Головна

Пріоритети в сфері освіти.

  1. Аудитор як основний суб'єкт професійної діяльності в сфері аудиту. Навчання та атестація аудиторських кадрів в РФ
  2. У житловій сфері
  3. У ПРОФЕСІЙНОЇ СФЕРІ ... ... 111
  4. У сфері підприємницької діяльності
  5. У сфері підприємництва
  6. У сфері управління.
  7. У чому суть політики Співтовариства в сфері професійного навчання?

У сучасному світі визнано, що система освіти в значній мірі визначає соціально-економічний прогрес суспільства. Освіта є визначальним чинником не тільки росту ефективності економіки, а й найважливішим фактором вдосконалення демократичної правової соціальної держави.

Головним завданням національної системи освіти є формування вільної, духовно, інтелектуально і фізично розвиненої особистості.

Освітня політика нашої республіки на сучасному етапі спрямована, в першу чергу, на досягнення наступних цілей:

· Збереження і розвиток кращих традицій системи освіти, закладених в радянський період;

· Своєчасне і випереджальне забезпечення запитів білоруського суспільства в цілому і кожного громадянина зокрема;

· Формування системи навчання і виховання, в повній мірі відповідає завданням нового етапу розвитку суспільства.

Державна політика Республіки Білорусь в сфері освіти проводиться відповідно до трьох основними ідеологічними принципами:

· Рівним доступом до освіти;

· Соціальною справедливістю в отриманні освіти;

· Високою якістю освіти.

Принцип доступності - один з провідних пріоритетів соціальної політики держави в галузі освіти. Громадяни Білорусі незалежно від соціального стану та місця проживання мають рівні можливості і доступ до його отримання. Реалізація цього принципу пронизує всі ланки національної освітньої системи.

У галузі дошкільної освіти незважаючи на негативні процеси кінця 1980-х і початку 1990-х років, пов'язані з уповільненням розвитку мережі дошкільних закладів, спостерігається тенденція збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними закладами (70,7%), в першу чергу, за рахунок збереження доступного для батьків механізму оплати за їх відвідування. Послугами дошкільних установ користується кожна друга сім'я. У республіці зупинений процес закриття дитячих дошкільних установ. Якщо з 1990 року по 1994 роки їх кількість скоротилась на 611 установ, то з 1994 року по 2000 рік - на 239, що було обумовлено виключно склалася демографічною ситуацією.

Масовий охоплення дітей дошкільною освітою є обов'язковою передумовою реалізації права сім'ї на отримання дітьми належної освіти. У країні є всі необхідні умови для того, щоб забезпечити протягом 3-х років повне охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою, що дозволить отримати дітям, незалежно від рівня доходів їх батьків, рівні стартові можливості при вступі до школи.

Навчальні заклади профтехосвіти в значній мірі орієнтуються на потреби свого регіону. Близько 70% контингенту, що навчається в них, - це жителі районів, в яких розташовані навчальні заклади. Для них реально забезпечується кращий доступ до середньої фахової та вищої освіти. Це дуже важливий напрямок у сфері освіти, що забезпечує поряд з цільовим прийомом, роздільним конкурсом у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах для міської та сільської молоді захист сільської молоді, малозабезпечених верств населення за рахунок надання більш якісних освітніх послуг за місцем проживання. Збережені соціальні пільги для учнів (безкоштовне харчування і т.д.).

Кількість студентів на десять тисяч населення в 2002 році склало 340 чоловік (у 2001 році - 302 особи), що не тільки можна порівняти з показниками найбільш розвинених країн світу, але перевершує деякі з них. У вузах республіки розпочато роботу по запровадженню дистанційного навчання, що дозволить розширити можливості в отриманні освіти значної частини населення (в першу чергу, дорослого).

Розвиток системи професійно-технічної, середньої спеціальної та вищої освіти робить реальною задачу забезпечення в найближчі 5 років можливості кожному випускнику базової і середньої загальноосвітньої школи продовжити освіту в професійно-технічному, середню спеціальну або вищому навчальному закладі.

Щорічно Указом Президента Республіки Білорусь створюються державні комісії з контролю за проведенням вступних іспитів до навчальних закладів республіки. В результаті їх роботи значно підвищилася якість прийому вступних іспитів. Цей процес став носити більш об'єктивний характер, що також сприяє реалізації принципу забезпечення рівного доступу до освіти.

Важливою умовою побудови держави з соціально орієнтованої ринкової економікою є забезпечення соціальної справедливості при отриманні освіти. Особлива увага в республіці приділяється населенню сільських регіонів, а також територій, які постраждали від аварії на ЧАЕС. З метою забезпечення сільської молоді якісними освітніми послугами створюються ліцейські і гімназичні класи в загальноосвітніх школах, ліцеї та гімназії в сільській місцевості і при провідних навчальних закладах. На вирішення цього завдання спрямовано розвиток цільового прийому до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Починаючи з 1998 року, під час вступу до вищих навчальних закладів проводиться роздільний конкурс серед випускників міських і сільських шкіл. Велика увага приділяється також забезпеченню прав на загальне та професійну освіту інвалідів та осіб з особливостями психофізичного розвитку. З 1996 року в республіці почалося видання національних підручників для цих дітей.

У республіці активно функціонує система з підтримки обдарованої молоді. Діє ціла низка нормативних актів, що встановлюють порядок призначення іменних стипендій учням загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, середніх спеціальних навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів. По лінії створеного в 1996 році спеціального фонду Президента Республіки щодо соціальної підтримки обдарованих учнів та студентів тільки в 2002 році отримали підтримку фонду 1 357 учнів, студентів, викладачів і науковців, надано фінансову допомогу на загальну суму понад 225 млн рублів.

З метою підвищення якості освіти державна освітня політика передбачає проведення структурної перебудови школи. З 1-го вересня 1998 року в республіці здійснюється поступовий перехід на обов'язкове 10-річну освіту і 12-річний термін навчання в середній школі з початком навчання дітей 6-річного віку в підготовчих класах.

З 1 вересня 2002 року ведена 10-бальна система оцінки результатів навчальної діяльності учнів. Нова система покликана забезпечити підвищення об'єктивності і дотримання принципу справедливості в оцінці навчальної праці школярів, створити умови для стимулювання їх навчально-пізнавальної діяльності.

Особливе значення в сучасних умовах розвитку суспільства набуло комплексне вирішення питань інформатизації процесу навчання і управління. У 1998 році почалася реалізація республіканської програми "Інформатизація системи освіти".

Перспективи розвитку національної системи освіти, а також вибір стратегії розвитку середньої та вищої школи визначаються концептуальним документом ( "Основні напрямки розвитку національної системи освіти"), прийнятим Радою міністрів Республіки Білорусь у квітні 1999 року. У ньому визначені цілі, етапи та заходи щодо розвитку всіх компонентів системи освіти.

Відповідно до затверджених програмними документами в період до 2010 року передбачається проведення наступних заходів.

У системі дошкільної освіти: забезпечення поступового переходу до повного охоплення дітей п'ятирічного віку підготовкою до школи; подальший розвиток державної мережі дошкільних установ, особливо на селі.

В системі шкільної освіти до 2008 року буде завершено перехід до обов'язкового десятирічної освіти при 4-річної початкової та 6-річної базової школі, а до 2010 року - повного середньої освіти. Перехід на 5-денну навчальну тиждень дозволить встановити науково обґрунтовану навчальне навантаження. Поетапне зниження наповнюваності класів створить оптимальні умови для навчання і охорони здоров'я учнів.

У сфері профтехосвіти та середньої спеціальної освіти отримає розвиток мережу професійних ліцеїв та професійно-технічних коледжів. Створення нової системи кваліфікацій і моделей професійного навчання дозволить розширити контингент учнів за рахунок різних вікових груп і категорій населення. Нова структура вищої освіти отримає закріплення в системі двоступеневої вищої освіти, включаючи бакалаврат і магістратуру. Перехід до 12-річному повного середньої освіти створить передумови для поступового переходу до двухуровневому вищої освіти. Перший ступінь, має масовий характер, матиме 4-річний термін навчання на базі 12-річної школи (сьогодні - 11 шкільних плюс 5 вузівських, а завтра - 12 шкільних плюс 4 вузівських). У 2001-2005 роках планується збільшення прийому до вищих навчальних закладів. Передбачається подальший розвиток системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів: школа-вуз-магістратура-аспірантура-докторантура.

Необхідно відзначити, що основні тенденції розвитку сучасної освіти в Білорусі пов'язані з перспективами розвитку світової спільноти в цілому. При цьому не можна не враховувати принципової залежності вітчизняної освітньої системи від типу культури, ступінь цивілізованості, ментальності, що склалися соціокультурних структур і процесів, які в сукупності детермінують систему освіти.Попередня   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   Наступна

Економічні платформи сучасних ідеологічних течій | Концептуальні засади формування національних моделей ринкових економік і білоруської економічної моделі | Умови формування білоруської економічної моделі | Економічна політика Республіки Білорусь | Інтеграційна ідея і національні інтереси держави | Нормативно-ціннісні передумови функціонування політичної системи | Глава 16. Світоглядні основи ідеології білоруської держави | Білоруська ідея », традиції національної культури і патріотизм | Духовні слов'янські традиції і цінності в становленні білоруської державності | Стратегічні пріоритети та консолідуючі ідеї білоруського суспільства: раціональний вибір історичного шляху розвитку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати