання і правовий вплив 305 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати