Головна

Основні напрямки молодіжної політики на сучасному етапі

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. II. Національний інтерес як головний принцип зовнішньої політики в Новий час
  6. II. Основні завдання та їх реалізація
  7. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.

В сучасних умовах незмірно зросла потреба в нових підходах, в новій стратегії та тактиці соціального і політичного розвитку молоді.

Вирішення цієї складної проблеми неможливо без опори на системну методологію, бо в іншому випадку вихідні цілі, завдання молодіжної політики, її програми не матимуть реальних результатів.

Молодіжна політика - це своєрідна, складна динамічна система, в якій функціонування кожного компонента системи має підкорятися головної мети - створення умов для вільного розвитку особистості, розкриття індивідуальних схильностей і здібностей молодих членів нашого суспільства, а також підготовці молодого покоління до виконання суспільно значущих соціальних ролей.

Формування молодіжної політики можливе лише на базі системного підходу, який передбачає ставлення до неї як до цілісності, яка має свої складові елементи, підсистеми, пов'язані з іншими компонентами суспільства, і в той же час є самостійною активною частиною процесу виробництва і відтворення суспільного життя, соціалізації молодих поколінь.

При формуванні та реалізації основних напрямків, цілей і завдань молодіжної політики необхідно враховувати всі особливості сучасного етапу в розвитку суспільства.

Політична соціалізація сучасного покоління молоді відбувалася в інших, ніж при адміністративно-командної системи, умовах. Це покоління виросло в умовах краху і повалення авторитетів, руйнування звичних цінностей та ідеалів, руйнування усталеної системи виховання. Але воно також росло і в умовах політичної свободи, політичного плюралізму, політичної боротьби.

Сучасне покоління молоді зросла в інших економічних умовах, в умовах сильного майнового розшарування, значного впливу тіньової економіки, становлення абсолютно інших принципів міжособистісних відносин.

У цих умовах особливого значення набуває здатність правлячої еліти до проведення молодіжної політики в умовах нової соціальної реальності, до послідовного формування сильної державної молодіжної політики, реформування системи освіти і виховання.

Формування державної молодіжної політики на сучасному етапі розвитку білоруського суспільства має включати в себе наступні основні процеси:

· Висування державою, політичними лідерами країни, політичною елітою національно-державної доктрини молодіжної політики.

· Виділення адекватних даній доктрині держбюджетних ресурсів, а також прийняття відповідних законодавчих актів, що належать до сфери молодіжної політики, включаючи відображення її базисної ролі в соціальному розвитку молодого покоління в умовах нової соціальної реальності.

· Залучення провідних в цій галузі знань вчених до розробки нової концепції молодіжної політики.

Найважливішим напрямком сучасної молодіжної політики є формування та зміцнення правових, економічних, екологічних, духовно-моральних і організаційних умов для громадянського становлення, виховання та соціальної самореалізації молоді.

Сучасна концепція державної молодіжної політики в Республіці Білорусь в якості головних напрямків виділяє наступні напрямки:

1. Поліпшення житлових умов молоді. Удосконалення законодавчо-нормативних актів, які формують державну молодіжну житлову політику. Подальший розвиток різних форм стимулювання та державної підтримки будівництва житла для молоді та молодих сімей (подання субсидій, довгострокових кредитів, залучення позабюджетних джерел фінансування). Підтримка ініціатив молоді, юридичних осіб, спрямованих на вирішення житлової проблеми молоді в регіонах республіки.

2. Профорієнтація і працевлаштування молоді. Розвиток системи сприяння зайнятості молоді, забезпечення гарантії першого робочого місця, забезпечення вторинної зайнятості студентів та учнів, підтримка студентського загонового руху, формування республіканської системи центрів зайнятості та профорієнтації молоді.

У структурі молодіжної політики особливе значення належить проблемами молодіжної зайнятості. Світова статистика свідчить, що частка молоді в структурі безробітного населення висока у всіх економічно розвинених країнах. Серед безробітних в нашій республіці вона становить приблизно 45%. Труднощі з працевлаштуванням відчувають багато випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів.

Велику роль в реалізації права молоді на працю покликаний зіграти новий Трудовий кодекс Республіки, який вступив в дію з 1 січня 2000 року. У ньому існує самостійна глава «Особливості регулювання праці молоді», в якій врегульовані багато проблем трудової діяльності молоді: пільги, тривалість робочого дня, тривалість робочого часу для учнів загальноосвітніх та інших навчальних закладів та інші питання.

Міністерством освіти і Міністерством праці прийнято спільне Постанова «Порядок установлення підприємствам, установам і організаціям броні для надання першого робочого місця випускникам державних навчальних закладів» (1999 р), яке спрямоване на врегулювання проблеми працевлаштування випускників державних навчальних закладів.

3. Соціально-економічна підтримка молодої сім'ї. Розвиток центрів сприяння молодій сім'ї у вирішенні економічних, юридичних, соціально-побутових, психологічних проблем.

4. Діяльність, спрямована на громадянське становлення, духовно-моральне, патріотичне та екологічне виховання молоді. Методичне забезпечення роботи з розвитку громадянськості, духовно-моральному і патріотичному становленню молоді. Наукове та інформаційне забезпечення, матеріально-технічне та кадрове зміцнення громадських об'єднань і організацій, провідних роботу в даному напрямку.

5. Підтримка наукового та науково-технічної творчості, винахідництва та раціоналізаторства молоді. Сприяння участі молоді в реалізації комплексних програм по вирішенню наукових і науково-технічних проблем, впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Посилення матеріальної бази і пропаганди наукового і науково-технічної творчості молоді. Удосконалення системи підтримки молодих учених, фахівців, винахідників і раціоналізаторів.

6. Підтримка робочої молоді (міського та сільського), сприяння залученню молоді в сільськогосподарське виробництво і закріпленню молодих фахівців в селі. Створення належних умов для праці і побуту робітничої та сільської молоді. Розвиток і підтримка молодіжного підприємництва, молодіжних фермерських господарств.

7. Посилення міжнародного молодіжного співробітництва. Розвиток і зміцнення контактів молоді Республіки Білорусь з однолітками із зарубіжних країн, створення постійно діючого багатофункціонального механізму міжнародних зв'язків молоді, приєднання до існуючих міжнародних програм, інформування та координація діяльності молодіжних об'єднань по включенню їх в ці програми.

8. Підтримка масового дитячого та молодіжного спорту і туризму. Розвиток творчого потенціалу та підтримка талановитої молоді.

9. Державна підтримка діяльності дитячих і молодіжних громадських об'єднань. Створення умов для самореалізації молоді, підтримка молодіжних ініціатив. Організаційно-методична та фінансова підтримка програм молодіжних та дитячих об'єднань, залучення їх до процесу реалізації державної молодіжної політики.

У нашій республіці діє багато різних громадських і державних програм по роботі з молоддю, дітьми, підлітками. Багато з них ініційовані Президентом Республіки Білорусь А. Г. Лукашенко, наприклад, програма «Діти Білорусі», в структурі якої виділені програми «Діти Чорнобиля», «Діти-інваліди» і т.д. Створено і функціонує спеціальний Фонд Президента Республіки Білорусь щодо соціальної підтримки обдарованих учнів та студентів.

10. Правовий захист та соціальна адаптація молоді. Розвиток нормативно-правової бази, що забезпечує правовий захист і соціальну адаптацію молоді. Апробація сучасних форм і методів профілактичної і соціально-адаптаційної роботи, в тому числі в області наркозалежності та алкоголізму, венеричних захворювань і СНІД. Підвищення ролі громадськості в захисті прав молоді, створення механізму правового інформування і консультування. Розробка концепції та поетапне введення системи ювенальної юстиції.

11. Сприяння медичного обслуговування та збереження репродуктивних функцій молодих жінок, підтримка материнства.

12. Розвиток системи підготовки і перепідготовки державних службовців і фахівців по роботі з молоддю, лідерів молодіжних та дитячих громадських об'єднань. Створення методологічної основи розробки навчальних планів і програм, навчально-методичних матеріалів. Розробка ефективних методів навчання з урахуванням професійних і соціальних особливостей.

13. Розвиток системи інформаційного забезпечення державної молодіжної політики. Забезпечення умов доступу до інформації, що характеризує життєдіяльність молоді. Розвиток і підтримка молодіжних засобів масової інформації. Проведення дослідних робіт, науково-практичних та навчальних заходів, реалізація видавничих проектів.

Розглядаючи проблеми формування та реалізації молодіжної політики, слід також відзначити, що найважливішим її напрямком повинна стати робота зі створення умов для самостійної, ефективної діяльності молоді в сфері освіти, зайнятості, підприємництва, міжнародного співробітництва.

В даний час світова спільнота вступила в новий етап розвитку молодіжної політики. У новому тисячолітті передбачається розгорнути єдині міжнародні інформаційно-наукові комплекси, широку мережу соціальних служб, що працюють за загальними міжнародними програмами, але обов'язково враховують регіональні аспекти. До 2010 року в реалізацію молодіжних програм планується залучити численні категорії молоді, яка проживає в різних країнах - членах ООН.

Питання для самоперевірки.

1. У чому особливості молоді як соціальної групи суспільства?

2. Назвіть основні положення концепції молодіжної політики в Республіці Білорусь.

3. Які основні принципи молодіжної політики в нашій країні?

4. Що означає «самореалізація» молодого покоління?

5. Які органи державного управління беруть участь в проведенні молодіжної політики?

6. Які організації та інститути крім держави беруть участь в реалізації молодіжної політики?

7. Назвіть основні напрямки державної молодіжної політики.

8. Які молодіжні організації Ви знаєте?

9. Що, на ваш погляд, означає процес демократизації суспільного життя молоді?

10. Які нормативні документи прийняті в процесі становлення нової концепції молодіжної політики в республіці Білорусь?

література

1. Закон Республіки Білорусь «Про загальні засади державної молодіжної політики в Республіці Білорусь» // Народна газета, 22 травня 1992 р

2. Закон Республіки Білорусь «Про охорону здоров'я» // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1993. № 24. У розділі ст. 290.

3. Закон Республіки Білорусь «Про освіту в Республіці Білорусь» від 29.10.1991 р // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1991. № 33. У розділі ст. 598.

4. Закон Республіки Білорусь «Про радіаційної безпеки» // Відомості Національних зборів Республіки Білорусь. 1998. № 5. Ст.25.

5. Закон Республіки Білорусь «Про державну підтримку молодіжних і дитячих громадських об'єднань» // Відомості Національних зборів Республіки Білорусь. 1999. № 32. У розділі ст. 457.

6. Указ Президента Республіки Білорусь «Основні напрямки державної сімейної політики Республіки Білорусь» від 21 січня 1998 № 46 // Збірник указів Президента Республіки Білорусь. 1998. № 3. У розділі ст. 57.

7. Указ Президента Республіки Білорусь від 6 січня 1998 № 3 про затвердження Президентської програми «Діти Білорусі» // Збори декретів і указів Президента Республіки Білорусь. 1998. № 1. Ст. 16.

8. Республіканська програма «Молодь Білорусі» на 2000-2003 роки. - Мн., 1999..

9. Постанова Міністерства праці Республіки Білорусь від 17 травня 1999р. № 59 і наказ Міністерства освіти Республіки Білорусь від 17 травня 1999 № 285. «Порядок установлення підприємствам, установам і організаціям броні для надання першого робочого місця випускникам державних навчальних закладів» // БНПІ. 1999. № 14.

10. Александрова А. Б. Молодіжні проблеми. // Аналітична доповідь. - М., 1997 г.

11. Виховання молоді в дусі громадянськості, патріотизму і готовності до військової служби. // Матеріали республ. науково-практичної конференції. - Мн., 1999 г.

12. Козлов А. А. Молодіжний екстремізм. - СПб., 1996..

13. Костюкевич В. Ф. Політична соціалізація молоді. - Мурманськ, 1998. С. 133.

14. Лапіна С. В. Молодіжна культура і організація дозвілля молоді. - Мн., 2000 г.

15. Лісовський В. Т. Молодь Росії: соціальний розвиток. - М .; Наука, 1992.

16. Манаєв О. Молодь і громадянське суспільство: білоруський варіант. - Мн., 1999 г.

17. Молодь Білорусі: соціальна політика і умови самореалізації // Наукове видання. - Мн .: ІСПІ, 2000 г.

18. Молодь і науково-технічний прогрес. // Матеріали науково-технічної конференції. - Брест, 1997 г.

19. Молодь Білорусі. // Інформаційний вісник. - Мн., 1998 г.

20. Неповнолітні в Республіці Білорусь. Основи правового положення, правового захисту та відповідальності: науково-практичний коментар до законодавства та інших нормативних актів про неповнолітніх / За заг. ред. І. О. Грунтова. - Мн., 1999 г.

21. Скробов А. П. «Про деякі нові підходи до молодіжної політики в умовах реформ». // Соціально-політичний журнал. 1998. № 3.

22. Соціальна політика. / За заг. ред. проф. Волгіна Н. А. - М., 2003.

23. Холостова Є. В. Соціальна політика: Навчальний посібник. - М. 1999.

24. Ціннісні орієнтації білоруської молоді на рубежі ХХІ століття. // Матеріали конференції. - Могильов, 1998 г.
Попередня   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Наступна

Стратегічні пріоритети та консолідуючі ідеї білоруського суспільства: раціональний вибір історичного шляху розвитку | Глава 17. Ідеологічна політика в соціальній сфері | Пріоритети в сфері освіти. | Пріоритети в сфері охорони здоров'я. | Пріоритети в сфері соціального захисту населення. | Пріоритети в сфері культури спорту і туризму. | Релігія в сучасній Білорусі | Конфесійна політика в контексті ідеології білоруської держави | Сучасне законодавство про свободу совісті, віросповідання та релігійні організації | Молодь як соціальна група суспільства, політична соціалізація молоді. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати