На головну

Особистісна специфікація посади

  1. VII. Міф є особистісна форма.
  2. Взаємодії в соціальній комунікації російського суспільства. Міжособистісна комунікація як стратегія управління персоналом
  3. Подвійна природа радіо- і телевізійного мовлення: соціальна і особистісна орієнтованість
  4. Посади державної служби
  5. Посади цивільної служби
  6. Посада та посадові повноваження. Розробка вимог до посади держслужбовця.
  7. ОСОБИСТІСНА сприйнятливість до соціальних рухів
 Перелік вимог до працівника  необхідні характеристики
 обов'язкові  бажані  обмеження
 1. Знання      
 2 Уміння      
 3 Навички      
 4 Психологічні характеристики      
 5 ціннісна орієнтація      
 6. Здатність до взаємодії      
 7. Морально-етичні якості      
 8. Фізичні дані і зовнішній вигляд      

Особистісні специфікації розробляються з урахуванням псіхограмми посади. Вона містить такі відомості:

1. Структура вимог, що пред'являються до фізичних характеристик працівника.


134


Глава 3. Основи організаційного дизайну


2. Структура вимог до психологічних характери
 стікам працівника:

- Вимоги до здібностей; -Вимоги до рис характеру;

- Вимоги до інтелекту; -Вимоги до сенсориці;

- Психомоторики;

- увага;

-Вимоги до емоційної стійкості.

3. Особистісні вимоги:

- Ціннісна орієнтація;

- Соціальні та моральні вимоги.

4. Психологічні протипоказання.
 3. Медичні протипоказання.

При розробці особистісної специфікації сукупність вимог до працівника доцільно розділити на три групи:

1. Обов'язкові вимоги. Вимоги, відповідність яким необхідно для виконання роботи на рівні, передбаченому стандартом якості даної посади.

2. Бажані характеристики. До них відносять вимоги, ступінь відповідності яким забезпечує реалізацію посадових функцій на рівні, що перевищує встановлені стандарти якості.

3. Обмеження. Характеристики, наявність яких виключає можливість виконання функцій на даній посаді на рівні встановленого в організації стандарту якості.

При розробці посадових і особистісних специфікацій можуть використовуватися нормативи, що входять до складу профессиограмм. Професіограма є документ, що відображає зміст праці, відповідне конкретної професії, і вимоги, що пред'являються до працівника, який реалізує даний вид діяльності. Розрізняють комплексні та приватні професіограми. Комплексні професіограми є всебічне опис праці, що відбиває результати аналізу професії з точки зору ряду дисциплін (технології, фізіології, психології і т. Д.). Приватні професіограми дають опис професії лише з точки зору однієї дисципліни.


3.3. Аналіз і проектування структури організації 135

Відповідно до призначення розрізняють універсальні і спеціальні професіограми. Універсальні профессио-грами містять відомості, що відображають загальні характеристики праці в рамках даної професії, властиві виконання всіх видів робіт. Спеціальні професіограми відображають вузькоспеціалізований набір характеристик, необхідних для вирішення конкретних завдань в рамках даної професії. Типові професіограми по торговим професіями вводяться в базу даних організації і використовуються для розробки посадових і особистісних специфікацій.

Посадова інструкція являє собою документ, що регламентує призначення і місце посади в організаційній структурі, її функціонування і містить вимоги до працівника, її займає, права і обов'язки. В основі розробки посадових інструкцій лежать Типові кваліфікаційні характеристики посад працівників підприємств торгівлі та посадові специфікації. Ступінь регламентації положень інструкції визначається жорсткістю організаційної структури.

Посадова інструкція включає в себе наступні розділи:

1. Загальна частина. Містить повне найменування посади; підрозділ, в якому вона входить; її призначення; підпорядкованість відповідно до організаційної структури; перелік посадових осіб, які перебувають в підпорядкуванні; порядок призначення, переведення, звільнення від займаної посади; перелік нормативних актів, положень, інструкцій, що регламентують діяльність працівника на даній посаді.

2. Функції і завдання. Відповідно до організаційної структури наводиться перелік основних функцій і завдань, що реалізуються працівником в даній посаді; періодичність, терміни, трудомісткість, результати і форма їх подання.

3. Професійні вимоги та кваліфікаційні характеристики. У розділі зазначаються: освіту, досвід роботи, знання, вміння і рівень володіння певними навичками. Дається перелік конкретних законів, положень, внутрішніх правил, методів, що регулюють роботу в


136


Глава 3. Основи організаційного дизайну ...


даній посаді. Перераховуються вимоги до здійснення певних операцій, процедури їх реалізації.

4. Взаємодія. У розділі зазначаються посади, з якими здійснюється взаємодія в процесі вирішення завдань (вхідні та вихідні зв'язку); вихідна інформація; передана інформація; їх зміст. Окремо виділяється взаємодія зі структурами інших організацій.

5. Права. Вони визначають повноваження посадової особи на користування ресурсами організації, що забезпечує можливість реалізації встановлених в рамках посади функцій і завдань. Права формулюються щодо:

- Розпорядження діяльністю підлеглих і її контролю (посади і коло питань);

- Самостійного вирішення певного переліку завдань;

- Повноваження на здійснення зовнішньої взаємодії і його характер.

6. Відповідальність. Відповідальність за повноту, якост
 ство і терміни виконання встановлених функцій і завдань.
 Заходи адміністративного та матеріального впливу на
 посадова особа, що застосовуються в результаті допущених
 порушень.

Штатний розклад являє собою документ, що визначає склад структурних підрозділів, перелік посад організації і кількість штатних одиниць, тарифікаційні розряди, розміри посадових окладів, надбавки, місячний фонд оплати праці по тарифу і з надбавками. Уніфікована форма штатного розкладу № Т-3 затверджена Постановою Держкомстату Росії від 6 квітня 2001 № 26. Штатний розпис затверджується керівником організації і візується його заступниками. Вказується дата, з якої документ вступає в силу.

Правила, процедури, регламенти виконання окремих робіт. Перелік регламентів, знання яких необхідно в рамках кожної посади, вказується в посадових специфікаціях і посадових інструкціях. Виділяють зовнішні і внутрішні документи, що регламентують поведінку персоналу організації. До зовнішніх регламентам відносять: чинне законодавство, правила продажу окремих


3,3 Аналіз і проектування структури організації 137

іідов товарів, нормативні правові документи, що регулюють здійснення торгівлі, санітарні правила і норми продажу продуктів харчування та ін. До внутрішніх регламенти відносять: правила трудового розпорядку, правила виконання окремих операцій і їх процедури, правила оформлення документів, ведення обліку та звітності і т. Д.

Правила внутрішнього трудового розпорядку розробляти-іаются відповідно до чинного ТК РФ і іншими федеральними законами і затверджуються керівником підприємства. Вони регламентують порядок прийому і звільнення працівників, основні права, обов'язки і відповідальність сторін трудового договору, режим роботи, час відпочинку, застосовувані до працівників заходи заохочення і стягнення, а також інші питання регулювання трудових відносин в організації [4. С. 85].
Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Глава 1. Введення в менеджмент | Глава 1. Введення в менеджмент | ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Формування і розвиток менеджменту | СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (ЯПОНСЬКИЙ І АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІДХОДИ) | ЦІЛІ І СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ | МОДЕЛІ організаційних структур І ОБЛАСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ | Моделі організаційних структур ... | У ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ | АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати