На головну

Творчість у педагогічній діяльності

  1. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  2. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  3. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  4. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. 8. 3. Види мовної діяльності
  7. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу

Педагогічна творчість. В Нині твердження про те, що педагогічна діяльність є за своєю природою творчої, стало загальноприйнятим. Творчість - це діяльність, що породжує щось нове на основі реорганізації наявного досвіду і формування нових комбінацій знань, умінь, продуктів (Філософський енциклопедичний словник. - М., 1983. -С. 670). Результатом творчості є введення в педагогічний процес інновацій.

Виділяють кілька рівнів інновацій:

1) відкриття, яке стверджує ідеї, здатні перетворювати педагогічну дійсність;

2) винаходи, розробка і впровадження нових елементів педагогічних технологій;

3) педагогічне рационализаторство - удосконалення, пов'язані з модернізацією та адаптацією до конкретних умов уже використовуваних методів і засобів виховання та навчання.

На відміну від творчості в інших сферах (наука, техніка, мистецтво) творчість педагога не має на меті створення соціально цінного нового, оригінального, оскільки його продуктом завжди залишається розвиток особистості. Звичайно, творчо працюючий педагог, а тим більше педагог-новатор, створює свою педагогічну технологію, але вона є лише засобом для по одержанні найкращого в даних умовах результату.

Творчий потенціал педагога формується на основі двох компонентів; педагогічного професійного і соціального досвіду.

Без спеціальної підготовки і знань успішне педагогічне творчість неможливо. Тільки ерудований і має спеціальну підготовку педагог на основі глибокого аналізу виникаючих ситуацій і усвідомлення сутності проблеми шляхом творчої уяви і уявного експерименту здатний знайти нові оригінальні шляхи і способи її вирішення.

Педагогу доводиться часто вирішувати безліч типових і нестандартних педагогічних завдань в мінливих обставинах. Вирішуючи ці завдання, педагог, як і будь-який дослідник, будує свою діяльність відповідно до загальних правил евристичного пошуку: аналізує педагогічну ситуацію; проектує результат відповідно до вихідних даних; аналізує наявні засоби, необхідні для перевірки припущення та досягнення бажаного результату; оцінює отримані дані; формулює нові завдання.

Отже, творча педагогічна діяльність складається з таких етапів: виникнення задуму, його опрацювання і перетворення в ідею - гіпотезу, пошук способу втілення задуму та ідеї. Досвід творчості набувається педагогом за умови систематичних вправ у вирішенні спеціально підібраних завдань, що відображають педагогічну дійсність, і організації як навчальної, так і реальної професійно-орієнтованої діяльності майбутніх педагогів.

Часто сферу прояву творчості педагога мимоволі звужують, зводячи се до нестандартного, оригінального рішення педагогічних завдань. Тим часом творчість педагога проявляється і при вирішенні комунікативних завдань, які виступають своєрідним тлом і підставою педагогічної діяльності.

У сфері особистості педагогічна творчість проявляється як самореалізація педагога на основі усвідомлення себе творчою індивідуальністю, як визначення індивідуальних шляхів свого професійного зростання і побудова програми самовдосконалення.

Рівні педагогічної творчості. Виділяють такі рівні педагогічної творчості:

1. Відтворення готових рекомендацій (елементарного взаємодії з класом): педагог використовує зворотний зв'язок,

коригує свої дії за її результатами, але він діє «по методичке», «за шаблоном», з досвіду інших вчителів.

2. Оптимізація діяльності на уроці, починаючи з його планування, коли творчість проявляється в умілому виборі і доцільному поєднанні вже відомого педагогу змісту, методів і форм навчання.

3. Використання творчих можливостей живого спілкування з учнями.

4. Використання готових прийомів з привнесенням особистісного начала, відповідного творчої індивідуальності педагога, особливостям особистості вихованця, конкретному рівню розвитку класу.

Отже, педагогічна творчість саме по собі - це процес, що починається з засвоєння того, що вже було накопичено (адаптація, репродукція, відтворення знань і досвіду), що переходить до перетворення існуючого досвіду. Це шлях від пристосування до педагогічної ситуації до її перетворення, що і становить суть динаміки творчості вчителя.

Часто творчість пов'язують тільки з передовим педагогічним досвідом. Однак це не зовсім вірно. Під передовим досвідом розуміють високу майстерність педагога. Його досвід може і не містити в собі чогось нового, оригінального, але служити зразком для вчителів, які ще не оволоділи педагогічною майстерністю. У цьому сенсі досягнуте педагогом-майстром є передовий досвід, гідний поширення. Це характерно для першого і другого рівнів педагогічної творчості.

Третій і четвертий рівні педагогічної творчості містять в собі елементи творчого пошуку, новизни, оригінальності та зазвичай призводять до новаторства. Воно відкриває нові шляхи в освітній практиці і педагогічній науці. Наслідком можуть бути як часткові зміни в змісті освіти і педагогічних технологіях, так і глобальні перетворення в сфері освіти. Тому саме новаторський досвід підлягає аналізу, узагальнення та поширення в першу чергу.

Ознаки творчої особистості. Творчий потенціал будь-якої людини, в тому числі і педагога, характеризується рядом особливостей особистості, які називають ознаками творчої особистості. Існують різні переліки таких ознак. Одні автори виділяють здатність особистості помічати і формулювати альтернативи, брати під сумнів на перший погляд очевидне, уникати поверхневих формулювань; вміння вникнути в проблему і в той же час відірватися від реальності, побачити перспективу; здатність відмовитися від орієнтації на авторитети; вміння побачити знайомий об'єкт із зовсім іншого боку, в новому контексті; готовність відмовитися від теоретичних суджень, поділу на чорне і біле, відійти від звичного життєвого рівноваги і стійкості заради невизначеності та пошуку.

Інші відносять до ознак творчої особистості легкість асоціювання (здатність до швидкого і вільного переключення думок, здатність викликати у свідомості образи і створювати з них нові комбінації); здатність до оціночних суджень і критичність мислення (вміння вибрати одну з багатьох альтернатив до її перевірки, здатність до переносу рішень); готовність пам'яті (оволодіння досить великим обсягом систематизованих знань, упорядкованість і динамічність знань) і здатність до узагальнення і відкидання несуттєвого.

Треті автори вважають особистість творчою, якщо в її характеристиці присутній креативність, тобто здатність перетворювати здійснюються діяльність в творчий процес.

Умови педагогічної творчості. Для здійснення творчості в педагогічній діяльності необхідні наступні умови:

- Тимчасова «спрессованность» творчості, коли між завданнями і способами їх вирішення немає великих проміжків часу (ситуація нестачі часу, «цейтноту»);

- Спряженість творчості педагога з творчістю учнів та інших педагогів;

- Отсроченность результату і необхідність його прогнозування;

- Атмосфера публічного виступу;

- Необхідність постійного співвіднесення стандартних педагогічних прийомів і нетипових ситуацій.

Кожен педагог так чи інакше перетворює педагогічну дійсність, але тільки педагог-творець активно бореться за кардинальні перетворення і сам у цій справі є наочним прикладом.

 Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Особливості соціалізації в умовах сільського, міського і селищного способу життя | Засоби масової комунікації та їх роль в процесах соціалізації | Сім'я як інститут соціалізації | Суспільство однолітків як фактор соціалізації | Педагогічна взаємодія як базова категорія педагогіки | Стратегії педагогічної взаємодії | Феномени педагогічної взаємодії | Комунікативні завдання педагогічної взаємодії | Як спосіб реалізації педагогічної взаємодії | Педагогічна професія і її роль в сучасному суспільстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати