Головна

UNIT 1. BREAKING THE ICE

  1. Breaking Windows

Редактор ...

Коректор ...

Дизайн обкладинки ...

Відповідальний за випуск ...

Підписано до друку ...

Формат ...

Папір ... Гарнітура ... .

Друк ... Печ.л. ... Усл.печ.л. ... Тираж ... прим.

Замовлення ...

Видавництво БГУ,

...

Якість друку відповідає якості представлених

видавцем діапозитивів.

Віддруковано з готових діапозитивів замовника

в друкарні видавництва ...

БЕЛОРУССКАЯ АКАДЕМІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК (БелАПН) - самостійне громадське об'єднання професійних політологів.

Президент БелАПН - доктор політичних наук, професор Решетніков Сергій Васильович. Завідує кафедрою політології Білоруського державного університету. Очолює Раду по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з політичних наук при БГУ. Автор понад 70 наукових праць, в тому числі чотирьох монографій ( «Інтернаціоналізація: соціалізм і класи» М., 1984; «Аналіз процесу прийняття політичних рішень в американській політології» М., 1994; «Політологія в Республіці Білорусь: теоретико-методологічні та прикладні аспекти »Мн., 1999;« Системний підхід як методологія аналізу публічної політики »Мн ,. 2000 (у співавторстві з Антанович Н. А.) і двох навчальних посібників з політології. Область наукових інтересів - методологія і методи політичної науки, політичні процеси і інститути, публічна політика і суспільно-державне управління, теорія процесу прийняття політичних рішень.

 
 


1 РД. РБ.021.00.5.227-99. Освітній стандарт циклу соціально-гуманітарних дисциплін (політологія) Міністерства освіти Республіки Білорусь. Мн., Науково-методичний центр навчальної книги і засобів навчання. 1999. С. 21. Політологія.

UNIT 1. BREAKING THE ICE

To make the world a friendly place,

 one must show it a friendly face.

Lead-in

1. Read the following words of wisdom. What do they mean?

· The world is a looking glass and gives back to each person a reflection of his attitude.

· Treat everyone with politeness, even those who are rude to you - not because they are nice, but because you are.

· True politeness is perfect ease and freedom. It simply consists in treating others just as you love to be treated yourself. (Chesterfield)

· Ceremonies are different in every country, but true POLITENESS is everywhere the same. (Oliver Goldsmith)1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Choose the corresponding English word. | Read and translate the sentences. | Write questions with these words. Give short answers. | Work with a partner. Complete the tag questions; act out the following dialogue. | Read the text and do the tasks below. | Read through the following paragraph and practise introducing yourself to a roomful of people. | Politeness Conventions | Saying it without words | VOCABULARY | Complete the sentences below using the correct adjective. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати