На головну

Основні функції педагогічного управління

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. Основні завдання та їх реалізація
  7. II. функції

 Розмежування повноважень між радою

 освітнього закладу визначається статутом.

Закон України «Про освіту»

У науковій літературі існує безліч різних класифікаційних схем функціонального складу управління. При цьому виділяються такі види управлінської діяльності, як постановка мети, планування або прийняття управлінських рішень, організація, контроль і регулювання.

У теорії менеджменту виділяються наступні основні функції: Планування, організація, мотивація і контроль. Ці первинні функції об'єднані процесами комунікації і прийняття рішень. Такий процесний підхід до визначення функціонального складу менеджменту прийнято серед фахівців усіх сфер діяльності.

В даний час поширюється ситуаційний підхід. Класичний процесний підхід, виражений в теоріях демократичного врядування ( «теорія Х» і «теорія У»), отримав свій розвиток в теоріях ситуаційного управління. У сукупності вони дають можливість виокремити і інші функції управління, наприклад, постановку мети, комунікацію, стимулювання, які не виділені в класичній інтерпретації функціонального складу менеджменту.

Порівнюючи узагальнений склад функцій, що виділяються вітчизняною наукою (цілепокладання, планування, організація, контроль і регулювання), зі складом, прийнятим в менеджменті (постановка мети, планування, організація, комунікація, контроль, мотивація, стимулювання), можна виділити загальні функції (постановку мети , планування, організацію, контроль) і такі функції, які специфічні для менеджменту: регулювання, мотивацію, стимулювання.

В управлінні ПОУ застосовуються властиві йому як педагогічній системі специфічні функції, наповнені певним змістом. Під функціями управління розвитком розуміють діяльність суб'єктів, які здійснюють повний технологічний процес розвивається управлінського циклу з цілеспрямованим досягненням фактичних результатів. Учасники управління реалізують системні функції: інформаційно-аналітичну, мотиваційно-цільову, планово-прогностичну, організаційно-виконай-тельские, контрольно-діагностичну та регулятивно-корекційну.

У формалізованому вигляді стосовно до управління ПОУ даний процес можна представити таким чином:

ПУППС= (ІА + МЦ + ПП + ОІ + КД = РК),

де ПУППС - Процес управління професійної педагогічної системою;

ІА - подпроцесс інформаційно-аналітичний;

МЦ - мотиваційно-цільовий;

ПП - планово-прогностичний;

ОІ - організаційно-виконавський;

КД - контрольно-діагностичний;

РК - подпроцесс регулятивно-корекційний.

Сукупні дії представлених функцій висловлюють процес управління економікою, що розвивається професійної педагогічної системою, що носить циклічний характер. Окремі функціональні дії складають етап, який включає в себе власні дії та дії всіх інших функцій.

Наведемо короткий опис складу та змісту функцій управління.

Інформаційно-аналітична функціяуправління створює основу для всієї освітньої діяльності, грає роль першоджерела в прийнятті управлінського рішення. Уміння використовувати методику збору, аналізу та зберігання інформації необхідно для керівника освітніми процесами. Оптимально спрямовані інформаційні потоки забезпечують безперебійний зв'язок між ланками управління на всіх рівнях. Забезпечення комунікативної прямого і зворотного зв'язку робить систему управління цілісної, діяльнісної.

Педагогічний аналіз спрямований на вивчення фактичного стану справ. На цій основі дана функція управління дозволяє технологічно застосувати різні способи, засоби впливу для досягнення результатів по переводу системи в новий якісний стан.

Залежно від змісту розрізняють такі види аналізу: параметричний, тематичний, підсумковий.

Параметричний аналіз полягає у вивченні щоденної інформації про хід та результати педагогічного процесу, виявленні причин, що порушують його. Предметом даного аналізу можуть виступати окремий урок або виховний захід, поточна успішність учнів або санітарно-гігієнічний стан школи. Рішення, прийняті на основі параметричного аналізу, вимагають оперативного виконання.

Тематичний аналізнаправлен на вивчення більш стійких, повторюваних залежностей, тенденцій педагогічного процесу. Він дозволяє виявити особливості прояву окремих компонентів цілісного педагогічного процесу, визначити їх взаємодію. Предметом тематичного аналізу може бути система уроків, система позакласної роботи і т.п. Дані тематичного аналізу визначають технологію підсумкового аналізу.

Підсумковий аналіз охоплює більш значні тимчасові, просторові і змістовні рамки. Він включає в себе вивчення основних результатів педагогічної діяльності в кінці навчальної чверті, року. Підсумковий аналіз є базою для реалізації наступних функцій управлінського циклу.

Мотиваційно-целеваяфункція управління формує мотивовану підхід до визначення цілей освітнього процесу. Вибір мети є основоположним компонентом в прагненні людей до досягнення майбутнього бажаного результату. Цілі, які можуть ініціативно задаватися людиною, освітньою установою, вважаються внутрішніми. Є цілі, які задаються ззовні - зовнішнім середовищем, навколишнім соціумом, суспільством. Їх зв'язок визначається потребами або мотивами суб'єктів. Довготривале прагнення до межі визначає місію, який досягається результат в певний період виходить в результаті чіткої постановки мети, яка може розбиватися на окремі, взаємопов'язані завдання.

Педагогічний колектив, відгукуючись на запити замовників, задовольняє їхні потреби в процесі цілеспрямованої діяльності з підготовки фахівців за допомогою різних способів, засобів і впливу.

Особливість визначення мети в управлінні педагогічними системами полягає в тому, що при побудові ієрархії цілей загальна мета співвідноситься з віковими та індивідуальними психологічними особливостями учнів.

Планово-прогностична функціязаймає одне з найзначніших місць в управлінському процесі розвитку. Планова робота передбачає визначення конкретних і реалістичних цілей, спрямованих на досягнення більш високого якісного стану об'єкта (суб'єкта). Науково обгрунтовані плани розвитку (комплексні, перспективні, тематичні, робочі) визначають реальні терміни, ресурси і практичні можливості, а також різні наслідки прийнятих рішень.

Система планів будується на основі концептуальних положень і включає в себе освітній проект ПОУ, комплексно-цільові програми управління розвитком, плани конкретних дій і ін.

Реалізація наміченого плану здійснюється за допомогою організаційно-виконавської функціїуправління. Виконання прийнятих цільових рішень забезпечується узгодженої роботою суб'єктів організаційної структури і чітким механізмом взаємодії всіх учасників педагогічного процесу. Управлінська функція організації виконання завдань будується на базі підготовки різної нормативно-правової документації, яка встановлює відносини і зв'язки між людьми. Функціональні повноваження працівників об'єктивно випливають з технології процесу, заснованого на поділі і кооперації праці.

В якості основних положень контрольно-діагностичної функціївисувають перевірку цілеспрямованості завдань і ступінь охоплення всіх сторін навчально-виховного процесу, виявлення за допомогою контролю причин позитивного і негативного стану справ, системну забезпеченість і логічність перевірок, гласність, відкритість контролю.

Дані контролю і оцінки діагностування дозволяють підтримувати систему управління і учасників педагогічного процесу на заданому функціональному і розвивається рівні.

Відхилення від заданого режиму усуваються за допомогою спеціальних регулятивно-корекційних дій. Причиною відхилень в технологічному процесі можуть бути помилки в складанні первинних документів, планів, програм, невиконання прийнятих рішень, завищена або, навпаки, занижена оцінка проміжних результатів за підсумками контролю, неповна і неякісна реалізація намічених планів. Усунення причин технологічних збоїв сприяє корекція процесів, що відбуваються, яка усуває всі порушення в роботі. Педагоги отримують необхідну методичну допомогу і підтримку. За допомогою контрольних результатів встановлюється відповідність отриманих даних вимогам державного стандарту.

В управлінській діяльності виділяються поняття суб'єкта й об'єкта управління. Як суб'єкт виступає людина або група людей, що знаходяться на тій чи іншій ступені організаційної структури управління. Об'єктом управління виступає освітній заклад, все що відбуваються там процеси, які спрямовані на реалізацію місії освіти. У взаємодії суб'єктів і об'єктів управління проявляється їх єдність в цілісної педагогічної системи.Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Л. Н. Толстой | Виховний процес. Умови його ефективності | Системі з позиції модернізації освіти | Закономірності та принципи навчання | Методи навчання | Засоби навчання | Форми і організація навчання | ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ | теорії управління | Управління освітніми системами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати