На головну

практичні методи

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Ці методи засновані на практичної діяльності учнів. До них відносяться вправи, лабораторні та практичні роботи.

вправи. Під вправами розуміють повторне (багаторазове) виконання розумового або практичної дії з метою заволодіння ним або підвищення його якості. Вправи застосовуються при вивченні всіх предметів і на різних етапах навчального процесу. Характер і методика вправ залежить від особливостей навчального предмета, конкретного матеріалу, досліджуваного питання й віку учнів.

Вправи за своїм характером поділяються на усні, письмові, графічні та навчально-трудові. При виконанні кожного з них учні роблять розумову і практичну роботу.

За ступенем самостійності учнів при виконанні вправ виділяють:

а) вправи по відтворенню відомого з метою закріплення - відтворюютьвправи;

б) вправи по застосуванню знань в нових умовах - тренувальнівправи.

Якщо при виконанні дій учень про себе або вголос промовляє, коментує майбутні операції, такі вправи називають коментувати. Коментування дій допомагає вчителю виявляти типові помилки, вносити корективи в дії учнів.

Розглянемо особливості застосування вправ.

усні вправисприяють розвитку логічного мислення, пам'яті, мови і уваги учнів. Вони відрізняються динамічністю, не вимагають витрат часу на ведення записів.

письмові вправивикористовуються для закріплення знань і формування умінь в їх застосуванні. Використання їх сприяє розвитку логічного мислення, культури писемного мовлення, самостійності в роботі. Письмові вправи можуть поєднуватися з усними і графічними.

К графічним вправвідносяться роботи учнів зі складання схем, креслень, графіків, технологічних карт, виготовлення альбомів, плакатів, стендів, виконання замальовок при проведенні лабораторно-практичних робіт, екскурсій і т.д.

Графічні вправи виконуються зазвичай одночасно з письмовими та вирішують єдині навчальні завдання. Застосування їх допомагає учням краще сприймати, осмислювати і запам'ятовувати навчальний матеріал, сприяє розвитку просторової уяви. Графічні роботи залежно від ступеня самостійності учнів при їх виконанні можуть носити відтворює, тренувальний або творчий характер.

К навчально-трудовим вправвідносяться практичні роботи учнів, які мають виробничо-трудову спрямованість. Метою цих вправ є застосування теоретичних знань учнів у трудовій діяльності. Такі вправи сприяють трудовому вихованню учнів.

Вправи є ефективними лише при дотриманні ряду вимог до них: свідомий підхід учнів до їх виконання; дотримання дидактичної послідовності у виконанні вправ.

Спочатку вправи по заучування і запам'ятовування навчального матеріалу, потім - на відтворення - застосування раніше засвоєного - на самостійний перенос вивченого в нестандартні ситуації - на творче застосування, за допомогою якого забезпечується включення нового матеріалу в систему вже засвоєних знань, умінь і навичок. Вкрай необхідні і проблемно-пошукові вправи, які формують в учнів здатність до здогаду, інтуїцію.

Лабораторні роботи- Це проведення учнями за завданням вчителя дослідів з використанням приладів, застосуванням інструментів та інших технічних пристосувань, тобто це вивчення учнями будь-яких явищ за допомогою спеціального обладнання.

Проводяться лабораторні роботи в ілюстративному або дослідному плані.

Різновидом дослідницьких лабораторних робіт можуть бути тривалі спостереження учнів за окремими явищами, як-то: над зростанням рослин і розвитком тварин, над погодою, вітром, хмарністю, поведінкою річок і озер в залежності від погоди і т.п. У деяких школах практикуються в порядку лабораторної роботи доручення школярам збору і поповнення експонатами місцевих краєзнавчих музеїв або шкільних музеїв, вивчення фольклору свого краю та ін. В будь-якому випадку вчитель становить інструкцію, а учні записують результати роботи у вигляді звітів, числових показників, графіків, схем , таблиць. Лабораторна робота може бути частиною уроку, займати урок і більше.

практичні роботипроводяться після вивчення великих розділів, тим і носять узагальнюючий характер. Вони можуть проводитися не тільки в класі, але і за межами школи (виміру на місцевості, робота на пришкільній ділянці).

Особливий вид практичних методів навчання становлять заняття з навчальними машинами, з машинами-тренажерами і репетиторами.

Така коротка характеристика методів навчання, що класифікується за джерелами знання. Її неодноразово і досить обґрунтовано критикували в педагогічній літературі. Головним її недоліком є ??те, що дана класифікація не відображає характер пізнавальної діяльності учнів у навчанні, не відображає ступінь їх самостійності в навчальній роботі. Проте саме ця класифікація користується найбільшою популярністю у вчителів-практиків і вчених-методистів.

Заслуга авторів класифікації методів навчання за джерелами знання полягає в тому, що вони замість спробі універсалізуватися один який-небудь метод навчання обгрунтували необхідність застосовувати в школі різноманітні методи навчання - систематичний виклад знань учителем, роботу з книгою, підручником, письмові роботи і т.д.Однак, взявши за основу обґрунтування методу навчання зовнішні форми діяльності вчителя і учня, упустили головне, істотне в навчальному процесі - характер пізнавальної діяльності учнів, від якого залежить і якість засвоєння знань, і розумовий розвиток школярів. Дані теоретичних досліджень педагогів та психологів за останні кілька десятиліть свідчать, що засвоєння знань і способів діяльності відбувається на трьох рівнях: усвідомленого сприйняття і запам'ятовування, яке зовні проявляється в точній і близькому до оригіналу відтворенні навчального матеріалу; на рівні застосування знань і способів діяльності за зразком або в схожій ситуації; на рівні творчого застосування знань і способів діяльності. Методи навчання покликані забезпечити всі рівні засвоєння (Російська педагогічна енциклопедія. Т. 1. М., 1993. С. 567).

Виходячи з цього, вчені-педагоги вже з середини двадцятого століття стали звертати все більшу увагу на розробку проблеми класифікації методів навчання з урахуванням вищезгаданих рівнів засвоєння учнями знань і способів діяльності.Попередня   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   Наступна

Проблема введення освітніх стандартів в загальноосвітній школі | Способи побудови навчальної програми | Підручники і навчальні посібники | структура підручника | Стратегія розвитку варіативного освіти в Росії | Стратегічні орієнтири розвитку варіативного змісту освіти | Поняття і сутність методу і прийому навчання | Поняття і сутність методу навчання | прийоми навчання | Словесні методи навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати