На головну

 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка

Підручник

2-е видання,

перероблене і доповнене

Підписано до друку 29.08.2007. Формат 60 х 90 '/ i6

Друк офсетний. Гарнітура «Ньютон».

Ум. печ. л. 25,0. Тираж: 3000 екземплярів. Замовлення № 3360.

Видавництво «Магістр».

101990 Москва, Колпачний пров., 9А.

Тел .: (495) 621-62-95.

E-mail: norma@norma-verlag.com

Надруковано в ВАТ «Тверський ордена Трудового

Червоного Прапора поліграфкомбінат дитячої

літератури ім. 50-річчя СРСР ».

170040, г. Тверь, проспект 50-річчя Жовтня. 46.


_____________________________________________________________

Офіційним дистриб'ютором Видавництва «МАГІСТР»

є «Видавничий Дім ИНФРА М»:

127282, Москва, вул. Полярна, д. 31 в.

_____________________________________________________________


_____________________________________________________________

Опт, роздріб, книга - поштою, доставка:

Телефони: (495) 363-42-60 (багатоканальний);

(495) 363-42-60 доб. 215 (довідки про наявність);

(495) 363-42-60 доб. 247 (книга - поштою);

(495) 363-42-60 доб. 251 (укладання договорів)

Факс: (495) 363-92-12

E-mail: books@infra-m.ru. Internet: www.infra-m.ru

Центр комплектування бібліотек:

119019, Москва, вул. Мохова, д. 16 (кор. К, Російська державна бібліотека)

Тел .: (495) 670-52-18, (495) 670-52-19

Роздрібний продаж:

Книжковий супермаркет «Бібліосфера»

м. «Пролетарська», вул. Марксистська, д. 9

Тел .: (495) 670-52-17, 670-52-18, 670-52-19

www.bibliosfera-ddk.ru

_____________________________________________________________


питання

Головна мета фізичної культури і спорту-формування фізичної культури особистості, підготовка соціо-проф. Діяльності, збереження і зміцнення здоров'я людини.

питання

Фізична культура-це частина загальнолюдської культури, вона являє собою вид соціальної діяльності, спрямованої на оздоровлення людини і розвиток його фізичних здібностей.

питання

Педагогічний процес, спрямований на морфологічний і функціональний вдосконалення організму людини, підвищення фізичних якостей, формування і розвиток рухових навичок, поліпшення тіла.

питання

Фізичне культура особистості - пов'язана з бажанням, потребою і умінням людини зберігати і вдосконалювати своє тілесне я.

питання

Моральне виховання - на навчальних заняттях, тереніровках і т.д Уміння підпорядкувати свої інтереси інтересам колективу, виконання певних правил, повага до суперника.

питання

Розумовий виховання-придбання знань на заняттях знань про раціональні способи виконання рухових дій, про використання придбаних навичок в житті.

питання

Трудове виховання-сутність у вихованні в систематичному і планомірному розвитку якостей і властивостей особистості, до обществено корисної праці.

8.Вопрос

Естетичне виховання-в фіз.культ і спорті укладені можливості для естет.воспітанія

людини, розвиток здатності сприймати, відчувати, і правильно розуміти прекрасне у вчинках, красу тіла, витончена гімнастика, акробата і т.д

9.Вопрос

Фізична культура і спорт-засіб зміцнення миру, дружби і сотруднеческа між натішиться.

10.Вопрос

У законі про фіз.культуре і спорт в РФ (13.01.99) фіз.культ. розглядається як складова частина культури суспільства, а фіз виховання як важливий напрямок соц.політікі держави.

11.Вопрос

Матерьальние цінності ФК відносяться стадіони, басейни, суперечка зали, спорт.база учеб.заведеній, мед.учережд, що займаються проблемами ФК і т.д

12.Вопрос

Фізкультурник-систематично займається доступ.фіз.упражненіямі з метою укрепл.здоровья, гармоніч.развітія і досконалості.

Спротсмен- займається спец.упражненіямі, соревантельной деят. З метою досягнення макс.результата для себе або команди.

13.Вопрос

Фіз.развітіе- 2 значення: зміна морфолог. І функціонал. Властивостей організму людини протягом життя; результ.етого процесу характер. Показати: зріст, вага, ємність легенів.

14.вопрос

Фіз.подготовка-фіз.воспітаніе, направл.на підготовку людини до определ.роду діяльності.

Фіз.подготовленность-результат фіз.подготовка до определ. Роду деятельностит. Характер. За рівнем розвитку провідного для даної діяльності якості.

15.Вопрос

Фіз.свовершенство-історично обумовлений рівень здоров'я і всебічного розвитку фіз.способностей людей, соответств. Вимогам чел.деятельності в умовах виробництва та ін. Сферах, обеспеч високу працездатність.

16.Вопрос

Фіз.упражненія-рухові дії, що використовуються для фізичного вдосконалення людини.

17.Вопрос

Організаційні колективні заняття фіз.упражненіямі - важливий фактор розвитку не тільки фіз.способностей а й морально-вольових якостей.

18.Вопрос

Природно-науковими основами фіз.культури при організації процесу фіз.воспітанія людини в суспільстві є комплекс медико-беологіческіх наук-анатомія, фізіологія, біологія, біохімія, гігієна і т.д

19.Вопрос

Організм людини як єдина саморозвивається і саморегулююча біологічна система-це система автоматичної підтримки будь-якого життєво важливого фактора організму на належному рівні, будь-яке відхилення від якого веде до негайної мобілізації механізмів, відновлюють цей рівень.

20.Вопрос

Вся життєдіяльність людини здійснюється в умовах впливу різних чинників навколишнього і зовнішнього середовища. Згубний вплив виробничої діяльності людини на окр.пріроду ставить під загрозу саме існування людини.

21.Вопрос

Функцііональная активність організму людини характе-ся різними руховими процесами і здатністю підтримувати високий психічних функцій при виконанні напруженої інтелектуальної діяльності

22.Вопрос

Доведено систематичні заняття фіз.упражненіямі в спорті роблять позитивний вплив на психічні функції, формують розумову і емоційну стійкість до виконання розумової деятельнеості.

23.Вопрос

Передстартовий стан може виникати за кілька годин і навіть діб до початку запланованої м'язової діяльності, а безпосередньо стартове стан є продовженням передстартового і, як правило супроводжується посиленням передстартових реакцій.

1) Бойова готовність-коли мають місце помірні соматичні і вегетативні реакції: підвищена збудливість, і рухливість, рухового апарату, часте дихання.

2) Передстартова лихоманка-різко виражене збудження яке знижує і гальмує координації управління рухами.

3) Передстартова апатія коли переважають гальмівні процеси

24.Вопрос

Розминка-складається з загальної та спец.частей. 1-созадет оптимальну збудливість ЦНС центр.нерв.сіс, підвищенню обміну речовин і температури тіла, дихання. 2-спрямована на підготовку тих утворень і ланок рухового апарату які спрямовані на определ.деятельность.

25.Вопрос

Врабативаніе-це поступове підвищення працездатності, обумовлене посиленням діяльності фізіологічних систем організму, тобто адаптація його в процесі самої роботи на більш високому рівні діяльності. Стан організму після врабативанія називають устойчевості, як правило, воно спостерігається при виконанні роботи тривалістю не менше 4-6 хвилин. Є 3 види-справжнє, устойчевості, помилкове.

26.Вопрос

Мертва точка-це тимчасове зниження працездатності

27.Вопрос

Втома це вид функціонального стану організму людини, що тимчасово виникає під впливом тривалості.

28.Вопрос

Час протягом якого відбувається відновлення фізіологічного статусу після виконання певної роботи називають-відновлювальні періодом.

29.Вопрос

Гіпокенізія-особливий стан організму, обумовлене недостатністю рухової активності тобто обмеження кількості і обсягу рухів в результату способу життя і т.д

Гіподенамія-сукупність негативних морфофункціональних змін в організмі в результаті тривалої гіпонезіі. (Отрофія в м'язів)

30.Вопрос

В якості основного засобу фізичної культури слід називати фізичні вправи. У людей які систематично займаються фіз.упражненіямі істотно підвищується психічна, розумова і емоційна стійкість при виконанні напруженої розумової чи фізичної діяльності.

31.Вопрос

Рухового навик- вміння з'явилося в результаті навчання - багаторазового повторення певного рухового впливу.

При навчанні руховому навику потрібно дотримуватися принципів-свідомість і активність; систематичність; доступність; наочність; міцність.

32.Вопрос

Здоров'я-це здатність зберігати рівновагу між організмом і постійно мінливих зовнішньої і внутрішньої середовищем.

32.Вопрос

Фіз.благополучіе-всі органи в порядку, працюють в нормі, і володіють резервом.

Духовне-гарний настрій, добре ставлення до людей, хороші відносини з окр.

Соціальне-устойчевості положення в суспільстві, хороша рабрти і сім'я.

33.Вопрос

1 фактор-микросоциум, 2 фактор-все що людина «вводить» в себе (їжа, вода і т.д), 3 фактор-то що людина робить з собою в результаті вольових зусиль і усвідомлення необхідності своїх дій.

34.Вопрос

Зайвий вес.повишеніе тиску, зростання хлестеріна, рак товстої кишки і т.д

35.Вопрос

Низькокалорійний, фізична робота.

36.Вопрос

Куріння справжня наркоманія і тим більше небезпечна що багато хто не приймає її всерйоз =)

Тремтіння рук. Учещеніе роботи серця, підвищує тиск, тромби, інфаркт і інсульт.

37.Вопрос

Фіз.упр зміцнюють тіло, краще протікає обмін речовин.

38.Вопрос

Загартовування-це тренеровка організму, терморегуляционного механізму. Засоби-холодний душ і т.д Методика-систематичність і поступове зниження температури.

39.Вопрос

???

40.Вопрос

Сила-здатність людини долати зовнішній опір або протидіяти йому, за коштами м'язового напруги. Потрібна система для розвитку.

41.Вопрос

Швидкість рухів-проявлятися в здатності виконати їх за якомога коротший відрізок часу.

42.Вопрос

Витривалість-здатність організму долати наступаюче стомлення. Біг і т.д

43.Вопрос

Гнучкість-здатність виконувати рух з великою амплітудою.

44.Вопрос

Спритність-проявляється як здатність освоювати складні по координації руху, измение сосоянии по обстановці.

45.Вопрос

Загальна-тести навчальних програм по фіз.воспітанію. Спеціальна-підготовка вимагає розвитку якостей і рухових навичок, які визначають успіх в обраному виді спорту.

46.Вопрос

1. Створення уявлення про досліджуваному двіженіі.2.Первие спроби виполненія.3.Совершенствованіе руху.

47.Вопрос

Розвиток фізичних якостей, совершнст.двігательних навичок проходить на навчально-тренувальний занятті. Заняття може бути цілком присвячене розвитку фіз.качеств, в залежності від змісту занять їх побудова може змінюватися.

48.Вопрос

На початку заняття викладач організовує учнів, сообщаетім завдання заняття. Потім починаються розминка, загально і спец.упражненія, що підводять до виконання основних.

49.Вопрос

Тактична подготовка- обов'язкове для представників всіх циклічних видів спорту.

50.Вопрос

Теоретична підготовка проводиться в тісному зв'язку з фізичної, технічної, тактичної, вольовий. Препод на уроці розповідає фіз якостях, і іншої Мурн, нібито фільмів по фізрі.

51.Вопрос

Вольова підготовка-сама тренувальна робота пов'язана з подоланням великих фіз.нагрузок, суворим підпорядкуванням режиму життя досягненню спортивної целі.В процесі тренування застосовуються методи виховання вольових якостей. Змагання і т.д

52.Вопрос

Спорт.треніровка як вид людської діяльності, спрямований на досягнення макс.результатов, не може проходити бепланово.

53.Вопрос

Фази розвитку спортивної форми: 3 періоду

1.Подготовітельний.2.Соревновательний.3.Переходний

1-підвищити функціональний рівень організму; 2-менше навантаження, і почастішання тренувань схожих на змагальні; 3-підтримку піку спорт.форми.

54.Вопрос

Принцип созантельності і активності; Принцип доступності; Принцип систематичності; Принцип прогресивності.

55.Вопрос

Тільки правельно організовані заняття під наглядом лікаря з дотриманням принципів спортивного тренування зміцнюють здоров'я, покращують інші фіз.качества.

56.Вопрос

Масовий спорт забезпечує досягнення масового рівня, використовується для підвищення і збереження загальної фізичної підготовленості. Спорт в вузах орієнтований на абсолютні параметри спорт.результатов, вкл досягнення міжнародного, вселюдського масштабу.

57.Вопрос

Спорт.разряд-показник рівня Музичні Спортивні майстерності.

Дорослі-кандидат в майстри, майстер і т.д

Спорт звання-почесний довічний титул, який присвоюється спортсменам за виконання вищих за складністю розрядних норм і вимог.

Розрядні норми та вимоги-показники спортивних досягнень різного рівня, встановлені з урахуванням особливостей спорту, розряду, статі і віку.

58.Вопрос

Студенти-спортсмени беруть участь в змаганнях не тільки в учеб.завед. а також і в міських і обласних.

59.Вопрос

Історія Олімпійських ігор має 2 періоди стародавні Олімп.ігри і сучасні Олімп.ігри.

1-проводилися в 776 р.до н о честь укладення перемир'я між учасниками війни государтв Еллади: Спартою і Афінами проводилися до 394 г до н.е. - біг

60.Вопрос

Спортсмени Росії в перші взяли участь в 4 Олімп.іграх які пройшли в 1908 році в Лондоні, вибороли 3 медалі. Золото і 2 срібла.

61.Вопрос

ППФП один із напрямів системи фіз.воспітанія, що сприяють формуванню прикладних знань, фіз. І спец. Якостей, умінь і навичок.

62.Вопрос

Професіограма-для підбору засобів ППФВ. Там вказуються умови праці ,, характер праці.

63.Вопрос

Гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, спеціально-прикладні види спорту.

64.Вопрос

Форми занять ППФП-спеціально організовані навчальні (обов'язкові і факультативні) самостійні та самодіяльні заняття, масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи.

65.Вопрос

Виробнича гімнастіка- в будь-якому вигляді праці спостерігається 3 фази: врабативаемості, стабільна працездатність, зниження рабоспособності.

66.Вопрос

Фіз.пауза досягається за допомогою вправ, які залучають до робіт раніше недіючі частини тіла, і вправи на розслаблення стомлених м'язів.

67.Вопрос

Включи розум =) Загартовування. Гартують процедури сприяють підвищенню фіз. Розумової працездатності, зміцнює здоров'я, знижує захворюваність.

68.Вопрос

Головний засіб попередження спортивних травм - суворе виконання встановлених норм і правил (гігієнічних, методичних, організаційних) це розминка ,, нові руху, перевірка снарядів, і т.д

69.Вопрос

Гігієнічні вимоги до спотівного залах, басейнах, майданчикам виконується працівниками цих споруд викл тренерами. Хто займається теж повинні дотримуватися правил гігієни одяг взуття, і т.д

70.Вопрос

Стрес-це коли людина не може реалізувати резерви м'язової системи.

Профілактика-Відключення-перемикання, регуляція тонусу м'язів, самонавіювання.

71.Вопрос

Гідропроцедури-душ, контрастний душь, теплі ванни, контрастні ванни.

72.Вопрос

Масаж і самомассаж- ефективний засіб відновлення і підвищення працездатності.

 ОСНОВИ РЕКЛАМИ | УДК 616.21 / 28 (075.8) ББК 56.8 П14
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати